Výzva k modlitbe za skorú intronizáciu Ježiša Krista, Kráľa Slovenska

Výzva k modlitbe za skorú intronizáciu Ježiša Krista, Kráľa Slovenska

Drahí priatelia, drahí bratia a sestry, milí Slováci a Slovenky!

Žijeme v ťažkej dobe, kedy sa na nás valí jedna kríza za druhou. Otvorene sa hovorí, že nás už túto zimu čaká veľká energetická kríza. Príčinou každej krízy je ale predovšetkým morálna bieda. Z morálnej biedy sa dá dostať iba návratom k hodnotám Evanjelia nášho Pána Ježiša Krista, na ktoré, žiaľ, akosi zabúdame. Z tejto morálnej biedy sa ale nedostaneme bez zvláštnej milosti a pomoci Božej.

Panna Mária sľúbila vo Fatime, že Portugalsko si zachová učenie viery. Tým naznačila, a v ďalších slovách podľa viacerých svedkov aj vyslovene povedala, že v značnej časti Cirkvi, zvlášť v Ríme, nastane odpad od pravej viery. A či si aj za týchto ťažších okolností a možno aj za prenasledovania zachováme aj my na Slovensku, tak, ako Portugalsko pravú vieru? Čo sme pre to ochotní urobiť?

Podľa sv. Jána Pavla II. Pán Boh od nás očakáva viac, a to, že živou vierou v Pána Ježiša, oddanosťou Panne Márii a vernosťou dedičstvu otcov sv. Cyrila a sv. Metoda prispejeme k pravému pokroku Európy. Prispejeme?

Veriaci katolíci sa pred niekoľkými dňami obrátili (v minulosti aj niektorí kňazi) listom na našich otcov biskupov s prosbou, aby po zasvätení Slovenska Sedembolestnej Panne Márii sme na Slovensku pristúpili čím skorej k intronizácii Ježiša Krista, za Kráľa Slovenska.

Vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa na tento úmysel obrátili s prosbou o pomoc k našim nebeským patrónom, predovšetkým k Sedembolestnej Panne Márii, k sv. Michalovi Archanjelovi, k sv. Anjelovi Slovenska, k sv. Cyrilovi a Metodovi, sv. Gorazdovi, k sv. Bystríkovi, k sv. Andrejovi Svoradovi a sv. Benediktovi, k sv. trom košickým mučeníkom, k sv. Alžbete Uhorskej, k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej, k blahoslavenému Vasiľovi Hopkovi, k blahoslavenému Dominikovi Metodovi Trčkovi, k blahoslavenému Pavlovi Petrovi Gojdičovi, k blahoslavenému Titusovi Zemanovi, k sv. Jánovi Pavlovi II. s touto modlitbu ku Kristovi Kráľovi.

Veríme, že Boh vypočuje túto našu modlitbu a naši otcovia biskupi čoskoro slávnostne vykonajú intronizáciu Ježiša Krista, Kráľa Slovenska, aby si aj Slovensko zachovalo vieru v Boha.

Boh žehnaj Slovensko.
V.K.


Modlitba ku Kristovi Kráľovi
Teba, Pane Ježišu Kriste, uznávam za Kráľa sveta. Čokoľvek bolo stvorené, bolo stvorené pre Teba. Uplatňuj nado mnou všetky svoje práva! Obnovujem svoje krstné sľuby: zriekam sa zlého ducha a všetkej jeho pýchy i všetkých jeho sľubov a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko, aby som dopomohol k víťazstvu právam Božím i právam Tvojej svätej Cirkvi.

Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti svoje skromné skutky s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje kráľovstvo a tak sa na celom svete upevnilo kráľovstvo Tvojho pokoja.
Amen.

