Ostrik
421.1K
Tomislav
Zkřížení kladiva a srpu je obdoba hákového kříže čili znetvořeného kříže Páně.
ekans
neumíte to jinak pojmenovat? DP.
Lola123456
Ostrik
1J 2:3
3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.
Všichni ti, kteří říkají naprázdno Pane, Pane, nepoznali Pána Ježíše Krista. Jak už jsme zde napsal, podobají se Židům, kteří chtěli Mesiáše vojevůdce. Pravého Mesiáše, který neválčil, zavrhli.
L 20:17-18
17On na ně pohlédl a řekl: „Co tedy znamená to, co je napsáno: ‚Kámen, který stavitelé po prozkoumání …More
1J 2:3
3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.

Všichni ti, kteří říkají naprázdno Pane, Pane, nepoznali Pána Ježíše Krista. Jak už jsme zde napsal, podobají se Židům, kteří chtěli Mesiáše vojevůdce. Pravého Mesiáše, který neválčil, zavrhli.
L 20:17-18
17On na ně pohlédl a řekl: „Co tedy znamená to, co je napsáno: ‚Kámen, který stavitelé po prozkoumání zavrhli, se stal hlavou úhlu.‘ 18Každý, kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho padne, toho rozdrtí. “
Děti tohoto světa nemohou chápat, proč se Ježíš neobklopil vojskem a nesedl na královský trůn, který mu dědičně náležel. Děti tohoto světa nemohou chápat, proč Ježíš nezakročil, když šlo Janu Křtiteli o hlavu. Děti tohoto světa nechápou, proč Bůh nechal milovaného učedníka Lazara zemřít. Nepochopily, že Bůh může kohokoliv kdykoliv vzkřísit z mrtvých.
J 11:11-15
11To pověděl a potom jim řekl: „Náš přítel Lazar usnul; ale jdu, abych ho probudil.“ 12Učedníci mu řekli: „Pane, spí-li, bude v pořádku.“ 13Ježíš však mluvil o jeho smrti, zatímco oni si mysleli, že mluví o přirozeném spánku. 14Tehdy jim Ježíš řekl otevřeně: „Lazar zemřel. 15A kvůli vám se raduji, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Pojďme k němu.“
Děti tohoto světa nikdy nepochopí, že ženě přistižené v choulostivé situaci šlo o život a Ježíš si klidně píše po zemi!
J 8:2-8
2A časně ráno přišel opět do chrámu a všechen lid přicházel k němu; posadil se a začal je vyučovat. 3Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu, přistiženou při cizoložství; postavili ji doprostřed 4a řekli mu: „Učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. 5V Zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ 6 Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. 7Když se ho nepřestávali ptát, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať na ni první hodí kámen.“ 8A opět se sklonil a psal po zemi.
Nezbývá, než znovu konstatovat, že Ježíše neznáte. Nikdy nepochopíte, že následovníkům dával svým chováním osobní příklad! Pro nás smrt neznamená nic. Již dávno jsme zemřeli tomuto světu. 🤗
Ostrik
Ale kdepak, tomu se nedivím! 😀 Člověk, který se nikdy neodhodlá opustit svou tělesnou přirozenost, bude Ježíšovo učení vždy považovat za útok proti své osobě. Proto ke mně cítí tolik nenávisti, že připomínám vše dobré, co učil Ježíš. Ježíšovo učení narušuje tupou a lenivou přesycenost boháčů. 🤗
Pepík
Nemůžeš se divit, Ostriku, že tě nenávidí lidé, jejichž bohem je břicho.
Ostrik
Je mnoho těch, kteří říkají Pane, Pane, ale odmítají Pána poslouchat. Raději si pokroutili učení podle svých svrablavých uší. Přitom Ježíšovo slovo je jasné. Ježíš svá přikázání formuloval zcela precizně. A tak jsme zde svědky toho, jak se lidé chytají lidí, místo aby se drželi Boha. To je odporné zapírání Krista.
1J 2:3-6
3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme …More
Je mnoho těch, kteří říkají Pane, Pane, ale odmítají Pána poslouchat. Raději si pokroutili učení podle svých svrablavých uší. Přitom Ježíšovo slovo je jasné. Ježíš svá přikázání formuloval zcela precizně. A tak jsme zde svědky toho, jak se lidé chytají lidí, místo aby se drželi Boha. To je odporné zapírání Krista.
1J 2:3-6
3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání.

4Kdo říká: ‚Poznal jsem ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.

5Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme.

6Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.

