Přijď Duchu Svatý, zachraň, osviť, vytrhni z bludu a zmaru !

Ech ! 😲 🥴 Hollow Earth Theory 3D HD Version - YouTube
(překlad videa včetně komentářů k obrázkům, pomocí deepl translator):

Toto video obsahuje většinu v současnosti dostupných informací o teorii duté země.
Díky dnešním technologickým znalostem je mnoho výzkumů, které tyto informace skutečně potvrzují.
Současný geologický model naší Země je dobře známý, bohužel se ho držíme jako kdysi představy, že je placatá.
Pravda se však zdá být složitější a na první pohled těžko představitelná.

Úplné pochopení vyžaduje plně otevřenou mysl, sílu pojetí a duchovní schopnosti.
Nenechte se zmást. Teorie sama o sobě není tak nová. A jen se zamyslete nad tím, proč by mohla být málo populární. Za předpokladu, že je pravdivá, mají vládci, církev (zednářství spíše -vl.poznámka) a ilumináti hlavní zájem na jejím utajení.
Předpokládáme, že naše planeta existuje v podstatě ve dvou paralelních dimenzích. Vnější a vnitřní. Pokud připustíme, že Země je dutá, musí být multidimenzionalita nevyhnutelným důsledkem.

Dimenze mají různé vibrace, což je přirozená ochrana vyšších dimenzí před nižšími. Podívejme se, jak by tyto dvě dimenze mohly vypadat, kdybychom je mohli vidět v kabině. Pokud nyní rozřízneme Zemi, můžeme objevit strukturu s vnitřní Zemí, která je (jak předpokládáme) pátou dimenzí.

Na první pohled to vypadá jako sci-fi, ale pravda je složitější, jak ukazují v kinech. Podívejme se tedy na fakta, která jsme schopni vytušit již nyní. Toto je zjednodušený model skutečného magnetického pole. Uvnitř se vyskytuje mnoho magnetických anomálií a nepochopitelných magnetických divergencí na povrchu. Dutá struktura pomáhá pochopit i chování zemětřesení. New researches describe the earth shell vibration as a belt not as a solid sphere. Nové výzkumy popisují kmitání zemského pláště jako pásu, nikoli jako pevné koule. V současné době se věda snaží vysvětlit tuto skutečnost pomocí teorie stínových vln, ale zcela vylučuje pásové fyzikální chování.
Povrch vibruje jako pás po kvaqe.
Když už mluvíme o zemětřeseních: lidstvo způsobilo svými jadernými testy v blízké minulosti spoustu škod na zemském povrchu a na něm. Zamyslete se ale nad tím, co bychom mohli způsobit případnému životu pod slupkou. Podívejte se na důležitá jezera zemského pláště, abyste tuto strukturu pochopili. Difuzní vnitřní zdroj energie. Povrch. To je jediný segment Země, který správně známe.

Termo mapa zemského pláště. Pod povrchem existuje mnoho horkých oblastí, zejména v místech, kde se stýkají tektonické desky.
Magnetická mapa. Existuje mnoho magnetických anomálií, protože Země je skořápka a zemská hmota nemá stálou polohu. V blízkosti pólů je skořápka silnější než na zemském rovníku. Proto je tam anomálie hustší. Mapa vnitřku Země. Obecně známá mapa vnitřní země. Zaměříme-li se na póly, předpokládáme, že by se mohlo jednat o mosty, brány nebo hranice mezi 4. a 5. dimenzí. Vojenská zóna. Oblast severního pólu uzavřená americkou armádou a CIA. Vnější a vnitřní moře jsou v přímém kontaktu. Pokud jde o současnost, prvním člověkem, který tuto oblast objevil a popsal, byl Richard Evelyn Byrd v roce 1947. Přečtěte si jeho deník bez předsudků vůči němu, pokud, máte 5 minut a nechte se vést intuicí k jakémukoli závěru.
Antsrtica. Je zde několik jeskyní a tunelů směrem dovnitř. CIA tunely a spec oblasti uzavřela. Jižní pól uzavřen ledovcem.
Aktivních je jen asi 3500 satelitů, které se na nás dívají z výšky. Žádná z nich neukazuje určitou oblast. Dráhy satelitů na polární dráze neprotínají některé významné oblasti, zatímco na oficiálních snímcích a záběrech satelitů je černá tečka. Nenechte se zmást snímky G °°°° Země, ty jsou upravené.
A jak by mohl vypadat vnitřní svět a 5. dimenze? Pojďme se rychle proletět dovnitř. Centrální slunce, mnohem menší než to v naší sluneční soustavě, zajišťuje ideální podmínky pro život. Neexistují zde dny a noci. Jen jeden nepřetržitý den s rozptýleným vnitřním zdrojem energie, který stále svítí. Neexistují žádné výrazné změny teplot, žádná roční období a nic jako bouře. Stíny jsou hladší, stejně jako na našem povrchu. Dohledová vzdálenost je obrovská! Je to jednoduše proto, že povrch je obrácený. Představte si, že když se podíváte nahoru, vidíte hodně z druhé strany. Přemýšlejte o tom, jak rozdílné by bylo vnímat velikost vašeho okolí. Vnitřní svět je chráněn před sluncem, meteority a vesmírnými paprsky.
Vzhledem k podmínkám prostředí má evoluce v cestě méně překážek. V ideální situaci se tedy můžeme domnívat, že by mohly existovat humanoidní společnosti mnohem vyspělejší, než jsme my. Měli bychom se vážně začít zabývat planetární evolucí. Pokud se dutá struktura vztahuje na všechny (nebo většinu) planet, masivně to mění téměř vše.
To evidentně vede k tomu, že nemůžeme být výhradně jedinou inteligentní formou života v okolí, takže v tom neuvěřitelném vesmíru nejsme sami.
Masová reorganizace toho všeho není v zájmu temné kabaly, a tak dál nutí lidstvo dobře naplánovanými manipulacemi a zaslepuje i naši nejlepší lidskou chuť.

