Proroctvo o siedmich obdobiach Cirkvi.

Blahoslavený Bartholomew Holzhauser bol nemecký kňaz, ktorý žil v 17. storočí. Počas svojho života napísal mnoho kníh a spísal aj rôzne proroctvá. Jedno z jeho najpozoruhodnejších proroctiev je to o siedmych obdobiach Cirkvi: od jej počiatku za čias Ježiša až do dôb jeho úhlavného protivníka, ktorý má prísť na jej samom konci – biblického Antikrista.

Podľa Holzhausera sú jednotlivé obdobia cirkvi opísané už v Zjavení Jána, prorockom spise o konci časov. V Jánovej Apokalypse je sedem listov adresovaných „siedmimi cirkvám“: efezskej, smyrnianskej, pergamskej, tyatirskej, sardskej, filadelfskej a laodickej. Holzhauser tvrdí, že opis týchto cirkví sa nevzťahuje len na opis kresťanských spoločenstiev za Jánovych čias, ale že ide zároveň o proroctvo hovoriace o stave (katolíckej) cirkvi v jednotlivých etapách od jej vzniku až po posledný súboj s Antikristom a Kristov druhý návrat.

Biblický opis siedmych cirkví Apokalypsy sa nachádza v 2. knihe Zjavenia

(wikipedia.org)

Bl. B. Holzhauser

ETAPY CIRKVI:

Toto je Holzhauserove rozdelenie siedmich cirkví z Apokalypsy:

1) Efezská – od čias Ježiša Krista do dôb Nera a pápeža Lina; Holzhauser toto obdobie označil ako ´zasievanie´

2)Smyrnianska – od Nera po cisára Konštantína Veľkého; ´mučeníctvo´

3) Pergamská – od Konštantína Veľkého po Karola Veľkého; ´obdobie učenlivosti´

4) Tyarská – od Karola Veľkého po Karola piateho; ´obdobie mieru´

5) Sardská – od Karola piateho po Veľkého kráľa /Le Grand Monarque/ a Svätého pápeža; ´obdobie revolúcií, vojen a apostáze´

6) Filadelfská – obdobie vlády Veľkého kráľa a Svätého pápeža; ´obnova´

7) Laodická – vláda Antikrista a veľké prenasledovanie; ´skaza´

CIRKEV SARDSKÁ – NAŠA EPOCHA

Zhrnutie


Dĺžka jednotlivých období je veľmi rozdielna. Od obdobia cirkvi laodickej (vláda antikrista) – ktorá by mala trvať tri roky (tri roky má byť Antikristovi dovolené vládnuť, aj keď sa toto obdobie môže teoreticky počítať aj od jeho narodenia), až po obdobie cirkvi Pergamskej (od Konštantína Veľkého po Karola Veľkého), čo je 500 rokov.

Obdobie, v ktorom my žijeme, je podobne dlhé. Ide o cirkev sardskú, teda piate obdobie. Podľa Holzhausera ide o dobu ´revolúcií, vojen a apostázy.´ Toto obdobie sa začalo počas vlády španielskeho kráľa z rodu Habsburgovcov, Karola V. Práve počas jeho života došlo k ´veľkej apostáze´ – protestantskej reformácii. Od tej doby sme prešli tridsať ročnou vojnou, francúzskou revolúciou, napoleonskými vojnami, revolučným rokom 1848, 1. svetovou vojnou, ruskou revolúciou, 2. svetovou vojnou. Podobne turbulentným obdobím si prešlo aj kresťanstvo ako také: z jednej cirkvi, tento stav trval 1500 rokov, sa za 500 rokov stalo viac ako 40 tisíc (zväčša apostatických) cirkví. Nehovoriac o totálnom prepade viery u ľudí. Slovíčko ´apostáza´ teda reprezentuje všetko od ateizmu cez protestantizmus až po nebezpečné pnutia v samotnej Katolíckej cirkvi.

Toto obdobie sa má skončiť príchodom ´Veľkého kráľa´ a ´Svätého pápeža.´ Obaja majú prísť z Francúzska počas najväčšej vojny, kedy celý Východný svet na čele s Ruskom a Čínou napadne Západ. Katolícka cirkev príde o pápeža a načas prestane de-facto existovať. Nad Rímom bude viať ruská vlajka. Tieto dve predpovedané osobnosti však majú situáciu zachrániť a prinavrátiť obnovenej Katolíckej cirkvi jej zašlú slávu a vážnosť. Veľká vojna, alebo III. svetová vojna, má zakončiť katastrofálne sardské obdobie, po ktorom prídu na rad dni obnovy – obdobie cirkvi filadelfskej.

