TerezaK
91K

🔔

🔔🔔🔥🔥PŘIBLÍŽENÍ NIBIRU
Leah Fox a Rachel Bennington, 8.srpna 2022
Log in or sign up to view
Hlavní klimatolog US Geological Survey upozorňuje svět na přiblížení hvězdného systému řízeného neznámou (Nemesis) a jeho obíhajících planet. Pravděpodobně riskuje svůj život, aby upozornil lidi na přiblížení Nibiru. Což je planeta, která patří do naší sluneční soustavy a má dlouhou oběžnou dráhu, která také obíhá dvojče našeho Slunce, které někteří označují jako Nemesis. Mrtvá hvězda asi 18x vzdálenost Země-Pluto ve směru k Orionu. Jeho oběžná dráha trvá 3657 let. KDYŽ PROJDE KOLEM ZEMĚ, ZPŮSOBÍ DRASTICKÉ ZMĚNY ZEMĚ A POSUN PÓLŮ. Naposledy to bylo během exodu v Bibli. Předtím byl Noe a potopa. A to je důvod, proč naše počasí, zemětřesení, vulkány jsou stále extrémnější.

Zjevení podle Jána

TerezaK
VAŠE VEČEŘE JE PŘIPRAVENA
Frances Sturgill, 8.srpna 2022
Log in or sign up to view
Mat 25:6 (píšu to třesoucíma se rukama)
Napiš toto: Spravedliví na této zemi připravili svá srdce na poslední úsek vzhůru na Mou svatou horu.
Když dosáhnete vrcholu, budete vzati do Mé přítomnosti jako Má nevěsta. Vaše večeře je připravena.
Pojď, Má nevěsto, nadešel tvůj den, abys vstoupila do Mé slávy. Tvé obleč…More
VAŠE VEČEŘE JE PŘIPRAVENA
Frances Sturgill, 8.srpna 2022
Log in or sign up to view
Mat 25:6 (píšu to třesoucíma se rukama)
Napiš toto: Spravedliví na této zemi připravili svá srdce na poslední úsek vzhůru na Mou svatou horu.
Když dosáhnete vrcholu, budete vzati do Mé přítomnosti jako Má nevěsta. Vaše večeře je připravena.
Pojď, Má nevěsto, nadešel tvůj den, abys vstoupila do Mé slávy. Tvé oblečení je bílé jako sníh a tvé tělo září jako polední slunce. Čekal jsem velmi dlouho, až tě uvidím tváří v tvář.
Moji Milovaní, začněte lézt/šplhat hned, jak začnou tři dny temnoty ubývat. JÁ si pro tebe přicházím jako ráno. (4.hlídka)
Pojďte, Moji milovaní!
8-8-22 fs

........................................

PÍSMO - Mat 25,6:
„Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘“

Zjevení podle Jána
TerezaK
TRUBTE NA POPLACH.. PROBUĎTE SE.. BUĎTE PŘIPRAVENI ! ! !
David N Judea, 6.srpna 2022
Log in or sign up to view
Zatímco lidstvo ztrácí víru ve všechny své instituce, nepřítel se připravuje vyjít na scénu, aby dal falešnou naději svou genialitou, podvodem a mazaností.
Ano, lidstvo ztrácí víru ve vládu, vědu, rodinu, náboženství, spravedlnost, svobodný tisk, vzdělání, ekonomiku. Víra a závislost …More
TRUBTE NA POPLACH.. PROBUĎTE SE.. BUĎTE PŘIPRAVENI ! ! !
David N Judea, 6.srpna 2022
Log in or sign up to view
Zatímco lidstvo ztrácí víru ve všechny své instituce, nepřítel se připravuje vyjít na scénu, aby dal falešnou naději svou genialitou, podvodem a mazaností.

Ano, lidstvo ztrácí víru ve vládu, vědu, rodinu, náboženství, spravedlnost, svobodný tisk, vzdělání, ekonomiku. Víra a závislost v těchto institucích přišla na úkor víry v BLAHOSLAVENOU NADĚJI. To není náhoda.

Vybízím vás, prosím, vraťte se na cesty našeho Pána.
Ručička hodin se blíží k půlnoci.

TRUBTE NA POPLACH !!!
PROBUĎTE SE !!!

