FLAGI W KOŚCIOŁACH - SKRZYDŁA IZYDY

Nawiązanie do - Ukryty przekaz
Wielu może się zastanawiać , jakie ma znaczenie wymachiwanie flagami na nabożeństwach charyzmatycznych, czy Mszy Świętej o „uzdrowienie” w Piśmie Świętym nie ma czegoś takiego , a tradycją Katolicką to; sztandary , feretrony obrazy z podobizną Świętych... więcej;

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie uważam samego machania flagami za zjawisko niebezpieczne,
np. w przypadku kierowania ruchem lub podczas świąt narodowych. Jednakże w omawianym przypadku,machanie flagami jest niebezpieczne dla dzieci Bożych, gdyż stoją za tym nie biblijne doktryny, ale inne, pogańskie które są zakorzenione w magii i okultyzmie, i które odnoszą się bezpośrednio do świata duchowego.
Machanie flagami stało się popularne w zborach ewangelicznych, za sprawą szkoły "Chrystus dla Narodów" w Gdyni, kształcącej nauczycieli Ruchu Wiary, Nowej Reformacji Apostolskiej i liderów ekumenicznych. Wśród zajęć proponowanym przez CHDN, obok nauki uzdrawiania wewnętrznego, wizualizacji, mocy wyznawania i pozytywnego myślenia, uwalniania mocy ludzkich marzeń, prorokowania i terytorialnej walki duchowej, są też zajęcia z proroczego machania flagami. Szkoła przez pierwsze kilka lat współpracowała oficjalnie tylko ze zborem Armia Dawida z Gdańska , oraz niejawnie z kilkoma zaufanymi pastorami Kościoła Zielonoświątkowego. ...


To "machanie" jak widać też jest popularne w Kościele Katolickim .
www.youtube.com/watch

SKRZYDŁA IZYDY
O praktyce machania flagami i doktrynach odnoszących się do tych praktyk, nie wspomina w żadnym
miejscu ani Biblia, ani Pisma Ojców Kościoła, ani nawet Encykliki Papieskie lub tradycje kościołów
nominalnych. To właśnie z tej przyczyny, tego typu praktyki, należy rozpatrywać wyłącznie w kontekście
okultyzmu, a ich genezy szukać w wierzeniach pogańskich, bo tylko wtedy mogą stać się zrozumiałe dla
osób biblijnie wierzących. Takie rzeczy, trudno jest zrozumieć osobom, które nigdy nie miały styczności z magią, które nie wiedzą, na czym polegają jej mechanizmy duchowe. Dlaczego np. teoretycznie banalna czynność, może być duchową pułapką. Jeżeli jednak przyjrzysz się doktrynie która stoi za taką czynnością, to zobaczysz, że jest to mechanizm osiągania własnego celu, w którym Bóg staje się zbędny. Jest to metodologia którą kierują się wszystkie kulty pogańskie i której geneza pozostaje niezmienna, jednak coraz częściej bywa też opakowywana w chrześcijańskie nazewnictwo.
Taniec z flagami jest kopią Egipskiego tańca rytualnego nazwie
''Skrzydła Izydy'', praktykowanego w najpierw Egipcie, później na
bliskim wschodzie i w Hinduizmie jako element kultu bogini
Izydy (gr. Isis; egip. Isztar). Egipskiej bogini płodności i opiekunki
rodzin, której wizerunkiem rytualnym był złoty cielec. Badacze
biblijni są zgodni co do kwestii, że kult Izydy z Horusem jest
archetypem kultu Maryi i wzorcem obrazów Maryi z dzieciątkiem.

