Stylita
Stylita
2143

Boží slovo na den 17.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, …
Martina Bohumila Lutherová
...Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše …More
...Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky,
odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když lidem

neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky."
Dnes je ten čas vzít tento odkaz vážně.
Stylita
Z denní liturgie liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_04.htm 1. čtení: Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. (Bratři!) Kéž byste ode …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_04.htm
1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Kéž byste ode mě snesli trochu nerozumu! Ano, sneste to ode mě! Mám vás totiž tak žárlivě rád jako Bůh. Já jsem přece připravil vaše zasnoubení jedinému muži a musím vás představit Kristu jako čistou pannu. Bojím se však, aby se vaše smýšlení nepokazilo, takže byste se uchýlili od upřímné a svaté oddanosti vůči Kristu. Vždyť tak i had svedl Evu svou lstivostí. Přijde k vám někdo a hlásá jiného Ježíše, než jsme hlásali my, přijímáte jiného Ducha, než jste přijali od nás, jiné evangelium, než jste kdysi od nás dostali - a vy to pěkně snesete! Já myslím, že nejsem v ničem pozadu za těmi nadapoštoly. I když v řečnění zběhlý nejsem, o poznání to neplatí. To jsme u vás jasně ukázali při každé příležitosti. Či jsem udělal chybu, když jsem se ponižoval, abyste vy byli povýšeni, že jsem vám hlásal Boží radostnou zvěst zadarmo? Jiné církevní obce jsem obíral a …More
Stylita
4216

Boží slovo na den 16.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to …
Stylita
Dnes májí svátek sv. Kvirik a Julita Quiricus et Iulitta 16. června, připomínka Postavení: mučedníci Úmrtí: století neznámé Pochází z města Ikonia v …More
Dnes májí svátek sv. Kvirik a Julita
Quiricus et Iulitta
16. června, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: století neznámé
Pochází z města Ikonia v Lykaonii, jedná se o dnešní Konyu v Turecku. Kvirik byl asi tříletý syn Julity. Podle legendy s ním Julita za pronásledování císařů Diokleciána a Maximina uprchla před pronásledovateli se dvěma služkami přes Seleucii do Tarsu v Kilikii. Malého syna učila lásce k Ježíši a vyznávat, že je křesťan. V krajním nebezpečí služky uprchly a Julita byla jako křesťanka se synem předvedena před císařského náměstka Alexandra, který požadoval, aby vzdala hold bohům a obětovala jak nařizoval zákon. Julita ale vyznala: "Jsem křesťanka a nikdy nebudu obětovat pohanským modlám." Na soudní jednání se prý přišly ze zvědavosti podívat i její služky aniž byly poznány. Náměstek nařídil natáhnout ji na skřipec a bičovat a to před Kvirikem, který se rozkřičel. Náměstek ho prý chtěl nenásilně utišit, ale když na něj sáhl, Kvirik mu odpověděl: "Jsem křesťan!" a …More
Martina Bohumila Lutherová
28Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. ... 31Tak i vy, uvidíte, že se toto děje, vězte, že je …More
28Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. ... 31Tak i vy, uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. 32Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
2 more comments
Stylita
4286

Boží slovo na den 15.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Miluj svého bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. …
Martina Bohumila Lutherová
Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Toho jsou a budou schopni ti ,kteří svůj život odevzdali Bohu v …More
Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
Toho jsou a budou schopni ti ,kteří svůj život odevzdali Bohu
v totální odevzdanosti a důvěře, jenom jemu samému Trojjedinému.
Stylita
Z denní liturgie liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_02.htm 1. čtení: Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři, podáváme vám zprá…More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/11_02.htm
1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři, podáváme vám zprávu, jakého projevu Boží přízně se dostalo církevním obcím v Makedonii: navštívilo je sice těžké soužení, ale byli přitom plní radosti, a přesto, že jsou tak velice chudí, velkodušně se projevilo jejich dobré srdce. Mohu to dosvědčit, že udělali všechno, co mohli, ano ještě více, než mohli, a sami od sebe a velmi naléhavě prosili o milost, aby se směli zúčastnit na dobročinném díle k podpoře křesťanů. Udělali více, než jsme čekali: už napřed sami sebe odevzdali Pánu a nám, protože Bůh to chtěl. A proto jsme vybídli Tita, aby i toto dílo lásky u vás dokončil, jak s tím už dříve začal. Nuže, jako vynikáte po každé stránce: ve víře i ve slově, v poznání, ve vší horlivosti a lásce, kterou jste od nás přijali, tak se vyznamenejte i v tomto díle lásky. Neříkám to jako rozkaz, ale chtěl bych na horlivosti druhých vyzkoušet, že také vaše láska je …More
2 more comments
Stylita
3336

Boží slovo na den 14.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko a zub za zub.' Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu,…
U.S.C.A.E.
Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha Jeho meno má grécky pôvod a znamená „poriadny“. Konštantínopolský patriarcha Metod sa narodil v …More
Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha
Jeho meno má grécky pôvod a znamená „poriadny“. Konštantínopolský patriarcha Metod sa narodil v roku 788 alebo 800 v Syrakúzach. Veľmi skoro vstúpil v rodisku do kláštora Chenolakkos. Počas obrazoboreckých sporov za cisára Leva V. unikol do Ríma, kde sa z neho na niekoľko rokov stal obhajca obrancov ikon. Teodor Studita jemu a Jánovi z Menembasia pripisuje neúspech vyslancov obrazoboreckého patriarchu Teodota u pápeža. Metod sa v roku 821 vrátil do Konštantínopolu. Potom, čo sa snažil dosiahnuť u cisára Michala II. kompromis, uväznili ho na niekoľko rokov do hrobky na ostrove svätého Andreja. Cisár Teofil ho dal priviesť do svojho paláca, kde ho väznil a radil sa s ním. Po smrti cisára v roku 842 sa Metod vrátil do kláštora. Cisárovna Teodora II. ho vyhlásila za patriarchu. Vysvätili ho 11. marca 843. Teodor obnovil úctu k ikonám a ustanovil na počesť ikon – 1. pôstnu nedeľu za Nedeľu ortodoxie (pravovernosti). Podnikol tvrdé …More
Martina Bohumila Lutherová
😇 V dnešním Evangeliu je skvělý program pro ty kteří jdou za Pánem Ježíšem Kristem.More
😇 V dnešním Evangeliu je skvělý program
pro ty kteří jdou za Pánem Ježíšem Kristem.
One more comment
Stylita
174
ikona Obrácení sv. Pavla
Stylita
20199

Boží slovo na den 13.6. A.D. 2021

Ježíš řekl zástupu: "Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: …
U.S.C.A.E.
Sv. Juliana, panna 13. júna 2021 Svätec týždňa Životopisné údaje Sv. Juliana sa narodila roku 1270 v meste Florencia v Taliansku. Jej otec sa menoval…More
Sv. Juliana, panna
13. júna 2021 Svätec týždňa
Životopisné údaje
Sv. Juliana sa narodila roku 1270 v meste Florencia v Taliansku. Jej otec sa menoval Karissimus Falkonieri a bol bratom sv. Alexa, ktorý so sv. Filipom Benitom a ďalšími založil rád Servitov. Karissimus žil až do svojho vysokého veku veľmi svetácky a len roku 1263 sa podarilo sv. Alexovi svojho brata na cestu kresťanských cností obrátiť. Cestoval ku pápežovi Urbanovi IV. a vyprosil si od neho po skrúšenom pokání odpustenie hriechov. A od toho času žil bohatý zeman veľmi nábožne. Matka sv. Juliany, Reguardata, bola veľmi nábožná a šľachetná. Rodičia nemali až do vysokej staroby žiadnych detí. Aby dosiahli milosti u Boha, vystavali vo Florencii kostol k úcte zvestovania Panny Márie, a Boh ich potešil v pozdnej starobe dcérou Julianou.
Prvé slová, ktoré Juliana vysloviť mohla, boli: «Ježiš a Mária.» V útlej mladosti sa naučila poznať, že najväčším nešťastím na svete je hriech a preto žila útla Juliana veľmi nábožne.
Sv. …More
Martina Bohumila Lutherová
😇 RŮŽENEC- Všichni by si měli pročíst vzkazy ve výše článku.More
😇 RŮŽENEC-
Všichni by si měli pročíst vzkazy ve výše článku.
18 more comments
Stylita
20468
15:03
Václav Vladivoj Tomek - O starém židovském hřbitovu. Eduard Petiška - Rabi Löw a smrt. V interpretaci Stanislava Zindulky.More
Václav Vladivoj Tomek - O starém židovském hřbitovu.
Eduard Petiška - Rabi Löw a smrt.
V interpretaci Stanislava Zindulky.
veritas18
Presne tak, Roberto!
Roberto 55
To nie su semitske zidovske cintoriny po Europe, ale chazarske - mongolsko turecke - pseudo zidovske, kedze dnesni "zidia" vyznavaju talmud a …More
To nie su semitske zidovske cintoriny po Europe, ale chazarske - mongolsko turecke - pseudo zidovske, kedze dnesni "zidia" vyznavaju talmud a okultizmus blizky baalizmu-satanizmu. A keby aj boli semitsko - zidovske, teraz sme my nasledovnici Pana Jezisa - Zida vyvoleneho naroda tym vyvolenym narodom. Presne, pravej Panom Jezisom zalozenej katolickej=univerzalnej Cirkvi a nie nejakich falosnich napodobenin a ludskich vytvorov ako napr. protestantov, pravoslavnych ap.
18 more comments
Stylita
2192
12:48
Václav Vladivoj Tomek: O nejstarší pražské synagoze. V interpretaci Petra Haničince.More
Václav Vladivoj Tomek: O nejstarší pražské synagoze.
V interpretaci Petra Haničince.
Stylita
367

Boží slovo na den 12.6. A.D. 2021

Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal …
Stylita
Dnes má svátek Neposkvrněné Srdce Panny Marie Immaculati Cordis B. Mariae Virginis Memoria 12. června, památka Za prvního šiřitele úcty k Neposkvrn…More
Dnes má svátek Neposkvrněné Srdce Panny Marie
Immaculati Cordis B. Mariae Virginis Memoria
12. června, památka
Za prvního šiřitele úcty k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie bývá udáván sv. Jan Eudes. Šířil ji i ve svých spisech a proto už r. 1688 byla tato úcta označována za církevně schválenou. První papežské povolení liturgického slavení dal Pius VII. (1800-1823).
V roce 1836 bylo v Paříži založeno ke cti Nejčistšího srdce Panny Marie bratrstvo, které šířilo úctu k Mariinu Srdci a rozšířilo se po celé Evropě. V karmelitánském řádu byla mariánská úcta od jeho počátku, Maria byla jeho patronkou a při zjevení v r.1251 předala sv. Šimonu Stockovi škapulíř jako známku spásy a závazku - oděv jako symbol lidského nitra, šaceného Boží milostí. Přesto se zde ještě dlouho o úctě k Mariinu Neposkvrněnému Srdci nehovořilo, ale v roce 1950 papež Pius XII. řekl k celému světu, že škapulíř je znamením zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Označil to za nevyhnutelné, protože Srdce Panny …More
Martina Bohumila Lutherová
Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. My chápeme?More
Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom,
co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci.
My chápeme?
One more comment
Stylita
7273

Boží slovo na den 11.6. A.D. 2021

Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu – tu sobotu totiž byl velký svátek – požádali židé Piláta, aby byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli …
Martina Bohumila Lutherová
Stylita
5 more comments
Stylita
9310

Boží slovo na den 10.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: '…
Martina Bohumila Lutherová
Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni Tak to …More
Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu;
kdo svého bratra tupí, propadne veleradě;
a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni

Tak to máme černé na bílém z úst našeho Spasitele.
Stojí to za to se o něco co nezměníme ,přít? Neee!
A tak se omlouvám všem duším, které jsem tupila,
které jsem zatracovala.....Odpusťe ubohé stařence.

