Clicks939

Rožňavský biskup Stolárik nás nabáda, aby sme sa vrátili naradovaní do chrámov

Rožňavský biskup Stolárik nás nabáda, aby sme sa vrátili naradovaní do chrámov

Naradovaní sa vráťme do chrámov – je názov najnovšieho slova pastiera, ktoré napísal rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik. Prinášame ho v plnom znení.
Veriaci sa modlia za otvorenie chrámov 11. 4. 2021 pred Dómom sv. Martina v Bratislave

Drahí bratia kňazi, milovaní bratia a sestry, s radosťou pozdravujem ako pastier našej rožňavskej diecézy vás všetkých – kňazov, zasvätených i všetkých veriacich.
Mám skutočne radosť, že sa vám môžem prihovoriť v čase, keď už všetci vieme, že od 19. apríla 2021 sa otvárajú kostoly pre verejné slávenie bohoslužieb. Deje sa to po takmer 4-mesačnom zákaze verejných slávení. V niektorých farnostiach našej diecézy, aj v iných diecézach sme pre rozšírenú pandémiu nemohli sláviť už ani vianočné sviatky.

Teda tento liturgický rok bol takmer od začiatku až doteraz veľmi ochudobnený o aktívnu účasť veriacich na slávení Božích tajomstiev, o prijímanie sviatostí – hlavne pokánia a Eucharistie. A tie ostatné, hoci mohli byť vysluhované, tiež niesli so sebou značný smútok, keď sa nemohla zúčastniť širšia rodina, často nie ani celá tá najbližšia.

Počas veľkonočného obdobia čítame pri svätých omšiach zo Skutkov apoštolov o účinkovaní apoštolov a o živote prvej Cirkvi. Apoštoli neohrozene, verne, s rizikom a radujúc sa, že mohli aj trpieť pre Pánovo meno, hlásajú základ a jadro našej viery – ohlasujú Kristovo vykupiteľské dielo – jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Spoločenstvo veriacich má jedno srdce a jednu dušu – schádza sa na učení apoštolov, na „lámaní chleba“, praktizuje bratskú lásku, nikto nemá núdzu, lebo je medzi nimi láska, ktorá sa delí aj o hmotné dobrá… (porov. Sk 2, 42-47; 4, 1-13; 32-35; 5, 41-43)

Predtým ustráchaní apoštoli, už obdarení silou Ducha Svätého neohrozene plnia poslanie, ktoré im zveril Kristus a tí, ktorí videli Ježišovu smrť a tiež sa zo strachu z príslušnosti ku Kristovi predtým skrývali, keď uverili v jeho zmŕtvychvstanie, vítajú a s radosťou vyhľadávajú možnosť byť s Pánom, prijímať ho v Eucharistii pri „lámaní chleba“ a byť v spoločenstve bratov a sestier vo viere. Kristus povedal, že kde sú „dvaja alebo traja zhromaždení v jeho mene“, tam je On medzi nimi. (porov. Mt 18,20)

Drahí bratia a sestry, aj my sme boli akoby „poskrývaní“ v našich príbytkoch. Boli sme izolovaní jedni od druhých, „izolovaní“ od svätej omše, od sviatostí, kvôli pandémii Covidu-19. Bolo to veľmi ťažké obdobie, náročné pre všetkých. Bola to veľká skúška a zatiaľ nie je za nami. Kňazi slúžili sväté omše sami, prípadne s nevyhnutnou asistenciou, veriaci sledovali sväté omše prostredníctvom médií, internetu.

Inak sa nedalo. Chcem vyjadriť veľkú vďaku našim katolíckym médiám, všetkým horlivým, tvorivým kňazom a veriacim, ktorí sprostredkovali tieto prenosy. Pán nech ich za to všetko odmení. Ale cítime, vieme, že to boli len „barličky“. Pre koho účasť na svätej omši nie je len povinnosťou, ale stretnutím sa s Kristom, so spoločenstvom bratov a sestier, ten cíti, že potrebuje živú účasť na Eucharistickom slávení, potrebuje adorovať Pána. Potrebuje stretať sa so spoločenstvom vo viere. Veľmi zjednodušene povedané – potrebuje chodiť do kostola.

