04:38
valent
32.6K
LGBT Prague Pride and Christians. Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království: Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, …More
LGBT Prague Pride and Christians.

Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království: Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu. 2.Tm 4, 1 - 4

Proto ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze vkládání mých rukou. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium. 2.Tm 1, 6 - 8

Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.
2.Tm 3, 1 - 5

Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi. Daleko se však nedostanou; jejich pošetilost bude zřejmá všem tak jako kdysi pošetilost těch dvou. 2.Tm 3, 8 - 9

Podobné video zde: Masakr panenství, vyhnání Ducha svatého. Světci církve o homosexualitě:
valent
Ti tři krásní mladí lidé na začátku videa zpívali nejprve velmi rouhavý popěvek o Ježíši Kristu. Naštěstí se s nimi dalo mluvit, ale bylo třeba rázně zakročit. Celé video tentokrát podbarvuji písní (Jesus is coming od Jesus Revolution), neboť dunění reprobeden účastníků pochodu mi narušilo lepší snímání zvuku. Video s lepším zvukem (ze začátku shromáždění). Masakr panenství, vyhnání …More
Ti tři krásní mladí lidé na začátku videa zpívali nejprve velmi rouhavý popěvek o Ježíši Kristu. Naštěstí se s nimi dalo mluvit, ale bylo třeba rázně zakročit. Celé video tentokrát podbarvuji písní (Jesus is coming od Jesus Revolution), neboť dunění reprobeden účastníků pochodu mi narušilo lepší snímání zvuku. Video s lepším zvukem (ze začátku shromáždění). Masakr panenství, vyhnání Ducha svatého. Světci církve o homosexualitě.
valent
Vzkaz pro obzvlášť zatvrzelé či (pýchou) zaslepené:
Všichni jsou v pohodě, i ti, které oprávněně káráme, nikomu nevadí ani tón našeho hlasu ani gesta ani vyřčená slova, dialog s lidmi probíhá průběžně stále (i během mého kázání vedeme dialog), mnozí si fotí a natáčejí naše proslovy. Kdo chce, naslouchá nám, kdo nechce, jde pryč. Nikde prostě není žádný problém. Boží láska je v …More
Vzkaz pro obzvlášť zatvrzelé či (pýchou) zaslepené:

Všichni jsou v pohodě, i ti, které oprávněně káráme, nikomu nevadí ani tón našeho hlasu ani gesta ani vyřčená slova, dialog s lidmi probíhá průběžně stále (i během mého kázání vedeme dialog), mnozí si fotí a natáčejí naše proslovy. Kdo chce, naslouchá nám, kdo nechce, jde pryč. Nikde prostě není žádný problém. Boží láska je v našich slovech, v naší přítomnosti, v čase, který dobrovolně a nezištně obětujeme těmto lidem. Nade vše nespoléháme ani na sebe, ale na Boha, který má moc použít si své červíčky z různých církví. A nás to baví. Co více si přát? Jdi a jednej také tak.
One more comment from valent
valent
Vy buďte muži podle Boží vůle a ty buď žena podle Božího srdce. Be men and women according to God's will, according to God's heart. Podobná videa: Sláva Kristovu vítězství, Po poradě znalců koncert Ducha svatého, Papež František píše věřícím laikům do ČR!