dalila
271.3K

Modlitba, pokánie a JEDNOTA S PÁPEŽOM

San Nicolas de los Arroyos leží v provincii Buenos Aires, toto mesto ocele by však malo byť skôr známe ako Mesto Márie.
Panna Mária aj sem prišla so svojimi posolstvami
- ktoré majú schválenie biskupa - a vyzývajú k modlitbe Ruženca, adorácii Najsvätejšej Sviatosti a uposlúchnutie jej výziev k obráteniu.

Svätý Mikuláš, patrón mesta, na Nicejskom koncile vynikajúco obhajoval Božské materstvo Panny Márie a 25. septembra 1983 sa Panna Mária v modrom, s dieťaťom Ježišom a s ružencom v ruke, zjavila Gladys Quiroga de Motta v jej izbe pri modlitbe ruženca.

Gladys bola jednoduchá žena, robotníčka a matka dvoch dcér. Nikdy predtým nemala podobnú skúsenosť. Deň predtým videla, ako ruženec, zavesený v izbe žiari, čo potvrdili aj susedia. Nasledujúci deň prišlo zjavenie.
Dňa 15. novembra 1983 Panna Mária hovorí: "Som patrónka tejto oblasti, potvrďte moje práva."
Posolstvo pripomenulo, že farnosť sv. Mikuláša mala v minulosti v kostole umiestnenú sochu Panny Márie Ružencovej, požehnanú pápežom Levom XIII.
Po mnohom premiestňovaní bol svätostánok nakoniec umiestnený vo veži a zabudnutý.
Otec Perez ho teda dal zreštaurovať. Na otázku, či má byť obraz umiestnený v sanktuáriu, Panna Mária odpovedala veršom Exodus-u 25, 8: "Postavia mi svätyňu a budem bývať uprostred nich."

Gladys dostala viac ako 1800 posolstiev v čase od 13. októbra 1983 do 11. februára 1990. V roku 1984 dostala stigmy, ktoré sa objavovali v čase adventu a veľkého pôstu.

11.2.1989 bolo Gladys povedané: „Včera v Lurdoch, dnes tu. Matka vždy hľadá svoje deti. Modlitba, pôst, pokánie a nadovšetko obrátenie, to je to, čo od nich očakáva. V mnohých dušiach chýba pokoj. Hľadajte mier a nájdete Boha.“

13.5. 1989 na výročie prvého zjavenia vo Fatime: „Dnes, tak ako vtedy vo Fatime, sú tu moje návštevy na zemi, tieto sú častejšie a predĺžené, pretože ľudstvo zažíva chvíle veľkej drámy.“

Biskup mesta San Nicolas, Msgr. Domingo Salvador Castagna akceptuje fenomény (14.11.1990 imprimatur posolstva) v jeho diecéze, preberá nad nimi vedenie a udržuje ich pri živote. Podporuje pútnikov v návšteve San Nicolas. Procesie sa konajú 25-teho v mesiaci, najdôležitejšia v septembri. V Argentíne sa sformovali tisíce modlitebných skupín.

Posolstvo Panny Márie:
„Nech je požehnaná chvíľa, kedy si Boh vybral toto mesto, požehnané preto, že v ňom môžem mať svoj veľký Dom, ktorý bude domom mieru a pohody. Miesto, kde uspokojím tisíce detí, ktoré sem prídu hľadať lásku. Venovať sa budem chorým, padlým, všetkým deťom patriacim do veľkej Božej rodiny, pretože mojím poslaním je starať sa o Božie stádo. Sláva Bohu.

Nič nebude môcť pohltiť plameň lásky, ktorý zapálil Boh vo vašom meste. Nič nebude môcť Pánovo svetlo zatemniť.

Je to svätostánok, kde Mária, Matka Krista dúfa v deti zdedené z Kríža. Je to v svätostánku, kde Mária koná v dušiach, pre dobro duší. Moje milované deti, vidíte ma stále, som pred vami. Zatiaľ čo niektorí žijú vo svojom vlastnom rozklade, ostatní budú žiť v dome Matky Spasiteľa.

Tu je Chrám pre Božie mesto. Tu bude láska Krista a Márie hlboko zakorenená. Môj Dom bude domovom všetkých, ktorí sa považujú za Božie deti. Nech je požehnaná chvíľa, kedy si Boh vybral toto mesto, požehnané preto, že v ňom môžem mať svoj veľký Dom, ktorý bude domom pokoja a mieru. Miesto, kde uspokojím tisíce detí, ktoré sem prídu hľadať lásku.

Venovať sa budem chorým, padlým, všetkým deťom patriacim do veľkej Božej rodiny, pretože mojím poslaním je starať sa o Božie stádo. Sláva Bohu!

Môj Dom bude domovom všetkých, ktorí sa považujú za Božie deti. Raduj sa, že ťa budem odtiaľto požehnávať.

Dcéra, chrám je Božou ochranou pre dušu, ktorá žije na zemi a ašpiruje na nebo. Vaše mesto je Mestom Márie a vždy bude miestom stretnutia s Ježišom a Jeho Matkou. Nedovoľ nikomu miešať sa do mojich krokov. Ktokoľvek chce nasledovať Pána, musí nasledovať mňa.

Moja dcéra, už som ti raz povedala, že odtiaľto znovu vytryskne viera v Ježiša a Máriu. Z tohto miesta pozvem svet hľadať život dávajúci prameň, prameň mieru a milostí. Chcem svoje deti uzdraviť z choroby materializmu, ktorou mnohé trpia, chcem im pomôcť objaviť Krista, milovať Krista a povedať im, že Kristus zvíťazí nad všetkým.

Na všetkých miestach sveta, kde boli odovzdané moje posolstvá sa zdá, ako keby boli dávané na cintorínoch. Odpoveď nebola taká, akú Boh očakával.

Démon koná zúrivo, nebuď udivená. Útočia bez zľutovania na všetko, čoho sa môže dotknúť. Modlite sa, moje deti, modlitba posilňuje. Ježiš vás volá k modlitbe.


Knieža temných síl rozlieva svoj jed celou svojou silou, pretože vidí, že jeho temná vláda sa uzatvára. Môže stratiť len málo, jeho koniec je blízko.

Oh, moje úbohé deti, len málo z vás je ponorených v Kristovi, a mnohí ste vysoko skorodovaní hriechom.

Je to v podstate tento čas. Vzácny čas, ktorý nesmie byť premrhaný, ale braný ako výhoda. Spasiteľ ponúka svetu cestu, ako čeliť smrti, ktorou je satan. Ponúka to, čo ponúkal z Kríža - svoju Matku, sprostredkovateľku všetkých milostí.

Moje deti, moje Srdce chce, aby vaša duša existovala navždy. Vždy, keď je Ježiš urážaný, cítim, že moje srdce je opakovane zasiahnuté úderom.
Nepriateľ sa mi stavia na odpor veľmi bezcitne, otvorene pokúša moje deti. Je to boj medzi svetlom a tmou. Je to neustále prenasledovanie mojej drahej Cirkvi.

Vy všetci ste súčasťou mystického tela, ktorým je Cirkev a ktorého je Kristus hlavou. Na zemi je za toto telo zodpovedný vikár môjho Syna a z tohto dôvodu musíte nasledovať pápeža, jeho učenie, ktoré je skutočne učením Krista. Vôľa môjho Syna tak bude vykonaná.
Modli sa za svätú Cirkev. Moje srdce je zranené, pretože je často terčom útokov, deň za dňom sa jej svetlo zahaľuje. Ako Matka Cirkvi trpím najviac vyčerpávajúcou bolesťou. Moje utrpenie je zjednotené s pápežovým, pretože jeho bolesť je mojou bolesťou.

Najjasnejšie svetlo Kristovo bude oživené, tak ako po Kalvárii a ukrižovaní prišlo vzkriesenie, tiež Cirkev sa opäť oživí silou lásky.

