Ahael
Ahael
29
ks. Piotr Natanek - 27.10.2021r
19:46
Ahael
105
ks. Piotr Natanek - 26.10.2021r
27:47
Ahael
1368
ks. Piotr Natanek - 25.10.2021r
15:18
Ahael
1278
ks. Piotr Natanek - 23.10.2021r
27:23
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU shares this
Ahael
1278
ks. Piotr Natanek - 24.10.2021r
18:51
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU shares this
Ahael
1414
ks. Piotr Natanek - 23.10.2021r
24:57
Ahael
1704
ks. Piotr Natanek - 21.10.2021r
18:16
Ahael
586
ks. Piotr Natanek - 17.10.2021r
57:23
Ahael
395
ks. Piotr Natanek - 16.10.2021r
25:37
Ahael
112
ks. Piotr Natanek - 16.10.2021r
32:40
Ahael
156
ks. Piotr Natanek - 15.10.2021r
26:43
Ahael
439
ks. Piotr Natanek - 15.10.2021r
19:13
Ahael
461
ks. Piotr Natanek - 10.10.2021r
13:03
Ahael
232
ks. Piotr Natanek - 10.10.2021r
21:12
Ahael
422
ks. Piotr Natanek - 08.10.2021r
19:20
Ahael
429
ks. Piotr Natanek - 07.10.2021r
19:00
Ahael
298
ks. Piotr Natanek - 06.10.2021r
22:50
Ahael
429
ks. Piotr Natanek - 03.10.2021r
17:13
Ahael
189
ks. Piotr Natanek - 03.10.2021r
14:36
Ahael
14334
ks. Piotr Natanek - 02.10.2021r
35:30
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
12 more comments