🤗
Pepík
Bohužel je to tak.
Ostrik
Samsone, tvoje komentáře postrádají to základní, tedy smysl. 🤗
Samson1
2266 KKC Zachovat obecné blaho společnosti vyžaduje, aby byl útočník zneškodněn.....
Ostrik ty stále na něco zapomínáš, že třeba čl. 2266 KKC platí i teď zrovna. Bůh ještě neoddělil dobré od zlých a nepřišlo Království Boží v plnosti. Lidské dějiny jsou krvavé před Kristem i po Kristu, přestože je lidský život chráněný zákonem Božím, nedotknutelností. Chráněný přikázáním lásky. …More
2266 KKC Zachovat obecné blaho společnosti vyžaduje, aby byl útočník zneškodněn.....
Ostrik ty stále na něco zapomínáš, že třeba čl. 2266 KKC platí i teď zrovna. Bůh ještě neoddělil dobré od zlých a nepřišlo Království Boží v plnosti. Lidské dějiny jsou krvavé před Kristem i po Kristu, přestože je lidský život chráněný zákonem Božím, nedotknutelností. Chráněný přikázáním lásky. Přikázání Boží jsou pošlapána, mnohde takovým způsobem, jak byly koncentráky. Já to naschvál vytáhl, na tom je jasně vidět pomýlenost a zlobu člověka, kterého ovládá zlo schované do nějakých ideálů zrozených v Adofově hlavě, vnuknuté zlým duchem.
Ostrik
Samsone, možná si namlouváš, že jsi objevil pádný argument proti učení Pána Ježíše. Mýlíš se. Norimberský proces a koncentrační tábory nacistického Německa jsou minulostí. Vrať se do současnosti.
Zkus sám za sebe odpovědět, co jsi udělal proti genocidě nenarozených. Vůbec nic. Mám si myslet, že podle schématu tvého myšlení jsi touto genocidou vinen, když nečinně přihlížíš? 🤦
Raději se …More
Samsone, možná si namlouváš, že jsi objevil pádný argument proti učení Pána Ježíše. Mýlíš se. Norimberský proces a koncentrační tábory nacistického Německa jsou minulostí. Vrať se do současnosti.
Zkus sám za sebe odpovědět, co jsi udělal proti genocidě nenarozených. Vůbec nic. Mám si myslet, že podle schématu tvého myšlení jsi touto genocidou vinen, když nečinně přihlížíš? 🤦
Raději se nevyjadřuj k tématům, na něž nestačíš. 🤗
Samson1
KKC 2265 Oprávněná obrana může být nejen právo, ale i závažná povinnost toho, kdo je odpovědný za život druhých, za obecné blaho rodiny nebo občanského společenství.
Samson1
Třeba Norinberský proces s válečnými zločinci, odsouzenými a popravenými. Měli na svědomí spoustu prolité krve. Když někdo prolévali krev jiných, hluboce v sobě zapřeli obraz Boží. Stihl je trest Boží dle práva.
Kdo prolije krev člověka, toho krev bude prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Gen 9,6
Jinak KKC to vysvětluje jasně a není třeba v tom smyslu osvíceností …More
Třeba Norinberský proces s válečnými zločinci, odsouzenými a popravenými. Měli na svědomí spoustu prolité krve. Když někdo prolévali krev jiných, hluboce v sobě zapřeli obraz Boží. Stihl je trest Boží dle práva.
Kdo prolije krev člověka, toho krev bude prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Gen 9,6
Jinak KKC to vysvětluje jasně a není třeba v tom smyslu osvíceností Ostrika. Gen 9,5-6 říká, že kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Menhir nevynechávej a nemanipuluj se slovem Božím.
Ostrik
Dobrá otázka, bratře Menhire. Nemohu však na ní odpovědět veřejně, protože čtenáři nejsou nakloněni duchovním pravdám a je nebezpečí, že by tuto pravdu psychicky nezvládli. Však vidíš, jak mnozí vyvádí, když zde připomínám Slovo Boží. Částečně jsem se k této věci již vyjádřil, je to duchovní pravda, která dostihne každého, kdo by se Bohu protivil. Mnozí zde jsou tělesní, nezemřeli …More
Dobrá otázka, bratře Menhire. Nemohu však na ní odpovědět veřejně, protože čtenáři nejsou nakloněni duchovním pravdám a je nebezpečí, že by tuto pravdu psychicky nezvládli. Však vidíš, jak mnozí vyvádí, když zde připomínám Slovo Boží. Částečně jsem se k této věci již vyjádřil, je to duchovní pravda, která dostihne každého, kdo by se Bohu protivil. Mnozí zde jsou tělesní, nezemřeli tomuto světu a jsou schopní zabíjet své bližní. Verš, který cituješ, bratře Menhire, jsou Boží slova, věčně platná. Všimni si, tato pravda je obsažena v celém Písmu svatém. Ty jsi citoval z 1. knihy Mojžíšovy, já přidám moudrost z knihy poslední, ze Zjevení apoštola Jana.
Zj 13:10 10 Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí; kdo má být zabit mečem, musí být mečem zabit. Zde jest vytrvalost a víra svatých.
Více na toto téma soukromě. 🤗
Ostrik
Abych řekl pravdu, příliš mne nebaví přetahování s nechápavými jedinci. Přesto se znovu pokusím připomenout, co učil Pán Ježíš. Poznání Ježíšova učení je velmi užitečné, protože nám umožní odlišit zrno od plev. Ještě upřesním, že zrno je Ježíšovo slovo a plevy jsou názory lidí, kteří jsou z tohoto světa a slouží pánu tohoto světa.
Mt 26:51-54
51A hle, jeden z těch, kteří byli s Ježíšem …More
Abych řekl pravdu, příliš mne nebaví přetahování s nechápavými jedinci. Přesto se znovu pokusím připomenout, co učil Pán Ježíš. Poznání Ježíšova učení je velmi užitečné, protože nám umožní odlišit zrno od plev. Ještě upřesním, že zrno je Ježíšovo slovo a plevy jsou názory lidí, kteří jsou z tohoto světa a slouží pánu tohoto světa.
Mt 26:51-54
51A hle, jeden z těch, kteří byli s Ježíšem, natáhl ruku, vytasil meč, udeřil veleknězova otroka a uťal mu ucho. 52Tehdy mu Ježíš řekl: „Vrať svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou. 53Či myslíš, že nemohu poprosit svého Otce, a on mi hned pošle víc než dvanáct legií andělů? 54Jak by se však naplnila Písma, že se tak musí stát?“
Vyřiďte si se svým svědomím, nikoliv se mnou, že se nechováte tak, jak přikazuje Pán Ježíš.
😇
2 more comments from Ostrik
Ostrik
janka cpž středa, 11:10
Srp a kladivo si žádný křesťan znalý dějin na krk nepověsí.
_______________________________________________________________________________________________
Proč by to měl dělat, milá Janko? A proč by to neměl dělat? Křesťané znalí dějin si přeci na krk pověsí kde co. 😀 🤗More
janka cpž středa, 11:10

