ľubica
2655.4K

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby. Pôsobenie slobodomurárstva na verejnosť

Tie myšlienky, ktoré sa slobodomurárom na lóžových stretnutiach vsugerovali ako isté a overené ideály, títo vedome i nevedome šíria do spoločnosti. Pomocou nich sa snažia vylepšiť alebo zničiť daný náboženský a politický poriadok. Ako vzor im slúži slobodomurársky sektársky systém morálky a verejnej správy.

1. Slobodomurárstvo sa snaží vytvoriť verejnú mienku v duchu laickosti a liberalizmu, namierenej proti kresťanstvu, demoralizovať spoločnosť, presadiť „filozofiu“ pôžitkárstva, kult peňazí, tela, pohodlia, „slobodu“ sexu, rozvody, potraty, eutanáziu, umelé oplodnenie, genetické inžinierstvo a klonovanie, rozpad a zánik rodiny.

2. Jeho ideály sú priamymi protikladmi ideálom kresťanstva

3. slobodomurárstvo presadzuje tzv. kultúru smrti, kým kresťanstvo presadzuje kultúru života.

Kultúru smrti podporuje aj svojou teóriou o hroziacom preľudnení Zeme, maltuzianizmom. Preto vraj je žiadúce aj nemorálnymi prostriedkami zastaviť rast počtu obyvateľov Zeme, prípadne ho aj znížiť. Maltuzianizmus ignoruje starostlivosť Boha o ľudstvo, ktorý poskytuje vzájomne spolupracujúcej spoločnosti prostriedky na udržanie života.

4. To potvrdzuje aj samotný život vyvrátením predpovede pôvodcu tohto učenia, slobodomurára Malthusa v r. 1788. Podľa nej Anglicko nemalo byť schopné uživiť svoje obyvateľstvo v r. 1850. Dnes má Anglicko niekoľkonásobne viac obyvateľov ako v r. 1850, ale svoje obyvateľstvo dokáže uživiť. Maltunianizmus sa šíri aj prostredníctvom Maltuziánskej spoločnosti, ktorú založili a ovládajú hlavne slobodomurári.

5. Ani nasledujúce katastrofické maltuziánske predpovede o vypuknutí hladomorov z preľudnenia, napr. v Indii po r. 1970, sa nesplnili. India pred týmto dátumom prešla zelenou revolúciou v poľnohospodárstve a dokonca sa stala významným vývozcom obilnín.

6. Maltuzianizmus intenzívne propagovalo aj najvýznamnejšie slobodomurárske prognostické stredisko, Rímsky klub založený v r. 1968 predstaviteľmi finančného sveta, napr. exriaditeľom firmy Fiat, Aureliom Pecceim slobodomurárom.

7. Tento klub falošných prorokov v r. 1972 vydal správu Hranice rastu v náklade 30 miliónov výtlačkov. Kniha mala katastrofický, no vedecky nepodložený obsah. Napr. v r. 1953 žilo na Zemi 2,7 mld. ľudí, v r. 1978 už 4 mld. No výroba potravín vo svete na jedného obyvateľa za toto obdobie vzrástla o 20 %.

8. Za súčasných podmienok Zem je schopná uživiť 13-14 mld. ľudí, čo je dvojnásobok súčasného stavu a s rozvojom vedy sa možnosti Zeme nepochybne ešte výrazne zvýšia. Nedostatok potravín nie je vyvolaný nedostatkom prírodných zdrojov, ale ich nespravodlivým rozdeľovaním, na ktorom majú slobodomurári výrazný podiel. V súčastnosti vo viacerých krajinách, výrazne ovplyvnených slobodomurárstvom, jestvuje problém nie z rastu, ale z úbytku obyvateľstva.

9.Bezprostredným cieľom praktickej politiky slobodomurárstva je vniesť nenáboženské zásady do života ľudí, a predovšetkým ich násilne presadiť v každej súčasti verejného života. Takže jeho politický a sociálny program zahŕňa:

-odluku cirkvi od štátu, odstránenie náboženstva a jeho znakov z verejného života,
-sekularizáciu sobáša, uzákonenie rozvodov,
-ustanovenie štátneho systému takzvaného vzdelania, ktoré prinajmenšom vo svojom počiatočnom štádiu bude povinné, bezplatné a vykonávané laikmi,
-úplnú slobodu vyznania (okrem katolíckeho) vrátane siekt a nenáboženských skupín,
-neobmedzenú slobodu médií, umenia a tiež slobodu pre všetky formy verejnej činnosti aj pri propagácii bezbožných doktrín a demoralizovania, aj keď sú proti verejnému záujmu- predaj alkoholu, prevádzka herní a pod.,
-odstránenie všetkých rozdielov medzi pohlaviami vo vzdelaní a vo všetkých oblastiach verejného života, nastolenie alebo podpora radikálneho feminizmu


10. Ten istý program obvykle zahŕňa alebo podporuje tzv. demokratickú formu vlády, všeobecné volebné právo a centralizáciu politickej a administratívnej autority do rúk byrokracie. Na druhej strane bojuje proti prirodzenej organizácii spoločnosti, založenej na národných väzbách, voči myšlienke pevne spojených roľníckych spoločenstiev a proti takej organizácii spoločnosti, v ktorej sú jednotlivé triedy spojené väzbami vzájomnej pomoci a služby.

