Libor Halik
11.1K

3.7.2016 Putin uzákonil vězení pro rodiče až 2 roky za potrestání dítěte pohlavkem či na zadeček

Zákon začal platit od 15.7.2016. Putin ho podepsal v neděli 3.7.2016 přes protesty množství ruských rodičovských organizací, přes protest Pravoslavné církve i jiných křesťanských denominací. Řídil se rozkazem svých zednářských (slobodomurárskych) bratří z Francie, kteří téhož dne schválili stejně nevýchovný zákon ve francouzském parlamentu. Putin svými činy není vlastenec ani morální sloup Ruska! Zdroje rusky: www.youtube.com/watch katyusha.org/view katyusha.org/view vognebroda.net/vo-francii-rodi…

Putin r.2013 slíbil, že podobný zákon nepodepíše. Ale kde jsou jeho sliby?
Zákon už platí pro všechny rodiče Ruska, ale státní moc ho bude uplatňovat zejména u těch rodičů, které bude chtít vydírat. Totalita jako vyšitá. Kdo z Rusů bude chtít mít dítě, když ho nesmí naučit poslušnosti? Co s ďábelským rozmazlencem? Už tak dlouhá desetiletí většina ruských rodin je jednodětných. Rusové s tímto zákonem rychle vymřou. Putin svými skutky (na rozdíl od slov) pracuje pro jiné lidi, než pro ruský národ. (na obrázku Putin, krvežíznivý Kissinger a rabín Rockefellerů z Chabadu)

Rodiče doufají, že snad koncem srpna, či začátkem září katyusha.org/view se podaří debata s vrchnostmi Ruska, aby vrchnost začala diskutovat (před volbami do parlamentní Dumy 18.9.2016) o změně tohoto strašně protivýchovného zákona.

Morálku neobnoví ani sodomský Západ, ani gomorský Východ. Morálku může obnovit jen Spasitel světa Ježíš Kristus, budou-li ho celé národy s církevní i světskou vrchností v čele prosit o smilování za to, že ho křesťanské národy přestaly ctít jako SVÉHO ZÁKONODÁRCE A KRÁLE během 20./21. století. Nebudou-li Ho ctít, spravedlivě je zničí dopuštěnou světovou válkou a 3 dny naprosté temnoty.

Kromě toho od 20.7.2016 začal v Rusku platit www.youtube.com/watch díky podpisu Putina, antimisijní proateistický zákon tzv. proti terorismu z balíčku paní Jarovoj. Putin sa vyfarbil na červeno: "Žiadna evanjelizacia mimo kostolov" Podľa normy je šírenie viery v domácnostiach, médiách, internete alebo iných miestach, ktoré na to nedostanú vládny súhlas, zakázané. Protizákonnými tak sú aj misionárska činnosť a množstvo ďalších náboženských aktivít. Každý občan musí podobný zámer vopred nahlásiť.
Pravoslavný diakon Andrej Kurajev informoval po 6.minutě na www.youtube.com/watch , že antimisijní zákon je problémem pro všechny, protože kdo není úředně klerik, nesmí dle zákona mluvit o Božích věcech. Neklerik nesmí např. mluvit ani o velkonoční Pasše se sousedy u sebe doma dle tohoto zákona.
Čili naplnilo se proroctví amerického D. Wilkersona z r.1973, že Bůh otevře dveře svobodné křesťanské misii za železnou a bambusovou komunistickou oponou na určitý čas (stalo se po r.1989), ale pak se dveře zase zavřou a dojde k pronásledování křesťanů na Západě i Východě.

