എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് പാരീസിനെയും, മിലനെയും, ബെർലിനെയും സിഡ്നിയെയും …

“പ്രധാനപ്പെട്ട രൂപതകളായ മിലൻ, ബെർലിൻ, പാരീസ്, സിഡ്നി.. എന്നിവടങ്ങളിലെ വൈദികരെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ സ്ഥിരമായി അവഗണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?“, ജർമ്മ…