Zjevení podle Jána
One more comment from TerezaK
TerezaK
Co říká Bible o tom, že se Nibiru pohybuje zpoza našeho Slunce? (openbible.info) (google překlad veršů, srovnej si každý sám,dle Písma sv.)
91 biblických veršů oNibiru se pohybuje zpoza našeho Slunce
Lukáš 21:25-26 ESV / 12 bodů za pomoc
A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi budou tíseň národů v rozpacích kvůli burácení moře a vln, lidé omdlévají strachem a předtuchou toho, co …More
Co říká Bible o tom, že se Nibiru pohybuje zpoza našeho Slunce? (openbible.info) (google překlad veršů, srovnej si každý sám,dle Písma sv.)
91 biblických veršů oNibiru se pohybuje zpoza našeho Slunce
Lukáš 21:25-26 ESV / 12 bodů za pomoc
A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi budou tíseň národů v rozpacích kvůli burácení moře a vln, lidé omdlévají strachem a předtuchou toho, co přichází na svět. Neboť nebeské mocnosti budou otřeseny.
Revelation 12:1-17 ESV / 9 bodů za pomoc
A v nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a na hlavě s korunou dvanácti hvězd. Byla těhotná a plakala porodními bolestmi a agónií při porodu. A v nebi se objevilo další znamení: vizte, velký červený drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na hlavách sedm diadémů. Jeho ocas smetl třetinu nebeských hvězd a hodil je na zem. A drak stál před ženou, která se chystala porodit, aby ho, až porodí své dítě, mohl pohltit. Porodila mužské dítě, které má vládnout všem národům železnou holí, ale její dítě bylo dohnáno k Bohu a k jeho trůnu, ...
Revelation 13:1-18 ESV / 7 bodů za pomoc
A viděl jsem šelmu vystupující z moře, s deseti rohy a sedmi hlavami, s deseti diadémy na rohách a rouhačskými jmény na hlavách. A šelma, kterou jsem viděl, byla jako leopard; jeho nohy byly jako medvědí a jeho ústa byla jako lví ústa. A drak mu dal svou moc a svůj trůn a velkou autoritu. Zdálo se, že jedna z jejích hlav má smrtelnou ránu, ale její smrtelná rána byla uzdravena a celá země žasla, když šelmu následovala. A uctívali draka, protože dal svou autoritu šelmě, a uctívali šelmu a říkali: "Kdo je jako šelma a kdo proti ní může bojovat?" A šelmě byla dána ústa pronášející povýšená a rouhavá slova a bylo jí dovoleno uplatňovat autoritu po dobu čtyřiceti dvou měsíců. ...
Revelation 6:12-17 ESV / 7 bodů za pomoc
Když otevřel šestou pečeť, podíval jsem se a hle, došlo k velikému zemětřesení a slunce zčernalo jako žíněnka, úplněk se stal krví a hvězdy oblohy padly na zem, když fíkovník prolévá své zimní ovoce, když se otřásá vichřicí. Obloha zmizela jako svitek, který se sroluje, a každá hora a ostrov byly odstraněny ze svého místa. Potom se králové země a velcí a generálové a bohatí a mocní a všichni, otroci a svobodní, schovali v jeskyních a mezi skalami hor a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a z Beránkova hněvu, ...
Revelation 3:10 ESV / 7 bodů za pomoc
Protože jste dodrželi mé slovo o trpělivé vytrvalosti, budu vás chránit před hodinou zkoušky, která přichází na celý svět, abyste vyzkoušeli ty, kteří přebývají na zemi.
Matouš 24:35 ESV / 7 bodů za pomoc
Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
Revelation 8:1-13 ESV / 5 bodů za pomoc
Když Beránek otevřel sedmou pečeť, bylo v nebi ticho asi půl hodiny. Pak jsem uviděl sedm andělů, kteří stojí před Bohem, a bylo jim dáno sedm polnic. A jiný anděl přišel a stál u oltáře se zlatou kadidelnicí a dostal mnoho kadidla, aby nabídl modlitby všech svatých na zlatém oltáři před trůnem, a kouř kadidla s modlitbami svatých povstal před Bohem z ruky anděla. Potom anděl vzal kadidelnici a naplnil ji ohněm z oltáře a hodil ji na zem, a tam se ozvaly hromy, dunění, záblesky blesků a zemětřesení. ...
2 Peter 3:10 ESV / 5 bodů za pomoc
Ale den Páně přijde jako zloděj a pak nebesa pominou s řevem a nebeská tělesa budou spálena a rozpuštěna a země a skutky, které se na ní konají, budou odhaleny.
Nahum 1:3 ESV / 5 bodů za pomoc
Pán je pomalý k hněvu a velký v moci a Pán v žádném případě neočistí viníka. Jeho cesta je ve vichřici a bouři a mraky jsou prachem jeho nohou.
Daniel 12:4 ESV / 5 bodů za pomoc
Ale ty, Danieli, zmlkni slova a zapečeť knihu až do konce. Mnozí budou běhat sem a tam a poznání poroste."
Revelation 16:8 ESV / 4 body za pomoc
Čtvrtý anděl vylil svou misku na slunce a bylo mu dovoleno spálit lidi ohněm.
Revelation 9:11 ESV / 4 body za pomoc
Mají nad sebou jako krále anděla bezedné propasti. Jeho jméno v hebrejštině je Abaddon a v řečtině se nazývá Apollyon.
Revelation 8:10-11 ESV / 4 body za pomoc
Třetí anděl zatroubil na polnici a z nebe spadla velká hvězda, planoucí jako pochodeň, a dopadla na třetinu řek a na prameny vody. Jméno hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se stala pelyňkem a mnoho lidí zemřelo z vody, protože byla zhořklá.
Revelation 6:12 ESV / 4 body za pomoc
Když otevřel šestou pečeť, podíval jsem se a hle, bylo veliké zemětřesení a slunce zčernalo jako pytlovina, úplněk se stal jako krev,
Revelation 6:1-17 ESV / 4 body za pomoc
Teď jsem se díval, jak Beránek otevřel jednu ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna ze čtyř živých bytostí říká hlasem jako hrom: "Pojď!" A podíval jsem se, a hle, na bílého koně! A jeho jezdec měl luk a byla mu dána koruna a on vyšel vítězit a dobývat. Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou živou bytost říkat: "Pojď!" A vyšel další kůň, jasně červený. Jeho jezdci bylo dovoleno vzít mír ze země, aby se lidé navzájem zabíjeli, a dostal velký meč. Když otevřel třetí pečeť, slyšel jsem třetí živou bytost říkat: "Pojď!" A podíval jsem se, a hle, černý kůň! A jeho jezdec měl v ruce pár šupin. ...
