vi.news
50

Hồng Y Burke: Tuyên bố Abu-Dhabi sai trái của Francis cần phải bị xóa bỏ [nhưng điều đó sẽ không …

Tuyền bố rằng "sự đa nguyên của các tôn giáo là theo ý chí của Thiên Chúa" phải được xóa khỏi Tuyên bố Abu Dhabi của Francis vì nó "không đúng" - Hồng Y Raymond Burke viết trên NCRegister.com (…