Na Biskupský úrad som dostával listy od nespokojných veriacich, ktorí sa domáhali práva otvorených kostolov pre bohoslužby. V týchto listoch prichádzali aj „výčitky“ na adresu nás biskupov, prečo je to takto, prečo … Chcem vás ubezpečiť, že my, biskupi sme nepozerali na túto situáciu nečinne, veľmi sme trpeli pre duchovný „hlad“ všetkých, ktorých nám Pán zveril ako pastierom. Trpeli sme pre túto situáciu od 10. marca 2020 s malými prestávkami radosti z uvoľnení zákazov a hľadali možnosti, aby sa mohlo prežívať základné ľudské právo vyplývajúce z náboženskej slobody, aby sa skončilo trápenie nás všetkých, aby sme mohli legitímne opäť čerpať život, silu, povzbudenie a útechu z Božieho slova a sviatostí.

Drahí bratia a sestry, od pondelka 19. apríla sa otvárajú kostoly pre verejné slávenie bohoslužieb. 25. apríla bude nedeľa Dobrého pastiera. Bude to prvá nedeľa otvorených kostolov. Náš Pán – Dobrý pastier nás pozýva a ja, ako pastier diecézy vás pozývam, vráťte sa do kostolov na slávenie svätých omší. Sú stále značné obmedzenia v počte zúčastnených. Všetky stanovené predpisy je potrebné dodržať, lebo ide o zdravie, o život, ktorý je veľkým Božím darom. Do kostola sa teda na svätú omšu nedostanú všetci, ktorí chcú.

Nakoľko je to takto, naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky. Ale buďte tvoriví. Ak sa nedostanete v nedeľu, choďte cez týždeň, hľadajte, ako sa dá. Nech nie je nikto taký, ktorý hľadá dôvody, prečo sa nedá, nech nikto nemá voči vysielaným svätým omšiam postoj: „veď mne to stačí“. Neúnavne hľadajme a využívajme „spôsoby“ ako nás Pán posilní aj cez tieto prostriedky, ale ak môžeme, vráťme sa k Nemu aj fyzicky. Čaká na nás vo sviatosti zmierenia, v Eucharistii, v slávení svojej obety. Veď zomrel za nás, aby sme mali život.

Ďakujme za našich kňazov, ktorí sa vám venovali ako sa dalo, ktorí vystavovali aj svoje zdravie riziku nákazy, keď vysluhovali sviatosti chorým, mnohí aj na Slovensku slúžili v prvej línii v nemocniciach, pomáhali aj inak, ako mohli. Okrem daru Roka sv. Jozefa a Rodiny v našej diecéze prežívame Rok Eucharistie a kňazstva. Zvlášť po tieto dni ďakujme za kňazov a prosme za nové duchovné povolania, aby sme vždy mali dostatok verných, horlivých vysluhovateľov Božích tajomstiev a prejavujme lásku k eucharistickému Pánovi zvlášť svojim návratom do Božích chrámov.

Rodičia, starí rodičia, prosím, ukážte svojim deťom, mladým príklad aj v týchto postojoch. To, čo im vy ukážete, predstavíte, oni ponesú v sebe a v budúcich postojoch ďalej a odrazí sa to na živote viery, ale aj v našej spoločnosti.

Hoci v závere, ale vôbec nie na poslednom mieste pozdravujem zvlášť mladých, s ktorými som sa nemohol stretnúť v sobotu pred druhou veľkonočnou nedeľou, hoci som toto stretnutie s láskou a nádejou na uskutočnenie plánoval. Drahí mladí, vy si to asi neuvedomujete naplno, ale ja áno – ste nesmierni vzácni a potrební. Nedajte si vziať svoju hodnotu. Držte sa Ježiša Krista a jeho evanjelia. Pevne dúfam, že opäť bude možnosť pre naše spoločné stretnutie. Modlime sa za to. Dobre? Preto všetkých znova pozývam na celodiecézne stretnutie do Jasova dňa 8. mája 2021, kde chceme ďakovať aj za 900 rokov rádu premonštrátov.