Pán vám odhaľuje prostredníctvom posolstiev a svätého Písma to, čo očakáva od ľudí. Nezatvárajte pred Ním dvere. Prijmite Ho, tak ako on prijal nás.

Dajte na známosť to, čo vám dávam. Ateizmus prúdi medzi národmi, absencia Boha je všade. Preto Slovu Božiemu musí byť načúvané nie byť ním pohŕdané. Jeho Slovo urobí veľa, ak je srdce otvorené.

Sledujte vychádzajúce slnko a uvidíte rodiť sa nový deň, ktorý vám prinesie nádej, vieru, že každý deň rastie túžba byť pravým Božím dieťaťom. Nedovoľte Bohu, aby od vás odvrátil svoju tvár, dôverujte Mu.

Nie je možné byť živým bez každodennej modlitby Otče náš.
Vidíš túto korunu, pretože to je to, čo chcem aby si robila – pravú korunu ružencov. Modlitba, moja dcéra, modlitba! Koľko úst zostáva zatvorených bez toho, aby vôbec poznali modlitbu, ktorá ich približuje k Pánovi.

Svätý ruženec je zbraň, ktorej sa nepriateľ bojí najviac. Je to tiež útočisko všetkých, čo hľadajú útechu, a sú to tiež dvere, ktoré otvárajú moje Srdce. Sláva Bohu za svetlo, ktoré dáva svetu.


Moja dcéra, v tomto čase je modlitba extrémne nutná. Ruženec bude Pánom v týchto dňoch vypočutý tak, ako keby išlo o môj hlas.

Modlitba je moja žiadosť a je namierená k celému ľudstvu. Modlitba musí vzísť z ochotného srdca, musí byť tiež častá a robená s láskou. Nikdy nesmie byť ponechávaná bokom, pretože Matka chce, aby jej deti prišli k Bohu, čím je nepriateľ porazený.

Eucharistický Ježiš je živý a je skutočným telom. Adorujte Ho a milujte Ho. Moje deti, je to Eucharistia, kde môžete cítiť, ako sa vám On sám dáva. Je to Eucharistia, v ktorej sa vracia do tela a krvi, a je to z Eucharistia, z ktorej chce zachrániť duše pripravené prijať Ho.
Dnes tak ako nikdy musia byť rozširované moje posolstvá. Dnes tak, ako nikdy, musí svet poznať moje slová, moje naliehavé volanie k obráteniu, môj príkaz k zasväteniu sa Najsvätejšiemu Srdcu Ježiša a Márie. Pán stále čaká na duše. Sláva Bohu.

Moje deti musia vedieť, že ich volám k zasväteniu sa, pretože ak sú zasvätené môjmu srdcu, patria Matke a Synovi.
Hovorím svojim deťom: Ste pre mňa ako novorodenci, ktorí potrebujú lásku svojej matky, jej teplo a potravu od nej. Povediem vás a pomôžem vám vyrásť v Božej Láske, len vás žiadam, aby ste sa nechali viesť. Sláva Bohu.

Nezastavuj sa, dňom i nocou sa musíš modliť. Trvaj na tom bez prestania. Moje posolstvo musí byť čítané pomaly, len tak môžu byť uchopené tak, ako si to želám.

V týchto časoch, v ktorých možno vidieť všetko kontaminované satanovým jedom, Boh sa stáva zjavný pre spásu duší. Tieto slová môžu byť zoslabené ak sa nerozšíria, musia byť oznámené celej Zemi.

Hovorím k svojim deťom a žiadam od nich pokoru. Žiadam pokoru, pretože len v pokore budete potešením pre Boží pohľad. Žiadam pokoru, pretože Boh chce pokorných a odmieta pyšných. Nasledujte Ježišov príklad, sláva je Jeho.

