Anton Čulen
421.5K

Video: Príhovor vdp. Jána Košiara 17. 11. 2022: Pán arcibiskup Orosch, z Trnavy ktorého by najradšej odvolali podľa hesla, že nehovorí v našom mene. Jasné, že nehovorí v ich mene! On, biskup, hovorí v mene Ježiša Krista, predsa!

Príhovor vdp. Jána Košiara 17. 11. 2022: Pán arcibiskup Orosch, z Trnavy ktorého by najradšej odvolali podľa hesla, že nehovorí v našom mene. Jasné, že nehovorí v ich mene! On, biskup, hovorí v mene Ježiša Krista, predsa!

Príjemné popoludnie. Ctené dámy, milí páni, Slováci a Slovenky. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu dnes prišli.
V uplynulom roku, teda od 17. novembra 2021, možno bolo desiatky manifestácií, kde ľudia prišli manifestovať, lebo neboli spokojní so situáciou a stavom v našej spoločnosti. Niekde zneli aj výzvy na odstúpenie vlády, inde ani veľmi nie. Akokoľvek, prišli sme, pokričali sme, zapískali, na rapkáčoch … atď. a nič sa nezmenilo. Zmení sa niečo po dnešnej, po 17. novembri 2022?

Milí moji, ja si myslím si, že v tejto našej situácii všetky ľudské prostriedky, či už pokojné, alebo aj menej pokojné, sú slabé.

My musíme vzývať Božiu pomoc! a preto aj dnes treba nahlas povedať:
Otčenáš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.


Milí moji, na príhovor Preblahoslavenej Panny Márie, svätého Michala Archanjela, všetkých anjelov a svätých, nech vás tu prítomných, vašich drahých doma, celé Slovensko nech žehná, sprevádza, ochraňuje všemohúci a milosrdný Boh: Otec i Syn i Duch Svätý! Amen.

Milí moji, Slovenky a Slováci, ja si dávam takúto rečnícku otázku, či o rok 17. november ešte bude hodný spomienky ako mimoriadny míľnik k našej slobode? Bude? Nebude? bude?, lebo Dolejšího analýza, vypracovaná na žiadosť politických väzňov, je viac ako pravdivá. Všetko bolo dohodnuté a my dlho po novembri 1989 sme si mysleli, že diktátorské spôsoby sa už nikdy nevrátia.

Koronavírus nás presvedčil, že sme sa mýlili. Našťastie, už táto pandémia je za nami, a s očkovaním oklamali len polovicu našich ľudí. Polovicu zaočkovali, polovicu nezaočkovali. Dnes po 33 rokoch, a čím ďalej sme od tohto dátumu, tým jasnejšie sa vidí, že toto všetko bolo skombinované v kanceláriách vtedajších svetových a moskovských elít, komunistických i demokratických, alebo aké by sme im dali tituly? Svetovládnych! Dedičia vedúcej úlohy komunistickej strany iste poznajú zásadné Marxove diela: Manifest komunistickej strany a Kapitál. To prvé zahodili, a kapitál si ponechali!

Zistili sme to aj v nedávnych komunálnych voľbách, že demokracia, kde základom systému je človek, ktorý toho druhého deleguje volebným lístkom, aby v jeho mene konal, riadil spoločnosť, že tento spôsob má vážne nedostatky. Že stále platí tá Stalinova poučka z roku 1934: Nie je dôležité, kto ako volí, ale kto hlasy spočítava! Teraz priznali 200 000 neplatných hlasov! To bolo publikované, to bolo zverejnené, a všetci sme to nejako prijali ako fakt… no 200 000 hlasov, v takom malom štáte ako je Slovenská republika, čo to je? Nič. Ideme ďalej. Nebude nejaká chyba v tom systéme? Bude! Naše elity, volené i nevolené, nás každý deň klamú.

