Stano Kobella
402

Kráľovstvo kresťanskej teokracie Môjho otcovského srdca

(ukazateľ cesty do zasľúbenej zeme)

Pondelok, 5. októbra 2009 7:04 hod.

1. Nuž, teda hovor, dieťa Moje: V mnohých detičkách, v ľuďoch sveta, povstávajú teraz široké obavy; strach, že systém, v ktorom nakupovali, v ktorom predávali a slúžili, sa zrúti rýchlejšie ako dúfali. Kedysi som vyzval svoj ľud, aby sa vysťahoval z Egypta. Niektorí Ma nasledovali, mnohí Ma nasledovali s reptaním a bedákaním, stojac ešte oboma nohami v starom svete, ktorého sa zachytili, ale ich vnútorný duch sa predsa už ťahal do novej krajiny.

2. Tak sú tieto duše, ktoré reptajú a bedákajú, rozdvojené a nastupujú na cestu do púšte, kde ich musím nechať kráčať, kým nebudú chcieť z celého srdca prejsť tento krok zo starého zajatia so Mnou, dúfajúc vo Mňa Samotného a dôverujúc Mi, so Mnou, vaším vodcom, vo vašich srdciach.

3. Detičky sú uspaté, zapletené vo vláknach a v úkladoch systému, ktorý sľubuje bezpečnosť. Ale predsa len je to satanský systém, systém, ktorý cez poistenia, zdanlivé prídavky, cez zdanlivé starobné poistenie, udržuje detičky slepé a sťaby zaseknuté v jeho tesákoch. August Bebel {1} chcel priniesť niečo dobré vo svojom srdci, avšak neuvážil, že Ja sám by som v ňom dokázal úplne zmeniť tento systém. Takto mnohí ľudia, ktorí chcú konať dobro, konajú len čiastkové dobro zo svojho zamilovaného, svojvoľného a pre nich zdanlivo dobrého postoja a zmýšľania.

4. Ľudia sú dnes viac zostročení a zajatí v ich duchovno-duševnom bytí cez Satana, než bývali kedysi vo svojej chudobe. Duše, ktoré boli kedysi vo vonkajšej trpkej biede, boli predsa duchovne slobodnejšie a dali sa rýchlejšie zachrániť pre Moje kráľovstvo, než poistení ľudia dneška, ktorí už viac nevedia, čo činia. Áno, už Môj syn Alois Irlmaier {2} povedal: „Satan už postavil dva systémy!“ Vo vtedajšej dobe si uvedomoval, že Satan vybudoval v pozadí už stovky systémov. Hovoril: „Finančný úrad a poisťovníctvo sú dve inštitúcie Satana.“

5. Satanom bolo naplánované preniknutie závislostí do celého občianskeho života. Je to dôchodkový systém, súkromné poistenia, daňový systém, budovy farmácií - medicíny v dnešnom zmysle, vojnový systém, naftársky priemysel, chemický priemysel, farmaceutický priemysel, drogová mafia, Vatikán, CIA {3}, všetky špionážne systémy, všetky daňové systémy a vonkajšie organizačné systémy.

6. Žiadny vedúci predstaviteľ vo vonkajšom politickom systéme vo vládach nezameriava svoje srdce ku Mne. S dôrazom bojujú proti islamskému teokratickému {4} systému, lebo títo ľudia ešte vo svojom vnútri vedia, že majú slúžiť len Jedinému Bohu, hoci si neuvedomujú, že Ja, Ježiš Kristus, som ich skutočným „Allahom“, že som ich „Vše-Jediným“. A predsa mám viacej súcitu s týmito ľuďmi ako s tými, ktorí budujú vonkajší bezpečnostný systém, aby Satanovi prihrali do rúk obročie cez uspávané, drogovo závislé, na liekoch a alkohole závislé deti, ktoré sú pripravované pomocou školského systému pre spánok, pre spánok v kolíske mamonu, v kolíske prostriedkov útechy, v kolíske opojenia a jedovatého Satanovho dychu.