11. Teda podporuje komercionalizmus, falošný internacionalizmus a extrémny individualizmus. V spoločenskom systéme, organizovanom podľa slobodomurárskych ideálov, aj keď sú masy ľudí nominálne slobodné a teoreticky zdrojom všetkej moci v štáte, sa čoskoro stanú degradovanými a zotročenými, demoralizovanými pôžitkárstvom, izolovanými, neorganizovanými, neraz zbavenými trvalého vlastníctva, bez skutočného vzdelania, ktoré budú klásť iba malý alebo žiaden odpor voči tyranii byrokratov alebo finančných zoskupení, ovládajúcich médiá a hospodársky život krajiny.

12 . Napr. v USA, údajne najdemokratickejšom štáte na svete, ktoré svoj politický model presadzujú do rôznych štátov sveta, vládnu rodiny medzinárodných bankárov na čele s Rotschildovcami. Skutoční vládcovia vo Washingtone sú neviditeľní a vykonávajú moc zo zákulisia. Prakticky riadia vládu a kontrolujú obe hlavné politické strany.

13. Lož, pokrytectvo a pretvárka sú pravdepodobne najstálejšími a najzreteľnejšími charakteristikami slobodomurárskych akcií vo všetkých ich fázach.

14. Pečať lži nosí na sebe všetko, čo vychádza zo slobodomurárstva.

15. Prejavuje sa to aj menením a prevracaním významu niektorých, najmä silne pôsobiacich slov ako sú sloboda, pokrok, veda, emancipácia, rovnosť, bratstvo, tolerancia, humanita, ľudské práva, otroctvo, spiatočnícky, reakčný, predsudky, povera, despotický, netolerantný, tyrania, fanatizmus, klerikalizmus.

16. Slová s kladným významom sa priraďujú k slobodomurárstvu a slová so záporným významom ku katolicizmu a morálnym hodnotám- bez ohľadu na opodstatnenosť. Napr. pôsobenie katolicizmu sa označuje za tmárstvo, boj proti nemu aj pri uskutočňovaní genocídy pokrokom, neprekonateľný vrchol morálnych noriem: Desatoro- predsudkom, šliapanie po morálnych zásadách slobodou, morálna dôslednosť fanatizmom, pripomínanie morálnych povinností nemodernosťou, ich obhajovanie netoleranciou.

17. Uprednostňovanie morálneho konania pred zvrátenosťou sa vyhlasuje za diskrimináciu, najhoršia sebeckosť ľudským právom, zjavená viera za poveru, tvrdenia protirečiace skutočnosti vedou atď. Pritom napr. potrat nemôže byť rozhodovaním sa matky o svojom vlastnom tele, pretože vlastnosťou každého jednotlivca je jestvovanie toho istého genetického kódu v celom jeho tele, ktorý je jedinečný, odlišný od kódu iných jednotlivcov. A vajíčko v okamihu svojho oplodnenia získava svoj vlastný genetický kód, odlišný od tela matky, čím prestalo byť časťou ženinho tela. Vznikol nový jedinec, so samostatnými prejavmi života. Ukončenie jeho života je zabitím človeka.

K týmto slovám patrí aj označenie moderný. V prípade, že sa dotýka morálnej oblasti, má označovať nekresťanský liberalizmus, ktorého predstaviteľom je slobodomurárstvo.

18. Idey s týmto prívlastkom sa označujú ako dobré, aj keď sú v rozpore s Desatorom. Pre pravdu v každej oblasti však platí to isté pravidlo. Napr. absolútne platí, že 2+2=4. Táto pravda sa nemôže zmodernizovať, prekonať, nemôže podliehať vývoju, prispôsobeniu dobe, zastarávaniu. Jej platnosť nemôže zmeniť nijaké hlasovanie. Odchýlky od nej nemôžu byť známkou pokroku, iba hlúposti. Pre ňu neplatí právo na pluralitu názorov, napr. že 2+2=10, ani nemá význam hľadať kompromis, napr. že 2+2=7. Jej nedodržiavanie, napr. pri výpočtoch, nie je prejavom slobody, ktorá sa má oslavovať, ale nerozumnosti a nezodpovednosti. To isté platí aj pre pravdu v oblasti mravov. Desatoro predstavuje absolútnu pravdu v morálnej oblasti. Preto hocijaká odchýlka od neho je zlom, mravným úpadkom.

Svojim snahám slobodomurárstvo často dáva prívlastok nový: napr. nové právo, nový vek, nový poriadok, nová morálka, nové náboženstvo, nové kresťanstvo, nové evanjelium, nová cirkev, nové hodnoty civilizácii...

hoci sa v nich objavujú staré bludy.