Galatians 6:7 ESV / 4 body za pomoc
Nenechte se oklamat: Bohu se nikdo nevysmívá, protože cokoli člověk zaseje, to také sklidí.
2 Corinthians 4:4 ESV / 4 body za pomoc
V jejich případě bůh tohoto světa oslepil mysl nevěřících, aby jim zabránil vidět světlo evangelia slávy Krista, který je obrazem Božím.
John 14:6 ESV / 4 body za pomoc
Ježíš mu řekl: "Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
John 14:1-3 ESV / 4 body za pomoc
"Nechť se vaše srdce netrápí. Věřte v Boha; věřte také ve mne. V domě mého Otce je mnoho místností. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám, že vám jdu připravit místo? A když půjdu a připravím pro vás místo, přijdu znovu a vezmu vás k sobě, abyste tam, kde jsem já, byli i vy.
Lukáš 21:11 ESV / 4 body za pomoc
Budou velká zemětřesení a na různých místech hladomory a morové rány. A budou hrůzy a velká znamení z nebe.
Haggai 2:6-7 ESV / 4 body za pomoc
Neboť toto praví Pán zástupů: Ještě jednou, za malou chvíli, otřesu nebesy a zemí, mořem a suchou zemí. A otřesu všemi národy, aby přišly poklady všech národů, a naplním tento dům slávou, praví Hospodin zástupů.
Revelation 16:17-21 ESV / 3 body za pomoc
Sedmý anděl vylil svou misku do vzduchu a z chrámu se ozval hlasitý hlas, který říkal: "Stalo se to!" A byly tam záblesky blesků, dunění, hromy a velké zemětřesení, jaké nikdy nebylo od doby, kdy byl člověk na zemi, tak velké bylo to zemětřesení. Velké město bylo rozděleno na tři části a města národů padla a Bůh si vzpomněl na Velký Babylon, aby ho přiměl vypustit pohár vína zuřivosti jeho hněvu. A každý ostrov utekl a žádné hory nebyly nalezeny. A velké krupobití, každý asi sto liber, padalo z nebe na lidi; a proklínali Boha za mor krupobití, protože mor byl tak krutý.
Joel 2:1-2 ESV / 3 body za pomoc
Zatroubte na trubku v Sionu; Zazvoň alarm na mé svaté hoře! Nechť se všichni obyvatelé země třesou, neboť přichází den Páně; je blízko, den temnoty a temnoty, den mraků a husté temnoty! Jako temnota se na horách rozprostírá velký a mocný lid; jejich podoba nikdy předtím nebyla a ani po nich nebude v průběhu let všech generací.
Isaiah 14:1-13 ESV / 3 body za pomoc
Neboť Hospodin bude mít soucit s Jákobem a znovu si vybere Izrael a ustanoví je v jejich vlastní zemi a pobývající se k nim připojí a připojí se k domu Jákobovu. A národy je vezmou a přivedou na své místo a dům Izraele je bude vlastnit v Hospodinově zemi jako otroky a otrokyně. Vezmou do zajetí ty, kteří byli jejich vězniteli, a budou vládnout nad těmi, kteří je utlačovali. Až ti Pán dá odpočinek od tvé bolesti a zmatku a od tvrdé služby, s níž jsi byl stvořen, abys sloužil, přijmeš tento posměšek proti babylonskému králi: "Jak utlačovatel ustal, drzá zuřivost ustala! Pán zlomil hůl bezbožných, žezlo vládců, ...
Isaiah 11:1-16 ESV / 3 body za pomoc
Z jišajova pařezu vyjde výhonek a ratolest z jeho kořenů přinese ovoce. A Duch Páně na něm spočine, Duch moudrosti a porozumění, Duch rady a moci, Duch poznání a bázeň před Pánem. A jeho potěšením bude bázeň před Hospodinem. Nebude soudit podle toho, co vidí jeho oči, ani rozhodovat spory podle toho, co slyší jeho uši, ale se spravedlností bude soudit chudé a rozhodovat spravedlivě za mírné na zemi; a udeří do země hůlkou úst svých a dechem rtů svých zabije bezbožné. Spravedlnost bude pásem jeho pasu a věrnost pásem jeho beder. ...
Isaiah 10:1-34 ESV / 3 body za pomoc
Běda těm, kdo nařizují nespravedlivé dekrety, a pisatelům, kteří stále píší o útlaku, aby odvrátili potřebné od spravedlnosti a okradli chudé z mého lidu o jejich právo, aby vdovy mohly být jejich kořistí a aby učinili z otců svou kořist! Co budete dělat v den trestu, v troskách, které přijdou z dálky? Ke komu utečeš pro pomoc a kde zanecháš své bohatství? Nezbývá nic jiného, než se krčit mezi vězni nebo spadnout mezi zabité. Kvůli tomu všemu se jeho hněv neodvrátil a jeho ruka je stále natažená. Ach, Asýrie, hůl mého hněvu; personál v jejich rukou je můj vztek! ...
Žalm 111:1-118:29 ESV / 3 body za pomoc
Chvalte Pána! Budu děkovat Pánu celým svým srdcem, ve společnosti čestných, ve sboru. Veliká jsou díla Páně, studovaná všemi, kdo se v nich radují. Plné nádhery a majestátu je jeho dílo a jeho spravedlnost trvá navěky. Způsobil, aby se pamatovalo na jeho podivuhodné skutky; Pán je milostivý a milosrdný. Poskytuje potravu těm, kteří se ho bojí; pamatuje na svou smlouvu na věky. ...
Psalm 105:32-33 ESV / 3 body za pomoc
Dal jim krupobití za déšť a ohnivé blesky přes jejich zemi. Porazil jejich vinnou révu a fíkovníky a rozbil stromy jejich země.
Revelation 16:1-21 ESV / 2 body za pomoc
Pak jsem uslyšel hlasitý hlas z chrámu, který říkal sedmi andělům: "Jdi a vylij na zem sedm misek hněvu Božího." Tak šel první anděl a vylil svou misku na zem a na lidi, kteří nesli znamení šelmy a uctívali její obraz, přišly škodlivé a bolestivé rány. Druhý anděl vylil svou misku do moře a stala se jako krev mrtvoly a každá živá bytost, která byla v moři, zemřela. Třetí anděl vylil svou misku do řek a pramenů vody a ty se proměnily v krev. A slyšel jsem anděla, který měl na starosti vody, jak říká: "Jsi právě ty, Svatý, který je a kdo byl, neboť jsi přinesl tyto soudy. ...
TerezaK
Revelation 11:13 ESV / 2 body za pomoc
A v tu hodinu došlo k velkému zemětřesení a desetina města padla. Sedm tisíc lidí bylo zabito při zemětřesení a zbytek byl vyděšen a vzdal slávu Bohu nebes.
Revelation 9:1-21 ESV / 2 body za pomoc
A pátý anděl zatroubil na trubku a já jsem uviděl hvězdu padající z nebe na zem a dostal klíč od šachty bezedné propasti. Otevřel šachtu bezedné jámy a z šachty …More
Revelation 11:13 ESV / 2 body za pomoc