7. Tento jedovatý dych je taký jemný ako dym drog a predstiera zdanlivý svet, zdanlivú bezpečnosť, zdanlivý život, ktorý je holou smrťou pre ducha a pre dušu. Dve tretiny ľudí sú už duchovne mŕtve a tretina je vlažná; a spravodlivý človek sa k tomu sotva ešte odvažuje niečo povedať. Už len niektorí sluhovia a slúžky, niekoľkí apoštoli chodia vo svojich srdciach ku Mne a nestoja vo verejnosti, ale bývajú Mnou strážení, chránení a pripravovaní.

8. Tak bývajú výzvy, ktoré robím, vždy tiché a nežné a prichádzajú len k srdciam ľudí, ktorí sú dobrej vôle, aby sa dali zachrániť. Nech žiadne kresťanské dieťa neverí, že by mohlo byť zachránené v tomto a s týmto satanským systémom! Tu musí prísť najprv veľká premena v sebauvedomení z duší Mojich detí. A tí, ktorí so Mnou súhlasia, aby bol zvrhnutý tento satanský systém, - idú cestou záchrany, cestou kríža s vedomím, s jasnosťou, s odovzdanosťou, s prenechaním, v samotnej slepej, čistej viere vo Mňa, vášho Otca Ježiša Krista. A vo svojich srdciach, dôverujúc Mi, hovoria: „Zastav sa“ a „Zadrž“ tomuto satanskému systému, a Ja ich vyvádzam z Egyptskej zeme, zo zeme kuchárskych hrncov vo vnútornom duchovnom zmysle, ako aj - kde to je nutné - vo vonkajšom; a oni vopred sa pripravujú pre zasľúbenú zem.

9. A kto činí toto vysťahovanie sa s odvahou, s plnou dôverou, s hlbokou srdečnosťou v spojení so Mnou, svojím otcom Ježišom Kristom, ten príde rýchlo do zeme, kde tečie mlieko a med, pretože tento krok má veľkosť len troch piadí: z vnútra hlavy a svetského porozumenia do ríše kresťanskej teokracie Môjho otcovského srdca. A tam bude opäť žiť ako v zemi praotcov, ako v zemi Adamovej pred jeho pádom, čisto a jasne, odumretý padnutému Adamovi, v zemi, ktorej dvere sú uzavreté pred našepkávaním hada. Dvere sú zavreté závorou pred zvádzajúcim aktom, ktorý Eva učinila cez hada, ale tieto dvere sú otvorené ku osamostatneniu sa, ku pravej slobode, ku modleniu a pracovaniu so srdcom a s telom, ku spoznaniu, ako by mohol vyzerať pravdivý život v budúcnosti pre celé ľudstvo na novej zemi.

10. Nová zem bude pripravená cez obnovené vedomie vo vašich srdciach, a Ja na ňu nechávam padnúť semeno, aby vzklíčilo, semeno Môjho radostného posolstva a Mojej pravdy a Môjho života, Moje slová života, ktoré vášmu duchu vo vás odomkýnajú a otvárajú pohľad na novú zasľúbenú zem.

11. Prijmite ho, deti Moje, a kráčajte vpred! Prijmite obraz slobody, oslobodení od satanského systému, oslobodení od nemocenských poistení, od poistení v nezamestnanosti, od dôchodkových poistení, od dodávok prúdu, finančných a daňových poplatkov, oslobodení od nasledovania veľkých satanských bratov, od zdanlivej ústavnej ochrany, od špionážnych systémov, od kontrolných systémov, od paragrafov štátneho nepriateľstva, oslobodení od luhárskeho vládneho systému, v ktorého rukách je zastrčená Moja zem, vaša zasľúbená krajina: Nemecko, Germánia. {5} A táto Germánia sa môže oslobodiť len cez pád zvieraťa a vonkajšieho priemyselného a obchodného systému.