List cirkvi sardskej, Zjavenie Jána

1 Anjelovi sardskej cirkvi napíš: Toto hovorí Ten, čo má sedem Božích duchov a sedem hviezd: Poznám tvoje skutky; že máš meno, akoby si žil, ale si mŕtvy. 2 Bdej a posilňuj, čo ešte ostalo, a už malo zomrieť. Lebo tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojím Bohom. 3 Preto si spomeň, ako si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie. Lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani nezvieš, v ktorú hodinu prídem k tebe. 4 Ale máš v Sardách zopár ľudí, ktorí si nepoškvrnili odev. Tí budú so mnou chodiť v bielom, lebo sú toho hodní. 5 Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi. 6 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.

Zjv2:1-6

(itm.com)

Sardy – mŕtva cirkev

Slovami B. Holzhausera

Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví. Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad bude len nemnoho.

Počas tohto obdobia bude mnoho ľudí zneužívať slobodu svedomia ktorá im bola daná. Títo ľudia … sa budú vysmievať kresťanskej jednoduchosti, budú ju volať hlúposťou a nezmyslom; zato však budú volať po nových pokročilých myšlienkach … svätú náuku Cirkvi budú zahaľovať nezmyselnými otázkami a premúdrenými argumentami.

Budú to zlé časy, storočie plné pohrôm a nebezpečenstiev. Falošné náuky budú všade a ich nasledovníci budú mať moc taktiež takmer všade; ale Boh dopustí veľké zlá proti Jeho Cirkvi – heretici a tyrani prídu náhle a neočakávane, votrú sa do Cirkvi. Vstúpia do Talianska a Rím zanechajú v sutinách. Budú páliť kostoly a všetko ničiť.


Akýsi pápež (má to byť ´posledný pápež´ sv. Malachiáša?) má počas nepokojov újisť z Ríma a zahynúť v exile. Vtedy sa do Cirkvi ´votrú heretici´, ktorí budú o sebe falošne tvrdiť, že oni sú pravými nástupníkmi na Petrovom stolci. Bl. A. Emmerichová povedala, že toto bude tá biblická ohavnosť spustošenia s neplatnými sviatosťami.

15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: 16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr; 17 kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu, 18 a kto bude na poli, nech sa0 nevracia vziať si plášť. 19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! 20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu, 21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. 22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: »Hľa, tu je Mesiáš« alebo: »Tamto je,« neverte. 24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. 25 Hľa, hovorím vám to vopred.

Mt24:15-25, slová JK

Prirovnanie k biblickým siedmim dňom stvorenia

Holzhauser prirovnal sedem období cirkvi k siedmim dňom stvorenia. O piatom dni – našej dobe – píše:

Piate obdobie možno prirovnať k piatemu dňu stvorenia sveta, kedy boli utvorené vtáky, ryby a zemské príšery. Je to doba, kedy sa ľudia ponoria do surovosti a váľať sa budú vo svojich hriechoch, podobne, ako sa zvieratá noria do svojich živlov. Cirkev bude v biednom stave a ľudské zákony budú bezzubé a tolerantné; doktrínami a učením Cirkvi sa bude opovrhovať; svätosť u ľudí nebude dobre strážená kňazmi. Rovnako tak politický poriadok bude veľmi krehký. Každý človek, rovnako ako príšery zemské, bude veriť len tomu, čo sa mu bude páčiť a robiť čo sa mu bude chcieť.

Prirovnanie k siedmim obdobiam starého sveta

Holzhauser prirovnal piate obdobie Cirkvi k piatemu obdobiu starého sveta:

Túto periódu môžeme tiež porovnať k piatej perióde starého sveta, od kráľa Šalamúna po Babylonské zajatie. V tejto epoche upadol Izrael do modloslužobníctva a Júda a Benjamín boli jediní, kto dodržoval pravú zmluvu. Takže v tomto období odpadne veľké množstvo katolíkov od jedinej pravej cirkvi a len nemnoho kresťanov prežije. Židovský štát bol po svojom odpade zrovnaný so zemou, Izraeliti sa stali otrokmi bezvercov. Tak sa stalo aj teraz: Svätá Ríša Nemeckého Národa bola spustošená a vyľudnená susednými národmi.