A v tu hodinu došlo k velkému zemětřesení a desetina města padla. Sedm tisíc lidí bylo zabito při zemětřesení a zbytek byl vyděšen a vzdal slávu Bohu nebes.

Revelation 9:1-21 ESV / 2 body za pomoc

A pátý anděl zatroubil na trubku a já jsem uviděl hvězdu padající z nebe na zem a dostal klíč od šachty bezedné propasti. Otevřel šachtu bezedné jámy a z šachty vycházel kouř jako kouř z velké pece a slunce a vzduch byly zatemněny kouřem z šachty. Pak z kouře přišly kobylky na zemi a byla jim dána moc jako moc škorpiónů země. Bylo jim řečeno, aby nepoškozovali trávu země ani žádnou zelenou rostlinu nebo strom, ale pouze ty lidi, kteří nemají na čele Boží pečeť. Bylo jim dovoleno trápit je po dobu pěti měsíců, ale ne je zabít, a jejich trápení bylo jako trápení škorpióna, když někoho bodne. ...

Revelation 6:15-17 ESV / 2 body za pomoc

Potom se králové země a velcí a generálové a bohatí a mocní a všichni, otroci a svobodní, schovali v jeskyních a mezi skalami hor a volali k horám a skalám: "Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu, a z Beránkova hněvu, neboť přišel veliký den hněvu jejich, a kdo může obstát?"

2 Peter 1:10 ESV / 2 bodů za pomoc

Proto, bratři, buďte o to pilnější, aby vaše povolání a vyvolení bylo jisté, neboť budete-li praktikovat tyto vlastnosti, nikdy nepadnete.

Židům 12:26-27 ESV / 2 body za pomoc

V té době jeho hlas otřásl zemí, ale nyní slíbil: "Ale ještě jednou otřesu nejen zemí, ale i nebesy." Tato fráze "Ještě jednou" označuje odstranění věcí, které jsou otřeseny – tedy věcí, které byly učiněny – aby věci, které nelze otřást, mohly zůstat.

Židům 12:26-29 ESV / 2 body za pomoc

V té době jeho hlas otřásl zemí, ale nyní slíbil: "Ale ještě jednou otřesu nejen zemí, ale i nebesy." Tato fráze "Ještě jednou" označuje odstranění věcí, které jsou otřeseny – tedy věcí, které byly učiněny – aby věci, které nelze otřást, mohly zůstat. Buďme proto vděční za to, že jsme přijali království, které nemůže být otřeseno, a proto nabízejme Bohu přijatelné uctívání s úctou a bázní, protože náš Bůh je stravující oheň.

Židům 12:25-28 ESV / 2 body za pomoc

Dbejte na to, abyste neodmítali toho, kdo mluví. Neboť kdyby neutekli, když odmítli toho, který je varoval na zemi, tím méně unikneme, pokud odmítneme toho, který varuje z nebe. V té době jeho hlas otřásl zemí, ale nyní slíbil: "Ale ještě jednou otřesu nejen zemí, ale i nebesy." Tato fráze "Ještě jednou" označuje odstranění věcí, které jsou otřeseny – tedy věcí, které byly učiněny – aby věci, které nelze otřást, mohly zůstat. Buďme proto vděční za přijetí království, které nemůže být otřeseno, a proto nabízejme Bohu přijatelné uctívání s úctou a bázní,

Židům 10:31 ESV / 2 body za pomoc

Je to strašná věc padnout do rukou živého Boha.

2 Thessalonians 2:8-12 ESV / 2 body za pomoc

A pak bude zjeven ten nezákonný, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a přivede k ničemu tím, že se objeví jeho příchod. Příchod toho, kdo je bez zákona, je působením Satana se vší mocí a falešnými znameními a divy a se všemi zlými podvody pro ty, kteří hynou, protože odmítli milovat pravdu a tak být spaseni. Proto jim Bůh posílá silný klam, aby uvěřili tomu, co je falešné, aby mohli být odsouzeni všichni, kteří nevěřili pravdě, ale měli potěšení v nespravedlivosti.