Modlitby za intronizáciu Ježiša Krista, Kráľa Slovenska

Nebeský Otče, žiadame Ťa a prosíme, zhliadni na naše súženia a vypočuj naše náreky (porov. Ex 3,7-9) slovenského národa. Tak veľmi túžime, aby náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus bol vyhlásený za Kráľa nášho národa, krajiny a štátu.
Zverujeme Ti všetkých tých, ktorí majú uzavreté srdcia a nechcú prijať kraľovanie Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Prosíme Ťa, Nebeský Otče, vypočuj naše prosby a náreky a dotkni sa ich sŕdc, aby sa otvorili pre Tvoju veľkú lásku a zatúžili prijať Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

My, Tvoje deti, prosíme Ťa o milosť, aby Tvojho Syna prijal celý slovenský národ ako svojho Spasiteľa, Pastiera a Kráľa a aby slovenské srdcia a jazyky zbožňovali jeho sväté meno. Nebeský Otče, vyslyš naše modlitby a dovoľ, aby sa toto mohlo vykonať a aby všetky milosti a požehnania, pripravené pre náš národ, mohli na nás spočinúť. Nech nás Tvoj Syn spolu s Duchom Svätým povedie k Tebe, do Tvojej slávy.
Amen.

Pane Ježišu Kriste – Kráľ náš i celého sveta – zmiluj sa nad nami a nad svojím oddaným ľudom!
Túžime Ťa vyvyšovať každý deň. Túžime Ťa zvelebovať ako Kráľa večnej chvály, Kráľa človeka, Kráľa života a lásky, ako Boha všemohúceho a milosrdného. Klaniame sa Ti, chválime Ťa, milujeme Ťa a vzdávame Ti česť ako nášmu Kráľovi Slovenska a celého vesmíru.
Obráť srdcia všetkých ľudí, aby v nich zavládol pokoj, vďačnosť, obdiv pre všetko, čo si stvoril a vykúpením obnovil, a najmä, aby ochotne plnili Božiu vôľu celú. Lebo Ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote Svätého Ducha po všetky veky.
Amen.

Modlitba intronizácie (podľa modlitby Poliakov z Krista Kráľa 2016)
Pane Ježišu Kriste, klaniame sa Ti prítomnému medzi nami najmä v Oltárnej Sviatosti. Ty si náš Boh a Spasiteľ, spolu s Otcom a Svätým Duchom. Vyznávame pred nebom a zemou, že Tvoje kraľovanie veľmi potrebujeme.

Vyznávame, že Ty máš nad nami sväté nikdy nehasnúce právo. Preto s pokorou skláňame svoje hlavy pred Tebou, Kráľom Všehomíra. Uznávame a vyznávame Tvoje panovanie nad Slovenskom od Tatier až po Dunaj a nad celým naším národom, žijúcim vo vlasti i vo svete.

A prosíme Ťa, aby toto Tvoje uznanie a vyvýšenie na Slovensku vykonali slávnostmým spôsobom aj naši najvyšší slovenskí predstavitelia Cirkvi, štátu, národa.

Prosíme Ťa o túto veľkú milosť v jednote s našou Sedembolestnou Matkou, sv. Michaelom Archanjelom, s našimi apoštolmi sv. Cyrilom a sv. Metodom a s ďalšími našimi svätými, anjelmi a predkami, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Amen.

Dôkladnejšie odovzdanie svojho života Pánu Ježišovi
Odpovedáme: Ježiš, Ty si Pán!
Nad mojím životom – Ježiš, Ty si Pán!
Nad mojou minulosťou, prítomnosťou i budúcnosťou – Ježiš, Ty si Pán!
Nad mojím telom i dušou
Nad všetkými mojimi osobnými vzťahmi
Nad mojimi citmi
Nad mojimi predstavami a pamäťou
Nad mojimi nádejami a očakávaniami
Nad mojou inteligenciou a vôľou
Nad mojimi zmyslami
Nad mojou telesnosťou
Nad mojou rodinou
Nad mojím štúdiom a prácou
Nad mojím zdravím a chorobami
Nad mojím hmotným aj duševným majetkom
Nad mojím názorom na dianie v spoločnosti
Nad mojím voľným časom
Nad mojimi spôsobmi myslenia, hovorenia, jedenia a obliekania…

