Athos Monach
152.7K

Halloween – Slovania oslavujúci satanizmus a opičenie sa po západnej kultúre

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, Ex 20:3-5

Žiaľ, musíme konštatovať fakt, že my, Slovania, máme sviatky a samotný proces osláv veľmi radi. A často bez váhania oslavujeme diametrálne odlišné sviatky od našej histórie. Napríklad pohanské, či komunistické.

Často milujeme sviatky iných kultúr a nectíme si tie svoje. V alarmujúcom poplachu, varujúcom pred týmto nebezpečenstvom katastrofálnej kultúrnej „všežravosti“, nás varovali ako svätí otcovia, tak aj Ruskí klasici literatúry: Gogoľ, Dostojevskij, Čechov, Tolstoj. Väčšinou hovorili o bezduchom kopírovaní západnej kultúry, z ktorej sa Slovan snaží brať všetko, či je to dobré, alebo aj nevyhnutne negatívne.

Na konci XX. – začiatku XXI. storočia. okrem fascinácie Západom, u Slovanov bola aj fascinácia vzdialeným Východom: jeho starodávnymi a modernými záhadami, ezoterikou, jogou, meditáciami a pohanstvom. A Slovan sa snaží po prijatí týchto jemu cudzích sviatkov, byť viac ako Ind alebo Japonec, ktorý sa v týchto – pre Boha odporných sviatkoch – už narodil.

K tomu sa pridáva moderná náboženská všežravosť, podobná starodávnemu helénskemu gnosticizmu. Moderný človek často verí vo všetky náboženstvá naraz. „Boh je vo všetkom,“ hovorí, vo všetko úprimne verí, v skutočnosti nepremýšľa o hlbokých vzťahoch príčina-následok, všetko vníma povrchne. Čiastočne to závisí od tlaku množstva informácií, ktoré na človeka padajú z rôznych špičkových technických prostriedkov a médií.

Pamätajme však na varovné slová svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa: „Milovaní! neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov“ (1. Jána 4:1).

Vidíme, že Ján nás varuje, aby sme sa nevydali na katastrofálnu cestu. Preto je, samozrejme, pre moderného človeka veľmi dôležité naučiť sa učenie starých aj nových svätých otcov – rozlišovať medzi duchmi, myslieť, uvažovať a vyvodzovať závery. Ale toto umenie má svoj pôvod a základ v našom Pánovi Ježišovi Kristovi.

Svätý Ján volá: Poznajte Ducha Božieho a ducha bludu a klamstva takto: Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde! 1Jn 4:2-3

To znamená, že našou hlavnou mierou, kotvou a pevnou spoľahlivou pravdou, v rozbúrenom informačnom mori, je Kristus a Jeho sväté prikázania. Mali by slúžiť na meranie s Božou pomocou všetkých tých javov, vrátane sviatkov, ktoré možno pozorovať v dnešnom svete.

S týmto kresťanským meradlom sa zamyslime nad novým sviatkom, ktorý prišiel z Ameriky – Halloween, ktorý sa oslavuje (na západe) 31. októbra. Aký duch v ňom žije a dýcha?

Novodobý západoeurópsky a americký sviatok Halloween je viacúrovňový fenomén, v ktorom sa už niekoľko storočí vrstvia rôzne kultúrne a náboženské vplyvy. Skúsme na to prísť.

Najpravdepodobnejším pôvodom sviatku je keltská verzia. Keltskí pohania z Britského polostrova, Francúzska a Nemecka, verili v zrodenie života zo smrti. Obdobie hlbokej jesene (31.10.) spájali so smrťou – umieraním, vädnutím, tmou, nadpozemským temnom. Sviatok sa nazýval – Samhain. Ide o odvodeninu bôžika, o ktorom hovorí písmo, ako o každom bôžikovi, aby sme sa mu neklaňali, lebo budeme prekliati my, ako aj prekliate naše ďalšie pokolenia.

Pod menom temný pohanský boh Samhain, sa ukrýva – pán smrti, podsvetia, zlých duchov. Keltskí kňazi-druidi verili, že v tento deň sa otvárajú brány do posmrtného života a do tohto sveta môžu vstúpiť duše mŕtvych, ako aj démoni. Vo všeobecnosti sa všetci pohania báli smrti. Pred Kristom bola smrť pre ľudí veľmi desivá. V noci 31. októbra, Kelti zapálili obrovské ohne, opili sa, snažili sa držať spolu, obliekali si desivé kostýmy, aby odplašili zlých duchov. Snažili sa urobiť deň čo najzábavnejším, prehlušiť strach zo smrti a strach z druhého sveta. Okrem toho, aby sa bôžik Samhain upokojil, prinášali mu obete a to vrátane ľudských!