1 Thessalonians 5:9 ESV / 2 body za pomoc

Neboť Bůh nás neurčil k hněvu, ale k získání spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista,

1 Thessalonians 4:13-18 ESV / 2 body za pomoc

Ale nechceme, abyste byli neinformovaní, bratři, o těch, kteří spí, abyste netruchlili jako jiní, kteří nemají naději. Protože věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, i tak skrze Ježíše Bůh přivede s sebou ty, kteří usnuli. Proto vám slovem od Páně prohlašujeme, že my, kteří jsme naživu, kteří jsme ponecháni až do příchodu Páně, nebudeme předcházet těm, kteří usnuli. Neboť sám Pán sestoupí z nebe s voláním příkazu, s hlasem archanděla a se zvukem Boží polnice. A mrtví v Kristu vstanou jako první. Pak my, kteří jsme naživu, kteří jsme zůstali, budeme spolu s nimi chyceni v oblacích, abychom se setkali s Pánem ve vzduchu, a tak budeme vždy s Pánem. ...

1 Thessalonians 1:10 ESV / 2 body za pomoc

A čekat na svého Syna z nebe, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, který nás vysvobozuje z přicházejícího hněvu.

Ephesians 5:11 ESV / 2 body za pomoc

Nepodílejte se na neplodných dílech temnoty, ale místo toho je odhalujte.

2 Corinthians 11:5 ESV / 2 body za pomoc

Vskutku se domnívám, že nejsem ani v nejmenším horší než tito superapoštolové.

2 Corinthians 11:4 ESV / 2 body za pomoc

Neboť když někdo přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než je ten, kterého jsme hlásali my, nebo když přijmete jiného ducha, než kterého jste přijali, nebo pokud přijmete jiné evangelium, než které jste přijali, smíříte se s ním dostatečně ochotně.

2 Corinthians 6:1-2 ESV / 2 body za pomoc

Společně s ním vás tedy vyzýváme, abyste nepřijímali Boží milost nadarmo. Neboť říká: "V příznivé době jsem vám naslouchal a v den spasení jsem vám pomohl." Vizte, nyní je příznivý čas; Vizte, nyní je den spásy.

2 Corinthians 2:11 ESV / 2 body za pomoc

Abychom nebyli přechytračeni Satanem; neboť nejsme neznalí jeho plánů.

1 Corinthians 15:51-52 ESV / 2 body za pomoc

Spatřit! Říkám vám tajemství. Ne všichni budeme spát, ale všichni se za okamžik změníme, v mžiku oka, při poslední polnici. Neboť polnice zazní a mrtví budou vzkříšeni nezničitelní a my budeme proměněni.

Římanům 10:17 ESV / 2 body za pomoc

Víra tedy pochází ze slyšení a slyšení skrze slovo Kristovo.

Římanům 10:8-13 ESV / 2 body za pomoc

Ale co to říká? "Slovo je blízko vás, ve vašich ústech a ve vašem srdci" (to jest slovo víry, které hlásáme); protože pokud vyznáte svými ústy, že Ježíš je Pán a uvěříte ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budete spaseni. Neboť srdcem člověk věří a je ospravedlněn, ústy se vyznává a je spasen. Písmo totiž říká: "Každý, kdo v něho věří, nebude zahanben." Neboť není rozdíl mezi Židem a Řekem; neboť tentýž Pán je Pánem všech a dává své bohatství všem, kdo k němu vzývají. ...

Římanům 5:9 ESV / 2 body za pomoc

Protože jsme tedy nyní byli ospravedlněni Jeho krví, mnohem více nás zachrání před Božím hněvem.

Římanům 5:8 ESV / 2 body za pomoc

Ale Bůh nám ukazuje svou lásku v tom, že když jsme byli ještě hříšníky, Kristus za nás zemřel.

John 20:27 ESV / 2 body za pomoc

Potom řekl Tomášovi: "Dej sem prst a podívej se na mé ruce; a vztáhni ruku a polož ji do mého boku. Nevěřit, ale věřte."

John 6:44-45 ESV / 2 body za pomoc

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal. A já ho vzkřísím poslední den. V Prorocích je psáno: "A všichni budou vyučováni Bohem." Každý, kdo slyšel a učil se od Otce, přichází ke mně –

John 3:16-18 ESV / 2 body za pomoc

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. Neboť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není odsouzen, ale kdo nevěří, je již odsouzen, protože nevěřil ve jméno jediného Syna Božího.

Lukáš 21:36 ESV / 2 body za pomoc

Ale zůstaňte vždy vzhůru a modlete se, abyste měli sílu uniknout všem těmto věcem, které se stanou, a stát před Synem Člověka."

Matouš 24:29 ESV / 2 bodů za pomoc

Ihned po soužení oněch dnů bude slunce potemněno a měsíc nedá své světlo a hvězdy padnou z nebe a nebeské mocnosti budou otřeseny.

Matouš 24:1-51 ESV / 2 body za pomoc

Ježíš opustil chrám a odcházel, když mu jeho učedníci přišli ukázat budovy chrámu. Ale on jim odpověděl: "Vy to všechno vidíte, že? Amen, pravím vám, nezůstane zde kámen na kameni, který nebude svržen." Když seděl na Olivové hoře, učedníci k němu přicházeli v soukromí a říkali: "Řekni nám, kdy budou tyto věci a jaké bude znamení tvého příchodu a konce věku?" A Ježíš jim odpověděl: "Hleďte, aby vás nikdo nesvedl na scestí. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a řeknou: "Já jsem Kristus," a mnohé svedou na scestí. ...

Matouš 16:25 ESV / 2 bodů za pomoc

Neboť kdo chce zachránit svůj život, ztratí ho, ale kdo ztratí svůj život kvůli mně, najde ho.