A nech po tieto dni v nás hrejivo znejú slová Žalmu: „Naradovaný som bol, keď mi povedali: Pôjdeme do domu Pánovho.“ (Porov. Ž 122,1)
Drahí kňazi, milí bratia a sestry, všetkých vás žehnám a opäť povzbudzujem k vzájomnej modlitbe za všetky potreby našej diecézy.

Mons. Stanislav Stolárik
rožňavský biskup

alianciazanedelu.sk/archiv/8818
didimos
Je to fakt, taky jsem se na svěcenou vodu ptal, a každý jen krčí rameny, a ti chytří" hovoří o zdraví"" Nevím..ale já jsem nikdy svěc. vodu nepil, je to jen na dotek prstů a těla...U nás v kostele jsou v kamenných nádobkách u dveří vložené plastové misky, obrácené dnem vzhůru. Moje ruka tam vždycky podvědomě zamíří"ale jak vidím ty misky"...tak mě vždy zatrne""Ale na stolku vedle stojí několik …More
Je to fakt, taky jsem se na svěcenou vodu ptal, a každý jen krčí rameny, a ti chytří" hovoří o zdraví"" Nevím..ale já jsem nikdy svěc. vodu nepil, je to jen na dotek prstů a těla...U nás v kostele jsou v kamenných nádobkách u dveří vložené plastové misky, obrácené dnem vzhůru. Moje ruka tam vždycky podvědomě zamíří"ale jak vidím ty misky"...tak mě vždy zatrne""Ale na stolku vedle stojí několik plast nádob s dezinfekcí...no sláva, tam je naše budoucnost a zdraví..Každý se řádně vysprejuje"a někteří ještě nosí v kapse svoji vodičku" a před přijímáním si úzkostlivě properou ruce!! Oni přece zachraňují Krista, né On je.. Od doby kdy na chvilku bylo povoleno Sv. přijímání do úst, jsem u Eucharistie nebyl!! Je mi to líto a chybí mi to..Bohužel. Taky mi dost vadí to Sčítáni lidu"""a otázky o víře..Není to o strachu přiznat svou víru, ale naopak- uráží mě to, je to moje hluboká soukromá věc, osobní hodnota a dokonce ta nejvyšší!!! I podle Listiny práv máme svobodné právo vyznávat svou víru, a nikomu po tom nic není!. A né ji komentovat v nějaké pozemské statistické mašinerii!! A ještě z donucení a pod trestem. Nejsem právník, ale nevím zda tato praxe není v rozporu s Mezinár. právem a potažmo se zák.č2, Sb. ČR 93.
Krásný pokojný den
Nejde přece o pití :)) U nás byla u zadního hlavního vstupu veliká kamenná stará křtitelnice s vnitřní mísou s měděným povrchem, který lze snadno vyjmout. Vypadalo to mnohem utěšeněji, než nevábné plastové misky v kostelích zhusta nedoplňované a ne zrovna obecně hygienické, pokud na to zdatný kostelník nedohlíží.

Takže můj dotaz směřoval k tomu, zda někdo zde nemá přesnější informace o složení …More
Nejde přece o pití :)) U nás byla u zadního hlavního vstupu veliká kamenná stará křtitelnice s vnitřní mísou s měděným povrchem, který lze snadno vyjmout. Vypadalo to mnohem utěšeněji, než nevábné plastové misky v kostelích zhusta nedoplňované a ne zrovna obecně hygienické, pokud na to zdatný kostelník nedohlíží.