12. Toto sa neudeje navonok s bombami alebo teroristami, ktoré sa používajú len k tomu, aby okolo vás pretlačili strážny systém, ale deje sa to vo vnútornej duchovnej premene vedomia Mojich detí, ktoré otvárate oči a nechávate lúče Môjho životného slnka žiariť do vášho srdca a spoznávate ich, aby potom každý z vás mohol samostatne vo svojom srdci a potom i vo vonkajšej premene povedať „Stop!“ proti väzneniu, cez terajšie podvody a podvodnícky vládny systém.

13. Vy, ľudia v nemeckej zemi, máte teraz novú vládu, zvolenú starú vládu. {6} Nemali ste vôbec žiadne voľby, pretože vaše hlasy, vaša volebná spoluúčasť bola nepravá, bola zaslepená a od poslednej vojny bola vždy falošná. Vaša voľba by musela byť: vyznanie srdca vášmu Otcovi Ježišovi Kristovi, pokora, skromnosť a pohrúženie sa do náboženstva pravej cirkvi; tej cirkvi, ktorá žije jedine vo vašom srdci cez vnútorné kresťanstvo, cestou odumretia egu. Namiesto toho ste vybudovali systém, zriadili ste hospodársky zázrak, aby priviedol vašu dušu a vášho ducha k pádu. Pravda, tieto práce sa zrodili z núdze vojny a hladu, a túto vojnu chcel Satan, ale predsa sa nechávate zavádzať, zapracúvavate sa do priemyselného systému, namiesto aby ste sa snažili dosiahnuť roľnícky sebestačný samozásobovací systém života a slobody.

14. Preto je dnes možné nájsť v Európe zmiešaninu oboch systémov. V chudobnejších krajinách ako sú Rumunsko a ďalšie, je ešte nevyhnutné samozásobovanie, ktoré sa zrodilo z núdze. A preto sú títo ľudia slobodnejší, jasnejší a nie sú ešte takí premrštení od diaľničných a leteckých sietí ako nemecká krajina.

15. Keby som teraz neprikázal zastaviť tento systém, potom vymrú vaše lesy, vaši roľníci, vaše polia, vaše zvieratá. Váš vzduch sa stáva taký jedovatý, že sa až vznecuje, čo je tiež dôvod, prečo tak dôrazne presycuje s jedovatými látkami vzdušné vrstvy, ktoré zabraňujú, aby padal oheň z neba. {7} A Ja toto pripúšťam ešte krátky čas, inak by bola zem už dávno v plameňoch a vy by ste mali mnohonásobnú Hirošimu, Drážďany, Nagasaki. {8} Na severnom mori by ste mali tsunami {9}, a mali by ste úplne zničenú infraštruktúru.

16. Ak sa neprebudíte, deti Moje, aj to bude musieť prísť vo svojom plnom rozsahu! Satan sám seba prekabátil pri tomto poslednom ťahu a pokúša sa, aby ešte s poslednými záchvevmi udržal tento priemyselný systém v platnosti. Nemecko je svetový vývozca, to znamená, že je hlavný vodca zvieraťa. Národ, ktorý bol kedysi národom básnikov a mysliteľov a mal by sa stať Mojím národom, padol do ruky Satana a dal sa kúpiť a nechal sa vziať do zajatia od lesku a nádhery mamonu, techniky. A ľudia musia platiť cenu na duchovnej ceste, a žiadny človek nepríde do Nebeského Kráľovstva, ktorý opäť nevrátil naspäť posledný halier, ktorý sa k tomuto satanistickému systému neotočil úplne chrbtom.