O filozofii tohto sviatku ktorý sa nazýva aj „dvere do sveta duchov“ svedčí jeho hlavný atribút – tekvica (v USA), či repík (u Keltov), premenená na lampáš. Strašnou grimasou mala odplašiť démonov a zapálený lampáš mal osvetliť zosnulých dušiam cestu do posmrtného života.

Na tento sviatok sa používali všetky druhy veštenia a čarodejníctva. Ľud bol uväznený v strachu, neistote a v otroctve hriechu. Kresťanskí misionári, ktorí prišli na Britský polostrov, sa snažili s Božou pomocou odolať pohanským sviatkom.

Katolícka západná cirkev slávi Sviatok všetkých svätých 1. novembra. Tento sviatok bol ustanovený práve na prekrytie dňa v boji proti bôžikovi Samhain.

Ale v 20. storočí, keď nastupuje otvorený satanizmus po oslabení cirkvi na západe, vďaka infiltrácie do jej jadra, sa v Európe a Amerike stalo módou synkretické náboženské hnutie New Age (“Nová doba”), ktoré sa pokúšalo zmiešať všetky náboženstvá sveta do jedného ideologicko-ezoterického vývaru, s módou veriť vo všetko a prijať všetko.

Halloween sa stal farebným karnevalom rohov, čarodejníckych klobúkov, kostýmov obľúbených filmových postáv. V skutočnosti sa svet v priebehu jedného storočia vrátil späť k pohanstvu – k bôžikovi Samhain. Vrátil sa vtipne, veselo a provokatívne, ale bez rozumu a hlbokého myslenia. Ľudovo, masívne, takpovediac s trblietkou.

V spoločnosti sa prostredníctvom tejto zdanlivo nenápadnej a nezáväznej hry, začína prebúdzať záujem – o pohanstvo, veštenie, čarodejníctvo, okultizmus, všemožné záhady a temné náboženstvá minulosti. Zvlášť výrazný je u detí a dospievajúcich, ktorí majú od prírody vo všeobecnosti sklony k mystike a k fantazírovaniu. A v Halloweene si našiel dobrú pôdu, keď postupne, akoby náhodou – vychoval skrze rodičov ktorí vyrastali v týchto javoch miesto Krista – celé generácie pohanov, i keď oni o tom ani len nemusia tušiť. A pohanstvo je spojené so satanizmom, kde Kristus, čoby svetlo sveta nemá miesto, lež tu majú miesto ohavnosti, ktoré sa nepáčia Hospodinovi:

Hospodin povedal: A išiel si si narobiť iných, liatych bohov, aby si ma popudzoval, mňa si však zahodil za svoj chrbát. 1Kr 14:9

Halloween je údajne pre ľudí len komédia, žart, zábava. Načo toľko prehnanosti okolo tohto sviatku, zvlášť u verných kresťanov (vlažní kresťania Halloween plne vítajú)? Neprebudil sa v spoločnosti démon starých pohanských náboženstiev? Nie je dnes ukrytý pred ľuďmi posledný súd, peklo, večnosť, spása?

Nestal sa Halloween krokom späť, krokom popretia kresťanskej kultúry a prijatia obnovy pohanskej kultúry, so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami?

Pripomeňme si známu príhodu zo života svätého Jána Šanghajského zo San Francisca:

Stalo sa tak podvečer pred 19. októbrom (2. novembra 1964 podľa nového kalendára), keď ruská zahraničná cirkev slávila slávnostnú kanonizáciu otca Jána z Kronštadtu, ktorého si Vladyka hlboko vážil (dokonca sa aktívne podieľal na zostavovaní jeho bohoslužby a akafistu). Západná cirkev v tieto dni oslavuje sviatok všetkých svätých. Pohania noc pred dňom zosnulých, oslavujú temných duchov na svoj sviatok neporiadku – Halloween.

Skupina pravoslávnych Rusov, sa rozhodla zorganizovať v tú noc halloweenský ples (ktorý bol v predvečer nedele). Dokonca sa to stalo v samotnej katedrále v San Franciscu, namiesto prvého celonočného bdenia zasväteného sv. Jánovi z Kronštadtu.

