Peter(skala)
1402

Prikázaný sviatok: apoštola Petra a Pavla

Deň svätých apoštolov Petra a Pavla je sviatkom Večného Mesta.
Slávnostnú atmosféru možno cítiť v celom Ríme. V samotnom Vatikáne sa konala sv. omša, počas ktorej pápež František požehnal páliá pre 46 nových arcibiskupov metropolitov. Pápežských slávení sa zúčastnila oficiálna delegácia carihradského patriarchátu pod vedením metropolitu Pergama Ioannisa Zizioulasa Adamakisa.

Svätý otec v prihovore k novým metropolitom spomenul aj sv. Františka z Assisi. Pozývajúc ich k vydávaniu svedectva povedal: „Cirkev vás chce mať ľuďmi svedectva. Sv. František hovorieval svojim bratom: ,Neustále hlásajte evanjelium, a ak je to nevyhnutné, tak aj slovami!´ Niet svedectva bez dôsledného života! Dnes nie sú natoľko potrební učitelia, ale odvážni svedkovia, presvedčení a presvedčiví“.

Pri príležitosti patrónov Ríma bola na námestí Pia XII. pripravená „infiorata“ – kvetinové koberce. V neskorších večerných hodinách sa na Anjelskom hrade uskutočnil veľkolepý ohňostroj.
Text a foto: P. Lucián
Peter(skala)