Clicks2.7K

Demoralizaci křesťanství vyrábí plánovaně. Kristus zasáhne takto!

Demoralizují dle návodu z Protokolů sionských mudrců. Tam naplánovali sodomizací zdemoralizovat národy, aby nad zdemoralizovanými celosvětově panovali. Viz např.: christianitas.sk/…ualneho-pornopriemyslu-a-jeho-uctyhodni-majitelia/ Demoralizátoři si myslí, že tím plní Boží vůli, protože biblickému patriarchovi Jákobovi přece Bůh prorocky slíbil, že jeho potomci budou panovat nad všemi národy dle Genesis 27,29: 29 "Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy." Ale zapomněli, že účel nesvětí prostředky. V poslední knize Bible je popsáno, že pouze 144 000 svatých, od dětství pravdomluvných Jákobových potomků, kteří budou od dětství mnichy, ti budou 1 000 let panovat nad všemi národy. Současní židovští bankéři ani majitelé pornografických studií takovými nejsou. Tisíc let je dle židovského lunárního kalendáře. Dle našeho slunečního kalendáře je to mezi 700 až 800 lety.
Viz Zjevení Janovo 7.kapitola
4 Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele:
5 z pokolení Juda dvanáct tisíc, z pokolení Rúben dvanáct tisíc, z pokolení Gád dvanáct tisíc,
6 z pokolení Ašer dvanáct tisíc, z pokolení Neftalím dvanáct tisíc, z pokolení Manase dvanáct tisíc,
7 z pokolení Šimeón dvanáct tisíc, z pokolení Levi dvanáct tisíc, z pokolení Isachar dvanáct tisíc,
8 z pokolení Zabulón dvanáct tisíc, z pokolení Josef dvanáct tisíc, z pokolení Benjamín dvanáct tisíc označených.
Zjevení Janovo 14.kapitola
3 Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni.
4 To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.
5 Z jejich úst nikdo neuslyšel lež; jsou bez úhony.
Zjevení Janovo 20.kapitola
4 Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. -
5 Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. -
6 To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.
Za příchod tohoto svatého období se my křesťané modlíme v každém Otčenáši: "Přijď království Tvé!" A ono je zaslíbeno, že nastane ihned po smrti Antikrista.
Jen a pouze pravdomluvní, ne pokrytci, z Jákobových potomků, budou těch 1 000 let kralovat nad všemi národy. Jeden potomek z Jákobova lstivého syna Dana je od svého narození r.1966 budoucím Antikristem. Ten bude celosvětově panovat jen 3 a půl roku. Já i další si myslíme, že je to bývalý prezident USA Barack Obama (hvězda padlá z nebe), agent sovětských tajných služeb. Má zfalšovaný rodný list, jak dokazoval šerif Arpaio.
Avšak co je v poslední knize Bible ve Zjevení sv. apoštola Jana v 17. kapitole, začátku 3. verše: "Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě......" Ta žena je jezdec, který ovládá, řídí, kontroluje šelmu jako svého koně, ale přichází doba, kdy šelma (kůň), setřese ženu (bankéře New Yorku) ze sedla: Verš 16.: "A těch deset rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ji ohněm." Dle ruského proroctví, které jsem četl, těch 10 rohů je 10 generálů, kteří obnoví komunismus v Rusku. Ti se logicky spojí s bývalým prezidentem USA Obamou, agentem sovětských tajných služeb a během jedné hodiny spálí New York, velkoměsto u moře (viz 18.kap.), sídlo soukromé židovské a zednářské centrální banky FED, vyrábějící americké dolary z ničeho pro celý svět. Zjevení sv. ap. Jana 17.kap. 17. verš: "Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl." Dle proroctví svatého Aristoklije Athoského z r.1917 budou USA krmit (dolary) celý svět a pak USA úplně padnou. Británie bude též velmi poničena, ale nebude zničena úplně díky modlitbám zbožných žen, prorokoval sv. Aristoklij.
Tehkdy budoucí Antikrist, tj. 8. šelma a současně jedna ze 7 šelem (tj. z posledních 7 USA prezidentů - velitelů USA armády, ale plně podřízených centrální bance FEDu po předchozím úspěšném atentátu bankéřů na nezávislost hledajícího prezidenta Kennedyho.) vykoná přesně to, co Bůh řekl o ženě Babylonu, ač Bůh je Antikristův největší nepřítel. Bůh použije zlého budoucího Antikrista (šelmu) proti ženě Babylonu (proti bankéřům New Yorku). Tito bankéři New Yorku od r.2020 vytváří viditelné Covidové otrokářství. Proto v čase blížícího se VAROVÁNÍ z nebe dle garabandalských a dalších proroctví, dle Zjevení sv. ap. Jana nejenom svobodní, ale i otroci se pokusí ukrýt před Božím hněvem do skalních bunkrů. Otroctví bylo celoplanetárně zrušeno (kromě komunistické Číny, kde zrušeno nikdy nebylo), aby se skrze Covid opatření celosvětově znovu zavedlo. Zjevení sv. ap. Jana: 15 Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách,
Covidové otroctví je tady a vysvobodí nás z něj komunisti z Ruska a jejich agent, který se v budoucnu změní na Antikrista. Knihu Zjevení sv. ap. Jana je potřebné číst od konce dopředu, jinak se v ní ztratíme. Začněme 17. a 18. kapitolou, tam je ukrytý klíč k pochopení této Apokalypsy.
Ta 8. šelma se v budoucnu stane na 3 a půl roku světovládným diktátorem, bankéři mu (Baraku Obamovi, doslova hvězdě spadlé z nebe) připravili cestu tím, že vyzkoušeli vakcíny na miliardách lidí. Teď brzy během 3. světové války se Obama za pomoci jaderných apod. zbraní od ruských komunistů zbaví bankéřů, protože o moc se nejpyšnější z lidí, budoucí Antikrist, přece nebude s žádným kolektivem bankéřů dělit. Bůh si neochotu šelmy dělit se s ženou babylonskou (s bankéři New Yorku) použije k brzkému osvobození lidstva a Církve po 3. světové válce (po r.2024 dle mnich Ábela).
Po zničení New Yorku nedovolí Bůh šelmě ani 10 komunistickým generálům z Ruska zničit natrvalo Církev, ač dočasně budou dveře všech kostalů zamčené a kněží zejména v Itálii vražděni.

Po varování z nebe dá Bůh brzy úplné vysvobození křesťanské civilizaci a budoucí Antikrist se bude muset ukrýt do podmořské propasti, pravděpodobně do jaderné ponorky, kde bude žít osamoceně se satanem dalších asi 15 let (vycházím z proroctví, že v Rusku bude za vlády nového cara 15 let svatosti) dle Zjevení sv. ap. Jana 13.kap. začátku 1. verše: "Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma...." Ten bude celosvětově panovat jen 3 a půl roku. Pak po jeho usmrcení Bohem, bude trvat 1 000 leté Boží království. Poté vzpoura satanem nově svedených Rusů a Číňanů proti vládě 144 000 svatých potomků Jákoba. Vzpouru zastaví 2. příchod Krista. Následovat bude vzkříšení těl všech mrtvých lidí. Po něm vytržení tehdy žijících křesťanů do nebe a poslední Boží soud.
Public domain
Ján Gregorovič shares this
10
apredsasatoci
Nežijeme náhodou 1000 let už 2000 let od ukrižovania Krista?!
Libor Halik
Ne.
Svata Morava
Diky, otče Libore!