19. Najviac pokrytectva a pretvárky slobodomurárstvo prejavuje vo svojom vzťahu ku Katolíckej cirkvi. Hlásajúc toleranciu, prejavuje ku nej absolútnu netoleranciu, hlásajúc slobodu, nechce pre ňu pripustiť nijakú slobodu, hlásajúc rovnosť, diskriminuje ju, hlásajúc bratstvo, podnecuje k nej nenávisť.

Prenikanie slobodomurárskych ideí do verejnosti má najrozmanitejšie podoby, čo zvyšuje ich účinnosť. Niekto ich môže prijať v rámci jedného bludu, iný v rámci druhého bludu. Takisto na ich šírenie používa slobodomurárstvo najrozmanitejšie prostriedky, čo tiež zvyšuje jeho dosah. Na niekoho môže silnejšie pôsobiť nahlodávanie viery alebo mravov prostredníctvom oblasti umenia, na iného prostredníctvom pseudovedy.

Slobodomurárstvo podporuje všetko, čo je namierené proti katolíckym dogmám. Z jeho lona pochádzajú zakladatelia alebo propagátori všetkých systémov a doktrín, ktoré môžu katolíkov odvrátiť od viery.

20. Neraz pritom šíri nekatolícke učenie pod pláštikom katolíckej náuky. Takto sa môžu pomýliť tí katolíci, ktorí majú vzťah k svojej viere a otvorený útok proti nej by odmietli. Podnecuje katolíkov, aby si z Božieho slova obsiahnutého v katolíckej náuke vyberali len to, čo chcú, t. j. aby si ľudia vytvárali svoju vlastnú vieru. Tento spôsob považoval za veľmi účinný slobodomurársky časopis L`Acacia v r. 1908.

21. Tiež do Katolíckej cirkvi sa má vnášať okultizmus.

22. V dôsledku toho časť katolíkov začína pokladať za prípustné nemanželské vzťahy alebo vieru v reinkarnáciu, hoci sú v rozpore s katolíckou náukou. Takéto spochybňovanie zjavených právd je zvlášť účinné, ak sa slobodomurárom podarí zlákať do svojich radov aj katolíckych duchovných. To sa im s úspechom darí už stáročia, no predovšetkým v posledných desaťročiach. Títo kňazi sú odporcami prozelytizmu. Miesto neho si cenia dialóg, humanistické myšlienky, ekumenizmus nielen k odlúčeným kresťanom, ale otvorený ku všetkým náboženstvám. Snažia sa o ,,reinterpretáciu“ dogiem- čiže o popieranie zjavených právd, pripúšťajú antikoncepciu, odmietajú „ konzervativizmus“, „diktatúru“ Ríma a pod. No pritom používajú katolícku terminológiu, aby vzbudili dojem, že ich nekatolícka náuka je katolicizmom, aby tak aj laikov strhli na svoju stranu.

Napodiv sú k takýmto kňazom masmédiá vľúdne, dávajú im priestor, označujú ich za dynamických, za intelektuálnu elitu cirkvi atď. V 19. st. významným predstaviteľom tohto prúdu bol slobodomurár, exkomunikovaný katolícky kňaz Roca.

Ten tvrdil, že nadišiel čas otvoreného kresťanstva, požadoval zrušenie úradu pápeža, svätenie žien do kňazskej funkcie, zmenu katolíckych obradov a cirkevných predpisov rozhodnutím ekumenického koncilu atď.

23. Takto sa má Katolícka cirkev rozkladať z vnútra. Slobodomurárstvo tejto taktike prikladá značný význam. Podľa jeho člena J. Breyera, rímska cirkev bude dorazená hlavne v dôsledku doktrinálneho rozkladu v klére.

24. Súčasťou slobodomurárskej taktiky na oslabenie katolicizmu je aj podpora najrôznejších siekt a náboženských spoločenstiev, predovšetkým okultistických a satanistických. ktorá sa pre ňu mala stať záväznou od medzinárodného zjazdu v r. 1922.

25. Dokonca niektoré sekty vyšli zo slobodomurárstva.Napr. cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní (mormonskú) založil slobodomurár John Smith. Aj ďalší vodcovia mormónov boli slobodomurármi. Obrady tejto cirkvi sú pod vplyvom slobodomurárstva. Dokonca nepoužíva základný kresťanský symbol: kríž. Spočiatku v jej chrámoch bola symbolom päťcípa hviezda. Pôvodne sa v nej praktizovalo mnohoženstvo.

26. Takisto židovčiacich kabalizujúcich Svedkov Jehovových, ktorí neuznávajú Kristovo božstvo a krst ako sviatosť, založil slobodomurár Charles Taze Russel. Túto sektu slobodomurárstvo a medzinárodní kabalisti podporovali obrovskými sumami. Aj kabalizujúca sekta Bao Dai vo Vietname bola vytvorená prostredníctvom slobodomurárstva vo Francúzsku, v čase, keď Vietnam podliehal Francúzsku. Sekta mariavistov, ktorá mala začiatkom 20. st. v Poľsku asi pol milióna členov, podliehala lóžam vo Francúzsku.

