wikipedia.org

Muttergottesoktav

Die 2008 restaurierte Statue der Trösterin Die Trösterin als Gewandfigur vor der Restaurierung Jedes Jahr findet in den Wochen zwischen dem dritten und fünften Sonntag der Osterzeit…
Tradition und Kontinuität
Gebet zu der diesjährigen Octave:
Maria,
Zeeche vun Hoffnung an Trouscht,
kuck op déi, déi verzweifelt sinn,
weis deenen de Wee, déi sech veriert hunn,
stäerk déi, déi krank sinn,
looss déi déi midd sinn, nei Kraaft kréien,
an déi, déi eleng a verlooss sinn,
däin Trouscht erfueren.
Maria, Tréischterin am Leed,
biet fir äis.
Maria, Mamm vum Jesus,
biet mat äis.
Amen.More
Gebet zu der diesjährigen Octave:

Maria,
Zeeche vun Hoffnung an Trouscht,
kuck op déi, déi verzweifelt sinn,
weis deenen de Wee, déi sech veriert hunn,
stäerk déi, déi krank sinn,
looss déi déi midd sinn, nei Kraaft kréien,
an déi, déi eleng a verlooss sinn,
däin Trouscht erfueren.
Maria, Tréischterin am Leed,
biet fir äis.
Maria, Mamm vum Jesus,
biet mat äis.
Amen.
Tradition und Kontinuität
Vom 29.4. zum 14.5. findet in Luxemburg wieder die traditionelle Muttergottes Octave zu Ehren der Trösterin der Betrübten statt. Ihr seid alle herzlichst eingeladen . Es lohnt sich.! Das Programm findet man unter cathol.lu.