p.s. nejmenuji hněv - protože jsem tak nemožná,že se hněvat neumím, nenosím v sobě zášť,ale hned vše dle svého temperamentu si to vyřídím- a už nic nevím.fakt... Ahojte všeci děcka! 😇
Stylita
Dnes má svátek svatý Bohumil Bogumilus 10. června, připomínka Postavení: arcibiskup, ECMC Úmrtí: 1182 Narodil se roku 1116 na hraběcí tvrzi Kozmin …More
Dnes má svátek svatý Bohumil
Bogumilus
10. června, připomínka
Postavení: arcibiskup, ECMC
Úmrtí: 1182
Narodil se roku 1116 na hraběcí tvrzi Kozmin v Polsku. Otec Bohuchval Poraj si přál, aby jména dětí naznačovala, jaké by měly být. Rodiče zasvětili Bohumila Pánu a vyprošovali mu milost, aby mu byl svým životem milý. Na studie jej poslali do Hnězdna, kde ho vyučoval Oto, pozdější biskup bamberský. Bohumil byl nadaný, studoval i v Paříži a zvolil si kněžské povolání. Často si prý připomínal příkaz uváděný v Bibli na čtyřech místech: "Buďte svatí (či dokonalí) jako je ... nebeský Otec." (viz 1Pt 1,16; Mt 5,48; Lv 19,2 a 20,26)
Bohumil se stal knězem a cítil velkou odpovědnost za svěřené duše. Svůj život naplňoval smiřováním a modlitbou za ně. Byl zvolen biskupem a jmenován i arcibiskupem v Hnězdně. V biskupském úřadě usiloval o věrné plnění pastýřského úkolu, který po pěti letech zatoužil změnit v úkol modlícího se obětníka. Požádal tedy v roce 1172 papeže Alexandra III. o uvolnění z …More
7 more comments

Boží slovo na den 9.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani …
Martina Bohumila Lutherová
"Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. NAPLNIT ! 😇More
"Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.
NAPLNIT ! 😇
Stylita
Dnes má svátek svatý Efrém Syrský cca 306-373 / jáhen, mnich, učitel, básník, spisovatel / svatý, Učitel Církve Narodil se v Nisibis (Mezopotámie) …More
Dnes má svátek svatý Efrém Syrský
cca 306-373 / jáhen, mnich, učitel, básník, spisovatel / svatý, Učitel Církve
Narodil se v Nisibis (Mezopotámie) kolem roku 306 v křesťanské rodině. Zůstával pod vlivem biskupa Jakuba (303-338), který se účastnil Nicejského koncilu (r. 325). Spolu s biskupem Jakubem založil teologickou školu v Nisibis. Přijal jáhenské svěcení. Stal se mnichem a učitelem v nisibiské škole. Byl přítelem a rádcem nástupců biskupa Jakuba: Baba (od r. 338), Vologesa (346-349) a Abrahama (od r. 361). Po obsazení města Peršany se odebral r. 363 do Edessy a přijal podobnou funkci u biskupa Barsese a také vyučoval v katechetické škole. Praktikoval přísnou askezi. Zemřel v Edesse r. 373. Pozdější životopisy podávají řadu legendárních událostí, podle kterých měl Efrém doprovázet biskupa Jakuba na Nicejský koncil, navštívit egyptské mnichy a ke konci života se setkat s Basilem Velikým v Cesareji Kappadocké.
O Panně Marii
„Pán k ní přišel, aby se stal sluhou.
Slovo k ní přišlo, …More
3 more comments
Stylita
170
Ikona Matky Boží „Životodárný pramen“ - Ζωοδόχος Πηγή

Boží slovo na den 8.6. A.D. 2021

Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se …
Stylita
Z denní liturgie liturgie.cz/misal/06mezidobi/10_02.htm 1. čtení: Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. (Bratři!) Bůh je věrný: …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/10_02.htm
1. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Bůh je věrný: když k vám mluvíme, neznamená to zároveň `ano' i `ne'. Vždyť přece Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás hlásali - já totiž, Silván a Timotej - nebyl zároveň `ano' i `ne', ale u něho je pouze `ano'. Všechna Boží zaslíbení (našla) v něm svoje `ano'. Proto skrze něho voláme 'amen' k Boží slávě. Bůh upevňuje nás i vás, abychom byli vždycky spojeni s Kristem: posvětil nás, vtiskl nám svou pečeť, a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku.
2Kor 1,18-22
Žalm:
Ukaž, Pane, jasnou tvář svému služebníku! Podivuhodná jsou tvá přikázání, proto je zachovává má duše. Výklad tvých slov osvěcuje, poučuje prosté lidi. Otvírám ústa a nabírám dech, neboť toužím po tvých předpisech. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno. Veď mé kroky podle svého výroku, ať mi nevládne žádná nepravost! Jasnou tvář ukaž svému služební…More

