Clicks787

Proroctvo: Prichádzajúce zničenie a prevzatie

16. októbra 2021 - slová od Ježiša, zdieľané sestrou Barborou

Písmo: 1. Solúnčanom 5:4 "Ale vy, bratia, nie ste vo tme, žeby vás ten deň zachvátil ako zlodej. 5 Lebo vy všetci ste deťmi svetla a deťmi dňa. Nie sme deťmi noci ani tmy. 6 A tak teda nespime ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. 7 Lebo tí, ktorí spia, spia v noci, a ktorí sa opíjajú, sú opití v noci. 8 Ale my súc deťmi dňa buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a vezmúc za prilbu nádeje spasenia, 9 lebo Boh nás nepostavil za cieľom hnevu, ale aby sme nadobudli spasenie cez nášho Pána Ježiša Krista,"

Slová Pánove zo 16. októbra 2021: Dcéra, rozprávaj o nesvätej únii falošného proroka, šelmy a Satana.

Satan - zvodca a žalobca - čakal na tento čas v histórii, aby si zhotovil svoj trón kráľa a vládcu národov a ľudí Zeme. Je to zlý a prešibaný muž. Použije svoju silu a presvedčí mnohých, aby ho nasledovali i jeho plán pre celosvetové vyľudnenie. Bude mať svoje armády temnoty rozmiestnené naprieč celým svetom, aby implementoval (zaviedol) svoj plán. Chce mať uznanie. Je pyšný a bude vyžadovať, aby každý muž, žena i dieťa, sa mu verejne poklonili a uctievali ho ako svojho boha. Nebudú žiadne výnimky.

Práve teraz je jeho systém na mieste a je testovaný na nepodozrievavých ľuďoch. Títo ho len stádovito nasledujú ako ovce na porážku, ako to ľudia robievali v minulosti.

Otvorte si vaše oči a uši a pozrite sa na vaše terajšie svetové udalosti. Vojny a chýry o vojnách, mor, nákaza, skazonosné počasia a prudký nárast vrážd. Dokonalá búrka pre prichádzajúce zničenie a prevzatie vlád národov, svetovú dominanciu a riadenie anti-Kristom. Je to napísané. Stane sa to. Nebojte sa, Ja som vždy s vami.

anglicky: PROPHECY, Received 10/16/21: Daughter, speak about the unholy union of the false prophet, beast and Satan.

Satan the deceiver and accuser has been waiting for this time in history to make his throne as king and ruler of the nations and people on earth. He is an evil and cunning man. He will use his power and persuade many to follow him and his plan for worldwide extermination. He will have his armies of darkness stationed throughout the world to implement his plan. He wants recognition. He is prideful and will mandate every man woman and child to publicly bow down and worship him as their god. There will be no exemption.

Right now his system is in place and is being tested on the unsuspecting people. They are just following along as sheep to the slaughter as people did in the past.

Open your eyes and ears and look at your current world events. Wars and rumors of wars, plague, pestilence, weather disasters and skyrocketing murders. A perfect storm for the coming destruction and takeover of the nation's governments, world dominance and control by anti-Christ. It is written. It will be done. Fear not, I am with you always.

youtube.com/watch?v=87XtR6TLCss
Public domain