Veřejná doména

-------------------------------
Rusky originální znění antimisijního zákona: www.sclj.ru/news/detail.php источник «Религия и право»
Закон о противодействии терроризму и о миссионерской деятельности ("пакет Яровой")

8 Июля 2016
Принят Государственной Думой 24 июня 2016 года
Одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года
Статья 1

Внести в Федеральный закон от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N11, ст. 1146; N 31, ст. 3452; 2008, N 45, ст. 5149; N 52, ст. 6227; 2009, N 1, ст. 29; 2010, N 31, ст. 4166; 2011, N 1, ст. 16; N 19, ст. 2713; N 46, ст. 6407; 2013, N 30, ст. 4041; N 44, ст. 5641; 2014, N 19, ст. 2335; N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3385; 2015, N 1, ст. 58) следующие изменения:
1) в статье 5:
а) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) устанавливает порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при проверке информации об угрозе совершения террористического акта, а также информирования субъектов противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения террористического акта.";
б) в части 4 четвертое и пятое предложения исключить;
в) дополнить частью 41 следующего содержания:
"41. В целях обеспечения координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений по решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для реализации решений указанных органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов, представители которых входят в состав соответствующего органа. Решения указанных органов, принятые в пределах их компетенции, обязательны для исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами в соответствующем субъекте Российской Федерации. Неисполнение или нарушение указанных решений влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации. В случае, если административная ответственность за указанные действия не установлена федеральным законом, она может быть установлена законом субъекта Российской Федерации.";
г) в части 5 слова "частью 4" заменить словами "частями 4 и 41";
2) дополнить статьей 52 следующего содержания:
"Статья 52. Полномочия органов местного самоуправления в области противодействия терроризму
Органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений:
1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
2) организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;
5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.";
3) статью 11 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Правовой режим контртеррористической операции может вводиться в целях пресечения и раскрытия преступления, предусмотренного статьей 206, частью четвертой статьи 211 Уголовного кодекса Российской Федерации, и (или) сопряженного с осуществлением террористической деятельности преступления, предусмотренного статьями 277, 278, 279, 360 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - преступления террористической направленности), минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства. В этих случаях при введении правового режима контртеррористической операции применяются положения, предусмотренные настоящей статьей и статьями 12 - 19 настоящего Федерального закона.";
4) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"1. Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности в случае принятия решения о ее проведении в порядке, предусмотренном настоящей статьей.";
5) в статье 24:
а) в части 1 слова "2821 - 2823 и 360" заменить словами "2821 - 2823, 360 и 361";
б) в части 2 слова "2821 - 2823 и 360" заменить словами "2821 - 2823, 360 и 361".
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 15, ст. 1269; 2000, N 1, ст. 9; 2003, N 27, ст. 2700; 2006, N 17, ст. 1779; 2016, N 1, ст. 88) следующие изменения:
1) в части пятой статьи 14 второе предложение исключить;
2) в статье 15:
а) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:
"Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности вправе получать на безвозмездной основе от государственных органов и государственных внебюджетных фондов необходимые для выполнения возложенных на него обязанностей информационные системы и (или) базы данных, в том числе путем получения возможности удаленного доступа к ним, за исключением случаев, когда федеральными законами установлен запрет на передачу таких систем и (или) баз данных органам федеральной службы безопасности.";
б) части четвертую - шестую считать соответственно частями пятой - седьмой.
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3349; 1999, N 2, ст. 233; 2000, N 1, ст. 8; 2001, N 13, ст. 1140; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2005, N 49, ст. 5128; 2007, N 31, ст. 4008; 2008, N 52, ст. 6235; 2013, N 51, ст. 6689) следующие изменения:
1) в статье 6:
а) часть первую дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"15. Получение компьютерной информации.";
б) часть четвертую после слов "со снятием информации с технических каналов связи," дополнить словами "с получением компьютерной информации,";
2) в статье 8:
а) абзац первый части второй после слов "оперативно-розыскных мероприятий" дополнить словами "(включая получение компьютерной информации)";
б) в части десятой цифры "8 - 11" заменить цифрами "8 - 11, 15".