Boží slovo na den 7.6. A.D. 2021

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení…
Martina Bohumila Lutherová
TAKŽE ZASTÁNCŮ SODOMIE JE NA GTV VÍCE. UVIDÍME ZDE TOHO NEJVĚTŠÍHO /NAHLÁSILA JSEM I USCA. / PROPAGÁTORA VYMAŽOU Z GTV. DĚJÍ SE ZDE PODI…More
TAKŽE ZASTÁNCŮ SODOMIE JE NA GTV VÍCE. UVIDÍME ZDE
TOHO NEJVĚTŠÍHO /NAHLÁSILA JSEM I USCA. / PROPAGÁTORA
VYMAŽOU Z GTV. DĚJÍ SE ZDE PODIVNÉ VĚCI. ZMIZLY ALBA
BÁˇUŠKOVI ZE 198 MÁ DVĚ, STYLITOVI ZMIZLY VŠECHNY ALEBUMY
I JINÝM- UVIDÍME CO SE DĚJE. MIKE JE OSAMOCENÝ CHLAP MOŽNÁ
VESELE ONANUJE PROTO ANI SODOMIE SE MU NEHNUSTÍ FUJ. SBÍRÁ
KLEBETY O SVYTÝCH.
U.S.C.A.E. Nahlásit Upravit komentář Odstranit komentář před 3 hodinami nie nebude a nie je to bigótne solferinus. poznáte starca Serafima Rosea pani Eva? je to síce príklad z rozkolu ale dokazuje že Bohu nič nie je nemožné toto keď som sa dnes dozvedel tak som čumel on totiž starec Serafim bol sodomit áno dobre čítate a dostal sa z toho už svätý Apoštol Pavol ich pár vyslobodil koľko ich bolo o tom nepíše ale píše že medzi obrátencami má aj ex sodomitov akým osudom s tým sa človek nerodí vždy to získa, to nie je dané a hotovo to už aj príčetná veda potvrdila že to vždy získa Stylita Nahlásit Upravit …More
Zedad Z
....Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v …More
....Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. Tak přece pronásledovali proroky, kteří byli před vámi....
38 more comments
Zvykla jsem si na chlad a déšť, nemůžu si jen zvyknout na nepříznivé počasí v srdcích lidí. svatá blažená Xenie Petrohradská Я привыкла к холоду и дождю, не могу только привыкнуть к непогоде в …More
Zvykla jsem si na chlad a déšť, nemůžu si jen zvyknout na nepříznivé počasí v srdcích lidí.
svatá blažená Xenie Petrohradská
Я привыкла к холоду и дождю, не могу только привыкнуть к непогоде в сердцах людей.
Святая Блаженная Ксения Петербургская
Martina Bohumila Lutherová
blažená - ano za života na zemi i na věčnosti

Boží slovo na den 6.6. A.D. 2021

Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup (lidu), takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na …
U.S.C.A.E.
Unam Sanctam SK 2 Nahlásiť Upraviť komentár Odstrániť komentár včera Kacír dyk "Áno. Aj moslim bude spasený, keď bral úprimne svoju vieru. O …More
Unam Sanctam SK
2
Nahlásiť
Upraviť komentár
Odstrániť komentár
včera
Kacír dyk
"Áno. Aj moslim bude spasený, keď bral úprimne svoju vieru. O tom hovorí aj Panna Mária v Medžugoriu. Má smolu v tom, ze ide do očistca a nemá nikoho, kto by sa zaňho modlil a obetoval, ale bude spasený." nie často toto robím ale to je tak veľká heréza že musím a dyk to nemá prvý raz samé pochybné veci až herézy a ani týmto indiferntistom nedochádza že prečo by potom oni samy mali byť Katolíci zapierať Najsvätejšiu Trojicu a vyznávať Jedného Boha v Troch Osobách je vlastne rovnako spásne a navyše tá polygamia a džihád to je úprimný islam len potom neviem načo sa mám napríklad už len žehnať znakom Kríža a vyslovovať pri tom prvé dve hlavné pravdy a tretiu ukazovať mohamedán pôjde ako mohamedán do pekla vyznávať aj odmietať má rovnaký výsledok niekde bude chyba svätý konštantín-Cyril by škrípal zubami on narovinu priamo pred moslimami dokazoval falošnosť islamu
Stylita
Dnes má svátek sv. Norbert z Xanten zakladatel premonstrátského řádu a český zemský patron 6. června, památka Postavení: zakladatel řádu, arcibiskup …More
Dnes má svátek sv. Norbert z Xanten
zakladatel premonstrátského řádu a český zemský patron
6. června, památka
Postavení: zakladatel řádu, arcibiskup OPraem
Úmrtí: 1134
Patron: Čech; premonstrátů; vzýván jako pomocník pro dobrý porod
Atributy: biskup, ďábel, kalich nebo monstrance, pavouk, premonstrát
Narodil se kolem mezi roky 1080 a 1085 v Xanten (100 km. severně od Kolína n.R.). Jeho otec se jmenoval Herbert a byl pánem hradu Gennep. Matka Hedvika pocházela pravděpodobně z rodu lotrinských vévodů. Norbert byl jako mladší syn podle tehdejšího zvyku obětován Pánu - stal se kanovníkem xantenské kapituly. Jeho povinností sice bylo zpívat Boží chvály v chóru kanovníků, ale nevzdal se světského života. Později se pro své schopnosti dostal ke dvoru kolínského arcibiskupa Bedřicha a posléze ke dvoru císaře Jindřicha V. Doprovázel císaře do Říma, kde byl Jindřich r.1111 korunován papežem Paschalem II. Císařovo násilné vystoupení proti papeži kvůli boji o investituru se Norberta hluboce …More
13 more comments

Boží slovo na den 5.6. A.D. 2021

Když Ježíš učil (zástupy), řekl: "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy …
U.S.C.A.E.
ako tu čítam Boh vraj robí rozdiel v tom či rodičia nepokrsteného dieťaťa sú Katolíci či nie až na "detail" že nejde o rodiča ale tie dve deti sú z …More
ako tu čítam Boh vraj robí rozdiel v tom či rodičia nepokrsteného dieťaťa sú Katolíci či nie až na "detail" že nejde o rodiča ale tie dve deti sú z nadprirodzeného hľadiska pred Bohom rovnaké obe sú v stave dedičného hriechu
U.S.C.A.E.
waltík popiera to čo popierajú adventisti čiže v podstate saducej bude spriadať hovadiny no to teda hej keby som to nevidel rozpracované Katolícky a …More
waltík popiera to čo popierajú adventisti čiže v podstate saducej bude spriadať hovadiny no to teda hej keby som to nevidel rozpracované Katolícky a od dohnalovcov a tam boli presný tak by to nebola tak veľká irónia
13 more comments

