Clicks309
Stylita
54

Boží slovo na den 14.11. A.D. 2019

Když se farizeové zeptali Ježíše, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: `Hle, tady je!' nebo `tam je!' Neboť Boží království je mezi vámi.“ Učedníkům pak řekl: „Přijdou dny, kdy byste rádi viděli aspoň jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte ho. Budou vám říkat: `Hle, tady je!', `hle, tam!' Neodcházejte a neběhejte za nimi! Neboť jako blesk, když vyšlehne, zazáří od jednoho konce nebe až k druhému, tak to bude i se Synem člověka v jeho den. Napřed však musí mnoho vytrpět a od tohoto pokolení být zavržen.“
Lk 17,20-25
Zedad and one more user like this.
Zedad likes this.
Joske likes this.
Theodorá-Máriá múdro píšeš. Ako by si to ani ty nepísala. Pekne sa mi čumi.
Chybí ti to ,že mě zde již málo vídáš, viď?
...a abychom byli osvobozeni od lidí zvrácených
a zlých, neboť věřit není dáno všem.
Bože daj prosím!
Chybai mi to! Som poctená, že si ma odblokovala, samozrejme dovtedy, kým ma zablokujes.
ekans
Anna Dagmar and one more user like this.
Anna Dagmar likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
V moudrosti je duch myslící, svatý, jedinečný, a přece mnohotvárný, jemný, hbitý, pronikající, neposkvrněný, jasný, nepodléhající utrpení, milující dobro, bystrý, nezkrotitelný, blahodárný, nakloněný lidem, stálý, neklamný, bezstarostný, všemohoucí, nade vším bdící, pronikající všechny duchy …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
V moudrosti je duch myslící, svatý, jedinečný, a přece mnohotvárný, jemný, hbitý, pronikající, neposkvrněný, jasný, nepodléhající utrpení, milující dobro, bystrý, nezkrotitelný, blahodárný, nakloněný lidem, stálý, neklamný, bezstarostný, všemohoucí, nade vším bdící, pronikající všechny duchy myslící, čisté a nejjemnější. Neboť moudrost je pohyblivější než každý pohyb, svou čistotou všechno proniká a prostupuje. Ona je výdech Boží moci, čirý výron slávy Všemohoucího, protože nic poskvrněného se do ní nedostane, neboť je odlesk věčného světla, neposkvrněné zrcadlo Boží činnosti a obraz jeho dobroty. Ačkoli je jedna, všechno může, i když v sobě zůstává, všechno obnovuje, v průběhu věků vchází do svatých duší a tvoří z nich Boží přátele a proroky. Nic není Bohu tak drahé jako ten, kdo přebývá s moudrostí. Ona je totiž krásnější než slunce a nad všechna seskupení hvězd, srovnána se světlem vítězí nad ním, neboť po světle následuje noc, ale zlo nic nezmůže proti moudrosti, která se mocně rozpíná od jednoho konce světa k druhému a všemu vládne s dokonalostí.
Mdr 7,22-8,1

Žalm:
Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo.

Navěky, Hospodine, trvá tvé slovo,
je pevné jako nebesa.

Od pokolení do pokolení je tvá věrnost,
založil jsi zemi, a ona trvá.

Podle tvých rozhodnutí trvá stále,
neboť všechno ti slouží.

Výklad tvých slov osvěcuje,
poučuje prosté lidi.

Jasnou tvář ukaž svému služebníku
a nauč mě svým příkazům!

Kéž jsem živ, abych tě chválil,
a tvá rozhodnutí ať mi pomáhají!
Zl 119

Evangelium:
Lk 17,20-25

Církevní kalendář:
sv. Mikuláš Tavelič a druhové (+1391)
Mikuláš Tavelič pocházel z Dalmácie. Stal se františkánem, asi roku 1365 knězem, pak působil jako kazatel v Bosně. Seznámil se zde se spolubratrem Deodatem. Společně se později sešli s dalšími dvěma spolubratry Petrem a Štěpánem ve františkánském klášteře na hoře Sion. Všichni čtyři se po jisté přípravě vypravili do mešity v Jeruzalémě, aby se pokusili o obrácení tamních mohamedánů. Skončili však krutou mučednickou smrtí.
více: catholica.cz
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Anna Dagmar likes this.