Po korone sa rúti na nás diktatúra genderizmu a mocným katalyzátorom tohto procesu v našich dňoch bola aj nedávna tragická vražda na Zámockej ulici. Z Bratislavy sa stala Sodoma a Gomora. Genderisti, rovnako ako iní totalitní vládcovia, nestrapia žiaden odpor. A musíme ich počúvať, že už neplatí, že človek je stvorený na Boží obraz ako mu¬ž a žena (Gen 1, 27), že to človek si nemôže slobodne vybrať. Chceli by mať pod kontrolou všetko, preto nestrpia slobodnú výmenu názorov, najradšej by tu zaviedli myšlienkovú políciu podľa návodu Georga Orwella: Ten, kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť, ten, kto ovláda prítomnosť, ovláda aj minulosť. Vojna je mier. Sloboda je otroctvo. Nevedomosť je sila. To sú hlavné tézy z tohto románu Georga Orwella 1984. Ja keby som mal tú moc, ale aj bez moci, môžete to kúpiť vašim deťom, siedmaci – ôsmaci, by to museli čítať ako povinnú literatúru, povinnú svetovú literatúru! Teda, táto pandémia koronavírusu bola využitá ako zámienka k zavedeniu kontroly všetkých ľudí tak, ako to predvídal a napísal kedysi dávno, v roku 1947, George Orwell.

Dámy a páni, milí priatelia, Slovenky a Slováci, causa corona bola určite Božím dopustením, nechcem povedať, že Božím trestom, lebo ešte sme tu a sme živí, ale polepšili sme sa? Udalosti posledných mesiacov nám hovoria, že ani veľmi nie.

Myslím si, že nikoho z nás, ako spomínal kolega, pán Marček, v novembri 89, čo sme zvonili kľúčmi na námestiach, nikoho ani vo sne nenapadlo, že tu bude o 33 rokov dekadentná kultúra smrti Sodomy a Gomory ako o nej píše kniha Genezis, máte doma Sväté písmo, kapitola 18 a 19, a že po propagande na gay pridoch v západnom svete to príde aj k nám. A že túto kultúru smrti budú šíriť aj reprezentanti nášho štátu, poslankyne, poslanci, ministri, či ombudsmanky… Dnes máme úrady pre rodovú rovnosť po celom svete, aj u nás. Majú také honosné názvy. Môžte overiť v internete: Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Výbor pre rodovú rovnosť, Výbor pre práva LGBTI osôb, a ďalšie pochybné neštátne, mne sa nepáči slovo, že „nevládne“, organizácie.

Zdravý rozum, viera i učenie Cirkvi nám jasne hovoria a definujú, že: „homosexuálne vzťahy sú závažnou zvrátenosťou a že sú proti prirodzenému zákonu a poriadku. V nijakom prípade ich nemožno schvaľovať.“

Pán arcibiskup Orosch, z Trnavy ktorého by najradšej odvolali podľa hesla, že nehovorí v našom mene. Jasné, že nehovorí v ich mene! On, biskup, hovorí v mene Ježiša Krista, predsa!

Hovoril tak aj v „dobrých časoch“, v dobrých časoch, nie tak dávno, 2018, v priamom prenose v televízii, svätá omša bola vysielaná, pripomenul všetkým svätého Pavla: „Preto ich Boh vydal necudnosti podľa žiadostivosti ich sŕdc a tak si zneuctili vlastné telá a pravdu Božiu zamenili za lož… Preto ich Boh vydal hanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk s mužmi za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa vášňou medzi sebou navzájom, takže muži s mužmi páchajú nehanebnosti. Takto si zaslúžili odplatu za svoj blud!“ (List Rim 1, 24–27). Máte doma Sväté písmo, môžete overiť. Kto nemá, v mobile je niekoľko aplikácií Sväté písmo. Dáte tam toto číslo, Rimanom, 1,24-27..

A ešte dodám zo sv. Pavla „nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva… ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva (1 Kor 6, 9-10). A ešte niečo, stále sv. Pavol: „Niet moci, ktorá by nebola od Boha“ (List Rimanom 13, 1). Niekedy je to požehnanie a niekedy Božie dopustenie…
Teda, milí moji, Božie slovo je vážna vec. Podľa starozákonnej knihy Levitikus (20, 10-21), ktorú poznajú aj veriaci židia, bol za homosexualitu trest smrti.


Ale Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel v plnosti času, a my sa hlásime k nemu, ešte stále viac ako polovica Slovenska sa hlási, že sú kresťania, tak toto treba povedať, a toto je Starý zákon, toto aj židia by mali poznať, Levitikus 20, 20. kapitola, 10. verš a ďalej.