todayscatholicworld.com/…r-catholic-prophecy-papacy.pdf

jeanneshouseafire.blogspot.com/…le-holzhausers-visions_21.html

mpgavlak.blog.pravda.sk/…proroctvach-3-vitaz-od-zapadu/

fr.wikipedia.org/wiki/Barthélémy_Holzhauser

en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_Holzhauser

Blahoslavený Bartholomew Holzhauser bol nemecký kňaz, ktorý žil v 17. storočí. Počas svojho života napísal mnoho kníh a spísal aj rôzne proroctvá. Jedno z jeho najpozoruhodnejších proroctiev je to o siedmych obdobiach Cirkvi: od jej počiatku za čias Ježiša až do dôb jeho úhlavného protivníka, ktorý má prísť na jej samom konci – biblického Antikrista.

Pokračovanie článku ´Proroctvo o siedmich obdobiach Cirkvi´ :

mpgavlak.blog.pravda.sk/…o-o-siedmich-obdobiach-cirkvi/

ETAPY CIRKVI:

Toto je Holzhauserove rozdelenie siedmich cirkví z Apokalypsy:

1) Efezská – od čias Ježiša Krista do dôb Nera a pápeža Lina; Holzhauser toto obdobie označil ako ´zasievanie´

2)Smyrnianska – od Nera po cisára Konštantína Veľkého; ´mučeníctvo´

3) Pergamská – od Konštantína Veľkého po Karola Veľkého; ´obdobie učenlivosti´

4) Tyarská – od Karola Veľkého po Karola piateho; ´obdobie mieru´

5) Sardská – od Karola piateho po Veľkého kráľa /Le Grand Monarque/ a Svätého pápeža; ´obdobie revolúcií, vojen a apostáze´

6) Filadelfská – obdobie vlády Veľkého kráľa a Svätého pápeža; ´obnova´

7) Laodická – vláda Antikrista a veľké prenasledovanie; ´skaza´

ŠIESTE OBDOBIE – CIRKEV FILADELFSKÁ

Zhrnutie


U niektorých autorov sa možno stretnúť s názorom, že Malachiášov ´posledný pápež´ neznamená, že to bude posledný pontif v celých dejinách sveta, ale ´len´ posledný pápež nášho – piateho – obdobia. Pretože šieste obdobie Cirkvi, ako ho opísal Holzhauser, má byť RADIKÁLNE odlišné.

Keď Japonci prehrali II. svetovú vojnu, museli sa podrobiť podmienkam, ktoré im nadiktovali víťazi. A tak sa stalo, že ich cisár – ktorý bol ešte v roku 1944 považovaný za boha na zemi (!), dostal v roku 1945 status normálneho vládcu – človeka. Pre Japoncov bolo nepredstaviteľné, že by sa ich božský cisár vôbec mohol pokladať za bežnú osobu, ako boli oni. On bol pre nich niečo ako Kristus pre kresťanov. Predsa sa tak stalo. A niečo podobného sa udeje znova.

Holzhauser hovorí, že príde ďalšia veľká vojna kedy bude Rím dobytý nepriateľom, no jej celkovým víťazom sa stane ´Bohom pomazaný kráľ z Francúzska,´ potomok francúzskeho kráľovského rodu, ktorý ´zničí sektu Mohamedánsku´ a ´Anglicko, Rusko a Čínu obráti na katolícku vieru.´ Zároveň majú prestať existovať sekulárne republiky a národy sveta majú byť spravované katolíckymi kráľmi. Má vzniknúť akási nadnárodná únia štátov, zvaná Svätá Rímska Ríša – na ktorej čele má byť práve Veľký kráľ – a v rámci nej majú existovať jednotlivé katolícke kráľovstvá. V tejto dobe má byť obnovená aj Habsburská monarchia presne tak, ako to predpovedal jej posledný, zosadený cisár, blahoslavený Karol I.

Katolícka cirkev bude zažívať rozkvet aký už dávne veky nezažila, protestantizmus prestane existovať a ´všetci uznajú pápeža za jediného zástupcu Krista na zemi.´ Ľudia, ktorí budú žiť po veľkej vojne – a nebude ich veľa – budú zo strachu pred Božím hnevom žiť zbožné životy. Táto doba však nebude dlhá: hovorí sa, že má trvať 30 až 60 (možno 90) rokov. Potom sa svet opätovne obráti k hriechu.