Drahá dcéra, pre mnohých som sa vytratila z Kríža na ktorom Kristus dal svoj život, kde začalo rásť moje materstvo a kde sa moja láska matky rozšírila na všetkých ľudí podľa vôle môjho Syna.
Dnes s väčšou silou posilňujem neistých, vracajúc čisté do nečistého, správne do nesprávneho. Mnoho detí to vie a uctieva Matku. Oveľa viac je tých, ktorí ju nepoznajú. Dnes je čas načúvať jej a spoznať ju, pretože kto ňou opovrhuje, opovrhuje Kristom a zraňuje sám seba. Nikto nemá pochybnosti, láska nemá smolu. Ten kto miluje Krista, miluje Jeho Matku. Požehnaný buď Hospodin.

Som kotva a kotvím tu. Som úschovňa a chcem vziať svoje deti k Pánovi.

Svet dnes visí na niti. Ak sa niť pretrhne, mnohí spásu nenájdu. Preto vás volám. Poponáhľajte sa, čas beží a nebude miesto pre oneskorencov.
Pán chce, aby sa všetci tešili Jeho Kráľovstvu. Tým, ktorí sú vzdialení, hovorím: Pristúpte, Ježiš je na dosah.

Príchod Pána je iminentný a ako hovorí Písmo, nikto nevie dňa ani hodiny, ale príchod nastane. A s určitosťou, v tejto hodine, musí byť duša kresťana pripravená. Aj kamene o Ňom vedia. Toto je spôsob, dcéra, akým Matka chce dať na známosť slová svojho Syna.

Dnes je svet zmätený, veľmi zmätený. Diabol sa javí ako jediné riešenie. Ľudstvo je vedené satanom do najhlbšej priepasti, do úplného zatratenia duše.
Šťastní tí, čo chcú uvidieť čistotu vo svojich srdciach. Šťastní tí, čo sa zastavia a rozjímajú. Šťastní tí, čo sú vedení Matkou. Sláva Večnému.


V týchto časoch je tak veľký zmätok a tak málo svetla v dušiach. Moje najčistejšie svetlo bude jediným, ktoré vás povedie stredom tejto veľkej temnoty. Pomôžem vám prekonať neistotu. Tak vám Matka umožní stretnutie so Synom. K tomu je potrebné stať sa maličkým a odovzdať mi srdce. Amen. Amen.

Z posolstva Pána Ježiša:
Slávne dni vás čakajú. Radujte sa vo Mne, moje milované deti.
Stvorenie musí prísť ku Mne, pretože len so mnou budú duše žiť večne.
Je to moja Matka, ktorá zariadi, aby nekonalo bezcieľne a ktorá zapríčiní to, že prídu priamo ku Mne.

Dnes varujem svet, ktorý to nechce brať na vedomie: duše sú v nebezpečenstve, mnohí budú zatratení, spása zastihne len málo z nich ak nebudem prijatý ako Spasiteľ. Len Moja Matka musí byť prijatá. Mojej Matke a všetkým Jej posolstvám musí byť načúvané. Človek musí spoznať bohatstvo, ktoré ona prináša kresťanom. Deti hriechu budú v ňom naďalej rásť, ak sa zvýši ich nedôvera.

Chcem obnovu ducha, uvoľnenie z okov smrti a priľnutie k životu. Srdce mojej Matky je vyvolené tak, že čo ja požadujem, sa stane realitou. Duše ma nájdu cez Jej Nepoškvrnené srdce.

Predtým zachránila svet Noemova archa. Dnes je to Archa mojej Matky. Jej prostriedkami budú duše spasené, pretože Ona ich prináša rovno mne. Ktokoľvek odmieta moju Matku, odmieta Mňa.

Mnohí dnes ignorujú Božej milosti.