Boh ale poslal Vladyku v prozreteľnosti do tohto chrámu, ako Nátana za Dávidom, kde nemal byť, nik ho tam nečakal. Vyšiel po schodoch a vstúpil do sály – na úplné počudovanie účastníkov. Hudba utíchla. Vladyka v úplnom tichu, uprene hľadel do očí onemených ľudí. S palicou v ruke začal pomaly chodiť po sále a prezral si účastníkov z očí do očí. Nepreriekol ani slovo a nebolo toho treba – jediný pohľad Vladyku štípal každého do svedomia a spôsobil všeobecnú strnulosť. Vladyka ako v tichosti prišiel, tak aj v tichosti odišiel – bez jediného slova. Až na druhý deň – v nedeľu – vrhal hromy svätého rozhorčenia a horlivo vyzýval všetkých k úctivému kresťanskému životu, k úcte Boha a nie k úcte démonom!

Svätí otcovia hovoria, že človek môže byť buď s Bohom, alebo proti Bohu, neexistuje „neutrálna cesta“. Toto prirodzene vychádza z písma ktoré hovorí:

Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj svetu (mamone). Mt 6:24

Ak oblečieme svoje dieťa, alebo ho necháme osláviť Halloween, je toto dieťa s Bohom? Toto dieťa nie je s Bohom, ale na úplne inej strane. Anton LaVey, zakladateľ Satanovej cirkvi a autor knihy Satanská biblia, povedal: „Som rád, že kresťanskí rodičia dovolili svojim deťom, uctievať diabla aspoň jednu noc v roku. Vitajte na Halloweene.”

Aký dopad má Halloween na náš život a život našich detí a budúcich generácií? Škola, práca, postavenie, sú iba smetiskom večnosti. Iba krátkym zábleskom vo víre nekonečna. Ale ak sa pozrieme optikou lupy, na jednotlivé životy ľudí, čo uvidíme? Boh trestá za odpadnutie od Neho, až do štvrtého pokolenia!

Rozvrátené rodiny, rozvody, osamelosť rodičov ako aj detí, ktoré vyrastajúcich v nekompletných rodinách, ktoré keď odrastú, podobne nezvládnu rodinný život a rozídu sa ako trest za hriechy svojich predkov! Drogy, alkohol, smrť mladých životov. Upísanie sa tomuto svetu, vorkoholizmus, depresie, psychická labilita, hľadanie potešenia vo svete a jeho prekliatych zábaviek, namiesto potešenia srdca, ktoré dokáže potešiť len Boh.

Celá moderná kultúra smeruje k pohanstvu, i keď si ľudia namýšľajú, že vynašli teplú vodu a New Age je novým vekom. Nie je! Toto všetko tu už bolo.

Pohania zabíjali deti tak, že ich chytili za nožičky a hlavičkou treskli o skalu. Dnes, v dobe pokrytectva, ľudia zabíjajú svoje vlastné deti ešte v maternici, ostrou a chladnou oceľou.

Pohanstvo vyžadovalo ľudské obete pre svojich bôžikov, nie inak tomu je aj dnes, i keď ľudia krútia hlavami nad tým, že to predsa v tejto dobe nie je možné! Žiaľ je! A to nehovoríme o upísaní sa satanovi aby nám dal moc a peniaze, kedy svoj život prestaneme riadiť, ale nám ho riadia temné sily na úkor mamony. Blázni! Ešte tejto noci si Boh vyžiada vaše životy a všetko čo ste nahanobili, čie bude? Hovorí Kristus Hospodin…

Pohanstvo nepozná sociálny systém, ale iba utrhnutie si toho, čo sa utrhnúť dá. Ak nemáš na starobu sily, si nevládny a nemáš peniaze, nečakaj dôchodoch, choď pod mostom, alebo zdochni. Toto je cesta pohanstva, ktoré sa blíži a dovŕši svoj stav v skončení dôchodkov a sociálneho systému v spoločnosti. Nemáš na lekára, zdochni!

Poahanstvo prekračuje zákony podľa sily a postavenia človeka, ktorý sa dopustil prekročenia zákona. To sa deje dnes medzi mocnými tohto sveta a politikmi rovnako. Už pre nich neplatí desatoro, zákon Boží, ale ani svetský zákon. Nielenže si už ani neospravedlňujú svoje počínanie, ale ho aj schvaľujú a vyvyšujú sa ním. V praxi – nepokradneš je povýšené na šikovnosť – keď si šikovný (tj.zlodej), máš sa v živote dobre.

