തൻ്റെ പ്രതിരോധികളെ വഞ്ചിച്ച് ഫ്രാൻസിസ്: “പാരമ്പര്യം ഭാവിയെപ്പറ്റി ഉറപ്പുന…

“ആധുനികമായിരിക്കാൻ വേരുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി നിൽക്കണമെന്ന് കരുതുന്ന ചിലരുണ്ടെന്നും അത് അവരുടെ നാശമാണെന്നും“, മാർപാപ്പയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോ…