Clicks989

Posolstvo Trevignano Romano 12. a 16. mája 2020: Môj Syn je naozaj zdesený profanáciou svojho tela, ktorá sa deje. Ja vás žiadam, moji malí, nedovoľte zneuctiť telo môjho Syna; prosím vás, aby ste nenasledovali modernizmus

Posolstvo Trevignano Romano 12. a 16. mája 2020: Môj Syn je naozaj zdesený profanáciou svojho tela, ktorá sa deje. Ja vás žiadam, moji malí, nedovoľte zneuctiť telo môjho Syna; prosím vás, aby ste nenasledovali modernizmus.

„Môj Syn je naozaj zdesený profanáciou svojho tela, ktorá sa deje. Deti, dosť bolo mlčania zo strachu, ale svedčite a spievajte hymny Pánovi“.


Drahé deti, ďakujem, že ste zjednotení v modlitbe a že ste vypočuli moje volanie vo svojich srdciach.
Moje milované deti, nebojte sa, neuvažujte hlavou, ale srdcom. Mne zverte všetky svoje strachy a Ja budem vždy s vami. Čoskoro môj syn Ježiš príde zničiť záhradu, ktorú si vytvoril satan: neverte jeho klamstvám a jeho ilúziám. Koľkí sú, žiaľ, súčasťou tejto prehnitej záhrady! Jedine Pán vám prinesie šťastie, pokoj, radosť a lásku.

Môj Syn je naozaj zdesený profanáciou svojho tela, ktorá sa deje. Deti, dosť bolo mlčania zo strachu, ale svedčite a spievajte hymny Pánovi; ticho zo strachu neprinesie pokoj, ale bude to poddanie sa zvádzaniu démona.

Teraz vás nechám, ale vedzte, že Ja som s vami. Teraz vás žehnám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.
Trevignano Romano 12. mája 2020

Trevignano Romano 16. mája 2020: Ja vás žiadam, moji malí, nedovoľte zneuctiť telo môjho Syna

Drahé deti, ďakujem, že ste zjednotení v modlitbe a že ste vypočuli moje volanie vo svojich srdciach. Moji milovaní, neporiadok, ktorý je niekedy okolo vás, niektorým z vás naháňa strach, ale vydržte ešte chvíľu a poriadok sa vráti na túto zem. Cena bude trochu vysoká, pretože ľudstvo bude piť horký kalich utrpenia, ale ten, kto všetko zverí mne a môjmu Ježišovi, sa nemusí báť.

Drahé deti, zlo vošlo do Cirkvi, ale vy pokračujte v modlitbe, v pravde a v Božích zákonoch a nič sa vám nestane. Ja vás žiadam, moji malí, nedovoľte zneuctiť telo môjho Syna; prosím vás, aby ste nenasledovali modernizmus, ktorý spôsobuje, že sa stádo potáca, že už nevie, čo je správne a čo mylné, ale vy nasledujte Evanjelium a nemôžete sa pomýliť. Teraz vás jedného po druhom pohladím; buďte aj naďalej svetlom pre svet.

Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.

Vaša Matka
alianciazanedelu.sk/archiv/9169
dyk
Vassula Ryden o Pápežovi Františkovi a situácii okolo jeho náuky.

Odpoveď na Vassuline listy o pápežovi Františkovi

tlig.sk/news/2020-09-19.html

Nasledujúci článok od P. Josepha Iannuzziho, S.Th.D. je odpoveďou na dva listy, ktoré Vassula zaslala 13. a 15. novembra a ktoré sa týkajú pápeža Františka. Vassula ho opísala ako "vynikajúci článok" a podporuje jeho preklad do iných jazykov.

V posle…More
Vassula Ryden o Pápežovi Františkovi a situácii okolo jeho náuky.

Odpoveď na Vassuline listy o pápežovi Františkovi

tlig.sk/news/2020-09-19.html

Nasledujúci článok od P. Josepha Iannuzziho, S.Th.D. je odpoveďou na dva listy, ktoré Vassula zaslala 13. a 15. novembra a ktoré sa týkajú pápeža Františka. Vassula ho opísala ako "vynikajúci článok" a podporuje jeho preklad do iných jazykov.

V posledných dňoch sa cirkevne schváleným prorockým zjaveniam Vassuly Ryden, Pravý Život v Bohu, o Vikárovi Krista, dostalo obrovské množstvo pozornosti a aplauzu. Vassula vydala dva nedávne listy, v ktorých opätovne zdôraznila dôležitosť, ktorú Ježiš prikladá zachovaniu vernosti Pápežovi, a varovala veriacich pred strašnými následkami, ktoré spôsobia ľudstvu a celej Cirkvi, ak tak neurobia.
Ako doktorand na Pápežskej univerzite v Ríme je mojou povinnosťou ako teológa1 informovať veriacich o doktrínach obsiahnutých v uvedených zjaveniach a listoch, ktoré sú stopercentne v súlade s biblickými proroctvami a schválenou prorockou literatúrou množstva svätých v Cirkvi. Tieto schválené proroctvá možno nájsť v najnovšom časopise Pravý Život v Bohu, číslo 43, september 2019.
Konkrétnejšie, obsah Vassuliných listov o Pápežovi Františkovi predstavuje jasnú výzvu pre tých, ktorí sa rozhodli neposlúchať, znevažovať, ohovárať, prenasledovať alebo odsudzovať Pápeža Františka, alebo ktorí hanebne požadujú jeho rezignáciu. Pripomínam tu Ježišove nedávne slová zo 16. augusta 2019: daj si pozor na tých, ktorí odsudzujú Pápeža ... každý, kto odsudzuje Vikára Mojej Cirkvi, nemôže byť Mojím učeníkom ... Alarmujúcejší je satanský plán zvrhnutia Pápeža, ktorý spôsobí katastrofu pre ľudstvo. Vassule Ježiš zjavuje: Vzbura už pracuje, ale v tajnosti, a ten, kto to zadržiava [Pápež], musí byť najskôr odstránený, než sa Rebel objaví otvorene; ak vám niekto príde do cesty a povie vám: "prejdite od svojej vernosti, ktorú máte pre tohto Pápeža, k zdravému hnutiu iného"; nehýbte sa! dajte si pozor! kvas Podvodníka môže byť mocným a môže chutiť dobre, ale v skutočnosti je to smrtiaci podvod!
Pripomeňme, že na rozdiel od svojich predchodcov Pápež František nezískal doktorát v teológii, a napriek tomu najerudovanejší teológ, Pontifik Benedikt XVI., v reakcii na sériu kníh o teologickom prístupe Pápeža Františka k Cirkvi a jednote kresťanov napísal:
"Tlieskam tejto iniciatíve. To protirečí hlúpym predsudkom tých, ktorí vidia Pápeža Františka ako niekoho, komu chýba osobitná teologická a filozofická formácia, zatiaľ čo ja by som bol iba teoretikom teológie s malým pochopením konkrétneho života dnešných kresťanov ... (Tieto knihy) rozumne demonštrujú, že Pápež František je človekom s hlbokou filozofickou a teologickou formáciou a pomáhajú vidieť vnútornú kontinuitu medzi týmito dvoma pontifikátmi, a to aj pri všetkých rozdieloch v štýle a temperamente."
Zatiaľ čo Cirkev učí, že "schizma je odmietnutie podrobiť sa Rímskemu Pontifikovi alebo spoločenstva s členmi Cirkvi, jemu podriadených",2 tí, ktorí prenasledujú pápeža Františka, podporujú spomenutú schizmu a tiež, hoci nechtiac, Satanov plán zvrhnúť Pápežstvo a priviesť na ľudstvo katastrofu. Toto Vassula veľmi jasne vyjadrila vo svojich posledných listoch. Na rozpaky tých, ktorí tvrdia, že Pápež František nie je skutočným Pápežom, Ježiš dôrazne varoval všetkých čitateľov TLIG o legitímnosti Pápežstva Pápeža Františka a o morálnej povinnosti, že ho musia ctiť ako takého (porov. TLIG 16. augusta 2019). Vassula vo svojich nedávnych listoch tiež poznamenala, že Ježiš veriacich upozornil na satanský diabolský plán, ktorý sa dnes deje, a to odstránenie Pápeža ("zadržiavateľ" z 2Sol 2,7) a Eucharistie ("ustavičná obeta" z Dan 9,27, 11,31, 12,11; Mt 24,15) a nahradiť to prorokovanou "pustošiacou ohavnosťou" (Dan 11,31), čím spôsobí katastrofu pre ľudstvo a Cirkev (porovnaj posolstvá TLIG 12. decembra 1987; 20. decembra 1993). Tieto Ježišove varovania, ktoré zopakovala Vassula, sú dostatočným dôvodom na to, aby jednotlivci upustili od prenasledovania Pápeža Františka.
Aj keď je možné prijať výnimku z gramatickej formy, v ktorej sa vyjadruje Pápež František, nakoľko on nemá to ostrie teologickej a formálnej gramatickej presnosti kard. Ratzingera, je odsúdeniahodné, ak ho niekto verejne alebo prostredníctvom médií ohovára.3 Ako teológ môžem bez vykrúcania potvrdiť, že pápež František nikdy nekázal ani nenapísal nič, čo by bolo doktrinálne nesprávne, napriek tomu, čo tvrdia pápežskí prenasledovatelia. Tu prichádzame k rozdielu medzi formou a podstatou. Ako poznamenala Vassula vo svojich posledných listoch, Biblia nie je vyňatá z nejednoznačnej a nesprávnej gramatiky (formy), ale jej doktrína (podstata) je nenapadnuteľná. Pre viac informácií o tomto formálno-gramatickom binomickom rozlíšení môžete obrátiť sa na na cirkevne schválenú publikáciu Teologický prehľad cirkevne schválených prorockých zjavení Pravý Život v Bohu.

Je morálne odsúdeniahodné pre kohokoľvek, tým viac pre stúpenca Pravého Života v Bohu, ohovárať Pápeža a považovať sa pritom za učeníka Krista. Preto Vassula s kresťanskou odvahou a živou duchovnou prenikavosťou rozšírila príkaz na všetkých členov TLIG, aby alebo upustili od falošného tvrdenia, že Pápež František nie je platným Pápežom a alebo jeho prenasledovania odišli z TLIG. Pretože samotné jadro kresťanskej jednoty, ktoré Ježiš vyjadruje v posolstvách TLIG, sa zakladá na jednote medzi Pápežom a všetkými členmi mystického tela Kristovho, ktorý zahŕňa patriarchov, biskupov, kňazov a laikov. Odmietnuť pápeža znamená odmietnuť posolstvá TLIG. Človek musí buď prijať všetko, čo Ježiš zjavuje v posolstvách TLIG, alebo musí byť čestný pred Bohom a človekom a odísť pre dobro ostatných; "Zlá spoločnosť kazí dobré mravy" (1Kor 5,33).
___________________________________________

1 porov. Učenie Magistéria obsiahnuté v pokynoch CDF, Donum Veritatis, O cirkevnom povolaní teológa

2 CCC, 2089; por. CIC, kán. 751

3 Tamtiež, článok 30: "Ak ťažkosti aj napriek lojálnemu úsiliu teológa pretrvávávajú, teológ má povinnosť oznámiť orgánom Magistéria o problémoch, ktoré vznikli samotnou výučbou, argumentami preloženými na zdôvodnenie toho alebo dokonca spôsobom, akým je to prezentované. Mal by to robiť v evanjeliovom duchu a s hlbokou túžbou vyriešiť ťažkosti. Jeho námietky by potom mohli prispieť k skutočnému pokroku a poslúžiť Magistériu ako podnet k tomu, aby predkladalo učenie Cirkvi s väčšou hĺbkou a s jasnejšou prezentáciou argumentov. V podobných prípadoch by sa mal teológ vyhnúť tomu, aby sa obracal na "masmédiá", ale mal by sa obrátiť sa na zodpovednú autoritu, pretože tým, že sa nesnaží vyvíjať tlak na verejnú mienku, prispieva k objasneniu doktrinálnych otázok a preukazuje službu pravde."


31. Môže sa tiež stať, že na konci serióznej štúdie, uskutočnenej s úmyslom bez váhania zohľadniť učenie Magistéria, pretrvávajú ťažkosti teológa, pretože opačné argumenty sa mu zdajú presvedčivejšie. Ak je teológ konfrontovaný s tvrdením, ku ktorému, ako sa on domnieva, že nemôže dať svoj intelektuálny súhlas, napriek tomu je povinný zostať otvorený hlbšiemu preskúmaniu otázky.
Pre lojálneho ducha, živeného láskou k Cirkvi, môže takáto situácia určite znamenať ťažkú skúšku. Môže to byť výzva trpieť za pravdu, v tichu a v modlitbe, ale s istotou, že ak skutočne pôjde o pravdu, ona nakoniec zvíťazí."


___________________________________________

Môj komentár :
Tu vidíme spoluprácu dvoch Pápežov. Prvý, vzdelaný a najvyššia teologická autorita v Katolíckej Cirkvi, Benedikt XVI., potvrdzuje neomylnosť a pravosť svojho nástupcu Františka .
No čo dodať? Boh to vedie naozaj geniálne a Duch Svätý usvedčil všetkých Františkových odporcov. Kto chce byť spasený a odsudzoval Pápeža Františka, musí teraz rýchle na sv. Spoveď a vyznať svoj hriech. Ťažký, až smrteľný hriech, ktorý vedie k večnej smrti.
Hermenegild
Ak bude zrušená pravá obeta a už sa výslovene pripravuje, už nebude mať čo zastaviť Satana.
dyk
Ale až po mučeníckej smrti Pápeža Františka!
Hermenegild
Dyk, práve bola zrušená pravá obeta samým pápežom. Na mučeníctvo sa nechystá, zato dovlečie na Slovensko katastrofu, ktorá bola oznámená v Litmanovej a potvrdená odťatou hlavou našej patrónky Sedembolestnej v Šaštíne.
dyk
Ano. Veľa veriacich prijima v stave ťažkého hriechu.