Haggai 2:21 ESV / 2 body za pomoc

"Mluv k Zerubábelovi, vládci Judy, a řekni: "Chystám se otřást nebesy a zemí,

Zephaniah 1:14-17 ESV / 2 body za pomoc

Veliký den Páně je blízko, blízko a urychluje půst; zvuk dne Páně je hořký; mocný muž tam hlasitě pláče. Den hněvu je ten den, den úzkosti a úzkosti, den zkázy a zkázy, den temnoty a temnoty, den mraků a husté temnoty, den troubení polnice a bojového pokřiku proti opevněným městům a proti vznešenému cimbuří. Přinesu lidstvu utrpení, aby chodilo jako slepí, protože zhřešili proti Pánu. jejich krev bude vylita jako prach a jejich tělo jako hnůj.

Nahum 1:5 ESV / 2 bodů za pomoc

Hory se před ním třesou; kopce tají; země se před ním vznáší, svět a všichni, kdo v něm přebývají.

Micah 7:17 ESV / 2 body za pomoc

Budou olizovat prach jako had, jako plazící se věci země; vyjdou chvějící se ze svých pevností. obrátí se v hrůze k Hospodinu, našemu Bohu, a budou se tě bát.

Micah 1:3-4 ESV / 2 body za pomoc

Neboť vizte, Pán vychází ze svého místa a sestoupí dolů a bude šlapat po vysokých místech země. A hory se pod ním roztaví a údolí se rozevřou jako vosk před ohněm, jako voda vylitá ze strmého místa.

Joel 2:1-32 ESV / 2 body za pomoc

Zatroubte na trubku v Sionu; Zazvoň alarm na mé svaté hoře! Nechť se všichni obyvatelé země třesou, neboť přichází den Páně; je blízko, den temnoty a temnoty, den mraků a husté temnoty! Jako temnota se na horách rozprostírá velký a mocný lid; jejich podoba nikdy předtím nebyla a ani po nich nebude v průběhu let všech generací. Oheň pohlcuje před nimi a za nimi hoří plamen. Země je jako zahrada Eden před nimi, ale za nimi pustá poušť a nic jim neunikne. Jejich vzhled je jako vzhled koní a jako váleční koně běží. Stejně jako rachot vozů skáčou na vrcholky hor, jako praskání plamene ohně pohlcující strniště, jako mocná armáda sestavená k bitvě. ...

Ezekiel 38:19-20 ESV / 2 body za pomoc

Neboť ve své žárlivosti a ve svém planoucím hněvu prohlašuji: V ten den bude v zemi Izrael veliké zemětřesení. Mořské ryby a nebeští ptáci a polní zvěř a všechny plíživé věci, které se plíží po zemi, a všichni lidé, kteří jsou na tváři země, se budou třást v mé přítomnosti. A hory budou svrženy a útesy padnou a každá zeď se zřítí na zem.

Ezekiel 33:6 ESV / 2 body za pomoc

Ale pokud strážný uvidí přicházet meč a nezatroubí na trubku, takže lidé nejsou varováni, a meč přijde a vezme si kohokoli z nich, tato osoba je odvedena ve své nepravosti, ale jeho krev budu vyžadovat v ruce strážného.

Isaiah 55:6 ESV / 2 body za pomoc

"Hledejte Pána, dokud může být nalezen; Volejte k němu, když je blízko.

Isaiah 40:4 ESV / 2 body za pomoc

Každé údolí bude vyzdviženo a každá hora a kopec budou zlehčeny; nerovný podklad musí být rovný a drsná místa rovina.

Isaiah 28:17-23 ESV / 2 body za pomoc

A učiním spravedlnost linií a spravedlnost olovnicí; a krupobití smete útočiště lží a vody přemohou úkryt." Pak bude tvá smlouva se smrtí anulována a tvá dohoda se Šeolem nebude platit. když zdrcující pohroma projde, budete jí poraženi. Tak často, jak prochází, vás vezme; neboť ráno za ránem bude procházet, ve dne i v noci; a bude čirou hrůzou pochopit toto poselství. Protože postel je příliš krátká na to, aby se člověk natáhl, a kryt je příliš úzký, aby se zabalil. Neboť Pán povstane jako na hoře Perazim; Jako v údolí Gibeon bude probuzen. vykonat jeho skutek – podivný je jeho skutek! a pracovat na své práci – mimozemšťan je jeho dílo! ...

Isaiah 24:17-20 ESV / 2 body za pomoc

Hrůza, jáma a osidlo jsou na tobě, ó obyvateli země! Ten, kdo prchá za zvuku hrůzy, spadne do jámy a ten, kdo vyleze z jámy, bude chycen do pasti. Neboť okna nebes se otevírají a základy země se třesou. Země je naprosto rozbitá, země je rozdělena, země je násilně otřesena. Země se potácí jako opilý muž; kymácí se jako chatrč; jeho přestoupení leží na něm těžce a padá a už nevstane.