Pane Ježišu, uznávam Ťa za Pána nad celým svojím životom. Amen.
Modlitba k Ježišovi, nášmu Kráľovi a Pánovi (podľa K. biskupov PL) Ježišu Kriste, Kráľ vesmíru, náš Pán a Boh, Vykupiteľ ľudského rodu, náš Spasiteľ! Ty si povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta“ a naučil si nás hľadať Božie kráľovstvo a modliť sa k Otcovi: „Príď kráľovstvo tvoje“, pozri sa na nás, ako sa koríme pred Tvojím Majestátom. Vyvyšujeme ťa, vzdávame Ti česť, velebíme Ťa a klaniame sa Ti.

Pokorne sa podriaďujeme Tvojmu zvrchovanému panovaniu a právu. Uvedomujúc si naše viny a urážky spôsobené Tvojmu Srdcu, prosíme ťa odpusť nám všetky hriechy a zanedbané dobro. Skrúšene sa skláňame v pokání a prosíme Ťa o zmilovanie. Sľubujeme, že sa budeme snažiť o rozmnoženie Tvojej slávy, ďakovať za nekonečné milosrdenstvo, ktoré preukazuješ z generácie na generáciu, odpovedať na Tvoju lásku vernosťou a poslušnosťou.

Božský Kráľ našich sŕdc, nech Tvoj Svätý Duch podporuje nás v plnení týchto záväzkov, chráni nás pred zlom a posväcuje nás. Nech nám pomáha stvárňovať celý náš život a poslanie Cirkvi. Kriste, kraľuj nad nami! Kraľuj v našej vlasti, kraľuj v každom národe, na väčšiu slávu Najsvätejšej Trojice a na spásu ľudí. Nech naše rodiny, dediny, mestá a celý svet prijmú Tvoje Kráľovstvo: kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja, teraz i na veky vekov.
Amen.

Akt prijatia Ježiša Krista za Kráľa a Pána
Krakov, svätyňa Božieho Milosrdenstva, slávnosť Krista Kráľa 2016 (slovenský preklad)
Nesmrteľný Kráľ vekov, Pane Ježišu Kriste, náš Boh a Spasiteľ! V jubilejnom roku 1050. výročia krstu Poľska, v roku mimoriadneho jubilea milosrdenstva, my Poliaci stojíme tu pred Tebou [spolu s našimi duchovnými a svetskými autoritami], aby sme uznali Tvoju vládu a podriadili sa Tvojmu zákonu, zverili a zasvätili Ti našu vlasť i celý národ. Vyznávame pred nebom a zemou, že potrebujeme Tvoje kraľovanie. Vyznávame, že Ty jediný máš na nás posvätné a nikdy nehasnúce práva. Preto pokorne skláňajúc hlavy pred Tebou, Kráľ vesmíru, uznávame Tvoje panstvo nad Poľskom a celým naším národom, žijúcim vo vlasti a vo svete.

V túžbe osláviť majestát Tvojej moci a slávy voláme s veľkou vierou a láskou: Kriste, kraľuj nad nami!
– V našich srdciach – Kriste, kraľuj nám!
– V našich rodinách – Kriste, kraľuj nám!
– V našich farnostiach – Kriste, kraľuj nám!
– V našich školách a internátoch – Kriste, kraľuj nám!
– V prostriedkoch spoločenskej komunikácie – Kriste, kraľuj nám!
– V našich úradoch, pracoviskách, službách a odpočinku – Kriste, kraľuj nám!
– V našich mestách a dedinách – Kriste, kraľuj nám!
– V celom poľskom národe a štáte – Kriste, kraľuj nám!

Zvelebujeme Ťa a ďakujeme Ti, Pane Ježišu Kriste:
– Za nevyspytateľnú lásku Tvojho Najsvätejšieho Srdca – Kriste, náš Kráľ, ďakujeme Ti!
– Za milosť krstu a pred stáročiami uzavretú zmluvu s naším národom – Kriste, náš Kráľ, ďakujeme Ti!
– Za materskú a kráľovskú prítomnosť Márie v našich dejinách – Kriste, náš Kráľ, ďakujeme Ti!
– Za Tvoje veľké Milosrdenstvo, ktoré nám neustále preukazuješ – Kriste, náš Kráľ, ďakujeme Ti!
– Za tvoju vernosť napriek našim zradám a slabostiam – Kriste, náš Kráľ, ďakujeme Ti!