Takže můj dotaz směřoval k tomu, zda někdo zde nemá přesnější informace o složení svěcené vody, její přípravě a odolnosti směrem k bakteriální a virové kontaminaci. Když opomenu spirituální charakter, tak především sůl i měď by mohly být faktory, které do jisté míry vodu chrání.

Níže uvádím jeden odkaz.

Kovy s oligodynamickými účinky

Oligodynamický účinek je vlastnost některých kovů bránit růstu a množení bakterií, plísní, řas a virů, nebo je úplně zničit. Tohoto účinku si byli vědomi již naši předci, neboť již Egypťané a Římané využívali měď jako lidový prostředek k potírání celé škály chorob. Stříbro pak bylo v minulosti používáno na výrobu nádob pro uchování čerstvé vody.

Schopnost ničit mikroorganismy, tedy oligodynamický účinek, projevují především stříbro, měď a slitiny mědi, jako je mosaz a bronz. Dezinfekční účinek těchto kovů je pravděpodobně způsobován jejich schopností koagulovat bílkoviny uvnitř bakterií. K dosažení tohoto účinku je však potřebná dlouhá doba kontaktu s vodou (6 až 8 hod) a pH 6–8. [2]
tzb-info.cz/…-vody/9769-netradicni-metody-dezinfekce-pitne-vody
apredsasatoci
Neboj, dostaneš priestor sa prihlásiť k svojej cirkvi.
Určite to nebude odfajknutie perom.
Krásný pokojný den
Biskupové trochu na můj vkus příliš apelovali na ono "přiznání se před lidmi a Bohem..." ale vyplnil jsem správně ;) Kladu si ovšem jen otázku, proč bylo dost věcí osekaných a nějaké vlastnění televizoru a auta ne a Církev ano... K čemu?
Krásný pokojný den
Omlouvám se za vstup, ale zajímá mne čistě praktická věc. Svěcená voda v kropenkách, křtitelnicích... Kdy se vrátí a je opravdu tak "riziková" že musela být vylita? Domníval jsem se, že je v ní sůl, která sama o sobě zabraňuje množení čehokoli. Navíc mnohdy je celá nádoba z mědi jako v případě jedné křtitelnice a kdo ví, zda se svěcená voda někdy navrátí... To mne poněkud trápí. Jinde to …More
Omlouvám se za vstup, ale zajímá mne čistě praktická věc. Svěcená voda v kropenkách, křtitelnicích... Kdy se vrátí a je opravdu tak "riziková" že musela být vylita? Domníval jsem se, že je v ní sůl, která sama o sobě zabraňuje množení čehokoli. Navíc mnohdy je celá nádoba z mědi jako v případě jedné křtitelnice a kdo ví, zda se svěcená voda někdy navrátí... To mne poněkud trápí. Jinde to vyřešili takto: denik.cz/…hu-poridili-automat-na-svecenou-vodu-20210226.html
Zajímal by mne opravdu fundovaný názor, zda v případě respiračního onemocnění je skutečně tak velký problém onen kontakt při pozdravu Pokoj vám a svěcená voda.... Už mi to totiž připadá jako ze seriálu Můj přítel Monk.😊
INGRID 22
Som cynickejší list veriacim ešte nečítala.
Anton Čulen
Posolstvo: Trevignano Romano 14. apríla 2021- Čoskoro sa už nebude ohlasovať a vyznávať kresťanstvo, ale bude vnútené nové náboženstvo, kde už Kristus nebude v centre pozornosti
U.S.C.A.E.
mám otázku nabáda aj kňazov aby neprofanovali? či ešte stále sa odvoláva a odvolávajú na rozprávku hygienickosti profanáncie Eucharistického Krista? človek má aj veľkú dilemu sú lepšie "zakázané" Omše či mať Omše ale s profanáciou a som si istý že tí čo slúžia TLO tým to ani nenapadlo plniť to
ľubica
????
Metod
Až prestanú nezmyselné rúška, dištanc a podávanie sv.prijímania do úst, tak až potom pôjdem!