27. Najväčšej podpore slobodomurárstva sa teší ním riadené hnutie New Age (Nový vek). Vyvinulo sa z teozofického hnutia, založeného v r. 1875 slobodomurárkou J. Blavatskou, ktorá v r. 1887 v Londýne založila a vydávala časopis Lucifer.

28. Podľa pripraveného plánu sa New Age objavilo na verejnosti v r. 1975. Je to slobodomurárstvo určené pre verejnosť. Je predvojom v budúcnosti jedine dovoleného náboženstva sveta, zjednoteného slobodomurárstvom.

29. Nie náhodou toto hnutie má taký istý názov, ako sa pôvodne volal najrozšírenejší slobodomurársky časopis vo svete (v r. 1904-1990, potom premenovaný na Scottish Rite Journal). Toto hnutie je náboženské, ale nie je náboženstvom, je to akési nadnáboženstvo. Nemá jednoznačnú vierouku a mravouku, podobá sa trhu, z ktorého si každý môže vybrať to, čo mu vyhovuje.

Podľa neho je pravdivé to, čo osoží a dobré to, čo je príjemné. Je silne egocentrické, podľa neho človek nepotrebuje Božiu pomoc, môže sám seba zbožštiť, utrpenie v ňom nemá zmysel. Na ceste k vlastnému zbožšteniu má spočiatku pomôcť aj použitie drog, neskôr aj transcendentálna meditácia. Obsahuje prvky východných náboženstiev, rôzne formy okultizmu, aj ufológiu, astrológiu a vedecky sa tváriacu psychotroniku.

30. Špiritizmus sa propaguje pod názvom channeling. Ním sa má spojiť nielen s dušami zomrelých, ale aj s mimozemšťanmi a nevtelenými duchovnými majstrami. Hnutie podporuje radikálny feminizmus i v náboženských predstavách, napr. kultom bohyne Gáje- „matky Zeme“. Presadzuje umelé ukončenie tehotenstva, umelé oplodňovanie, nútené obmedzovanie počtu detí, eutanáziu, odstránenie kresťanských sviatkov a vytvorenie svojej celosvetovej vlády s tým, že kto s týmito cieľmi nesúhlasí, má byť vyhladený.

31. Pod jeho vplyvom sú mnohé významné celosvetové organizáce, napr. OSN, UNESCO, Svetová rada cirkví, Rockefellerova nadácia, Fordova nadácia, Trojstranná komisia, Bilderberský klub.

32. Ako symboly používa hákový kríž, dúhu alebo jej polovicu, ktorá symbolizuje most medzi ľudskou dušou a „veľkým duchom vesmíru“, ktorým je Lucifer.

33. Vo verejnosti sa šíri početnou rozmanitou tzv. ezoterickou literatúrou a tzv. sférickou hudbou; ovplyvňuje masy aj prostredníctvom rockovej hudby. Často ho hlásajú fantastické filmy a horory, napr. E. T. (Mimozemšťan), Hviezdne vojny, Indiana Jones. Stále častejšie sú ním nasýtené aj kreslené filmy pre deti, hračky a hry. Podľa jedného z predstaviteľov tohto hnutia, Davida Spanglera, do Nového veku sa vstupuje prijatím Lucifera.

Hnutie sa snaží sympatie verejnosti získať aj tým, že na prvé miesta svojich programov kladie základy správnej životosprávy, psychickej relaxácie, hlása pekné heslá o mieri, láske, bratstve, pokroku atď.

34. Slobodomurárstvo vytvára aj rôzne ideológie, napr. socializmu. Jeho vzťah k teórii a praxi socializmu je rozobraný osobitne.

Do verejnosti prenikajú slobodomurárske idey najmä cez masmédiá, školstvo, oblasť umenia a oblasť vedy. K tomu slúžia slobodomurári pôsobiaci v týchto prostriedkoch: novinári, šéfredaktori i majitelia médií, učitelia (najmä vysokoškolskí), riaditelia škôl, úradníci ministerstva školstva, umelci, vedci a pod.

35. Masmédiá sú najúčinnejším nástrojom slobodomurárstva. Slobodomurári chcú tlač účinne kontrolovať či už jej priamym riadením alebo subvencovaním. Im naklonenej tlači zadávajú finančne výhodné inzercie a reklamy. Keďže pre masmédiá príjmy z reklamy a inzercií spravidla bývajú podstatným zdrojom príjmov, tie, ktoré ich dostávajú, sú zvýhodnené v konkurencii a stávajú sa najvplyvnejšími, mienkotvornými.

Porovnateľné masmédia (napr. denníky) bez týchto príjmov spravidla zanikajú. Prípadne tlači poskytujú i priamu finančnú pomoc, aby sa mohla aj zadarmo rozdávať.

