Jazyk
1 1 11

Žalm 150

Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí, chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost! Chvalte ho zvukem polnice, chvalte …
Napsat komentář
Zedad
Chvalte Boha, v jeho svatyni
1 6

Boží slovo na den 21.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš byl blízko Jeruzaléma a (lidé) mysleli, že se Boží království musí ihned objevit; pověděl jim (toto) podobenství. „Jeden urozený člověk odcházel do daleké …
Napsat komentář
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_03.htm 1. čtení: Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, měl jsem toto … Více

Boží slovo na den 20.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale …
Napsat komentář
mike084
keby Písmo samo neobsahovalo že všetko neobsahuje to je paradox čo? do napísania Evanjelii Kresťania žili iba z hlásania dobrej správy a ešte tak … Více
henta
henta před 11 hodinami ...Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na … Více
4 2 290

Boží slovo na den 19.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Slyšel, že jde kolem zástup, a ptal se, co to znamená. Pověděli mu, že tudy prochází Ježíš …
Napsat komentář
Zedad
...Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ Ihned začal vidět; velebil Boha a šel za ním. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu… Více
henta
Když se přiblížil, zeptal se ho: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Maranatha! Více

Boží slovo na den 18.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A …
Napsat komentář
henta
Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Duch antikrista už je zde a začíná se zhmotňovat v různýc… Více
1 20

Boží slovo na den 17.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš pověděl svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě …
Napsat komentář
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_06.htm 1. čtení: Čtení z třetího listu svatého apoštola Jana. Můj drahý (Gáje), jednáš,… Více

Boží slovo na den 16.11.2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako bylo v době Noemově, tak tomu bude v době Syna člověka: jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy …
Napsat komentář
Zedad
...Mnoho svůdců se objevilo ve světě, kteří nevyznávají Ježíše jako Mesiáše, jenž přišel v těle....
apredsasatoci
co znamena veta:„Kde bude tělo, tam se slétnou i supi.“?

Boží slovo na den 15.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když se farizeové zeptali Ježíše, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: `Hle,…
Napsat komentář
Zedad
Nejmilejší! Tvá láska mi způsobila velkou radost a útěchu, když jsi, bratře, občerstvil srdce věřících.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_04.htm 1. čtení: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filemonovi. Nejmilejší! Tvá láska… Více

Boží slovo na den 14.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Samařskem a Galilejí a přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a …
Napsat komentář
Stylita
celý příběh: catholica.cz sv. Mikuláš Tavelič a druhové Mikuláš se narodil asi v roce 1340 v Šibeniku v Dalmácii (u pobřeží Jaderského moře v dnešním… Více
henta
Vzkaz všem malomocným: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila.“ Slyšíš Pána Boha- nejen vstát,ale ve VÍŘE pokračovat-jít! Netočit se jak pes kolem … Více

Boží slovo na den 13.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy.…
Napsat komentář
Hoki
Umění je fantastický dar a samozřejmě k tomu patří i malířství. Lidé si zobrazují své představy a je to jen dobře. Pomocí smyslů se snaží pronikat … Více
Stylita
Obraz namaloval malíř Rogier van der Weyden v letech 1443 až 1451. Jedná se o přední stranu polyptycha , který byl namalován pro nemocnici v Beaune … Více

Boží slovo na den 12.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům: „Není možné, aby nepřišla pohoršení, ale běda tomu, od koho pocházejí! Bylo by pro něho lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a …
Napsat komentář
mike084
ale Presbyterov netreba Viera je len Trojičná definícia a šmitec keby ste sa aspoň popierali menej často ináč má to význam Kňaz
henta
.."abys v každém městě ustanovil starší", Díky Bohu, že jsem součásti Kristovy církve, kde slovo "starší" nezastaralo. Jako synové chval… Více

Boží slovo na den 11.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš učil (zástupy): "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na …
Napsat komentář
Přítel
Vdova zapomněla na sebe a v důvěře se odevzdala Bohu. Tomu říkám víra.
mike084
ja som ani Cirkev ani sviatosti ani petrínsky úrad ani učiteľský neustanovil keby stačilo to čo tvrdíte že stačí tak by predsa nik nemusel byť za … Více

Boží slovo na den 10.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše Ježíš řekl svým učedníkům: „Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných. Kdo je věrný v maličkosti, je …
Napsat komentář
Stylita
ekumenický překlad: Já vám pravím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. Lk 16.9 Více
Stylita
Lk 16,1-13: Ježíš řekl svým učedníkům: "Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a … Více

Boží slovo na den 9.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Jana. Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal …
Napsat komentář
henta
Nad řekou pak, na jejím břehu z obou stran vzroste všeliké ovocné stromoví; neopadne jeho listí, nepřestane jeho ovoce; každý měsíc ponese čerstvé … Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B) m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_09.htm 1. čtení: Čtení z knihy proroka Ezechiela. Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu… Více

Boží slovo na den 8.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy …
Napsat komentář
henta
`Radujte se se mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou jsem ztratila.' Právě tak, říkám vám, mají radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, … Více
apredsasatoci
ked sa obratil sv. augustin povedal: privela som hovoril!

Boží slovo na den 7.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – …
Napsat komentář
snakee
co pořád zkuhráš @dáždik
dáždik
Prosím, podpíšte a zdieľajte túto petíciu za úplné oslobodenie Asie Bibi Petícia TU: www.citizengo.org/…/166599-Asia-Bib… "Situácia je mimoriadne … Více

Boží slovo na den 6.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Jeden z hostů (ve farizeově domě) řekl Ježíšovi: „Blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v Božím království.“ On mu řekl: „Jeden člověk chystal velkou hostinu a …
Napsat komentář
henta
A pán řekl služebníkovi: `Jdi ven na cesty a k plotům a přinuť lidi, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Ale to vám říkám: Žádný z těch pozvaných … Více
mike084
Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský biskup Gréckokatolícka cirkev si dnes pripomína svätého Pavla Vyznávača, konštantínopolského biskupa… Více
2 48

Žalm 131

Poutní píseň, Davidova. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu, nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, …
Napsat komentář

Boží slovo na den 5.11. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl jednomu z předních farizeů, který ho pozval: „Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele, ani bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, aby tě …
Napsat komentář
mike084
Imrich, princ Svätý Sviatok: 4. november; na Slovensku 5. november * 1007 (?) Stuhlweißenburg, dnes Székesfehérvár, Maďarsko † 2. september (?) 1031… Více
Zedad
Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých.

Žalm 17

Modlitba; Davidova. Hospodine, slyš při spravedlivou, věnuj pozornost mému bědování, dopřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů. Ty sám vynes nade mnou rozsudek; tvoje oči vidí, kde je právo. Zkoum…
Napsat komentář
apredsasatoci
ja sa ucim aj od bludara, ktory sa zabudne a Pravdu zdiela.
N0B0DY.SK
apredsasatoci pred 1 hodinou @Peter Maria - lectio divina prst hore! (u teba nezvykle) --- Veď to kvôli vám sem dal, aby ste posvätný … Více