Статья 4
Статью 6 Федерального закона от 10 января 1996 года N 5-ФЗ "О внешней разведке" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 143; 2011, N 50, ст. 7366) дополнить частью третьей следующего содержания:
"Служба внешней разведки Российской Федерации вправе получать на безвозмездной основе от государственных органов и государственных внебюджетных фондов необходимые для выполнения возложенных на нее обязанностей информационные системы и (или) базы данных, в том числе путем получения возможности удаленного доступа к ним, за исключением случаев, когда федеральными законами установлен запрет на передачу таких систем и (или) баз данных органам внешней разведки.".
Статья 5
Часть восьмую статьи 256 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 2003, N 2, ст. 159; 2006, N 31, ст. 3420; 2010, N 21, ст. 2524; 2011, N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; 2012, N 53, ст. 7628; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036; N 52, ст. 6955; 2014, N 16, ст. 1828; 2015, N 1, ст. 75; N 48, ст. 6709) после слов "религиозных связей и контактов" дополнить словами "(за исключением осуществления профессиональной религиозной деятельности, в том числе миссионерской деятельности, по трудовому или гражданско-правовому договору с религиозными организациями)".
Статья 6
Внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2011, N 1, ст. 10; N 50, ст. 7351; 2012, N 29, ст. 3993) следующие изменения:
1) часть вторую статьи 1 изложить в следующей редакции:
"К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием (далее - конструктивно сходные с оружием изделия). Конструктивно сходные с огнестрельным оружием изделия не должны содержать в своем составе основные части огнестрельного оружия.";
2) часть шестую статьи 16 изложить в следующей редакции:
"При производстве огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, сигнального оружия, пневматического оружия и конструктивно сходных с оружием изделий запрещается использовать основные части боевого ручного стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия, в том числе снятого с учета в государственных военизированных организациях, а также списанного.".
Статья 7
Пункт 8 статьи 105 Воздушного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2007, N 49, ст. 6075) изложить в следующей редакции:
"8. Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, к базам данных, входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу указанной автоматизированной информационной системы, к ее оператору, а также меры по защите информации, содержащейся в ней, и порядок ее функционирования утверждаются Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области транспорта, по согласованию с органом, обеспечивающим координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по противодействию терроризму.".
Статья 8
Внести в Федеральный закон от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2000, N 14, ст. 1430; 2002, N 12, ст. 1093; N 30, ст. 3029; 2003, N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 29, ст. 3122; 2008, N 9, ст. 813; N 30, ст. 3616; 2010, N 49, ст. 6424; 2011, N 27, ст. 3880; 2013, N 23, ст. 2877; N 27, ст. 3472, 3477; 2014, N 43, ст. 5800; 2015, N 1, ст. 58; N 14, ст. 2020; N 17, ст. 2478; N 29, ст. 4387; N 48, ст. 6707; 2016, N 14, ст. 1906) следующие изменения:
1) абзац второй пункта 2 статьи 13 после слов "и иной религиозной деятельностью," дополнить словами "от его имени не может осуществляться миссионерская деятельность";
2) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"3. Литература, печатные, аудио- и видеоматериалы, выпускаемые религиозной организацией, а также распространяемые в рамках осуществления от ее имени миссионерской деятельности, должны иметь маркировку с официальным полным наименованием данной религиозной организации.";
3) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
"2. Религиозные организации имеют исключительное право приглашать иностранных граждан в целях осуществления профессиональной религиозной деятельности, в том числе миссионерской деятельности, по трудовому или гражданско-правовому договору с данными организациями.";
4) дополнить главой III1 следующего содержания:
"Глава III1. Миссионерская деятельность
Статья 241. Содержание миссионерской деятельности

1. Миссионерской деятельностью в целях настоящего Федерального закона признается деятельность религиозного объединения, направленная на распространение информации о своем вероучении среди лиц, не являющихся участниками (членами, последователями) данного религиозного объединения, в целях вовлечения указанных лиц в состав участников (членов, последователей) религиозного объединения, осуществляемая непосредственно религиозными объединениями либо уполномоченными ими гражданами и (или) юридическими лицами публично, при помощи средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо другими законными способами.
2. Миссионерская деятельность религиозного объединения беспрепятственно осуществляется:
в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения;
в зданиях и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для осуществления их уставной деятельности, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения;
в помещениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве для осуществления их уставной деятельности, а также на земельных участках, на которых расположены здания, имеющие соответствующие помещения, по согласованию с собственниками таких зданий;
в помещениях, зданиях, сооружениях и на земельных участках, принадлежащих на праве собственности или предоставленных на ином имущественном праве организациям, созданным религиозными организациями;
на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве;
в местах паломничества;
на кладбищах и в крематориях;
в помещениях образовательных организаций, исторически используемых для проведения религиозных обрядов.
3. Не допускается осуществление миссионерской деятельности в жилых помещениях, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 16 настоящего Федерального закона.
4. Запрещается деятельность религиозного объединения по распространению информации о своем вероучении в принадлежащих другому религиозному объединению помещениях, зданиях и сооружениях, а также на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения, без письменного согласия руководящего органа соответствующего религиозного объединения.
Статья 242. Порядок осуществления миссионерской деятельности
1. Граждане, осуществляющие миссионерскую деятельность от имени религиозной группы, обязаны иметь при себе решение общего собрания религиозной группы о предоставлении им соответствующих полномочий с указанием реквизитов письменного подтверждения получения и регистрации уведомления о создании и начале деятельности указанной религиозной группы, выданного территориальным органом федерального органа государственной регистрации.
2. Миссионерскую деятельность от имени религиозной организации вправе осуществлять руководитель религиозной организации, член ее коллегиального органа и (или) священнослужитель религиозной организации.
аве осуществлять миссионерскую деятельность от имени религиозной организации при наличии у них документа, выданного руководящим органом религиозной организации и подтверждающего полномочие на осуществление миссионерской деятельности от имени религиозной организации. В данном документе должны быть указаны реквизиты документа, подтверждающего факт внесения записи о религиозной организации в единый государственный реестр юридических лиц и выданного федеральным органом государственной регистрации или его территориальным органом.
Настоящие правила не распространяются на миссионерскую деятельность, предусмотренную пунктом 2 статьи 241настоящего Федерального закона.
3. Иностранные граждане и лица без ритории Российской Федерации, вправе осуществлять миссионерскую деятельность.
от имени религиозной группы - только на территории субъекта Российской Федерации, в котором расположен территориальный орган федерального органа государственной регистрации, выдавший письменное подтверждение получения и регистрации уведомления о создании и начале деятельности указанной религиозной группы, при наличии документа, указанного в пункте 1 настоящей статьи;
от имени религиозной организации - только на территории субъекта или территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с территориальной сферой деятельности указанной религиозной организации при наличии документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи.
4. Иностранные граждане, въехавшие на территорию Российской Федерации по приглашению религиозной организации в соответствии со статьей 20 настоящего Федерального закона, вправе осуществлять миссионерскую деятельность только от имени указанной религиозной организации на территории субъекта или территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с территориальной сферой ее деятельности при наличии документа, указанного в пункте 2 настоящей статьи.
5. Не допускается осуществление миссионерской деятельности от имени религиозного объединения, цели и действия которого противоречат закону, в том числе которое ликвидировано по решению суда, или деятельность которого приостановлена или запрещена в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", а также физическими лицами, указанными в пунктах 3 и 4 статьи 9 настоящего Федерального закона.
6. Не допускается осуществление миссионерской деятельности, цели и действия которой направлены на:
нарушение общественной безопасности и общественного порядка;
осуществление экстремистской деятельности;
принуждение к разрушению семьи;
посягательство на личность, права и свободы граждан;
нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью граждан, в том числе использованием в связи с их религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств, гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий;
склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии;
воспрепятствование получению обязательного образования;
принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения;
воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применения насильственного воздействия, другими противоправными действиями выходу гражданина из религиозного объединения;
побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей и к совершению иных противоправных действий.
7. В случае осуществления миссионерской деятельности, предусмотренной пунктами 5, 6 настоящей статьи, религиозное объединение несет ответственность за миссионерскую деятельность, осуществляемую от его имени уполномоченными им лицами.".
