"ഗേ പ്രൈഡ്“ തിന്മയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രദക്ഷിണത്തെ ഇറ്റലിയുടെ കുടുംബകാര്യങ്…

സ്വവർഗ്ഗഭോഗികളുടെ പ്രദക്ഷിണത്തിന് എതിരായ്, ജൂൺ 1-ന്, ഇറ്റലിയിലെ മോദിനയിലൂടെ നടന്ന പ്രായശ്ചിത്ത പ്രദക്ഷിണത്തെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള …