Libor Halik
1988

Smíšená manželství katolíků a pravoslavných

Prosím čtětě velmi pečlivě, na každém slůvku jsem si dal záležet, jako kdyby psal odpověď právník. Dle mého názoru je v současnosti jedno, zda dítě obdrží křest od pravoslavného či od římskokatolického kněze - obojí způsobí odpuštění dědičného hříchu po Adamovi a Evě.
Ale pravoslavoslavný (pravděpodobně i řeckokatolický) křest má výhodu v tom, že je spojen současně s myropomazáním (biřmováním) a s tím, že dítě smí od té doby přijímat Pána Ježíše Krista ve sv. eucharistii, což katolické zvyklosti neumožňují. V Římskokatolické církvi se, pokud vím, v současnosti dává sv. eucharistie dětem až po jejich 1. svaté zpovědi v přibližně 6-7 letech.
Pravoslavná církev Česko-Slovenská je skrze své biskupy, kteří podepsali dekrety sněmu z 16.6.2016 na Krétě, z pohledu nejhorlivějších pravoslavných odmítačů hříchu, neuctivá k Bohu, protože se zde vdávají a žení s katolíky a modlí se s katolíky.
Ti pravoslavní Rusové a Řekové, Gruzínci, Bulhaři, Syřané, kteří se vyhýbají hříchům, dodnes odmítají společné modlitby s nepravoslavnými, dle pravidla sv. apoštolů č.45: “Biskup nebo kněz nebo jáhen, který se s kacíři třeba jen modlí, budiž zbaven úřadu. Dovolí-li jim vykonávati služby náležející duchovním, budiž zbaven úřadu.” Proto se pravoslavní Gruzínci, Bulhaři, Syřané a také Rusové nezúčastnili tzv. všepravoslavného letošního sněmu na Krétě. Ač se toho sněmu pravoslavní Řekové a Srbové zúčastnili, tak většina srbských biskupů a mnoho řeckých biskupů i athoských mnichů odmítly jeho dekrety.
Já si myslím, že modlit se s katolíky je možné, opravíte-li konkrétní detaily, zejména pokud Vaše manželka je katolička. Kdybyste se s ní vůbec nemodlil, pravděpodobně by se z Vašich dětí stali ateisti, jako se stalo v minulosti ve většině českomoravských smíšeně pravoslavně-katolických rodinách. Většina katolických modliteb není v rozporu s pravoslavnou vírou. V posledních přibližně 50 letech je však do nejpoužívanější katolické modlitby růžence přidáno 1 slovo, které modlící se katolíky svádí k postmodernímu bludu liduprázdného pekla. Tento blud vymyslel církví odsouzený, za toto a za bludy proti Sv. Trojici i za vykastrování se, heretik Origenes, zesnulý r.254. Pokud slovo za „všechny“ nahradíte pravověrným slovem za „mnohé“, tak modlitba růžence bude bezbludná. (Podobně i eucharistickou kněžskou modlitbu římskokatolických moderních mší po r.1968 nad kalichem s vínem je potřeba opravit ze slova za „všechny“ na za „mnohé“. Pravověrná přesnost je základ dle Zjevení apoštola Jana 22,18-19: „Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.“) Modlitba v růženci by pak správně měla znít: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, ochraň nás od pekelného ohně a přiveď do nebe mnohé duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují“.
Existuje ještě jistá diskutabilní katolická pobožnost, praktikovaná posledních přibližně 100-200 let. Někteří katolíci se dle ní chodí zpovídat na první pátky a první soboty v měsíci. Zdroj této pobožnosti byl pravděpodobně pravdivý, avšak byl později ďáblem přeprogramován podobně jako to 1 slovíčko v modlitbě růžence i v eucharistické kněžské modlitbě nad kalichem. Přeprogramované a proto bludné je věřit, že pokud katolík 1x v životě absolvuje kolečko devíti 1. pátků, nebo pěti 1. sobot, tak nemůže ztratit věčné spasení, neboť Bůh ho na 100% přivede před smrtí k dostatečné lítosti a tím k odpuštění jeho hříchů a k vyhnutí se tím pekelnému ohni. Toto přeprogramování této pobožnosti způsobuje, že dotyčný katolík ztrácí nezbytný dar Boží bázně a stává se sebejistým farizejem, nebo se postupně přiklání k ještě horšímu nejrozšířenějšímu modernistickému bludu současné většiny katolických a pravoslavných biskupů i kněží po r.1950, bludu Origenova liduprázdného pekla. Sv. Nilus ve 4. století předpověděl, že od poloviny 20.století bude křesťanské duchovenstvo převážně slepé, neschopné rozlišovat dobro od zla. Proto je pro každkého křesťanského laika nutné číst si pravidelně každý den Bibli, životopisy skutečně svatých a znát staré katechismy.
Nejnověji kanonizovaní papežové jako Pavel VI., Jan XXIII., Jan Pavel II. určitě nejsou skutečnými svatými, nejsou světci, neboť kromě pravdy Boží, učili také nejmodernější bludy liduprázdného pekla a Pavel VI. praktikoval sex s muži, čili sodomský hřích homosexu. Byli vyhlášeni za blahoslavené a svaté v rozporu s původními církevními pravidly, čili na tzv. politickou objednávku. Dříve se na politickou objednávku v Katolické církvi nesvatořečilo a neblahoslavilo, ale nekompromisně se dodržovala pravidla. V pravoslavných církvích se také někdy svatořečilo na politickou objednávku. Nejlépe poznáte, zda je někdo skutečně svatý dle toho, že už existují stovky svědectví, kdy i po své smrti pomohl křesťanům zejména z nevyléčitelných chorob, nebo když ho poprosíte o přímluvnou modlitbu, tak Vám rychle v Bohu libé věci pomůže. Pravoslavní horlivci si obvykle myslí, že katoličtí svatí po r.1054, nebo po zničení Velké Moravy nejsou svatí, protože tito katoličtí svatí věřili ve filique – že Duch svatý vychází od věčnosti i ze Syna. Pravoslavní odmítají dodatek filioque do Créda, do Věřím v Boha, který sem katoličtí papežové dodali po r.1000. Horlivě pravoslavní si myslí, že kvůli dodatku do Créda, Duch svatý opustil Katolickou církev, a protože Duch svatý je tím kdo naplňováním kajícího hříšníka z něj dělá světce, tak myslí, že u katolíků po r.1054 nikdo nemůže být svatým a že Katolická církev přestala být církví a stala se pouhou lidskou organizací. Praxe po r.1054 však dokazuje, že následujících 900 roků byli i v Katolické církvi svatí - existují stovky svědectví, kdy i po své smrti katoličtí skutečně svatí pomohli křesťanům zejména z nevyléčitelných chorob. Obvykle 99,99% křesťanů pravoslavných i katolických vůbec nechápe, co znamená, že Duch svatý od věčnosti vychází z Otce, či z Otce a Syna (tj. filioque). Věří tomu, ale vůbec neví, co to znamená. Bohu nevadí, že člověk nechápe věčné věci, které převyšují lidský rozum. Všichni katolíci i všichni pravoslavní čtoucí Nový zákon, vědí, že Ducha svatého v současnosti posílá ke křesťanům Bůh Otec i Syn. I katoličtí i pravoslavní svatí to věděli a prosili o naplňování Duchem svatým a byli naplňováni a jejich mrtvé kosti a někdy i zázrakem nezetlelá těla jsou proto viditelným chrámem Ducha svatého.
Otec, Syn a Duch svatý je jeden Bůh a v 1 Bohu jsou 3 osoby. Já si například myslím, že vycházení Ducha svatého od věčnosti z Boha Otce, nebo z Boha Otce a Syna znamená, že od věčnosti z Boha Otce, nebo od věčnosti z Boha Otce a Syna vychází mužská pevná autorita. Duch svatý je Božská něžně ženská osoba, proto je v starozákonní hebrejštině ženského rodu, proto rouhání proti něžnému Duchu svatému nebude nikdy odpuštěno. Kdo z lidí někdy drze, pyšně vystupuje proti pevné spravedlivé autoritě Boha Otce a Syna, tomu může být ještě odpuštěno, když se pokoří. Kdo však vystupuje také proti jemné, něžné, milosrdné lásce Ducha svatého, tomu odpuštěno nebude, neboť takový člověk se podobně jako ďábel nikdy v srdci nepokoří.