Статья 9
Внести в Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 176-ФЗ "О почтовой связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3697; 2011, N 50, ст. 7351) следующие изменения:
1) в статье 17:
а) дополнить новой частью третьей следующего содержания:
"Операторы почтовой связи в пределах компетенции обязаны принимать меры по недопущению к пересылке в почтовых отправлениях предметов и веществ, указанных в статье 22 настоящего Федерального закона. В этих целях могут использоваться рентгенотелевизионные, радиоскопические установки, стационарные, переносные и ручные металлодетекторы, газоаналитическая и химическая аппаратура, а также другие устройства, обеспечивающие обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение.";
б) часть третью считать частью четвертой;
2) в пункте "а" части первой статьи 22 слова "а также основные части огнестрельного оружия" заменить словами "основные части огнестрельного оружия, а также взрывные и иные устройства, представляющие опасность для жизни и здоровья людей".
Статья 10
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 31, ст. 3993, 4011; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2335; N 30, ст. 4214; 2015, N 1, ст. 37, 58; N 27, ст. 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 44) следующие изменения:
1) в абзаце четвертом статьи 3:
а) слова "279 и 360" заменить словами "279, 360 и 361";
б) после слов "Российской Федерации, либо" дополнить словами "для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо";
2) в статье 6:
а) в пункте 21:
в подпункте 2 слова "2823 и 360" заменить словами "2823, 360 и 361";
в подпункте 4 слова "2823 и 360" заменить словами "2823, 360 и 361";
в подпункте 5 слова "2823 и 360" заменить словами "2823, 360 и 361";
б) в пункте 22:
в подпункте 2 слова "2823 и 360" заменить словами "2823 , 360 и 361";
в подпункте 4 слова "2823 и 360" заменить словами "2823, 360 и 361";
в подпункте 8 слова "2823 и 360" заменить словами "2823, 360 и 361".
Статья 11
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; 2006, N 1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 20, ст. 2367; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745, 5748; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122, 3132; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 45, ст. 5265; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; N 41, ст. 5192; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4284, 4289, 4290; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 45, ст. 6334; N 46, ст. 6406; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 15, ст. 1724; N 18, ст. 2126, 2128; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3069, 3082; N 25, ст. 3268; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4322, 4330; N 47, ст. 6402, 6403; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1658, 1666; N 19, ст. 2323, 2325; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3454, 3470; N 30, ст. 4025, 4026, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6161, 6165; N 49, ст. 6327, 6341; N 51, ст. 6683, 6685, 6695; N 52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, N 6, ст. 559, 566; N 11, ст. 1092, 1096; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2333, 2335; N 26, ст. 3366, 3379; N 30, ст. 4211, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 6651; N 52, ст. 7541, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 29, 67, 74, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1811; N 14, ст. 2021; N 18, ст. 2614, 2619, 2620; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3370; N 27, ст. 3945; N 29, ст. 4346, 4359, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629, 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710; N 51, ст. 7249, 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1491, 1493; N 18, ст. 2509, 2514; N 23, ст. 3285) следующие изменения:
1) в статье 5.26:
а) абзац второй части 1 дополнить словами "; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей";
б) дополнить частями 3-5 следующего содержания:
"3. Осуществление религиозной организацией деятельности без указания своего официального полного наименования, в том числе выпуск или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с указанным наименованием или с неполной либо заведомо ложной маркировкой, -
влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов.
4. Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей.
5. Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, -
влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.";
2) дополнить статьей 11.143 следующего содержания:
"Статья 11.143. Невыполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о транспортно-экспедиционной деятельности
1. Нарушение экспедитором обязанностей проверять достоверность представленных клиентом необходимых документов и сведений (данных), информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.";
3) в статье 13.6:
а) наименование после слов "средств связи" дополнить словами "или несертифицированных средств кодирования (шифрования)";
б) абзац первый после слов "средств связи" дополнить словами "или несертифицированных средств кодирования (шифрования) при передаче сообщений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
4) статью 13.15 дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Использование средств массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей.";
5) в статье 13.30:
а) наименование дополнить словами ", или несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации абонентов";
б) в абзаце первом слова "либо непредставление" заменить словами ", либо непредставление", после слов "с абонентом договора," дополнить словами "либо несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации абонентов,";
6) в статье 13.31:
а) в абзаце втором части 2 слова "от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей" заменить словами "от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей";
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
"21. Неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.";
7) в части 1 статьи 15.271 слова "279 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо" заменить словами "279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо";
8) в части 1 статьи 23.1 после слов "статьей 11.71" дополнить словами ", частью 2 статьи 11.143", слова "частями 2 и 3 статьи 13.31" заменить словами "частями 2-3 статьи 13.31";
9) в статье 23.36:
а) в части 1 слова "статьями 11.142, 11.15," заменить словами "статьей 11.142, частью 1 статьи 11.143, статьей 11.15,";
б) в части 2:
пункт 1 после цифр "11.142 ," дополнить словами "частью 1 статьи 11.143, статьями";
пункт 2 после слов "частью 2 статьи 11.14," дополнить словами "частью 1 статьи 11.143,";
пункт 3 после слов "частью 2 статьи 11.14," дополнить словами "частью 1 статьи 11.143,";
пункт 4 после слов "частью 3 статьи 11.14," дополнить словами "частью 1 статьи 11.143,";
10) в части 2 статьи 28.3:
а) пункт 1 после цифр "5.22," дополнить цифрами "5.26,";
б) пункт 44 после слов "статьей 11.71," дополнить словами "частью 2 статьи 11.143,";
в) в пункте 56 слова "частями 2 и 3 статьи 13.31" заменить словами "частями 2-3 статьи 13.31".
Статья 12
Внести в Федеральный закон от 30 июня 2003 года N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2701) следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 3 признать утратившим силу;
2) в статье 4:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Экспедитор обязан оказывать услуги в соответствии с договором транспортной экспедиции. При заключении договора транспортной экспедиции экспедитор обязан проверить достоверность предоставляемой клиентом необходимой информации (данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, выступающих стороной договора транспортной экспедиции), после чего отразить ее в договоре. Внесение в договор транспортной экспедиции такой информации без проверки ее достоверности не допускается.";
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. При приеме груза экспедитор обязан проверить достоверность представленных клиентом необходимых документов, а также информации о свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции, после чего выдать клиенту экспедиторский документ и представить клиенту оригиналы договоров, заключенных экспедитором в соответствии с договором транспортной экспедиции от имени клиента на основании выданной им доверенности.";
3) в пункте 1 статьи 6 слова "Российской Федерации и настоящим Федеральным законом" заменить словами "Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами".
Статья 13
Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2006, N 31, ст. 3452; 2007, N 7, ст. 835; 2010, N 7, ст. 705; N 31, ст. 4190; 2012, N 31, ст. 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 48, ст. 6162; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4273; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4383; 2016, N 15, ст. 2066) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 46 дополнить абзацем следующего содержания:
"прекратить при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, оказание услуг связи в случае неподтверждения в течение пятнадцати суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах.";
2) в статье 64:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Операторы связи обязаны хранить на территории Российской Федерации:
1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи - в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий;
2) текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей услугами связи - до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки. Порядок, сроки и объем хранения указанной в настоящем подпункте информации устанавливаются Правительством Российской Федерации.";
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11. Операторы связи обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, указанную информацию, информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи и иную информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных федеральными законами.".
Статья 14
Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2008, N 30, ст. 3616; 2014, N 30, ст. 4218) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"3. Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях".";
2) статью 22 дополнить частью 32 следующего содержания:
"32. Перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности не допускается.".