36. Ak sa neslobodomurárske masmédiá aj za takýchto podmienok dokážu udržať a slobodomurársky režim ich nezakáže, obvykle na život spoločnosti majú len okrajový vplyv. Závislosť významnej svetovej „slobodnej“ tlači od medzinárodných finančných magnátov vedie k tomu, že v nej sa isté správy jednoducho neobjavujú, neprejdú neviditeľnou cenzúrou.

37. Na druhej strane idey, ktoré chce vedenie slobodomurárstva rozšíriť do verejnosti a želania, ktoré chce vnútiť ľuďom, sa v dôsledku jeho vplyvu v tlači zakrátko ozývajú zo všetkých strán, aj keď väčšina obyvateľstva má iný názor.

38. Pred dvoma storočiami, keď bolo vydávanie novín iba v začiatkoch, slobodomurár Jefferson, jeden zo zakladateľov a prezidentov USA, sa vyjadril, že mu je ľúto tých, ktorí čítajúc noviny si myslia, že vedia všetko o prebiehajúcich udalostiach.

39. Už začiatkom 20. st., keď sa gramotnosť stávala bežnou a význam tlače narastal, takmer všetka svetová tlač priamo alebo nepriamo bola v rukách slobodomurárstva.

40. To ju vydávalo v rôznej orientácii a forme, aby tak ovplyvnila čitateľov všetkého druhu a získala obľubu v širokej verejnosti zverejňovaním nezdravých senzácií. Kým svojich ľudí bezkonkurenčne chválila, všetkých protivníkov očierňovala, nezastaviac sa pred najhoršími lžami.

41. V súčasnosti je stav taký istý a vzťahuje sa aj na elektronické masmédiá, predovšetkým televíziu. Slobodomurárske „demokratické“ masmédiá, ovládané nevolenou malou skupinou, majú prakticky monopol na informovanie, či dezinformovanie verejnosti a na masmediálny teror voči nej. Neodrážajú jej názory, ale želania svojich majiteľov, ktoré chcú presadiť v spoločnosti.

42. Majú príkaz a záväzok propagovania istých predstáv na udalosti a zásady. Vyznačujú sa duchovnou a intelektuálnou prázdnotou. Využívajú pritom čoraz viac dokonalejšie techniky informatiky a propagandy. Snažia sa vytvoriť verejnú mienku v duchu laicizmu a liberalizmu, dôsledne zbavenej kresťanstva a namierenej proti nemu. Preto relativizujú sám pojem pravdy, vťahujú ľudí do umelých svetov, otrávených klamstvom, ďaleko od skutočnosti a pravdy života. Protesty voči rôznym lžiam a škodlivostiam ignorujú. Často sa zmieňujú o veciach spojených s Katolíckou cirkvou, ale v krivom zrkadle, neprajne a útočne. Pravdy viery označujú ako spiatočnícke a morálne zásady za nezhodujúce sa s dobou. Jednoducho drzo žiadajú od Katolíckej cirkvi zrieknuť sa vlastnej viery a totožnosti.

43.Podporujú a nahlas oznamujú všetky protesty a rozpory v Katolíckej cirkvi, zveličujú v nej vyskytujúce sa nedostatky. Využívajú každý spôsob, aby všetko, čo je naozaj katolícke, útočne predstavili v nepriaznivom svetle. Ich premyslená, systematická, profesionálna manipulácia spoločnosti je ešte účinnejšia, ako komunistická propaganda.

44. Slobodomurárstvo sa vo svojej snahe o totalitnú moc snaží zrušiť cirkevné školy a zaviesť monopol povinných štátnych nenáboženských škôl. Tie majú slúžiť na formovanie ľudí podľa slobodomurárskych zásad už od detstva, vrátane ich demoralizácie pod zámienkou sexuálnej výchovy, bez ohľadu na postoj rodičov. Tým sa narúša právo rodičov na výchovu svojich detí. Slobodomurárska škola nestavia na pravde a dobre, ale zdôrazňuje „slobodu“, „tvorivosť“, „toleranciu“, kozmopolitizmus. Nevedie k povinnostiam, ale k sebectvu, kde učiteľ učí, čo chce a ako chce. No záväzne je proti „nacionalizmu“, „náboženskému fanatizmu“ a pod. Učiteľ má bojovať s vplyvom katolíckeho kňaza.

45.Slobodomurárstvo i v tomto prípade postupuje v rozpore so svojimi heslami tolerancie, rovnosti a slobody, lebo nechce tolerovať záujmy istej skupiny obyvateľstva, rovnosť jednotlivých druhov škôl a slobodu voľby pre jednotlivý typ škôl. Monopol štátnych škôl nie je odôvodnený výsledkami života. V ňom sa ukazuje, z ktorých škôl, štátnych alebo cirkevných, vychádzajú žiaci lepšie odborne pripravení a najmä lepšie morálne sformovaní. Zatiaľ najmä katolícke školy vychádzajú z tohto porovnania dobre.

příště: dokončení a Slobodomurárstvo a socializmus

čítajte aj:

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (1) Čo je to slobodomurárstvo?