W bliskowschodnich wierzeniach, ''Skrzydła Izydy'' to duchowa uczta dla
zmysłów i opowieść o zakazanej miłości, tradycji, honorze i obowiązkach
względem bliskich. Zawarta jest w nim historia dwóch księżniczek
pustyni, Laili i Noiry, będących w kulturze arabskiej symbolami światła
i mroku. Historia tego tańca zawiera bliskowschodnie wierzenia, magię
i mistycyzm, które podczas tańca łączą się w miłości i w poświęceniu,
aby połączyć ze sobą cały świat, podzielony przez przekonania religijne,
tradycje i ludzką dumę.
Jak widzimy, przewodnim wątkiem tańca ''Skrzydła Izydy'' jest zjednoczenie światłości
z ciemnością. To dokładnie ta sama myśl filozoficzna którą reprezentuje symbol Yin-Yang.
Według Biblii, takie zjednoczenie nie jest możliwe, gdyż jest jawnym zaprzeczeniem nauki
Chrystusa, mówiącego, że pomiędzy światłością i ciemnością nie ma żadnych punktów
stycznych, i dlatego mamy się oddzielić od tego świata.

DLACZEGO OKULTYZM

Okultystyczną miarą wartości jest pozycja społeczna, potencjał i moc. Okultyzm zakłada, że dobro i zło są siłami równoważnymi, a tylko od zabiegów ludzi zależy, która z tych sił będzie wiodąca w ich życiu.
Znaczy to, że nie uznają oni wartości uniwersalnych, tj. światopogląd biblijny, ale uważają, że dobrem jest to, co każdy sam uzna za dobro, a złem jest to, co każdy sam uzna za zło. Według założeń okultyzmu, człowiek jest małym bogiem, a jego umysł i świat duchowy to użyteczne narzędzia, dające mu możliwość stwarzania własnego świata. W wyniku takiego założenia, zdobywanie wiedzy i mocy podnoszącej status społeczny, zaczyna wyznaczać sens istnienia, którego celem jest realizacja własnego JA i dążenie do szeroko pojętego sukcesu. W religiach wschodu, te metody nazywane są ''rozwojem osobistym'', i jest to jedna z kilku hinduistycznych metod osiągania nirwany.
We wszystkich wierzeniach pogańskich, kluczową rolę odgrywa wiara w moc wszelkiego rodzaju praktyk
duchowych, gadżetów i talizmanów. Zaliczają się do tego wszelkie obrzędy, medytacje, tańce rytualne
oraz nienaukowe metody diagnozowania za pomocą kart, wisiorków, patyków, fusów itp. Bardzo istotna
jest też wiara w moc obrzędowych fetyszy, chroniących przed złymi mocami lub pomagającymi osiągać
zamierzone cele, przykładem czego są omawiane tutaj flagi. Specjaliści od machania flagami ze szkoły
CHDN uczą, że każdy kolor flagi coś znaczy i że posiada moc sprawczą. Że poprzez machani flagami,
można oczyścić rzeczy duchowo nieczyste, odgonić złe moce, lub wymachać uzdrowienie z choroby lub
z niepowodzenia finansowego albo sercowego.
Biblia natomiast pokazuje, tak na kartach Starego jak i Nowego Testamentu, że tendencję do ciągłego
szukania metod, budowania ołtarzy i nadawania niebiblijnym praktykom chrześcijańskiego znaczenia, mają
wszystkie środowiska martwe duchowo, chcące stworzyć atrapę żywego kościoła, która będzie
usprawiedliwiać ich bezbożne życie. Są to ludzie którzy odrzucają biblijne warunki zbawienia, licząc,
że można to osiągnąć bez brania własnego krzyża i rezygnowania z czegokolwiek, co w praktyce jest
niewykonalne. Redefinicja pogańskich praktyk i złudne nadawanie im ''chrześcijańskiego'' znaczenia, nigdy nie zmieni faktu, że każdy kto się w takowe angażuje, ten się kala duchowo, ponieważ niezmiennie stoją za nimi moce ciemności. Przykłady można dostrzec w całej Biblii.

