ekans
ekans

emeritní papež

ekans

výzva k postu

ty krava, pozri si vlákno
ekans

výzva k postu

Za neviestku a jej vyčíňanie sa nemáme postiť, za to půjdete do pekla i s vaši,i biskupi
ekans

výzva k postu

ale jděte, to máte volaaké popletené
ekans

výzva k postu

to vám řekl kdo? biskupové UPHKC
ekans

Boží slovo na den 10.11. A.D. 2019

jednoduchá rada, vypni pc a modli se
ekans

Kardinál J. Ch. Korec a jeho tvrdá odpoveď vzbúrencom proti Bohu a extrémistickým zástancom bojovéh…

ekans

Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom, že své nauky …

zde jeden v přímém přenosu

sdílel odkaz.
1 hod

Dôležitosť častého svätého prijímania

(z pripravovaného článku)

Sväté prijímanie označujeme aj ako Najsvätejšiu sviatosť oltárnou. Najsvätejšiu preto, lebo je v nej osobne prítomný, hoci skrytý, sám Pán Ježiš, Darca svätosti a spásy. Katolíci nemajú nič vzácnejšie, cennejšie a svätejšie, ako je Sviatosť oltárna. Bez nej by sa komunita …More
zde jeden v přímém přenosu

sdílel odkaz.
1 hod

Dôležitosť častého svätého prijímania

(z pripravovaného článku)

Sväté prijímanie označujeme aj ako Najsvätejšiu sviatosť oltárnou. Najsvätejšiu preto, lebo je v nej osobne prítomný, hoci skrytý, sám Pán Ježiš, Darca svätosti a spásy. Katolíci nemajú nič vzácnejšie, cennejšie a svätejšie, ako je Sviatosť oltárna. Bez nej by sa komunita katolíkov sveta ani nemohla nazvať Cirkvou v pravom zmysle slova. Bola by na úrovni protestantských spoločenstiev, ktoré síce v Krista veria, ale sú ochudobnené o to najcennejšie, možnosť zjednotiť sa so Spasiteľom prijímaním jeho pravého Tela a Krvi.

Tak ako rastlinstvo potrebuje pre svoj rast a existenciu živiny a vodu, tak ako živočíšstvo potrebuje pre svoju existenciu tuhú a tekutú potravu, tak ako ľudské telo potrebuje pre život pokrm a nápoj, tak aj ľudská duša potrebuje pre svoj rast a existenciu sýtiť sa Telom a Krvou Pána. Preto Ježiš Kristus veľmi túžil dať veriacim k dispozícii veľkonočnú hostinu, aby sa duše veriacich mohli sýtiť Kristovým Telom a Krvou aby sa , tak napĺňali milosťou a dostávali závdavok budúcej slávy! Toto bol jeden z najvážnejších stimulov, ktorý viedol Ježiša Krista k rozhodnutiu ustanoviť svätú Eucharistiu!

Sv. Lev Veľký napísal: „Naša účasť na Kristovom tele a na jeho krvi nesmeruje k ničomu inému, než aby sme sa stali tým, čo požívame.“

Požívanie Eucharistie nám, veriacim katolíkom, pomáha postupne sa premieňať na Telo a Krv Kristovu, pretože sväté prijímanie vytláča z človeka to pozemské a napĺňa ho nebeskou milosťou. Čiže požívaním Kristovho Tela a Krvi v nás samých rastie Kristus. Ak prijímam Krista v Eucharistii, Boh vo mne rastie a potláča moje úbohé, nehodné, hriešne ľudské ja. V tom je najvyššie dobrodenie Eucharistie. Človek, ktorý s úprimnou túžbou často prijíma Telo a Krv Pána, je čoraz menej ľudský a čoraz viac božský. Práve prístup k svätému prijímaniu veriacich je istým rozlišovacím znakom medzi tábormi konzervatívnych a ultrakonzervatívnych katolíkov.

Konzervatívny katolík sa vyznačuje tým, že považuje sväté prijímanie za veľmi dôležitú súčasť svätej omše. Riadi sa pritom učením Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý odporúča veriacim plnú účasť na svätej omši, spočívajúcu v tom, že po kňazovom prijímaní sami veriaci prijímajú Telo Pánovo z tej istej Obety. (Porov. Sacrosanctum concilium, č. 55)

A v zmysle učenia Druhého vatikánskeho koncilu patrí sväté prijímanie veriacich k plnej účasti na svätej omši. Bez svätého prijímania nie je účasť na svätej omši úplná.

Tento postoj je však diametrálne odlišný od postoja ultrakonzervatívnych katolíkov. Ak si dáte tú námahu a prezriete si ultrakonzervatívne katolícke blogy, predovšetkým REX!, Krása liturgie, prípadne niektoré iné, budete šokovaní jednou skutočnosťou. Na týchto blogoch je nesmierne množstvo článkov o svätej omši, avšak o mimoriadnej dôležitosti svätého prijímania veriacich tam nie je takmer nič. Ako keby na svätej omši nijaké sväté prijímanie veriacich ani nebolo! Ultrakonzervatívni katolíci ho jednoducho ignorujú. Blog Krása liturgie dokonca uvádza, že „prijímanie veriacich samo o sebe nie je podstatnou časťou omše. Je to vlastne akýsi prívesok, ktorý stojí mimo samotnú omšu... Omša svätá môže úplne legitímne prebehnúť i bez prijímania ľudu, práve tak ako môže prijímanie ľudu prebehnúť bez svätej omše.“ (Druhý confiteor – ano či ne? In: Krása liturgie. Dostupné na internete: l.facebook.com/l.php)

Na tomto tvrdení je však pravdivá len polovica. Zaiste je pravdou, že veriaci nemusia prijímať na každej svätej omši. Veď napokon sú aj sväté omše bez účasti ľudu a pri takých veriaci ani nemôžu prijímať, a to z jedného jednoduchého dôvodu. Nijakí veriaci tam totiž nie sú. Koncilový dekrét Presbyterorum ordinis rieši aj svätú omšu bez účasti ľudu:

„V tajomstve eucharistickej obety, pri ktorej kňazi plnia svoje najdôležitejšie poslanie, sa neprestajne koná dielo nášho vykúpenia (Porov. Missale Romanum, Modlitba nad obetnými darmi 9. nedele po Turícach), preto sa im vrelo odporúča, aby ju prinášali každodenne: veď eucharistická obeta je vždy úkonom Krista a Cirkvi („Každá omša, i keď ju kňaz slúži súkromne, predsa nie je súkromnou záležitosťou, ale úkonom Krista a Cirkvi. A Cirkev je naučená obetovať samu seba ako všeobecnú žertvu s obetou, ktorú prináša, a uplatňuje jedinú a nekonečnú vykupiteľskú účinnosť obety kríža na spásu celého sveta. Lebo každá svätá omša, ktorá sa slávi, nie je obetovaná iba za spásu niektorých, ale za spásu celého sveta… Preto otcovsky a vrelo odporúčame kňazom, … nech každodenne dôstojne a nábožne slúžia svätú omšu“: PAVOL VI., encyklika Mysterium fidei, 3. septembra 1965: AAS 57 (1965), s. 761 – 762. Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, konštitúcia o posvätnej liturgii Sacrosanctum concilium, 26 a 27: AAS 56 (1964), s. 107), i vtedy, keď na nej nemôžu byť prítomní veriaci.“ (Presbyterorum ordinis, 13)

Takisto je pravdou, že veriaci môžu prijímať Eucharistiu aj mimo svätej omše. Lenže tieto výnimočné okolnosti nič nemenia na učení Katolíckej cirkvi od najstarších čias o nespochybniteľnej dôležitosti podávania svätého prijímania veriacim počas svätej omše čo najčastejšie, najlepšie dennodenne.

Tridentský koncil veľmi dôrazne vyzýval, „aby pri každej omši prítomní veriaci prijímali Eucharistiu nielen duchovne, ale aj sviatostne, aby im tak vzišiel hojnejší úžitok z tejto najsvätejšej obety.“ (Tridentský koncil, sessio XXIl, Doctrina de sacrificio Missae, can. 6)

Aj svätý Pius X. prostredníctvom dekrétu Sacra Tridentina Synodus z 20. decembra 1905 požadoval časté, ba dokonca každodenné sväté prijímanie veriacich. (Porov. Pius X.: Sacra Tridentina Synodus)

A pápež Pius XII. v encyklike Mediator Dei zdôrazňuje, že Matka Cirkev majúc záujem na tom, aby sme účinnejšie cítili v sebe ustavičný úžitok vykúpenia, „opakuje všetkým svojím synom pozvanie Krista Pána: »Vezmite a jedzte... toto robte na moju pamiatku« (1 Kor 11, 24)... Ba i náš nesmrteľný predchodca Benedikt XIV., aby sa lepšie a jasnejšie prejavila účasť veriacich na tej istej božskej obeti prijatím Eucharistie, chváli zbožnosť tých, ktorí nielen túžia sýtiť sa nebeským chlebom, keď sú prítomní na omšovej obeti, ale radšej chcú požívať hostie konsekrované v tej istej obeti, hoci, ako sám prehlasuje, sa zúčastníme opravdivej a skutočnej obeti aj keď sa jedná o eucharistický chlieb už predtým riadne konsekrovaný.“ (Pius XII.: Mediator Dei, č. 117)

Ultrakonzervatívni katolíci predstavujú pre budúcnosť Katolíckej cirkvi rovnaké nebezpečenstvo ako ultramodernisti, ktorých cieľom je maximálna sekularizácia a desakralizácia jedinej pravej Cirkvi Kristovej. Všetko, čo je ultra-, je nezdravé ovocie fanatizmu a zaslepenosti
ekans

Šokujúce obrázky: Homosexuálne pseudo manželstvo v rakúskom kostole

len ty tu kolem seba drístaš
ekans

Šokujúce obrázky: Homosexuálne pseudo manželstvo v rakúskom kostole

vy dva Mirku si můžete ruce podat ve své kolegaligitě
ekans

Koľko zarába pápež?

Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom,
že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a
zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé,
bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příči-
ny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy.
Abych…More
Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom,
že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a
zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé,
bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příči-
ny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy.
Abychom však v této složité záležitosti řádně postupovali, je nutno především upo-
zornit na to, že každý modernista hraje několik úloh, které stále směšuje. Jsou to úlohy
filosofa, věřícího, teologa, historika, apologety a obnovovatele. Kdo chce správně po-
znat jejich naukovou soustavu a pochopit její předpoklady a důsledky, musí všechny
tyto úlohy přesně rozeznat.
z encykliky svatého Pia X. Pascendi Dominici Gregis
ekans

Koľko zarába pápež?

zase lžeš Čeřichu
ekans

výzva k postu

ekans

Koľko zarába pápež?

trepeš nezmysle, Jůvane
ekans

ROSA MYSTICA 2019 Č.11

Zakazan pristup mimo SK a CZ
ekans

ROSA MYSTICA 2019 Č.11

Mirku a tebe kdo platí?
ekans

Najslávnejší kňaz z TV NOE má pedofilný škandál. Marcel Puvák. Vyšetruje ho polícia

ještě jsi opomněl že ten MUŽ byl invalidní
ekans

Šokující... projev Okamury, který nesmí do médií.... POSLECHNĚTE A ODESÍLEJTE...

ten vede akorát kozu na pastvu, vedení mají pevně v rukou židé, finančníci
ekans

ROSA MYSTICA 2019 Č.11

to je o tobě, Mirku?
ekans

Najslávnejší kňaz z TV NOE má pedofilný škandál. Marcel Puvák. Vyšetruje ho polícia

Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny
ekans

ROSA MYSTICA 2019 Č.11

Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny
ekans

ROSA MYSTICA 2019 Č.11

uvědomujete si vůbec proč jste přijal kněžské svěcení?
ekans

Najslávnejší kňaz z TV NOE má pedofilný škandál. Marcel Puvák. Vyšetruje ho polícia

drzost chlípníků nezná mezí @Josef Pavelka
ekans

Najslávnejší kňaz z TV NOE má pedofilný škandál. Marcel Puvák. Vyšetruje ho polícia

tys u toho stál Pavelko
ekans

Pozor na Litmanovu

v jaké souvislosti je tá neomylnost, modernisto, @Tymián ?
ekans

Najslávnejší kňaz z TV NOE má pedofilný škandál. Marcel Puvák. Vyšetruje ho polícia

za pět roků dvanáct komentářů @Josef Pavelka , styd se, nejvíce dnes
ekans

Sexuálne zneužívanie, drsná diskusia

ekans

ROSA MYSTICA 2019 Č.11

dobrý detektive, co na to vdp. Tomáš?
ekans

Najhoršie z oboch svetov

píšu, že trpíš stihomamem
ekans

Šokující... projev Okamury, který nesmí do médií.... POSLECHNĚTE A ODESÍLEJTE...

kdy bude Oka králem?