Srp a kladivo si žádný křesťan znalý dějin na krk nepověsí.
_______________________________________________________________________________________________
Proč by to měl dělat, milá Janko? A proč by to neměl dělat? Křesťané znalí dějin si přeci na krk pověsí kde co. 😀 🤗
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré poledne vespolek! 🤗
janka cpž
Srp a kladivo si žádný křesťan znalý dějin na krk nepověsí.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! 😇
Dobré odpoledne vespolek! Požehnaný den všem, kteří čtou mé pozdravení! 🤗
Ostrik
Ostrik pátek, 19:41
Položili jste si někdy otázku, proč se z potomků Jákobových stali v Egyptě otroci?
______________________________________________________________________________________________

Kdo z vás se umí zamyslet a není pouze uzlíčkem emocí, pak by z mé otázky vyvodil důležitý fakt. Boží cesty jsou pro člověka nepochopitelné. Bůh si svůj lid v průběhu dějin vychovává pro sebe.…More
Ostrik pátek, 19:41

Položili jste si někdy otázku, proč se z potomků Jákobových stali v Egyptě otroci?
______________________________________________________________________________________________

Kdo z vás se umí zamyslet a není pouze uzlíčkem emocí, pak by z mé otázky vyvodil důležitý fakt. Boží cesty jsou pro člověka nepochopitelné. Bůh si svůj lid v průběhu dějin vychovává pro sebe. Všechno, co se děje, má svůj význam. Nic na světě se ani nepohne bez Božího vědomí.
Neznabozi by chtěli prožít své životy v hmotném dostatku, v klidu a blaženství, izolovaně jako ve skleníku. Zapomínají ale, že to je cesta boháčů, kteří směřují do beznaděje pekelných plamenů. Naopak utrpení, nesnáze, pronásledování způsobují, že člověk Boží mění systém hodnot, na první místo přestává klást sám sebe!
Zdejší neotesaní hemžilové jsou daleko od Boží vůle, nejen, že Boží vůli nepřijímají, ale ani netuší, že by nějaká Boží vůle byla. Jen reptají a protiví se Ježíšovu slovu!
Mk 4:16-17
16A podobně tito jsou ‚na skalnatá místa‘ zaséváni: Ti, když uslyší Slovo, hned je s radostí přijímají. 17A nemají v sobě kořen, ale jsou nestálí. Když nastane soužení nebo pronásledování pro Slovo, ihned odpadají.

Mk 10:29-30
29Ježíš říkal: „Amen, pravím vám, není nikdo, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu, 30aby nyní v tomto období nedostal stokrát více domů, bratrů a sester, matek a dětí a polí s pronásledováními a v přicházejícím věku život věčný.
Kdo není pronásledován, není Kristův. 🤗
Pepík
Já už mám zkušenost, že Peterskala z diskuze zbaběle uteče, když se nevyvíjí v jeho prospěch. Příliš mu záleží na tom, aby se předváděl.