To všechno bude vyměněno

882. Poselství Ježíše ze dne 17. srpna 2013 v 11:50.

MUSEJÍ SI PONECHAT SVATÉ MISÁLY, MEŠNÍ ROUCHA, BIBLI SVATOU A SVATÉ KŘÍŽE. TO VŠECHNO BUDE VYMĚNĚNO.

Má vroucně milovaná dcero,
mnozí z těch, kdo jsou požehnáni silnou vírou a láskou ke Mně, Ježíši Kristu, začínají konečně poznávat můj hlas, jak mluvím k světu skrze tato poselství.
Ti, kteří tráví své životy otrockou službou hadovi, vědí také, že jsem to Já, kdo mluví. A tak začíná bitva v konání mé svaté vůle, na jedné straně, a touhou nepřátel Božích bojovat proti Mně.
Ti, kteří plánují způsobit lidstvu utrpení, jako část smlouvy se šelmou, budou opatrní, aby nebyli viděni, jak veřejně odsuzují tato poselství, protože kdyby to udělali, dodali by jim věrohodnosti. Místo toho budou šířit nenávist proti Mně jinými cestami, počínaje ničením víry těch uvnitř mé církve. Obrátí srdce těch, kteří Mě milují, proti svým křesťanským druhům. Přijmou pohany, čaroděje z hnutí New Age a uctívače šelmy spíše, než křesťany, kteří se budou ohrazovat proti ohavným pohanským rituálům, které budou prováděny v katolických a brzy i v jiných křesťanských kostelech.
Tyto události mají ještě přijít. Prosím, nemyslete si, že nynější mše svaté nebo svátosti se již změnily, i když se změní velmi brzy. Až se to stane, musíte se odvrátit a bránit Mě.
Mnoho změn bylo plánováno v posledních několika letech zlem zednářů v mé církvi na zemi. Jejich plány, ohlášené již v nejvyšších místech církví, budou nyní oznámeny. Budou odhaleny s tím, že katolická církev se modernizuje, aby se dokázala stát odpovídající dnešní nové, myšlenkově otevřené, liberální společnosti. Řeknou, že to bude čára za minulostí, a pak řeknou, že její motto bude přijmout všechny víry, aby se ukázalo, že není úzkoprsá. Toto oznámení bude oslavováno po celém světě a média přinesou tyto významné zprávy na prvních stranách, když před tím pohlížela na katolickou církev s nechutí.
Satanova setba vydá plody a nové obřady, kde podoba mše svaté bude představena zpětně, a kde všechny správné slovní obraty vztahující se k mému utrpení budou nahrazeny nesmyslem – prázdnými slovy – prázdnými nádobami – prázdnými svatostánky. Všechny mé kříže budou nahrazeny jinými, s tajnými okultními symboly.
To je zkáza, o které mluvil prorok Daniel (*). To na mnoha místech bude konec mé svaté eucharistie, jak ji znáte. Ale moji milovaní, věrní služebníci se budou nyní chystat na přípravu nejsvětějších hostií. Musejí si ponechat svaté misály, mešní roucha, Bibli svatou a svaté kříže. To všechno bude vyměněno.
Musíte se brzy shromáždit a plánovat, protože vám nebude dovoleno sloužit mši podle mé vůle.
Povedu vás, moji posvěcení služebníci, až přijde čas. Křesťanům, kteří věří, že tato ohavnost bude viděna jen v katolické církvi, říkám: Postihne to všechny křesťanské církve, dokud se nezbaví každé zmínky nebo znamení, týkající se Mě. Časem budete tvrdě trestáni, že jste se o Mně zmínili.
Budete šokováni, jak rychle zdánlivě nevinná, obnovená, ale znečištěná církev upadne do bezbožného kultu. Udělají všechno možné, aby potrestali ty, kdo budou vzdorovat jejich umělému, pohanskému, novému světovému náboženství.
Křesťané a židé budou hlavním cílem nenávisti a budou pronásledováni kvůli svému náboženství.
Místo toho, abyste byli naplnění bázní, volám vás, abyste byli připraveni bojovat pro mé jméno. Nikdy nezapomeňte, jak jsem stále nenáviděn. Když Mě následujete, vězte, že v nadcházejících časech bude váš kříž mnohem těžší než těch, kteří přišli před vámi.

Váš Ježíš
(*) Daniel 11, 31 – poznámka překladatele