Hromadná reorganizace toho všeho není v zájmu temné kabaly, a tak dál nutí lidstvo dobře naplánovanými manipulacemi a zavírá oči i našim nejlepším lidským chutím. Představivost. Je to smutné, ale zdá se, že žijeme v největší globální lži v dějinách lidstva.

"Představivost je důležitější než znalosti." (Albert Einstein)
Nesvětlo představuje

youtube.com/channel/UC_eNeeIA-Cn9S-Fc7Z6b9ig

nieslighting presents

youtube.com/channel/UC_eNeeIA-Cn9S-Fc7Z6b9ig

Zdroj: fb stránka: NIBIRU - WTF DO WE DO?!

Peter | Facebook

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)David Novák and one more user link to this post
TerezaK
hajaj búvaj ovečky
Ducha Svätého nenájdeš inak než štúdiom biblie.
TerezaK
A modlitbou a žitou vírou
TerezaK
TerezaK
Mě jednotlivé události poukazují na tyto skutečnosti: 1.) nevím,zda je Země plocha anebo globus, oboje poukazuje na dvě jiné dimenze. 2.) pokud náš západní svět nalezl ještě nedávno kultury, které nic o moderním světě nevěděli (některé Amazonské kmeny, pod.), a žili pro nás starým způsobem života několik tisíc let, stejně tak můžeme být i my v takové pozici vůči jiné civilizaci, která …More
Mě jednotlivé události poukazují na tyto skutečnosti: 1.) nevím,zda je Země plocha anebo globus, oboje poukazuje na dvě jiné dimenze. 2.) pokud náš západní svět nalezl ještě nedávno kultury, které nic o moderním světě nevěděli (některé Amazonské kmeny, pod.), a žili pro nás starým způsobem života několik tisíc let, stejně tak můžeme být i my v takové pozici vůči jiné civilizaci, která může existovat přímo pod námi. 3.) Ekliptika Nibiru se přibližuje někdy nyní kolem roku 2023 k Zemi a má za následek obrovské Změny, pak jde dále, a otáčí se tak, že se bude vracet v roce 2029, kdy přiblížení bude asi větší. 4.) Bůh slíbil před očištěním Země ukrytí jeho vyvolených, ("modlete se, abyste byli hodni uniknout..") a v dnešních časech říká prorokům, že budeme vzati anděli,že nadělé nás přivedou do útočišť. 5.) čekáme Novou Zemi Nové Nebe 6.) Kniha Zjevení se musí odehrát. 6.) civilizace, na kterou narazil ad.Byrd, jejich velitel řekl: budeme nuceni se naučit se zbraní, kterou jste zneužili a zasáhnout. - tedy umí pracovat s atomy světla. Jejich stroje se pohybují rychlostí světla- na některých videí je možno pozorovat, když létající předmět zpomalí, je možno, jej vidět, když zrychlí, zmizí jako světelná kulička. Andělé jsou utvořeni ze světelných fotonů. Spolupráce mi není známa, ale z letu pana Byrda je patrno, že by mohli nás přenést, kdo je odezvdán Bohu, přenést rychlostí světla -umí pracovat s fotony -na bezpečné místo. Do 5-té dimenze (do vnitřní části Země!?) Dokud nebude Země očištěna a dokud se podle ekliptiky nevrátí Nibiru v roce 2029 (po 7let soužení) nepřijde Nová Země a Nové Nebe??
8 more comments from TerezaK
TerezaK
Která nás míjí v roce 2023 a vrátí se v roce 2029. ((TEdy po 7letech soužení?)
TerezaK
Celá ekliptika Nibiru vychází (pokud jsem si to dobře přečetla): začíná Doba Soužení v říjnu 2022: 22. september 2022 – Svätý Michal Archanjel mystičke, Lorena
TerezaK
A Pokud jsem si to nespletla, bylo někde v poselství zbytku, v posledních zprávách (asi cca max měsíc zpět), že na začátku soužení tu ještě budeme i ti, co patří Pánu, aby mohli svítit ostatním. Takže všichni všem předávat poselství zprávy ,poznání, pro ostatní, aby nikdo nebyl zanechán. Tedy i Ekliptika Nibiru vychází: (pokud jsem to nespletla): v roce 22(2023) míjí Zemi -může dojít …More
A Pokud jsem si to nespletla, bylo někde v poselství zbytku, v posledních zprávách (asi cca max měsíc zpět), že na začátku soužení tu ještě budeme i ti, co patří Pánu, aby mohli svítit ostatním. Takže všichni všem předávat poselství zprávy ,poznání, pro ostatní, aby nikdo nebyl zanechán. Tedy i Ekliptika Nibiru vychází: (pokud jsem to nespletla): v roce 22(2023) míjí Zemi -může dojít teprve jen k Osvícení Svědomí a i k vytržení?, a v roce (Tedy Doba soužení má být 7let) 2029 se vrátí, aby obnovila Zemi?
TerezaK
Kdo chce, ať klade otázky. (Nejlépe po modlitbě k Duchu Svatému), ale i tak ...
TerezaK
Zde je přehledně celý Nibiru systém s názvy jednotlivých planet: An Introduction to the Immaru (Brown Dwarf) Star System.mp4 - YouTube
TerezaK
Do té doby máme čas na přípravu, otevřít se Boží lásce, lépe se připravit, hl předávat poselství, světlo evangelia, svítit (sobě) i druhým na cestu,jelikož se ještě nějaké události ještě mají stát, pokud to platí: DEn Božího Milosrdenství má být po Velké synodě, ta končí v roce 23, a ještě jiné signály, o nichž by bylo lépe, aby se nestaly:
TerezaK
ZNAMENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ VELKÉMU BOŽÍMU VAROVÁNÍ
ZNAMENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ VELKÉMU BOŽÍMU VAROVÁNÍ
ZPRÁVY Z PŘÍSTAVU GIAMPILIERI - ZNAMENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ VELKÉMU BOŽÍMU VAROVÁNÍ
1 - PAPEŽŮV ÚTĚK Z ŘÍMA, JEHO FALEŠNÝ POHŘEB A JMENOVÁNÍ PROTIPAPEŽE
2 - PÁD BURZY, FINANČNÍ PANIKA
3 - ZAČÁTEK VÁLKY
4 - LET PTÁKŮ A ZVÍŘAT (špatný překlad, zřejmě "pád". "úhyn"-pozn.)
5 - VELKÝ BÍLÝ KŘÍŽ NA OBLOZE PO 7 DNÍ A 7…More
ZNAMENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ VELKÉMU BOŽÍMU VAROVÁNÍ
ZNAMENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ VELKÉMU BOŽÍMU VAROVÁNÍ