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (2) Organizácia slobodomurárstva

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (3) Slobodomurárstvo a satanizmus

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (4) Slobodomurárstvo a katolicizmus

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (5) Slobodomurárstvo a nekatolícke kresťanstvo

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (6) Slobodomurárstvo a židovstvo

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (7) Vstup do slobodomurárstva

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (8) Hodnostný postup a opustenie slobodomurárstva

Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (9) Pôsobenie slobodomurárstva vo svojom vnútri

poznámky:

1 E. Cahill, c. d., s. 105- 106; tiež J. Rodriguez, c. d., s. 232- 233
2 H. Czepułkowski, c. d., s. 36- 44; tiež A. Lassus, c. d., s. 40, 113, 126- 130; tiež Cesta
svobodného zednářství, Havlíčkův Brod, 2001, s. 109, 129; tiež Katolícke noviny
č. 20/2003; tiež Wolnomularz polski č. 1/1994
3 E. Cahill, c. d., s. 46
4 Zmena, 11. týždeň/1997
5 J. Pelczar, c. d., s. 136; E. Cahill, c. d., s. 96
6 F. Press, c. d., s. 30
7 Sovetskaja Rossija, 9. 9. 1993; Zmena, 12. týždeň/1997; tiež Zoran D. Nenezić: Masoni
u Jugoslavii (1764- 1980), Beograd, 1984, s. 58
8 Kultúra č. 13- 14/2003; tiež Z. Nenezić, c. d., s. 58
9 J. Cervera, c. d., s. 78
10 R. Epperson, c. d., s. 240
11 Jozef Kováčik: Spod Petrovej kupoly- žiť v pravde sa predsa dá..., Prešov, 2000, s. 95
2 A. Zwoliński, c. d., s. 38- 39; E. Cahill, c. d., s. 102
3 E. Cahill, c. d., s. 102- 103
4 Slovenský národ, 23. 3. 1993; Večerník, 3. a 8. 2. 2002
15 E. Cahill, c. d., s. 106; tiež J. Rodriguez, c . d., s. 246
16 S. Toľ, c. d., s. 347
17 A. Barruel, c. d., 1. diel, s. 182; J. Rodriguez, c. d., s. 102, 247- 248; Alexandr Seľaninov:
Tajnaja sila masonstva, Moskva, 2000, s. 102; Roman Petriv: Masony, Kyjiv, 2003, s. 38
18 E. Cahill, c. d., s. 68
19 A. Lassus, c. d., s. 41, 109, 128; J. Pelczar, c. d., s. 98; H. Czepułkowski, c. d., s. 29, 65, 68
20 J. Rodriguez, c. d., s. 241
2 A. Lassus, c. d., s. 102- 104
22 Nový věk, 20. 11. 1911
23 H. Czepułkowski, c. d., s. 46- 71, 84- 102
24 H. Czepułkowski, c. d., s. 68; H. Pająk, c. d., s. 257
25 H. Czepułkowski, c. d., s. 44
26 Mieczysław Skrudlik: Masonerja w Polsce, Katowice, 1935, s. 19; tiež Stanisław Krajski:
Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Žydach, 2. vydanie, Krzeszowice, 2001, s. 7
27 J. Marqučs- Rivičre, c. d., s. 212
28 Katolícke noviny, 26. 5. 2002; O. Platonov: Ťornovyj venec Rossiji. Dokumenty
i materialy, 1. diel, s. 283- 284
29 H. Pająk, c. d., s. 122, 278
30 W. Sawicki, c. d., s. 102, 105, 106
31 F. Press, c. d., s. 68, 92- 93; J. Rodriguez, c. d., s. 241; Dvě hvězdy, listopad 1933;
Lidová demokracia, brnianske vydanie, 12. 8. 1992
32 H. Czepułkowski, c. d., s. 44
33 M. Basilea Schlinková: New Age. „Nový Věk“ z biblického pohledu, Praha, s. 7- 18;
J. Kováčik, c. d., s. 99- 102; Godfried Daneels: Kristus nebo vodnář, Kostelní Vydří, 1993,
s. 25, 35, 42; S. Krajski: Masoneria Polska 1999, s. 85- 90; F. Press, c. d., s. 46- 47, 68- 70,
92- 97; Slovenský denník 14. 4. 1992, 15. 4. 1992 a 17. 4. 1992; Lidová demokracie,
brnianske vydanie, 12. 8. 1992; Světlo č. 2/2003
34 A. Zwoliński, c. d., s. 44; H. Czepułkowski, c. d., s. 35
35 A. Michel, c. d., s. 339
36 J. Rodriguez, c. d., s. 234
37 A. Michel, c. d., s. 164
38 A. Zwoliński, c. d., s. 44
39 J. Rodriguez, c. d., s. 233- 234
40 Ernest Nys: Osnovnyje čerty sovremennogo masonstva, Sankt Peterburg, 1912, s. 77;
J. Beránek, c. d., s. 61; Lollij Zamojskij: Masonstvo i globalizm. Nevidimaja imperija,
Moskva, 2001, s. 7; F. Eger: Historia masonerii i innych towarzystw tajnych, s. 298;
V. Ivanov: Russkaja inteligencija i masonstvo, s. 68- 69; Z. Nenezić, c. d., s. 53; Friedrich
Wichtl: Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik, München, 1928, 11.vydanie, s.
84; Svobodný zednář, 1932, s. 187; 100+1 č. 2/2006
4 John Coleman: Komitet 300, Moskva, 2000, s. 109
42 Nikolaj Skrynnikov: Masonstvo?, Paríž, 1921, s. 39
43 Wacław Bronicz: O celach a metodach masonerji, Warszawa, 1926, s. 6-7