Šiesta perióda má byť prípravou a nadýchnutím sa Cirkvi pred jej posledným a najväčším nepriateľom v celých dejinách sveta – biblickým Antikristom.

(wikipedia.org)

Počas storočnej vojny sa francúzskymi kampániami šírili proroctvá, že akási ´panna vzíde z lesov Orleánskych a vyženie Angličanov z Francúzska.´ Hlavne preto vyhovel kráľ Karol VII. Johanke z Arku – v podstate obyčajnej tínedžerke nízkeho pôvodu – keď k nemu prišla a žiadala si od neho vojsko. Bl. B. Holzhauser tvrdí, že sa v tejto krajine opäť udeje obdobný zázrak a znova to bude počas najväčšej núdze.

List cirkvi filadelfskej, Zjavenie Jána

7
Anjelovi filadelfskej cirkvi napíš: Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč; keď on otvára, nik nezavrie, a keď zatvára, nik neotvorí: 8 Poznám tvoje skutky – hľa, nechal som pred tebou otvorené dvere, ktoré nik nemôže zavrieť -, že máš málo sily, no zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. 9 Hľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria, že sú židia, a nie sú, ale luhajú. Hľa, spôsobím, že prídu a poklonia sa pred tvojimi nohami a poznajú, že ťa milujem. 10 Preto, že si zachoval moje slovo a vytrval si, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. 11 Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec. 12 Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevyjde von. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Otca, aj svoje nové meno.13 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám.

Zjv3:7-13

Slovami B. Holzhausera

Nikto nebude môcť prekrútiť slovo Božie. Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.

Počas šiestej periódy Cirkvi urobí presvätý Boh také zázraky, aké si nikto nevie ani predstaviť. Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky. Ríša Moslimov bude zničená a tento kráľ bude vládnuť nad východom aj na západom. Všetky národy budú uctievať Boha skrze jedinú pravú Rímskokatolícku Cirkev. Po strašnom ničení ktoré zasiahne Anglicko, mier sa prinavráti do tejto krajiny. A Anglicko sa opäť stane Katolícke.


(youtube.com)

Filadelfy – cirkev verná

Prirovnanie k siedmim dňom stvorenia

Túto dobu možno prirovnať k šiestemu dňu, kedy Boh stvoril človeka na svoj obraz a nariadil mu, aby sa stal pánom všetkého tvorstva na zemi. Takže človek tejto doby bude svojou dobrotivosťou a svätosťou skutočným obrazom Boha. A VEĽKÝ KRÁĽ bude vládnuť nad všetkými národmi.

Prirovnanie k siedmim obdobiam starého sveta

Toto obdobie možno prirovnať k šiestemu obdobiu starého sveta, od príchodu Izraelitov z Babylonského zajatia a obnovenia Jeruzalemského chrámu, až po narodeniu Krista. Tak ako Boh potešil svoj ľud znovu vystavaním chrámu a svätého mesta, tak ako všetky kráľovstvá patrili do jednej veľkej Rímskej ríše, a tak ako Cézar Augustus, najmocnejší a najskvelejší vládca, porazil všetkých nepriateľov a dal svetu štyridsať päť rokov mieru; tak Boh vyleje na svoju Cirkev, ktorá bola v piatom období svedkom strašného ničenia a prenasledovania, najhojnejšie milosti.

(amazon.fr)

Proroctvá o ´Veľkom kráľovi´ a ´Svätom pápežovi´ sú vo Francúzsku dobre známe.

Opis Veľkého kráľa /Le Grand Monarque/ a Svätého pápeža /Le Saint Pape/ v Zjavení Jána

Bl. B. Holzhauser tvrdí, že Veľký kráľ a Svätý pápež, ktorí majú predchádzať príchodu Antikrista, sú opísaní v Zjavení Jána