Musíte vykročiť a evanjelizovať. Nestarajte sa o to kde. Kdekoľvek ste, evanjelizujte svojich bratov, ktorí nevedia o Božom slove nič. Nezabudnite. Evanjelizujte.
apredsasatoci
Kramára povedal: Potratene deti sme nezabili pre vakcínu. Sme ospravedlneni! A tak sa vakcinujte! 😂
Ja hovorím: Jedzme, pime a hodujme...!
Čo hovorí Boh? Pazravci, pijani, smilnici, zlodeji, vrahovia, modlosluzobnici, psi... do neba nevojdu!!!
POZOR
na hada Kramaru!
Nieže sám nevchádza, ešte aj iným bráni.
Na pomoc si volá aj zločin - transplantáciu ľudských orgánov.
Fuj! Hanba!More
Kramára povedal: Potratene deti sme nezabili pre vakcínu. Sme ospravedlneni! A tak sa vakcinujte! 😂
Ja hovorím: Jedzme, pime a hodujme...!
Čo hovorí Boh? Pazravci, pijani, smilnici, zlodeji, vrahovia, modlosluzobnici, psi... do neba nevojdu!!!

POZOR
na hada Kramaru!
Nieže sám nevchádza, ešte aj iným bráni.
Na pomoc si volá aj zločin - transplantáciu ľudských orgánov.
Fuj! Hanba!
U.S.C.A.E.
ale aj tu klame lebo väčší kšeft majú potratári zo speňaženia vraždy skrze tkanivá (a orgány) ako priamo z potratu a takto je to schvaľovanie tých hnusných a zlých praktík
keby bol bojkot tak to tie farmaceutické peklá nerobia, takto im to udržujú v chode
to veru nie je žiadna vzdialená spolupráca ono je to dokonca trápne použiť za základ tvrdenia o vzdialenej spolupráci zo zlom iba časový …More
ale aj tu klame lebo väčší kšeft majú potratári zo speňaženia vraždy skrze tkanivá (a orgány) ako priamo z potratu a takto je to schvaľovanie tých hnusných a zlých praktík

keby bol bojkot tak to tie farmaceutické peklá nerobia, takto im to udržujú v chode

to veru nie je žiadna vzdialená spolupráca ono je to dokonca trápne použiť za základ tvrdenia o vzdialenej spolupráci zo zlom iba časový odstup od vraždy v skutočnosti je dôležitá priama následnosť a tá tu je a to: potrat-"materiál"-vakcína (testovanie v procese výroby)

a aj tá ruská je zaťažená tým zlom, čiže ani náhodou aj keby boli úplne super a zdravotne nezávadné a bolo by ich treba
ľubica
ano modltiba, ano pokánie ale v jednote s J.E.pp. Benediktm XVI., v žiadnom prípade s týmto:
Pápež František spojil sily s globálnymi korporáciami - tzv."Veľký reset sveta" je za dverami
Coburg
František ani nie je pápež, pretože bol zvolený podvodom.
Coburg
Čo sa týka Gobbiho, dobre si ho prečítajte, aby ste vedeli, o ktorom pápežovi to Panna Mária hovorí, Hovorí presne o Jánovi Pavlovi II., ktorého, ako uvádza si vyvolila ako svojho najmilšieho syna. A uvádza viackrát ako o "tomto pápežovi" . POsolstvá sa skončili myslím že v roku 1999, Takže myslím, že o ďaľších pápežoch nie je v Don Gobbim reč. Čiže ak hovorí o jednote s pápežom, je to …More
Čo sa týka Gobbiho, dobre si ho prečítajte, aby ste vedeli, o ktorom pápežovi to Panna Mária hovorí, Hovorí presne o Jánovi Pavlovi II., ktorého, ako uvádza si vyvolila ako svojho najmilšieho syna. A uvádza viackrát ako o "tomto pápežovi" . POsolstvá sa skončili myslím že v roku 1999, Takže myslím, že o ďaľších pápežoch nie je v Don Gobbim reč. Čiže ak hovorí o jednote s pápežom, je to výslovne o Jánovi Pavlovi II. Citujem:

«…dostala som pre Cirkev pápeža, ktorého som pripravila a vychovala. On sa zasvätil môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a slávnostne mi zveril Cirkev, ktorej som Matkou a Kráľovnou.

V osobe a diele Svätého Otca Jána Pavla II. nechávam žiariť svoje veľké svetlo, ktoré bude tým silnejšie, čím viac bude temnota všetko zahaľovať.»