ŚWIADECTWO JUSTYNY - byłego pracownika szkoły CHDN
ŚWIADECTWA OSTRZEŻENIA - www.chlebznieba.pl/index.php

Cytat z powyższego świadectwa: "Pewnego dnia razem z panią i panem dyrektorem szkoły (CHDN),
prowadziliśmy spotkanie modlitewne. I choć odbywało się to w kościele zielonoświątkowym, to
charakterystyczne było wchodzenie do różnych pomieszczeń (w tym również piwnic) i oczyszczanie budynku
„krwią Jezusa” z wszelkiej złej i demonicznej działalności. Służyły nam do tego flagi, którymi energicznie
wymachiwaliśmy (miały kolor czerwony jako symbol krwi Jezusa). (...) W takich właśnie kategoriach
nauczono mnie rozumieć sens bycia chrześcijaninem. Oznaczało to konieczność prowadzenia nieustannej
walki duchowej, mocowania się ze złymi bytami duchowymi, które rzekomo powstrzymują na ziemi Boga
i Jego odpowiedzi na nasze błogosławieństwa. I gdy ktoś chciał je oglądać, musiał się w to angażować."
Powyższe świadectwo jasno pokazuje, że w świetle Bożego Słowa, szkoła CHDN naucza nie tylko błędnych,
ale i typowo okultystycznych nauk i praktyk, z których wynika że:
• Że machaniem flagami można zaprowadzać porządek w świecie duchowym.
• Że flaga zastępuje tutaj najświętszą krew Pana Jezusa i zostaje użyta do oczyszczania pomieszczeń,
w tym nawet piwnic budynków.
• Że to nie Pan Jezus oczyszcza nas swoją świętą krwią, tylko jakaś flaga oczyszcza budynki i ich
piwnice krwią Pana Jezusa.
• Że jest to walka prowadzona z jakimiś bytami duchowymi, które mają moc równą Bogu i potrafią
blokować Boże działanie na niebie i na ziemi, ale za to panicznie boją się kawałka szmaty na kiju.

Z biblijnego punktu widzenia, te pozornie absurdalne herezje nie są nowością, gdyż są to wierzenia typowe
dla wszystkich kultów pogańskich i ruchu New Age, które jedynie ubrano w chrześcijańskie szatki.
Zakładają one ciągłą walkę jakiegoś domniemanego ''dobra'' z dowolnie zdefiniowanym ''złem'', za pomocą
czynności magicznych i niezbędnych fetyszy. W kontekście tych wierzeń, duchowa czystość przestaje być
zależna od nowego narodzenia w Chrystusie, przebaczenia grzechów i uświęconego życia, gdyż jest zależna
od rytualnych oczyszczań. Idąc dalej za logiką tych nauk, okazuje się, że ofiara Pana Jezusa jest tylko
częściowa lub zupełnie bezwartościowa, gdyż demony do dzisiaj mają moc równą Bogu i nadal robiąnco tylko chcą, a ludzie są zmuszeni do walki z nimi, niczym w filmie Gwiezdne Wojny.

SKĄD W KOŚCIOŁACH TAKIE NAUKI

Te niebiblijne nauki, mają swój początek w nowych objawieniach samozwańczych ''proroków'' Nowej
Reformacji Apstolskiej, tj: John Wimber, Peter Wagner, Anna Mendez, Rick Joyner, Alan Vincent, Kenneth
Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn, John Paul Jackson, George Otis, Bill Johnson, Cindy Jacobs, Paul
Cain i Mike Bickle, Rick Warren, Bill Hybels, Todd Bentley, oraz telewizja TBN. Ogólnie są one określane
jako DOMINIONIZM i mówią o globalnym przebudzeniu oraz religijno-politycznym panowaniu kościoła na ziemi. Liderzy Nowej Reformacji Apostolskiej, już wiele lat temu obwołali się duchowymi przywódcami tego przebudzenia, twierdząc, że Chrystus przyjdzie aby objąć polityczną władzę na ziemi i zbawić cały zjednoczony świat. Jednym z ich założeń jest też doktryna tzw. ''Terytorialnej walki duchowej'' mówiąca, żeproroczy kościół musi przejąć duchową kontrolę nad ziemią i oczyścić ją ze wszystkich wrogich mocy, które
hamują globalne przebudzenie i przyjście ich niebiblijnego ''zbawiciela'', którego Biblia nazywa
antychrystem. Flagi, obok proroczego uwielbienia i terytorialnej walki duchowej, są narzędziami służącymi do duchowego oczyszczenia świata.
Chciałbym tutaj zaznaczyć, że o globalnym duchowym przebudzeniu mówią już od wielu lat przywódcy
wszystkich religii pogańskich i filozofii new Age, z wyznawcami UFO włącznie, nazywając to Nowym
Światowym Ładem. Motorem napędowym tych przemian ma być ekonomiczna i duchowa ekumenia, oraz tzw nowa globalna świadomość, polegająca na likwidacji wszelkich form patriotyzmu narodowego oraz radykalizmu religijnego, promocję skrajnego liberalizmu i tolerancję wszystkiego, co z jakichkolwiek przyczyn nie było wcześniej tolerowane, bo uchodziło za kłamstwo. Zmierza do tego, już całe odstępcze chrześcijaństwo, z kościołami świadomymi celu na czele.