17. Deti Moje! - Príďte aj vy, ktoré ešte stále klopkáte uprostred noci na nocľaháreň, hoci je to cesta vo tme, nájsť aspoň túto nocľaháreň. Je to 40 rokov na púšti, kým sa prišlo ku hraniciam zasľúbenej zeme, a len dvaja zo starého národa do nej prišli. Veľmi záleží na tom, aby ste aspoň vašim deťom a vnúčatám opäť rozprávali o zasľúbenej zemi, rozprávali im o Mne, vašom Otcovi Ježišovi Kristovi, aby ste odomkli vaše srdcia, školili vaše srdcia a viedli váš rozum ku skromnosti, aby prinajmenšom táto nová generácia mohla vkročiť do zasľúbenej zeme. Ani samotný Mojžiš vo svojom pozemskom živote nevstúpil do zasľúbenej zeme.

18. Dnes sa toto nemusí takto udiať. Keď národ prestane hundrať a bedákať, mudrovať a kritizovať Moje otcovské slová a Môj plán, potom môže už v najkratšom čase prísť do zasľúbenej zeme. Lenže pozrite sa na reakcie v záznamoch. {10} Nálepkujú Moje otcovské slová, Moje láskavé slová ako „prínosné“, ako niečo, čo sa môže priložiť ku diskusii. Áno, tieto slová sú slovami lásky a slovami prostými a sú tak jednoducho podané, aby ich nemohli pochopiť títo mudrci a chytráci, ktorí pestujú hlboko založenú filozofiu v záznamoch, v systéme zvieraťa, a majú duchovne slepé oči. Pretože len cez prostotu, skromnosť a pokoru môžete spoznať a uchopiť hlbokého ducha týchto Mojich slov, môžete preniknúť do Môjho Otcovského srdca.

19. Moje slová, ktoré som kedysi hovoril učencom v písme (zákonníkom) a farizejom, boli tiež vysmiate a opovrhnuté. Bol som označený za pijana a hýrivca, v Mojom detstve sa na Mňa pozerali ako na nešiku a prostáčika. A títo chytráci a mudrci, títo farizeji a učenci v písmach, ktorí sú aj dnes opäť vtelení, majú Ma pribitého na kríži ich satanskej múdrosti a považujú Ma za telesne usmrteného. Ale Môj Duch je predsa vzkriesený, nikdy nezomrel, a nikdy nezomrie. A preto aj dnes budem týchto malicherných kritikov a mudrlantov usvedčovať zo lži cez plody, ktoré oni sami prinášajú s ich mudrlantstvom a s ich farizejskými písomnými náukami.

20. Preto môžete ešte často čítavať písma, Lorberovu prácu alebo tiež Bibliu: Kto sa nepohrúži do vnútorného života cez odumieranie všetkej svojej sebalásky, všetkej svojvôle a svojhlavosti a všetkého sebevlastníctva, kto nevchádza do prostoty Mojej hlbokej pokory, ten nezožne Moje kráľovstvo, nebude môcť nikdy dosiahnuť Prvé Nebo lásky, pretože do Prvého Neba lásky prichádzajú len detičky, ktoré majú nezastretú a čistú vieru, prostú bytosť a hlbokú dôveru vo Mňa, vášho Otca Ježiša Krista.

Amen.

Poznámky pod čiarou:

{1} August Bebel (1840-1913) bol v r.1869 spoluzakladateľom Sociálnodemokratickej strany Nemecka

{2} Alois Irlmaier (1894-1959) bol bavorský katolícky jasnovidec

{3} Skratka pre „Central Intelligence Agency“ = americkú tajnú službu

{4} Teokracia - z gréčtiny - vláda Boha

{5} rovnaké zasľúbenie verím, že platí aj pre Slovensko

{6} voľby do Nemeckého spolkového snemu dňa 27. septembra 2009.

{7} informácie o tzv. „chemtrails“, čo sú umelé kondenzované pásy na oblohe, ktoré bývajú oficiálne zamlčiavané, môžete nájsť v našom vydavateľstve.

{8} Zničenie miest atómovými a zápalnými bombami ako v r.1945 ku koncu 2.svetovej vojny.

{9} Zrovnanie celej oblasti cez ľuďmi vyvolané, obrovské morské vlny, udialo sa na ďalekom východe.

{10} internetové diskusné fóra

preložené z nemčiny
Public domain