Pohanstvo uctievalo sexuálne orgie a zvrátenosti. Nemorálnosť a chlípnosť sa stala bežnou súčasťou života dnešných ľudí, podporovanou pornografiou. Rodina sa tým pádom stáva prežitkom, manželia sú si dobrí len na vzájomné vypĺňanie si sexuálnych zvrátených chúťok. K tomu sa pridáva život bez detí, alebo s minimom detí, ktoré sa neprivádzajú do nebeského kráľovstva, čo je hlavným poslaním rodičov a rodiny, ale z detí sa urobili modly, ktorým dávajú rodičia, čo sa im zamanie.

Sexuálna zvrchlosť ako homosexualita, sa dala na piedestál rovnako, ako tomu bolo v Rímskej ríši, kde bola hanba, ak muž neobcoval s mužom a žena so ženou. Podobne ako donedávna bolo hanbou, keď bolo dievča pannou a muž panicom.

Takto by sme mohli pokračovať ďalej. Civilizácia sa vracia do obdobia pohanstva, keď zmenila len obal tohto produktu, ktorý je krajší a viac nablískanejší, ibaže pod ním je to isté, čo tu bolo pred príchodom Krista.

Halloween je jedným z mostov do večnej záhuby, do ktorého privádzame seba, svoje vlastné deti a ďalšie generácie. Nie je div, že Boh dopúšťa nešťastia, choroby, vojny, hladomory, ekonomické kolapsy na celý svet. A ľudia tváriaci sa ako neviniatka sa pýtajú – Ak by bol Boh reálny, nedopustil by takéto zlé veci. A práve v tom je ten problém, že Boh je skutočnejší, ako náš výzor v zrkadle a nielenže dopúšťa, ale ich aj na bezbožné národy sám privádza!

No odpadlíci a hriešnici budú naraz zničení, a tí, čo opúšťajú Hospodina, zahynú. Iz 1:28

Varovania dnes už nepomôžu. Ľudia viac milujú tmu ako svetlo, nechcú ísť na svetlo. Svet sa rúti do katastrofy morálnej, duchovnej, aj ekonomickej. Sily temnoty dostali veľkú moc nad životmi, pretože ľudstvo kričí aj skrze Halloween – príď satane, príď. A on prichádza. Nie ako spasiteľ, lež ako ničiteľ sveta a poriadku.
Marieta Ria
HELLOWEEN, ČI SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH?
/resp.peklo,či nebo/
-
Hell je v angličtine peklo, no žiaľ sa to peklo pretláča aj do podvedomého vnímania už detí na školách prostredníctvom rozličných "vizualizácií". Prečo to však aj kresťanskí rodičia podporujú s ľahostajnosťou dieťaťa, to ja nechápem. Veď každý dobre vie, že vizuálny vnem je viac, ako slovo a ponúkať dieťaťu zábavnou formou to, čo …More
HELLOWEEN, ČI SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH?
/resp.peklo,či nebo/
-
Hell je v angličtine peklo, no žiaľ sa to peklo pretláča aj do podvedomého vnímania už detí na školách prostredníctvom rozličných "vizualizácií". Prečo to však aj kresťanskí rodičia podporujú s ľahostajnosťou dieťaťa, to ja nechápem. Veď každý dobre vie, že vizuálny vnem je viac, ako slovo a ponúkať dieťaťu zábavnou formou to, čo je zlé, je schvaľovaním zla. Tu nehovorím o neutrálnom pohľade na nevinné zábavné ponuky, ale v helloween-e je treba vidieť reklamu na čosi, do čoho vpadne dieťa bez toho, aby si to včas uvedomilo. A dôsledky toho sa neskôr môžu prejaviť streľbou na školách, strachom z rozličných situácií, alebo aj hrubosťou, ktorá by mala zahnať strach z neznámeho. Cirkev nám v začiatku novembra ponúka iný pohľad, ako je pohľad na peklo /hell/. Ponúka nám pohľad na nebo, v ktorom sú všetci svätí, ktorých sviatok prvého novembra západná cirkev slávi a ľudia prichádzajú na cintoríny v nádeji, že aj ich blízki, ktorí zomreli, dosiahli ten šťastný večný cieľ, ktorým je nebo. Ktosi však by chcel nás všetkých uvrhnúť do beznádeje pekla a reklama na helloween by tomu mohla napomôcť. Prečo však tomu napomáhajú aj povrchní kresťania, to sa dá veľmi ťažko pochopiť. Žeby už boli natoľko zmätení, že nerozlišujú to, čo im dáva nejakú nádej od toho, čo ich môže uvrhnúť do večnej beznádeje...? Alebo ich vnímanie pozemského života je až natoľko nezodpovedné, že si nepripúšťajú, že aj oni zanedlho zomrú...? Čo však bude potom - azda ničota..? Tak kvôli čomu sa potom snažiť o dobro, keď vidíme, že na zemi sa majú lepšie špekulanti, než ľudia, ktorí uznávajú hodnoty ducha? Je čas Všetkých svätých, je aj čas spomienky na našich zosnulých, ktorý je potrebné využiť aj k vážnym zamysleniam nad svojím životom i nad tým, čomu v živote dávame "zelenú". Lebo ráz príde čas, kedy sa už nebudeme nad ničím zamýšľať, lebo nás bude hodnotiť tá Najvyššia "súdna moc", ktorá súdi spravodlivo a nepotrebuje žiadnych obhajcov, ani sudcov. Vtedy sa "helloween" stane pre mnohých večnou realitou, ktorá bude strašiť už nie iba vizuálne, ale reálne ponorí človeka do večnej beznádeje a strachu. No vtedy aj svätci zažiaria v plnej kráse a splnia sa slová Písma: "Vari neviete, že svätí budú súdiť svet...?"/1Kor6,2/. Pre nás je možné "symbolický" sa dnes rozhodnúť pre helloween, či Sviatok všetkých svätých, ale raz to už nebude o našom rozhodnutí... Vtedy nám zostane už len možnosť pekla v strachu a beznádeji, alebo realita neba, v ktorom sa radujú všetci svätí. To bude závislé od toho, aký život si zvolíme teraz a čo vyznávame svojimi postojmi v otázkach života a smrti. +Milan
"SLÁVA ISUSU CHRISTU!"