1. januára 1979
ľubica
dudko: takéto vážne obvinenie ale treba seriózne dokázať....
..........................................................................
prečo nesleduješ čo urobil rímsky biskup Bergoglio? On sa jasne vzdal! To máš dôkaz ako z kanóna! A predsa sú takí ktorí to počujú a vidia a nerozumejú!!!!Viganov list Františkovi: Sám si to povedal
ľubica
mudrlanti, čo máte prečítanú Modrú knihu a tvárite sa ako vševedkovia, viete mi povedať prečo M. Božia v tejto knihe jasne hovorí o teológii oslobodenia /TO/, ako o výslovnom zle pre RKC, doslova sa tam píše že ten kto vzkriesi túto teológiu je najväčší nepriateľ JEJ Syna a JEJ samotnej! A viete kto ju vyhrabal/TO/? No predsa vami vyzdvihovaný a obraňovaný J. M.Bergoglio!
ked budem mať viac …More
mudrlanti, čo máte prečítanú Modrú knihu a tvárite sa ako vševedkovia, viete mi povedať prečo M. Božia v tejto knihe jasne hovorí o teológii oslobodenia /TO/, ako o výslovnom zle pre RKC, doslova sa tam píše že ten kto vzkriesi túto teológiu je najväčší nepriateľ JEJ Syna a JEJ samotnej! A viete kto ju vyhrabal/TO/? No predsa vami vyzdvihovaný a obraňovaný J. M.Bergoglio!
ked budem mať viac času, rada doplním stranu z Morej knihy!
2 more comments from ľubica
ľubica
Matka Božia je v MK, jasne proti TEOLOGII OSLOBODENIA,ktorú podporuje a vykopáva rímsky biskup Bergoglio,( hoci pp. BenediktXVI. ju rázne odsúdil).
(27.2. 1992)
...Aj Cirkev, ktorá žije a trpí na tomto kontinente, je ohrozovaná vnútorným rozdelením, jeho príčinou je oddelenie od pápeža a opozícia proti jeho Učiteľskému úradu zo strany niektorých biskupov, teológov, kňazov a veriacich. Môj …More
Matka Božia je v MK, jasne proti TEOLOGII OSLOBODENIA,ktorú podporuje a vykopáva rímsky biskup Bergoglio,( hoci pp. BenediktXVI. ju rázne odsúdil).

(27.2. 1992)
...Aj Cirkev, ktorá žije a trpí na tomto kontinente, je ohrozovaná vnútorným rozdelením, jeho príčinou je oddelenie od pápeža a opozícia proti jeho Učiteľskému úradu zo strany niektorých biskupov, teológov, kňazov a veriacich. Môj Protivník ju chcel zasiahnuť predovšetkým podlým úkladom teológie oslobodenia (T.O.), ktorá je pravou zradou na Kristovi a jeho evanjeliu. Preto je moje Srdce aj dnes preniknuté mečom bolesti.