PRZESTRZEGAMY PRZED TAKIMI PRAKTYKAMI

I rzekł do niego diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, to powiedz do tego kamienia aby się stał chlebem.
A Jezus mu odpowiedział: NAPISANO; Nie samym chlebem człowiek żyć będzie.
Diabeł wyprowadził go na górę i pokazał mu w mgnieniu oka wszystkie królestwa świata, i rzekł do niego (kłamstwo): Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją, komu chcę. Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, to cała ona twoja będzie. A odpowiadając, rzekł mu Jezus: NAPISANO;
Tylko Panu Bogu swemu pokłon oddawać będziesz i jemu będziesz służył.
Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego: Jeśli jesteś Synem
Bożym, rzuć się stąd w dół; Napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, aby cię strzegli i na rękach
nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus, odpowiadając, rzekł mu: POWIEDZIANO:
Nie będziesz kusił Pana, Boga swego. (Łuk 4:3-12

Autor-(Teksty umieszczone na tej stronie można kopiować i publikować na innych stronach www, pod warunkiem podania ich autora oraz źródła)www.chlebznieba.pl
www.chlebznieba.pl/…/FLAGI_W_KOSCIOL…
zdj1-yutube
Nie wiem co to za strona - znalazłem ostatnio co do tematu flag...
JezusMaryja1
Zamieszanie w sprawach wiary nierozerwalnie wiaze sie z zamieszaniem w sprawach kultu religijnego. Dzisiaj wlasnie swiat tego doswiadcza.
Wobec totalnej bezboznosci, pozornie staje, jako przeciwniczka, duchowosc panteistyczna nie majaca NIC wspolnego z Ewangelia Chrystusowa. Szatan, w ten sposob, stwarzajac pozor religijnosci, zwodzi wielu, takze i religijnych ludzi.
poznanieprawdy
Największym zagrożeniem dla Kościoła nie są prześladowania zewnętrze, ale zagrożenia wewnętrzne, gdy pasterze zamiast czcić Pana Jezusa Chrystusa, szukają sami innych dróg i dają się prowadzić szatanowi np. przez duchowość New Age - przez to pociągają wielu za sobą i sieją zgorszenie.
Gdy Liturgia, Msza Święta jest bezczeszczona , nie ma prawdziwej modlitwy, nie ma Łaski Bożej człowiek oddala się …More
Największym zagrożeniem dla Kościoła nie są prześladowania zewnętrze, ale zagrożenia wewnętrzne, gdy pasterze zamiast czcić Pana Jezusa Chrystusa, szukają sami innych dróg i dają się prowadzić szatanowi np. przez duchowość New Age - przez to pociągają wielu za sobą i sieją zgorszenie.
Gdy Liturgia, Msza Święta jest bezczeszczona , nie ma prawdziwej modlitwy, nie ma Łaski Bożej człowiek oddala się od Boga.