Статья 15
Внести в статью 101 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2014, N 19, ст. 2302) следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан хранить на территории Российской Федерации:
1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети "Интернет" и информацию об этих пользователях в течение одного года с момента окончания осуществления таких действий;
2) текстовые сообщения пользователей сети "Интернет", голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные электронные сообщения пользователей сети "Интернет" до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки. Порядок, сроки и объем хранения указанной в настоящем подпункте информации устанавливаются Правительством Российской Федерации.";
2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан предоставлять указанную в пункте 3 настоящей статьи информацию уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами.";
3) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41. Организатор распространения информации в сети "Интернет" обязан при использовании для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет" дополнительного кодирования электронных сообщений и (или) при предоставлении пользователям сети "Интернет" возможности дополнительного кодирования электронных сообщений представлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений.".
Статья 16
Статью 4 Федерального закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 7, ст. 837; 2011, N 30, ст. 4590; 2014, N 6, ст. 566) дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков при проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве устанавливается Правительством Российской Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, согласованному с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.".
Статья 17
Внести в пункт 3 статьи 1 Федерального закона от 27 декабря 2009 года N 345-ФЗ "О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 52, ст. 6421; 2014, N 26, ст. 3360) следующие изменения:
1) в абзаце втором слова "втором - девятом, одиннадцатом и двенадцатом" заменить словами "втором, шестом, седьмом и девятом";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"юрисдикция Приволжского окружного военного суда распространяется на территории субъектов Российской Федерации, указанных в абзацах третьем - пятом, восьмом, одиннадцатом и двенадцатом пункта 1 настоящей статьи.".
Статья 18
Статью 9 Федерального закона от 21 июля 2011 года N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4604) дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и субъектов топливно-энергетического комплекса при проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства на объекте топливно-энергетического комплекса устанавливается Правительством Российской Федерации.".
Статья 19
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 20 июля 2016 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
2. Абзац четвертый подпункта "а" пункта 2 статьи 13 и абзац четвертый пункта 1 статьи 15 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2018 года.
Президент Российской Федерации
В. Путин


2000 - 2013 © Cетевое издание «Религия и право»
Распространяется бесплатно.
При перепечатке необходимо указание на источник «Религия и право» с гиперссылкой,
а также указание названия и автора материала.
ľubica
Kromě toho od 20.7.2016 začal v Rusku platit www.youtube.com/watch díky podpisu Putina,antimisijní proateistický zákon tzv. proti terorismu z balíčku paní Jarovoj. Putin sa vyfarbil na červeno: "Žiadna evanjelizacia mimo kostolov" Podľa normy je šírenie viery v domácnostiach, médiách, internete alebo iných miestach, ktoré na to nedostanú vládny súhlas, zakázané. Protizákonnými tak sú aj …More
Kromě toho od 20.7.2016 začal v Rusku platit www.youtube.com/watch díky podpisu Putina,antimisijní proateistický zákon tzv. proti terorismu z balíčku paní Jarovoj. Putin sa vyfarbil na červeno: "Žiadna evanjelizacia mimo kostolov" Podľa normy je šírenie viery v domácnostiach, médiách, internete alebo iných miestach, ktoré na to nedostanú vládny súhlas, zakázané. Protizákonnými tak sú aj misionárska činnosť a množstvo ďalších náboženských aktivít. Každý občan musí podobný zámer vopred nahlásiť.
Pravoslavný diakon Andrej Kurajev informoval po 6.minutě na www.youtube.com/watch , že antimisijní zákon je problémem pro všechny, protože kdo není úředně klerik, nesmí dle zákona mluvit o Božích věcech. Neklerik nesmí např. mluvit ani o velkonoční Pasše se sousedy u sebe doma dle tohoto zákona.
Čili naplnilo se proroctví amerického D. Wilkersona z r.1973, že Bůh otevře dveře svobodné křesťanské misii za železnou a bambusovou komunistickou oponou na určitý čas (stalo se po r.1989), ale pak se dveře zase zavřou a dojde k pronásledování křesťanů na Západě i Východě.
..........................................................................
🤨 🥴 🙄 🤨 🙏 totalita v plnom prúde....