ZPRÁVY Z PŘÍSTAVU GIAMPILIERI - ZNAMENÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍ VELKÉMU BOŽÍMU VAROVÁNÍ
1 - PAPEŽŮV ÚTĚK Z ŘÍMA, JEHO FALEŠNÝ POHŘEB A JMENOVÁNÍ PROTIPAPEŽE
2 - PÁD BURZY, FINANČNÍ PANIKA
3 - ZAČÁTEK VÁLKY
4 - LET PTÁKŮ A ZVÍŘAT (špatný překlad, zřejmě "pád". "úhyn"-pozn.)
5 - VELKÝ BÍLÝ KŘÍŽ NA OBLOZE PO 7 DNÍ A 7 NOCÍ
6 - ZPRÁVA O KOMETĚ BLÍŽÍCÍ SE K ZEMI
7 - ZAČÁTEK VELKÉHO VAROVÁNÍ S VÝBUCHEM KOMETY V BLÍZKOSTI ZEMĚ, SUCHO ZPŮSOBENÉ VÝBUCHEM KOMETY A NEDOSTATEK POTRAVIN A VODY.

Uvěřejěno na: I messaggi della Madonna nel Mondo
TerezaK
A držet se každý den Pána za ruku, protože jsme jako slepci, a IKDYBY nám Pán řekl, že něco bude tam a tam a tehdy a tehdy, tak nám to jako slepým stejně nepomůže, protože se jej krok za krokem musíme držet, abychom see neztratili. Ale může to být třeba ještě rok..? V TOM NÁS -ŠÍŘENÍ EVANGELIA BUDE PODPOROVAT ZNAMENÍMI Z NEBES, protože Bůh slíbil, V KNIZ EPRAVDY A POSELSTVÍ ZBYTKU, že před …More
A držet se každý den Pána za ruku, protože jsme jako slepci, a IKDYBY nám Pán řekl, že něco bude tam a tam a tehdy a tehdy, tak nám to jako slepým stejně nepomůže, protože se jej krok za krokem musíme držet, abychom see neztratili. Ale může to být třeba ještě rok..? V TOM NÁS -ŠÍŘENÍ EVANGELIA BUDE PODPOROVAT ZNAMENÍMI Z NEBES, protože Bůh slíbil, V KNIZ EPRAVDY A POSELSTVÍ ZBYTKU, že před Varováním Bude: "pulzovat slunce, budou vidět dvě slunce, apod.." a to je již v Indii,Americe,místy v Evropě, ale není to ještě všude a pro všechny, a takže to asi ještě bude. A má být červená obloha.
TerezaK