Vedomí si svojich chýb a urážok Tvojho Srdca odprosujeme Ťa sa za všetky svoje hriechy, najmä za odpadnutia od svätej viery a za nedostatok lásky k tebe a blížnym. Odprosujeme Ťa za národné sociálne hriechy, za všetky neresti, závislosti a zotročenia.

Zriekame sa zlého ducha a všetkých jeho záležitostí. Pokorne sa podriaďujeme tvojej vrchnosti a tvojmu zákonu. Zaväzujeme sa organizovať celý náš osobný, rodinný a národný život podľa Tvojho práva:
– Sľubujeme brániť Tvoju svätú česť a ohlasovať Tvoju kráľovskú slávu
– Kriste, Kráľu náš, sľubujeme!
– Sľubujeme plniť Tvoju vôľu a chrániť pravosť svojho svedomia
– Kriste, Kráľu náš, sľubujeme!
– Sľubujeme starať sa o svätosť našich rodín a kresťanskú výchovu detí
– Kriste, Kráľu náš, sľubujeme!
– Sľubujeme vybudovať tvoje kráľovstvo a brániť ho v našom národe
– Kriste, Kráľu náš, sľubujeme!
– Sľubujeme aktívne sa zapájať do života Cirkvi a chrániť jej práva
– Kriste, Kráľu náš, sľubujeme!

Jediný Pán štátov, národov a celého stvorenia, Kráľ kráľov a Pán vládcov! Zverujeme Ti Poľský štát a vládcov Poľska. Daj, aby všetky subjekty autority vládli spravodlivo a aby uplatňovali svoje práva v súlade s Tvojimi právami.

Kriste Kráľ, Tvojmu Milosrdenstvu s dôverou zverujeme všetko, čo tvorí Poľsko, a najmä tých príslušníkov národa, ktorí nejdú po Tvojich cestách. Daj im svoju milosť, osvieť ich mocou Ducha Svätého a priveď nás všetkých do večného spoločenstva s Otcom.

V mene bratskej lásky Ti zverujeme všetky národy sveta, najmä tie, ktoré sa stali pôvodcami nášho poľského kríža. Daj im, aby Ťa spoznali ako svojho právoplatného Pána a Kráľa a využili čas, ktorý im dal Otec na to, aby sa dobrovoľne podriadili Tvojmu panstvu.

Pane Ježišu Kriste, Kráľ našich sŕdc, pretvor naše srdcia podľa svojho Najsvätejšieho Srdca. Nech zostúpi Tvoj Svätý Duch a obnoví tvárnosť zeme, tejto zeme. Nech nás podporuje v plnení záväzkov vyplývajúcich z tohto národného aktu, chráni nás od zlého a posväcuje nás.

Svoje predsavzatia a záväzky vkladáme do Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Materinskej ochrane Kráľovnej Poľska a príhovoru svätých patrónov našej vlasti všetci sa s dôverou zverujeme.

Kriste, kraľuj nám! Panuj v našej vlasti, kraľuj v každom národe – na väčšiu slávu Najsvätejšej Trojice a na spásu ľudí. Učiň, aby našu vlasť a celý svet objalo Tvoje kráľovstvo: kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svätosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja.

(Teraz tu Poľsko na 1050. výročie svojho krstu slávnostne uznalo kráľovskú moc Ježiša Krista.)
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Túto krásnu modlitbu si môžeme ľahko prispôsobiť našej slovenskej situácii a používať ju individuálne i v skupinkách, farnostiach a diecézach.

Výzva k modlitbe za skorú intronizáciu Ježiša Krista, Kráľa Slovenska
Dana Slašťanová shares this
691
Antonia Orosova shares this
509