Deponativ.info
122.1K

SATANOVA FYZICKÁ PEČEŤ NEBO BOŽÍ DUCHOVNÍ PEČEŤ?

Jde tedy o přijetí Pánovi vůle, která je dobrá, ale i přesto ji nepřijímá každý - například smilník, opilec, lhář, zloděj, pomlouvač.. atd; další nečistí.

Někdo tedy bude vetržen před soužením, ale někdo ne. Kdo to bude a nebude můžeme tak nějak odhadnout, ale lepší je se podívat do Písma svatého, kde nalezneme i toto:

Nikoliv nevěrní, lhostejní, domýšlivý, slepí, stále přehlížející narasa nejsou tito, ale naopak jsou to ti věrní Bohu! Čteme:

ZJEVENÍ 14
Píseň Beránkových paniců
1A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce. 2Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten zvuk, který jsem slyšel, byl jako když hudebníci hrají na loutny.
3Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země. 4To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, neboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. 5V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady.

Šelma bude nutit malé i velké, bohaté i chudé a všechny, aby přijmuli (logicky) něco fyzického, čím se budou prokazovat pro nakupování, či prodávání. To je fyzická značka, která bude v tomto fyzickém světě, ale někteří ji nepřijmou a takoví mohou přijmout tu duchovní, ale tu budou mít též jen někteří, totiž ti, kdo velebí Boha, nejsou falešní, jsou spravedlivý, bez hříchu. Jdou za Bohem kamkoliv, kde je On a tedy znají pravidlo pro BOŽÍ PEČEŤ - jedne Bůh, jedna víra, jeden zákon a jedno desatero Božích přikázání, které bude zvěstováno celému světu a nikdo nenalezne (kromě odpíračů Boha) výmluvu a neděle? Ta bude satanem vynucována!

POSLEDNÍ VAROVÁNÍ

Tři andělé
6Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu – 7jak říká mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
8Za ním letěl druhý anděl se slovy: „Padlo, padlo to veliké město Babylon,Iza 21:9 neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!“
9Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, 10i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. 11Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“
12Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.
13Potom jsem uslyšel hlas z nebe: „Piš: ‚Blaze mrtvým, kteří od této chvíle umírají v Pánu.‘ Ano, praví Duch, ať si odpočinou od své námahy; vždyť jejich skutky je provázejí.“

Zjevení JANOVO 14:6-13
Deponativ.info
běda vám bezbožníci
Základem je Desatero Božích přikázání, psaných
na kamenných deskách prstem Božím----NE
prosím, NE přikázání římskatechismová !
Deponativ.info
@běda vám bezbožníci ano, ta budou jednoho dne hlásána a lidé buď Boha přijmou, nebo si budou ve své sleposti hrát na pronásledovatele Boha. Čína i papež chtějí nahradit, nebo opětovně měnit Boží přikázání a nahradit i celé Písmo. Myslím, že v Číně už tento program funguje. Ta římsko-katechicko cosi nějaká mají vytrženo přikázání o modlářství, aby si člověk nevytvářel Boha sochou …More
@běda vám bezbožníci ano, ta budou jednoho dne hlásána a lidé buď Boha přijmou, nebo si budou ve své sleposti hrát na pronásledovatele Boha. Čína i papež chtějí nahradit, nebo opětovně měnit Boží přikázání a nahradit i celé Písmo. Myslím, že v Číně už tento program funguje. Ta římsko-katechicko cosi nějaká mají vytrženo přikázání o modlářství, aby si člověk nevytvářel Boha sochou, či obrazem. Žasl jsem když jsem zjistil, že Vatikán skutečně mění (některé) pseudo-Bible v těchto částech a upravuje takto destero Božích přikázání. Víš kolikáte to je přikázání???
běda vám bezbožníci
Nee
Deponativ.info
běda vám bezbožníci
Dá se předpokládat, že lidé začnou v bezvýchodných situacích
hledat Boha
.Je třeba zmobilizovat síly těch co věří v Krista Ježíše
jako Spasitele. Neštěstím pro hledající duše by bylo zakotvit
v římsko-katolické-společnosti.
To je křesťanské jen podle
zdání.
běda vám bezbožníci
Nabízí jiné náboženství - zakládájící se na tzv. tradici -
lidský výmysl....neni porovnatelné z Písma svatého.
Růžence, matka boží, plána turínská, rouška veroničina,
různá zjevení rádoby Marie a víra v tato zjevení atd.
běda vám bezbožníci
Je třeba ,hlavně muže - aby se zmobilizovali Láskou Boží-
a Božím Slovem. Aby se tak stali pravými učedníky Pána
Ježíše Krista v hlásání Evangelia...... 🙏
Deponativ.info
Bludné fantiky z šílených pohansko-modlářských kultů čeká buď obrácení a následování Krista, jako jediného Spasitele, nebo kompletní prohra. Ti, co říkají hle, já jdu za oběma, Marií i Ježíšem uctívají faleš, proto jim tato dvojjakost nevadí..
Deponativ.info
@běda vám bezbožníci ti, co nepochopili PODOBENSTVÍ o ženě oděné sluncem, nebo Kristově "církvi", která bude vytržena = ti nejvěrnější Pánu stále hledají ve své vlastní smutné slepotě pozemské shromáždění, totiž církev doslovnou :-(
Toto je velmi bolestivé. Znovu říkám, Kristova církev není pozemská budova s tím nej nej shromážděním, ale ti pouze nejvěrnějších jedinci po celém …More
@běda vám bezbožníci ti, co nepochopili PODOBENSTVÍ o ženě oděné sluncem, nebo Kristově "církvi", která bude vytržena = ti nejvěrnější Pánu stále hledají ve své vlastní smutné slepotě pozemské shromáždění, totiž církev doslovnou :-(
Toto je velmi bolestivé. Znovu říkám, Kristova církev není pozemská budova s tím nej nej shromážděním, ale ti pouze nejvěrnějších jedinci po celém světě a to je celkem 144 000 jeho dětí, jemu nejvěrnějších, kteří jdou z Pánem kamkoliv jde i On!
Deponativ.info
Bude to tento současný microneedle, nebo jeho nový nástupce - je více druhů.