Isaiah 24:1-6 ESV / 2 body za pomoc

Vizte, Pán vyprázdní zemi a učiní ji pustou a zkroutí její povrch a rozptýlí její obyvatele. A bude tomu tak, jako s lidem, tak s knězem; jako s otrokem, tak s jeho pánem; jako se služkou, tak s její milenkou; stejně jako u kupujícího, tak u prodávajícího; stejně jako u věřitele, tak u dlužníka; stejně jako u věřitele, tak i u dlužníka. Země bude zcela prázdná a zcela vypleněná; neboť Pán promluvil toto slovo. Země truchlí a chřadne; Svět chřadne a chřadne. nejvyšší lidé země strádají. Země leží poskvrněná pod svými obyvateli; neboť přestoupili zákony, porušili stanovy, porušili věčnou smlouvu. ...
TerezaK
Isaiah 24:1-20 ESV / 2 body za pomoc
Vizte, Pán vyprázdní zemi a učiní ji pustou a zkroutí její povrch a rozptýlí její obyvatele. A bude tomu tak, jako s lidem, tak s knězem; jako s otrokem, tak s jeho pánem; jako se služkou, tak s její milenkou; stejně jako u kupujícího, tak u prodávajícího; stejně jako u věřitele, tak u dlužníka; stejně jako u věřitele, tak i u dlužníka. Země bude zcela …More
Isaiah 24:1-20 ESV / 2 body za pomoc

Vizte, Pán vyprázdní zemi a učiní ji pustou a zkroutí její povrch a rozptýlí její obyvatele. A bude tomu tak, jako s lidem, tak s knězem; jako s otrokem, tak s jeho pánem; jako se služkou, tak s její milenkou; stejně jako u kupujícího, tak u prodávajícího; stejně jako u věřitele, tak u dlužníka; stejně jako u věřitele, tak i u dlužníka. Země bude zcela prázdná a zcela vypleněná; neboť Pán promluvil toto slovo. Země truchlí a chřadne; Svět chřadne a chřadne. nejvyšší lidé země strádají. Země leží poskvrněná pod svými obyvateli; neboť přestoupili zákony, porušili stanovy, porušili věčnou smlouvu. ...

Isaiah 13:13-14 ESV / 2 body za pomoc

Proto nechám nebesa třást a země bude otřesena ze svého místa hněvem Hospodina zástupů v den jeho zuřivého hněvu. A jako lovená gazela nebo jako ovce, které nemají nikoho, kdo by je shromáždil, se každý obrátí ke svému vlastnímu lidu a každý uteče do své vlastní země.

Isaiah 13:1-22 ESV / 2 body za pomoc

Věštírna týkající se Babylonu, kterou viděl Izaiáš, syn Amozův. Na holém kopci zvedněte signál; Pláč k nim nahlas. mávněte rukou, aby vstoupili do bran šlechticů. Já sám jsem přikázal svým zasvěceným a povolal jsem své mocné muže, aby vykonali můj hněv, mé pyšně jásající. Zvuk vřavy je na horách jako velký zástup! Zvuk povyku království, národů, které se shromažďují! Pán zástupů shromažďuje zástupy k bitvě. Přicházejí ze vzdálené země, z konce nebes, Pán a zbraně jeho rozhořčení, aby zničili celou zemi. ...

Isaiah 13:1-14 ESV / 2 body za pomoc

Věštírna týkající se Babylonu, kterou viděl Izaiáš, syn Amozův. Na holém kopci zvedněte signál; Pláč k nim nahlas. mávněte rukou, aby vstoupili do bran šlechticů. Já sám jsem přikázal svým zasvěceným a povolal jsem své mocné muže, aby vykonali můj hněv, mé pyšně jásající. Zvuk vřavy je na horách jako velký zástup! Zvuk povyku království, národů, které se shromažďují! Pán zástupů shromažďuje zástupy k bitvě. Přicházejí ze vzdálené země, z konce nebes, Pán a zbraně jeho rozhořčení, aby zničili celou zemi. ...

Isaiah 9:1-21 ESV / 2 body za pomoc

Ale pro tu, která byla v úzkosti, nebude žádná temnota. V dřívějších dobách pohrdal zemí Zabulunu a zemí Neftalí, ale v poslední době učinil slavnou cestu moře, zemi za Jordánem, Galileu národů. Lidé, kteří kráčeli v temnotě, spatřili veliké světlo; ti, kteří přebývali v zemi hluboké temnoty, na nich svítilo světlo. Rozmnožili jste národ; Zvětšila jsi jeho radost. radují se před vámi jako s radostí ze sklizně, stejně jako jsou rádi, když rozdělují kořist. Pro jho jeho břemene a hůl pro jeho rameno, hůl jeho utlačovatele, jste zlomili jako v den Midianu. Neboť každá bota trampujícího válečníka v bitevní vřavě a každý oděv válcovaný krví bude spálen jako palivo pro oheň. ...

Isaiah 2:17-22 ESV / 2 body za pomoc

A povýšenost člověka bude pokořena a vznešená pýcha lidí bude ponížena a jedině Pán bude v ten den oslaven. A modly zcela pominou. A lidé vstoupí do jeskyní skal a děr v zemi, před hrůzou Páně a z nádhery jeho majestátu, až povstane, aby vyděsil zemi. V ten den lidstvo odvrhne své modly ze stříbra a své zlaté modly, které si pro sebe vyrobili, aby je uctívali, krtkům a netopýrům, aby vstoupili do jeskyní skal a rozsedlin útesů, před hrůzou Páně a z nádhery Jeho majestátu, když povstane, aby vyděsil zemi. ...

Isaiah 2:12-22 ESV / 2 body za pomoc

Neboť Pán zástupů má den proti všemu, co je pyšné a vznešené, proti všemu, co je pozvednuto – a bude to poníženo; proti všem cedrům Libanonu, vznešeným a vyvýšeným; a proti všem dubům Bašanů; proti všem vznešeným horám a proti všem vyvýšeným kopcům; proti každé vysoké věži a proti každé opevněné zdi; proti všem lodím Taršiše a proti všem krásným plavidlům. ...