Dle Nového zákona se apoštol Pavel podřizoval apoštolu Petrovi, kromě situace, kdy apoštol Petr zapomněl na to, co mu Bůh dříve ukázal o způsobu přijímání uvěřivších kajících pohanů a kdy Petr podlehl nátlaku židovských farizeů nutit katechumeny k židovské obřízce a apoštol Petr se začal chovat ke křesťanům z nežidů jako k lidem nižší kategorie. Od poloviny 20. století, kdy papežové i většina katolických (i ruských pravoslavných) biskupů je židovsko-chazarského původu, existuje podobný problém manipulování církve od židovských farizeů. Situace je však nyní mnohem obtížnější, než v čase pokorného kajícího rybáře apoštola Petra, který veřejnou kritiku od Pavla přijal a napravil se. Poslední Petrové jsou nekritizovatelní, nedotknutelní a když se nalezl novodobý „apoštol“ Pavel – arcibiskup Lefebvre, tak ho nechal papež Jan Pavel II., sice právně neplatně, ale veřejně v masmédiích vyloučit z Katolické církve, čili exkomunikovat. Papež Benedikt XVI. sice neplatnou exkomunikaci veřejně nad mrtvým arcibiskupem Lefebvrem zrušil v lednu 2009, avšak vzápětí nesmyslně oficielně blahořečil zesnulého papeže Jana Pavla II. Pak v r.2013 papež Benedikt XVI. rezignoval-nerezignoval, neboť si, na rozdíl od skutečně rezignovavších (odstoupivších) papežů středověku Celestina V. a Řehoře XII., ponechal papežské jméno i bílý papežský oděv, které dál používá. Místo něj nastoupil platně, či neplatně kardinály zvolený papež, či vzdoropapež, František Bergoglio z Argentiny, bludař (kacíř) veřejně nevěřící v posmrtné peklo pro nekající hříšníky a veřejně se omlouvající skupině osob homosex praktikujících – čili podobné skupině, kterou Bůh osobně upálil sirnými koulemi padajícími na velkoměsta Sodomu a Gomoru z nebe. www.b-a-n.cz/sodoma-a-gomora.html Kromě toho dle Gloria.TV News on the 14th of July 2016 papež František rozhodl, že bude existovat týdenní argentinská verze L'Osservatore Romano. Protestantský teolog Marcelo Figueroa bude šéfredaktorem. Bude to běžet pod dohledem arcibiskupa Victora Manuele Fernándeze, rektora Katolické univerzity v Argentině, který se stal nechvalně známým jako duch, který napsal Amoris Laetitia (tj. exhortaci papeže Františka dovolující svatokrádežné sv. přijímání nově sezdaným po rozvodu a homosex konajícím)
Předpokládám, že dokud nějaký papež, jako nástupce apoštola Petra nezasvětí Rusko Panně Marii, Katolická církev bude předpovězených 100 let hnít zevnitř skrz přeprogramování, skrz protestantské, i ateistické a sodomské bludy svých současných biskupů, kněží i úřadujícího Františka Bergoglia z Argentiny (současného papeže, či vzdoropapeže). Po tu dobu budou mít pravoslavní ruští a další horlivci velmi často pravdu, že katolíci jsou kacíři.
Bez pomoci Panny Marie, dle Božích, a ne našich lidských svévolných, podmínek, nic dobrého nejde. Bez Panny Marie by se ani Pán Ježíš nenarodil. Ona by však bez Boha stvořena nebyla. Bůh ji stvořil jako novou bezhříšnou Evu, nejpokornější lidskou pomocnici Boha a člověka Ježíše Krista.
Litujme svých hříchů a bludů, prosme Boha Otce, Syna i Ducha svatého o smilování. Prosme Ho: Přijď Tvé království, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na Zemi.

Veřejná doména
Ressurected
Litujme svých hříchů a bludů,(co piseme v zatvorkach)
Mt 18
Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. 7 Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza!

prosme Boha Otce, Syna i Ducha svatého o smilování. Prosme …More
Litujme svých hříchů a bludů,(co piseme v zatvorkach)

Mt 18
Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny. 7 Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza!


prosme Boha Otce, Syna i Ducha svatého o smilování. Prosme Ho: Přijď Tvé království, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na Zemi.