zdroj na: freeglobe.parlamentnilisty.cz/…rarstva-na-verejnost-1-2-.aspx.
ľubica
ľubica
V spoločenskom systéme, organizovanom podľa slobodomurárskych ideálov, aj keď sú masy ľudí nominálne slobodné a teoreticky zdrojom všetkej moci v štáte, sa čoskoro stanú degradovanými a zotročenými, demoralizovanými pôžitkárstvom, izolovanými, neorganizovanými, neraz zbavenými trvalého vlastníctva, bez skutočného vzdelania, ktoré budú klásť iba malý alebo žiaden odpor voči tyranii byrokratov …More
V spoločenskom systéme, organizovanom podľa slobodomurárskych ideálov, aj keď sú masy ľudí nominálne slobodné a teoreticky zdrojom všetkej moci v štáte, sa čoskoro stanú degradovanými a zotročenými, demoralizovanými pôžitkárstvom, izolovanými, neorganizovanými, neraz zbavenými trvalého vlastníctva, bez skutočného vzdelania, ktoré budú klásť iba malý alebo žiaden odpor voči tyranii byrokratov alebo finančných zoskupení, ovládajúcich médiá a hospodársky život krajiny.
Cirkev v tieni lóží
18 more comments from ľubica
ľubica
dobrá kniha Cudzí agent, vdaka MilanJan 🤗 👍
Sofistikovaná "práca " kniežaťa tohoto sveta - čo sa udialo za oponou , utajene pred ľuďmi , resp. nič nie je tak skryté , aby sa .....
ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
Falk: „Opravdu je velice žádoucí a potřebné, aby v každém státě byli také muži, které neoslepí občanská vznešenost a jimž se nebude příčit občanská bezvýznamnost. V takové společnosti se snadno klesá z výšin a nepatrný člověk se troufale povyšuje.” Ernst: „Opakuji, bylo by to nanejvýš potřebné!” Falk: „A kdyby takové přání bylo splněno?” Ernst: „Splněno? K tomu je hodně daleko. Samozřejmě …More
Falk: „Opravdu je velice žádoucí a potřebné, aby v každém státě byli také muži, které neoslepí občanská vznešenost a jimž se nebude příčit občanská bezvýznamnost. V takové společnosti se snadno klesá z výšin a nepatrný člověk se troufale povyšuje.” Ernst: „Opakuji, bylo by to nanejvýš potřebné!” Falk: „A kdyby takové přání bylo splněno?” Ernst: „Splněno? K tomu je hodně daleko. Samozřejmě, že takový muž, o jakých jsi zde mluvil, se tu a tam občas vyskytne.” Falk: „Nejen tu a tam, nejen tu a tam...” Ernst: „Ovšem, v jistých dobách a zemích třeba i několik najednou.” Falk: „Nuže, co kdyby takoví muži byli všude a ve všech dobách?” Ernst: „Kéž by Bůh dal!” Falk: „A což kdyby navíc takoví muži nežili jen v nějakém planém rozptýlení, ale byli by členy jakési neviditelné církve?” Ernst: „Krásný sen!” Falk: „Abych to zkrátil – což kdyby takovými muži byli zednáři?” Ernst: „Co to říkáš?” Falk: „Opakuji – což kdyby to byli zednáři, kteří se spolčili za tím cílem, aby rozdělením, jímž jsou dosud lidé navzájem odcizováni, je co nejúžeji spojili?” Ernst: „Tak opravdu zednáři?” – – – Již u Lessinga – a nejen v tomto jeho známém podobenství – se tedy nachází tvrzení, že existuje jen jedno jediné náboženství. Že ho Lessing označuje na „nábo- ženství Kristovo”, je obyčejným zednářským maskováním čirého humanismu.....
ZDROJ:Diktatura humanity 1
ľubica
Africký kardinál odmíl církevní pohřeb zednářskému velmistrovi
Kardinál Jean-Piierre Kutwa, arcibiskup z Abidjanu na Pobřeží slonoviny zakázal všem kněží diecéze vykonat církevní pohřeb čestnému členu a zakladateli zednářské lóže.More
Africký kardinál odmíl církevní pohřeb zednářskému velmistrovi