Isaiah 2:10-22 ESV / 2 body za pomoc

Vstupte do skály a skryjte se v prachu před hrůzou Páně a před nádherou Jeho majestátu. Povýšené pohledy člověka budou poníženy a vznešená pýcha lidí bude pokořena a jedině Pán bude v ten den oslaven. Neboť Pán zástupů má den proti všemu, co je pyšné a vznešené, proti všemu, co je pozvednuto – a bude to poníženo; proti všem cedrům Libanonu, vznešeným a vyvýšeným; a proti všem dubům Bašanů; proti všem vznešeným horám a proti všem vyvýšeným kopcům; ...

Isaiah 1:1-31 ESV / 2 body za pomoc

Vidění Izaiáše, syna Amozova, které viděl ohledně Judy a Jeruzaléma za dnů Uziáše, Jothama, Achaze a Ezechiáše, judských králů. Slyšte, nebesa, a dávejte ucho, ó země. neboť Pán promluvil: "Děti jsem vychoval a vychoval, ale vzbouřily se proti mně. Vůl zná svého majitele a osel jesličku svého pána, ale Izrael to neví, můj lid tomu nerozumí." Ach, hříšný národ, lid obtěžkaný nepravostí, potomci zločinců, děti, které jednají korupčně! Opustili Hospodina, pohrdali Svatým Izraele, jsou naprosto odcizeni. Proč budete stále sraženi? Proč se budete i nadále bouřit? Celá hlava je nemocná a celé srdce omdlévá. ...

Přísloví 1:24-31 ESV / 2 body za pomoc

Protože jsem volal a vy jste odmítli naslouchat, natáhli jste mou ruku a nikdo tomu nevěnoval pozornost, protože jste ignorovali všechny mé rady a neměli byste žádné z mých výčitek, budu se také smát vaší pohromě. Budu se posmívat, když vás udeří teror, když teror udeří jako bouři a vaše pohroma přijde jako vichřice, když na vás přijde úzkost a úzkost. Pak ke mně budou volat, ale já neodpovím; budou Mě pilně hledat, ale nenajdou Mě. ...

Psalm 148:7-8 ESV / 2 body za pomoc

Chvalte Pána ze země, vy velcí mořští tvorové a všechny hlubiny, oheň a krupobití, sníh a mlha, bouřlivý vítr naplňující Jeho slovo!

Psalm 119:89 ESV / 2 body za pomoc

Navždy, ó Pane, tvé slovo je pevně upevněno v nebesích.

Psalm 102:26 ESV / 2 body za pomoc

Oni zahynou, ale ty zůstaneš. všechny se opotřebovávají jako oděv. Změníš je jako roucho a oni zemřou,

Psalm 102:25-26 ESV / 2 body za pomoc

V dávných dobách jste položili základy země a nebesa jsou dílem vašich rukou. Oni zahynou, ale ty zůstaneš. všechny se opotřebovávají jako oděv. Změníš je jako roucho a oni zemřou,

Psalm 83:13-15 ESV / 2 body za pomoc

Ó můj Bože, učiň je jako vířící prach, jako plevy před větrem. Jako oheň pohlcuje les, jako plamen zapálí hory, tak je můžete pronásledovat svou bouří a děsit je svým hurikánem!

Psalm 46:2-3 ESV / 2 body za pomoc

Proto se nebudeme bát, i když země ustoupí, i když hory budou přesunuty do srdce moře, i když její vody burácejí a pění, i když se hory třesou při jejím bobtnání. Moderátor

Psalm 9:17 ESV / 2 body za pomoc

Bezbožní se vrátí do Šeolu, všechny národy, které zapomínají na Boha.

Numbers 12:1-16 ESV / 2 body za pomoc

Miriam a Áron mluvili proti Mojžíšovi kvůli kušitské ženě, kterou si vzal, protože se oženil s kušitskou ženou. A oni řekli: "Mluvil Hospodin opravdu jen skrze Mojžíše? Nemluvil skrze nás také?" A Pán to slyšel. Muž Mojžíš byl velmi mírný, více než všichni lidé, kteří byli na tváři země. A najednou Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi a Miriam: "Vyjděte, vy tři, do stanu setkávání." A ti tři vyšli ven. A Hospodin sestoupil do oblačného sloupu, postavil se ke vchodu do stanu a zavolal Árona a Miriam a oba vyšli dopředu. ...

Numbers 6:1-27 ESV / 2 body za pomoc Nápomocný Není užitečné

A Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k lidu Izraele a řekni mu: Když muž nebo žena učiní zvláštní slib, slib nazirejce, že se oddělí od Hospodina, oddělí se od vína a silného nápoje. Nesmí pít žádný ocet vyrobený z vína nebo silného nápoje a nesmí pít žádnou šťávu z hroznů ani jíst vinné hrozny, čerstvé nebo sušené. Po všechny dny svého odloučení nebude jíst nic, co je produkováno vinnou révou, dokonce ani semena nebo slupky. "Po všechny dny jeho slibu odloučení se žádná břitva nedotkne jeho hlavy. Dokud neskončí čas, pro který se oddělí od Pána, bude svatý. Nechá kadeře vlasů na hlavě narůst dlouhé. ...

Genesis 10:25 ESV / 2 body za pomoc

Eberovi se narodili dva synové: jméno jednoho bylo Peleg, protože v jeho dnech byla země rozdělena a jméno jeho bratra bylo Joktan.
Coburg
Ja som si myslel že toto je televízny portál, a nie veštiareň.
TerezaK
to není televizní portál, zde mohou přispěvatelé posílat novinky a zprávy. Tato zpráva bude poněkud větší, než 3.sv.válka. Bohudíky! Tato zpráva je zásadní a budou se zásadní věci dít.
TerezaK
citace z Písma sv. není věštění, je to Biblický odkaz na to, co se odehrává, nad našimi hlavami.