Boží slovo na den 4.6. A.D. 2021

Když Ježíš učil v chrámě, řekl: "Jak mohou učitelé Zákona tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův? Vždyť sám David pravil v Duchu Svatém: `Řekl Hospodin mému Pánu: Zasedni po mé pravici, dokud ti nepoložím …
Stylita
Dnes má svátek svatý biskup Kvirín Quirinus, ep. Sisciacen 4. června, připomínka Postavení: biskup, mučedník Úmrtí: 309 Patron: vzývaný proti dně a …More
Dnes má svátek svatý biskup Kvirín
Quirinus, ep. Sisciacen
4. června, připomínka
Postavení: biskup, mučedník
Úmrtí: 309
Patron: vzývaný proti dně a bolestem nohou
Atributy: biskup, mlýnský kámen
Narodil se pravděpodobně v Chorvatsku. Zvolil si duchovní povolání a kolem roku 300 se v Siscii v Illyrsku (nacházejícího se na území současného Chorvatska) stal biskupem. Nástupcem Diokleciána, pronásledujícím Kristovy vyznavače na Východě a v Illyrsku, se stal Galerius. Jeho nařízení byla kontrolována a tak v Siscii vládnoucí Maxim nařídil zatčení biskupa Kvirina. Ten ze svého sídla uprchl, maje na paměti Kristova slova: "Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného." (Mt 10,23). Na útěku však byl pronásledovateli dopaden a když tito nepřátelé ho nazvali zbabělcem, hájil se příkazem Krista. Byl předveden před Maxima, jenž prohlásil, že císařské zákony zastihnou Kvirina všude a ten, co ho nazývá Bohem, mu nepomůže. "Jak jsi na omylu," odpověděl mu Kvirin. "Náš Bůh je všude …More
U.S.C.A.E.
On im nevytýkal ani tak ten titul syn dávidov ale že v Ňom nevidia Boha to ale nevidia ani tí ktorí neplnia všetko čo prikázal a Apoštoli hlásali
4 more comments

Boží slovo na den 3.6. A.D. 2021

První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci (Ježíše): „Kam chceš, abychom ti šli připravit velikonoční večeři?“ Tu poslal dva ze svých učedníků …
U.S.C.A.E.
5. hlava: Kult a uctievanie prislúchajúce tejto Najsvätejšej sviatosti A tak niet pochybnosti, že všetci veriaci podľa obyčaje, ktorá bola v katolíck…More
5. hlava: Kult a uctievanie prislúchajúce tejto Najsvätejšej sviatosti
A tak niet pochybnosti, že všetci veriaci podľa obyčaje, ktorá bola v katolíckej Cirkvi vždy praktizovaná, majú tejto Najsvätejšej sviatosti pri uctievaní preukazovať ten kult poklony (cultus latriae), ktorý sme povinní preukazovať pravému Bohu. A hoci ju Kristus Pán ustanovil, aby bola ako pokrm, nieje preto menej poklonyhodná. Veríme totiž, že je v nej prítomný ten istý Boh, o ktorom večný Otec povedal, keď ho uvádzal na svet: "Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli" (Hebr 1,6), pred ktorým mudrci padli na zem a klaňali sa mu (Mt 2,11), a podľa svedectva Písma (Mt 28,17) apoštoli sa mu v Galilei klaňali. [...]
to je večná pasca sola scripturistov oháňajú sa tým čo ani len literárne nepoznajú 😊 teta pýcha je niečo hnusné
Stylita
21. máj/3. jún. Sv. cisár Konštantín a cisárovná Helena. Konštantínovi rodičia boli cisár Konstant Chlor a cisárovná Helena. Chlor mal ešte ďalšie …More
21. máj/3. jún.
Sv. cisár Konštantín a cisárovná Helena.
Konštantínovi rodičia boli cisár Konstant Chlor a cisárovná Helena. Chlor mal ešte ďalšie deti od druhej ženy, ale od Heleny mal len tohto Konštantína. Keď začal Konštantín vládnuť, viedol tri veľké boje: jeden proti Maxenciovi, tyranovi v Ríme; druhý proti Skýtom na Dunaji a tretí proti Byzantíncom. Keď sa Konštantín pred bojom s Maxenciom veľmi trápil a pochyboval o svojom úspechu, zjavil sa mu počas dňa žiariaci kríž na nebi, celý obkolesený hviezdami a na kríži bolo napísané: „Týmto zvíťazíš.“ Udivený cisár nariadil vykuť veľký kríž podobný tomu, aký sa mu zjavil a aby ho niesli pred vojskom. Mocou kríža získal slávne víťazstvo nad presilou nepriateľa. Maxencius sa na úteku utopil v Tibere. Hneď nato Konštantín v roku 313 vydal tzv. Milánsky edikt, ktorým prvýkrát povolil kresťanstvo ako oficiálne náboženstvo. Keď porazil Byzantíncov, vybudoval prekrásne hlavné mesto na Bospore, ktoré sa odvtedy začalo nazývať Konštantínopol…More
21 more comments