Toto vyššie, by malo stačiť každému, kto hľadá pravdu. Ak tu sama M. Božia jasne povedal že T.O. je pravá zrada na Kristovi a jeho evanjeliu a jej Srdce jej preniknuté mečom, tak potom ten, ktorý teraz okupuje Vatikán je najväčší zradca, lebo túto teológiu "vzkriesil" a kamaráti sa s teológmi, jemu podobnými.
ľubica
a kde sa vyparil František 19 69?????? so svojimi uchechtanými smajlíkmi???
warez
dalila, ahoj
píšeme si na HS? Si to ty?
dalila
Čau. Áno
apredsasatoci
@dalila piseme aj tam, aj tam. uz som ti dala definiciu Cirkvi tu na glorii v inom prispevku.
dalila
apredsasatoci nechajme Gobiho. Ale Pán Ježiš ustanovil Cirkev nie?
apredsasatoci
@dalila precitat si mozem. ale to co pises je v rozpore s Bibliou. z toho vyplyva, ze modra kniha ide ruka v ruke s ekumenizmom, ucenim proti Bohu, alebo si to zle pochopila.
dalila
apredsasatoci prečítaj si Modrú knihu. nejde proti Božiemu Slovu. Lebo Pán Ježiš ustanovil Cirkev na čele s pápežom
apredsasatoci
@dalila 1. nepoznam dona gobiho. 2. keby toto don gobi povedal jednoznacne ide proti Boziemu Slovu.
dalila
apredsasatoci, že je slobodomurár je Tvoja téza. áno, je to môj pápež, pápež RKC, do ktorej patrím. A hoci si niekto povie, že robí to a to zle, tak P. Mária cez Don Gobiho povedala, že máme byť v jednote s nám, tak nie je čo riešiť.
apredsasatoci
v jednote s bergogliom? ty sa modlis v jednote so slobodomurarom?
dalila
9. - ma oslovila, nešomrať je trochu ťažké
miňocraft
Pater Pio bojoval ako lev!
A takým útokom ako bol vystavený on,bývajú veľkí Boží bojovníci,to je iná trieda 👍
miňocraft
Zlé sme sa pochopili. Osobám sa máme vyhýbať takým, ktoré spôsobujú náš pád.
Aké ak kráčaš v moci Ducha Svätého,nemusíš mať žiadne obavy,lebo On ti dá pravú múdrosť a poznanie aby si konal čo chce On a aby On konal.cez teba.
4 more comments from miňocraft
miňocraft
Je to aj o vyhýbaniu sa osobám...
miňocraft
To je to,že nemáme vstupovať na diablovo územie. Tým územím môže byť okultizmus,užívanie drog alebo nestriedme pitie alkoholu,konzumácia pornografie,nadviazanie na spoločenstva kde sa glorifikuje násilie a rasa a podobne.
miňocraft
Diabol nemá žiadnu šancu,ak sa ho zriekneš,odvolávajúc sa na svoj krst,na kríž kde bol porazený,na krv Kristovu,ktorá nás očisťuje od každého hriechu a najlepšie hneď po prijatí svätého prijímania.
A že diabol bude skúšať aj ďalej, niet divu,je to drzáň,no je to porazený drzáň.Prehral a vie to.Kto patrí Kristovi je na strane víťaza a s víťazom sa neprehráva.
miňocraft
Sv.Augustin učil,že diabol je ako rozzúrený pes na reťazi,ak si od neho dostatočne ďaleko,iba vrčí a šteká,no ty si v bezpečí.Ak ale vstúpiš na jeho územie,zaútočí.
dalila
alica111 nevravím, že je to neposlušnosť
ale on, ako kardinál, má najbližšie k pápežovi, aby si to dal vysvetliť. burcovať ľudí nie je dobré.
Stačí vidieť ako to bolo za druhej svetovej. pápeža kritizovali vlastní, a história ukázala, že dobre robil
ak by sme dali toľko modlitieb a obiet, čo je tu na gtv kopancov za pápeža, myslím, že by to bolo lepšie.
kope sa sem aj do JPll, a ten šiel po …More
alica111 nevravím, že je to neposlušnosť
ale on, ako kardinál, má najbližšie k pápežovi, aby si to dal vysvetliť. burcovať ľudí nie je dobré.
Stačí vidieť ako to bolo za druhej svetovej. pápeža kritizovali vlastní, a história ukázala, že dobre robil
ak by sme dali toľko modlitieb a obiet, čo je tu na gtv kopancov za pápeža, myslím, že by to bolo lepšie.
kope sa sem aj do JPll, a ten šiel po Kristových stopách. Je to v mnohých zjaveniach, hoci nie sú uznané Cirkvou a aj keby boli, nie sme povinní im veriť. Stačí Evanjelium: robte ako vám kážu, na ich skutky nepozerajte
Peter(skala)
Vy všetci ste súčasťou mystického tela, ktorým je Cirkev a ktorého je Kristus hlavou. Na zemi je za toto telo zodpovedný vikár môjho Syna a z tohto dôvodu musíte nasledovať pápeža, jeho učenie, ktoré je skutočne učením Krista. Vôľa môjho Syna tak bude vykonaná.
👍 😇