Ale čo Pán Ježiš? Všetkých dorazil poznámkou, že „Kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameň“. Kto hodil? Nikto nehodil, lebo všetci sme hriešni. Ale čo povedal? Žena, nikto ťa neodsúdil? No nikto, Pane. Ani ja ťa neodsudzujem. Ale choď a viac nehreš! Toto je podmienka, keď chceme my tu dosiahnuť nejaký lepší stav v spoločnosti. Vrátiť sa, obrátiť sa – k Bohu, k Ježišovi Kristovi.
Šieste a deviate Božie prikázanie platí pre všetkých, aj pre genderistov. Dnes máme veľký tlak aby všetky spoločenské sektory vrátane cirkvi Katolíckej, Protestantskej, prijali genderovú a gay friendly ideológiu. Čo tam po tom, po nejakom zdravom rozume a stáročiami overenými skúsenosťami človeka?
Na mieste biblickej Sodomy a Gomory je Mŕtve more. Prečo mu hovoríme Mŕtve? Nie je tam ani jedna ryba, ani jedna rastlina. Ktorí ste boli vo Svätej zemi, v Izraeli, môžete sa o tom a mohli ste sa o tom presvedčiť. Mŕtve more – nie je v ňom život.

Dnes pán arcibiskup Orosch ako biblický Abrahám, hľadá tých desiatich spravodlivých, lebo nemožno vylúčiť, že v nie ďalekej budúcnosti budeme v situácii, ktorá sa bude podobať prenasledovaniu kresťanov v prvých troch storočiach v Ríme, keď bolo prijatie totalitnej ideológie modloslužby starým rímskym božstvám povinné pre všetkých, ktorí politicky korektne museli spáliť niekoľko zrniek kadidla pred sochou týchto pohanských bôžikov alebo pred sochou cisára. Dnes, namiesto pálenia kadidla, my tu máme povinnú jazdu solidarity s pochodmi Gay-Pride za potlesku mocných tohto sveta, politikov, masmédií a všelijakých možných i nemožných medzinárodných organizácií.

Skončím, skončím takto, slávnostne, tak pozitívne. Teraz v Trnave je novéna, päť svätých omší každý deň, plný kostol, pozrite aspoň v televízii, alebo choďte aj do Trnavy na jednu svätú omšu. O šiestej, každý deň je v televízii. A na záver, v nedeľu 20., teraz v najbližšiu, bude procesia so zázračným obrazom Panny Márie v Trnave okolo námestia. To by bola pekná manifestácia, keby bola podporená aj tu, nielen Trnavčanmi, ale aj ľuďmi z Bratislavy aj z iných kútov Slovenska. Teda musíme, keď Panna Mária zachránila Trnavu od moru, tak zachráni aj nás, keď ju o to budeme prosiť a budem o to stáť. Ale ako som povedal na začiatku: Bez Božej pomoci sa z tejto našej situácie nedostaneme!

O chvíľu, o pár týždňov, máme Vianoce. Čo znamenajú Vianoce? Oslava narodenia Ježiša Krista! Tak nechajme ho prísť do našich domovov, do našich sŕdc! Tak želám vám, aby prebýval vo vašich srdciach, vo vašich rodinách, aby budúci rok 2023 nám priniesol lepší život, pokojnejší šťastnejší, a novú lepšiu vládu!

Ďakujem veľmi pekne.
Vdp. Ján Košiar 17. novembra 2022
alianciazanedelu.sk/archiv/12892
forthetruth333
A neuveď nás do pokušenia,,,slovo NEUVEĎ nás je ZLE slovo,,,,,,správne je NEOPUSŤ nás v pokušeniach
Mária Jana Krištofovičová shares this
105
Zuzka M S shares this
547
Antonia Orosova
Bohu vďaka aj za tento hlas ,,na púšti”
Otče zmiluj sa nad nami a osvieť nás Duchom Svätým, aby skrze Krista s Kristom a v Kristovi jedno všetci boli a vedeli čo je správne a spravodlivé a Tebe Bohu Yotcu milé a tak žili Tebe Bohu Otcu na slávu i sebe na spásu a svetu na osoh a Ježiškovi i Mamke Márii i všetkým Svätým na radosť❣️
Antonia Orosova shares this
267
Marieta Ria shares this
3225
Marieta Ria
Nebojácne, hlboké slová múdreho kňaza... to prirovnanie obetovania pár zrniek kadidla pred pohanskými bôžikmi k solidarite s dúh. pochodmi nemá chybu!
Zuz S
Vdp. Kosiar hovori vzdy jasnou recou. Aj preto trpi. Na Slovensku je niekolko takychto knazov, ktori svietia ako jasne svetlo v tmavej sedivej hmle, oni nas drzia nad vodou.
Zuz S
Aj toto je skvele vystihnute -
Jasné, že nehovorí v ich mene! On, biskup, hovorí v mene Ježiša Krista, predsa!