Kardinál Jean-Piierre Kutwa, arcibiskup z Abidjanu na Pobřeží slonoviny zakázal všem kněží diecéze vykonat církevní pohřeb čestnému členu a zakladateli zednářské lóže.
ľubica
zakladateľ Jehovových svedkov - Russell bol slobodomurár čo dokazuje aj jeho hrobka v tvare pyramídy zo symbolom slobodomurárov - video: www.youtube.com/watch ,ulica vedľa cintorína sa volá Masonic way (Zednářská cesta) .., ten isty znak sa dlho pouzival na uvodnej stránke Straznej veze /koruna s krížom/ symboly slobodomurárov: www.yorkrite.org
ľubica
ľubica
ľubica
ľubica
Posledným krokom židov má byť zjednotenie sveta a vystavanie nového chrámu Bohu, v ktorom však bude bývať antikrist, teda človek, ktorý pôjde proti Bohu, i keď sa bude tváriť zbožne.Keď v roku 2009 bola fúzia FSSPX, teda tradičného bratstva - ktoré zachovalo katolícku vieru - s vedením Cirkvi, ktoré slúži molochovi židovstva, práve vtedy vnuknutím z nebies biskup Williamson, ktorý bol …More
Posledným krokom židov má byť zjednotenie sveta a vystavanie nového chrámu Bohu, v ktorom však bude bývať antikrist, teda človek, ktorý pôjde proti Bohu, i keď sa bude tváriť zbožne.Keď v roku 2009 bola fúzia FSSPX, teda tradičného bratstva - ktoré zachovalo katolícku vieru - s vedením Cirkvi, ktoré slúži molochovi židovstva, práve vtedy vnuknutím z nebies biskup Williamson, ktorý bol biskupom v FSSPX vydal rozhovor o holokauste. Sám diabol ktorý sa tešil ako dobre hrá túto hru bol zaskočený, lebo židia sa okamžite vzbúrili a Benedikta XVI. začali bombardovať, s kým sa to chce spájať. Takto biskup Williamon zabránil pohrome, aby sa celá Cirkev klaňala židovskému národu vrátane tradičného bratstva.
viac...
Holokaust, alebo klaňanie sa šelme molochovi...
ľubica
Čo je smutné, že Cirkev z Ducha Svätého vždy útočila na hlavu - odhaľovala teda podvratnú činnosť samotných židov, lebo sú a boli za všetkými revoltami, genocídami a vojnami. Koncilom, ktorí sami židia zvolali a zriadili - napriek nadšeniu mnohých katolíkov - umlčal Cirkev čo sa týka nepriateľstva židov voči nej, dokonca si ich Cirkev privinula na hruď, ako sa privinie na hruď jedovatý had. …More
Čo je smutné, že Cirkev z Ducha Svätého vždy útočila na hlavu - odhaľovala teda podvratnú činnosť samotných židov, lebo sú a boli za všetkými revoltami, genocídami a vojnami. Koncilom, ktorí sami židia zvolali a zriadili - napriek nadšeniu mnohých katolíkov - umlčal Cirkev čo sa týka nepriateľstva židov voči nej, dokonca si ich Cirkev privinula na hruď, ako sa privinie na hruď jedovatý had. Preto ak si niekto myslí, že príchod moslimov do Európy je náhodnou záležitosťou, nech sa veľmi rýchlo zorientuje. Ako vyhlásili židovskí rabíni, moslimovia v Európe je to najlepšie, čo sa v histórii ľudstva mohlo odohrať.

Dnes sú židia nepopierateľne za moslimskou inváziou kedysi katolíckych národov Európy, aby zrušili posledné zvyšky Viery a tak zabránili národom odporovať ich novému svetovému poriadku.

Biskup Wiliamson - Pôvod Islamu
ľubica
„Církev II. vatikánského koncilu“ je perfektně židovským zednářstvem vlastněnou protikřesťanskou konstrukcí, a s Bohočlověkem Ježíšem Kristem založenou nadpřirozenou institucí spásy, římsko-katolickou Církví, nemá společného nic, než jen jisté klamné zdání! Stalo se tak Božím dopuštěním za naše nepravosti. Panna Maria v La Salettě roku 1846 ohlásila: „Řím ztratí víru a stane se sídlem …More
„Církev II. vatikánského koncilu“ je perfektně židovským zednářstvem vlastněnou protikřesťanskou konstrukcí, a s Bohočlověkem Ježíšem Kristem založenou nadpřirozenou institucí spásy, římsko-katolickou Církví, nemá společného nic, než jen jisté klamné zdání! Stalo se tak Božím dopuštěním za naše nepravosti. Panna Maria v La Salettě roku 1846 ohlásila: „Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista. … Církev upadne do temnoty, svět do chaosu.“

Temno však potrvá jen krátký čas. Panna Maria ve Fatimě také řekla: „Nakonec bude triumfovat moje neposkvrněné srdce.“ Temnotě je poskytnuta pouze omezená lhůta. Pokud však trvá, je třeba nechat svítit pravému světlu.

www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com