1 I videl som zostupovať z neba iného mocného anjela, zahaleného do oblaku a s dúhou na hlave. Jeho tvár bola ako slnko, jeho nohy ako ohnivé stĺpy 2 a v ruke mal otvorenú knižku. Pravou nohou si stal na more, ľavou na zem 3 a zvolal mohutným hlasom, ako keď reve lev. A keď zvolal, sedem hromov prehovorilo svojím hlasom. 4 A keď dohovorilo sedem hromov, chcel som písať, ale počul som hlas z neba, ktorý hovoril: „Zapečať, čo hovorilo sedem hromov, a nepíš to!“ 5 Tu anjel, ktorého som videl stáť na mori i na zemi, zdvihol k nebu svoju pravú ruku 6 a zaprisahal sa na Žijúceho na veky vekov, ktorý stvoril nebo a čo je v ňom, zem a čo je na nej, i more a čo je v ňom: „Času už nebude!“

Zjv10:1-6

14 Potom som videl, a hľa, biely oblak a na oblaku sedel ktosi ako Syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák.

Zjv14:14

15 A z chrámu vyšiel iný anjel, ktorý volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: „Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy; žatva na zemi dozrela.“ 16 A ten, čo sedel na oblaku, hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá.

Zjv 14:15,16

Holzhauser píše:

(Zjv10:1-6) toto je opis Veľkého kráľa, ktorého pošle sám Boh. Bude mocný ako anjel, pretože nikto ho nebude môcť poraziť. Bude predvojom Božím. Príde dolu z neba, čo znamená, že bude odkojený na prsiach matky, Katolíckej cirkvi. Oblak, ktorým je zahalený, symbolizuje pokoru, s ktorou bude kráčať … Dúha nad jeho hlavou symbolizuje, že prinesie mier celej zemi. Tvár ako slnko predstavuje nádheru jeho svätosti, slávy, cti, veľkoleposti, takže ho budú nasledovať všetci princovia zeme. To, že stojí na mori aj zemi znamená, že bude vládnuť nad celou zemou a všetkým moriam.

(Zjv14:14) je druhým opisom Veľkého kráľa. Koruna symbolizuje jeho vládu na celou Svätou Rímskou ríšou. Kosák v jeho ruke predstavuje jeho mocnú armádu, s ktorou zničí všetkých nepriateľov Boha.

(Zjv14:15) hovorí o Veľkom a Svätom Pápežovi, ktorý, zoslaný Bohom, bude kričať po svätosti Cirkvi, takže Veľký kráľ vykorení koreň bezbožnosti, keď už miera hriechov a ohavností pretečie.

todayscatholicworld.com/…r-catholic-prophecy-papacy.pdf

jeanneshouseafire.blogspot.com/…le-holzhausers-visions_21.html

fr.wikipedia.org/wiki/Barthélémy_Holzhauser

en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_Holzhauser
Milada Pišteková shares this
37
ľubica
Obdobie, v ktorom my žijeme, je podobne dlhé. Ide o cirkev sardskú, teda piate obdobie. Podľa Holzhausera ide o dobu ´revolúcií, vojen a apostázy.´ Toto obdobie sa začalo počas vlády španielskeho kráľa z rodu Habsburgovcov, Karola V. Práve počas jeho života došlo k ´veľkej apostáze´ – protestantskej reformácii. Od tej doby sme prešli tridsať ročnou vojnou, francúzskou revolúciou, napoleonskými …More
Obdobie, v ktorom my žijeme, je podobne dlhé. Ide o cirkev sardskú, teda piate obdobie. Podľa Holzhausera ide o dobu ´revolúcií, vojen a apostázy.´ Toto obdobie sa začalo počas vlády španielskeho kráľa z rodu Habsburgovcov, Karola V. Práve počas jeho života došlo k ´veľkej apostáze´ – protestantskej reformácii. Od tej doby sme prešli tridsať ročnou vojnou, francúzskou revolúciou, napoleonskými vojnami, revolučným rokom 1848, 1. svetovou vojnou, ruskou revolúciou, 2. svetovou vojnou
ľubica shares this
425
Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.
Počas šiestej periódy Cirkvi urobí presvätý Boh také zázraky, aké si …
More
Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.

Počas šiestej periódy Cirkvi urobí presvätý Boh také zázraky, aké si nikto nevie ani predstaviť. Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky. Ríša Moslimov bude zničená a tento kráľ bude vládnuť nad východom aj na západom. Všetky národy budú uctievať Boha skrze jedinú pravú Rímskokatolícku Cirkev. Po strašnom ničení ktoré zasiahne Anglicko, mier sa prinavráti do tejto krajiny. A Anglicko sa opäť stane Katolícke.
Miroslav Kusalik shares this
540
🙏 🙏