Vladyka Milan odpovedá fb
Ester J B H
15
Unikaj pred zlom a dobre rob,
hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
16
Pánove oči hľadia na spravodlivých
a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
17
Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo,
a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.
18
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.
19
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené,
a zachraňuje zlomených na duchu.
20
Spravodliví …More
15
Unikaj pred zlom a dobre rob,
hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

16
Pánove oči hľadia na spravodlivých
a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
17
Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo,
a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.

18
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.
19
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené,
a zachraňuje zlomených na duchu.

20
Spravodliví majú utrpení veľa,
ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
21
Všetky kosti im ochraňuje,
ani jedna sa im nezlomí.

22
Hriešnika zloba zahubí
a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest.
23
Pán vykúpi duše svojich služobníkov,
nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

Žalm 34: Biblia.sk
Učeník Pánov
Log in or sign up to view
Aj slovania propagujú pohanstvo, nie sme o nič lepší ako tí “zlí,zlí” anglosasi. A čuduj sa svete, tiež v noci z 31.10. na 1.11. A hlavným “hrdinom” je slovanský bôžik Veles
Ester J B H
Chýbajú slová povzbudenia a nádeje: Tých, ktorých ľúbim, karhám a trescem. Rozhorli sa teda a rob pokánie. Hľa, stojím predo dvermi a klopem! Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne."
Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí …More
Chýbajú slová povzbudenia a nádeje: Tých, ktorých ľúbim, karhám a trescem. Rozhorli sa teda a rob pokánie. Hľa, stojím predo dvermi a klopem! Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne."

Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám! Zjv 3,19-22
U.S.C.A.E.
Halloween je karikaturou katolické slavnosti Všech svatých. V nové době se začal provozovat poprvé v USA v polovině 19. stol. v protestantském prostředí jako symbol výsměchu a odmítnutí katolické úcty světců a dogmatu o obcování svatých. Již samotný anglický název halloween není ničím jiným než zvulgarizovanou formou prvotního označení All Hallows’ Eve, čili vigilie Všech svatých. Tato …More
Halloween je karikaturou katolické slavnosti Všech svatých. V nové době se začal provozovat poprvé v USA v polovině 19. stol. v protestantském prostředí jako symbol výsměchu a odmítnutí katolické úcty světců a dogmatu o obcování svatých. Již samotný anglický název halloween není ničím jiným než zvulgarizovanou formou prvotního označení All Hallows’ Eve, čili vigilie Všech svatých. Tato slavnost památky oslavených v nebi začínala vždycky předchozího dne večer, tj. 31. října – a právě tehdy vyvíjeli protestantští posměváčci největší aktivitu. Katolickou liturgii zesměšňovali rouhačskými představeními, při nichž užívali zcela pohanských rekvizit.
...
Ale toto nikdo nechce poslouchat. Tanec smrti probíhá v nejlepším – a to i na ulicích křesťanského světa. Baví se děti, baví se rodiče – a neuvědomují si, že jakkoliv se počátky mohou jevit neškodné, konec nejčastěji bývá tragický.

Existují reálné doklady, že úplně nečekaně, neznámo odkud, se v dosud klidném domě objeví hrozné zlo. Kolegyně kolegyni z ničeho nic podřízne hrdlo, syna najdou rodiče oběšeného na půdě, milující otec rodiny ohrožuje své nejbližší motorovou pilou. Malé dítě náhle začíná mít noční hrůzy, milý, tichý dospívající chlapec náhle chrlí vůči svým rodinným příslušníkům jed nenávisti… Všichni horlivě a s nadšením slavívali halloween. To jsou skutečné příběhy a je jich mnoho.

Psychiatři a psychologové si často nevědí rady, odkud se bere dnes na jedné straně tolik hněvu a agrese, na druhé straně zase tolik deprese, apatie a zoufalství. Chytají se za hlavu, proč počty těch, kteří vyhledávají službu exorcisty, rostou geometrickou řadou. Opravdu to nevědí?

Pět důvodů, proč katolík nemůže slavit halloween
Ester J B H
Veľmi dobré! Ďakujeme za príspevok na vysokej úrovni. Ešte snáď treba dodať, že predstavitelia pokoncilovej štátnej Cirkvi alebo skôr Sekty II. vat. koncilu zase čušia ako voš pod chrastou a nepostavia sa proti tomu satanizmu, nevyjdú z vykúrených fár, biskupstiev a kláštorov do Halloweenskych ulíc, úradov, škôl, či na sociálne siete internetu .... Možno - kde tu nejaký sólo výkrik do tmy .…More
Veľmi dobré! Ďakujeme za príspevok na vysokej úrovni. Ešte snáď treba dodať, že predstavitelia pokoncilovej štátnej Cirkvi alebo skôr Sekty II. vat. koncilu zase čušia ako voš pod chrastou a nepostavia sa proti tomu satanizmu, nevyjdú z vykúrených fár, biskupstiev a kláštorov do Halloweenskych ulíc, úradov, škôl, či na sociálne siete internetu .... Možno - kde tu nejaký sólo výkrik do tmy ... Veď im je tam tak dobre - teplá voda tečie a dobrá výplata prichádza každý mesiac na účet. Tak prečo by si to mali pokaziť nejakým ,,helloweenom"?!
U.S.C.A.E.
tak dobre robíte treba sa vyhnúť len náznaku toho žeby boli dve cirkvi ono sú pod názvom RKC prezentované dve protichodné náboženstvá ale to nie je prvý raz že nepravé náboženstvo a protikristovská viera mala istý nám pomerne dlhý čas navrch a to či vo forme arianizmu či vo forme macedónianstva ktorý je mimochodom arianizmom do dôsledku keď už popieram Trojičnosť Boha tým že popriem Božstvo …More
tak dobre robíte treba sa vyhnúť len náznaku toho žeby boli dve cirkvi ono sú pod názvom RKC prezentované dve protichodné náboženstvá ale to nie je prvý raz že nepravé náboženstvo a protikristovská viera mala istý nám pomerne dlhý čas navrch a to či vo forme arianizmu či vo forme macedónianstva ktorý je mimochodom arianizmom do dôsledku keď už popieram Trojičnosť Boha tým že popriem Božstvo Krista tak nedáva logiku mať Svätého Ducha za Boha a posledná pomerne sofistikovaná verzia arianizmu bola monothelletzmus a vidíte Cirkev prežila lebo Kristovo nepremôžu je nepremôžu
Metod
Satanizmus vznikol v dekadentnej Amerike!
Zuz S
Rakovina v cirkvi Nevera po slovensky.