2xs
2xs

Najsvätejší Ruženec Panny Márie, 15 dekádovy Ruženec

@KristianKeller ---Ty jsi ani nepochopil, co jsem psal dříve a už meleš dál... své zmaty. Vůbec ses nevyjádřil k obrovské spoustě faktů, které jsem uvedl a které jasně ukazují, jak nekonzistentní je praxe v Církvi, a jak děsivě jsi mimo ty (heretik), hlavně však jsi neschopný adekvátně se podle toho zkorigovat. Mě nezajímají názory lidí, ani povolení od papežů - mě mnohem víc zajímá, co (ne-)…More
@KristianKeller ---Ty jsi ani nepochopil, co jsem psal dříve a už meleš dál... své zmaty. Vůbec ses nevyjádřil k obrovské spoustě faktů, které jsem uvedl a které jasně ukazují, jak nekonzistentní je praxe v Církvi, a jak děsivě jsi mimo ty (heretik), hlavně však jsi neschopný adekvátně se podle toho zkorigovat. Mě nezajímají názory lidí, ani povolení od papežů - mě mnohem víc zajímá, co (ne-)řekl Ježíš. Viz "Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu." [1. Korintským 1] Apollos ani žádný papež, de Montford nebo jiný člověk tě nespasil ani nezachrání, až se jednou budeš kroutit a zodpovídat ze svévole, zmatení a praktik jasně Ježíšem zakázaných. Ani iluzorní "sila Ruženca" nebo jakékoliv "zjevení" ti samozřejmě nepomůže.
Takže:
1) Ježíš řekl, jak se nemodlit: "Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni". -Je to slovo dost jasné???
2) Ježíš řekl, jak se modlit: "Vy se modlete takto: Otče náš, jenž...". -Proč to asi řekl? Aby si to kdejaký pomatenec dělal jinak? Četl jsi vůbec Písmo svaté = Slovo Boží? Co ti pak není jasné? Nevíš, že máš při modlitbě oslovovat přímo našeho Otce, jediného živého a pravého Boha (který jediný koná a dává) a nikoliv místo toho lidi? Je ti z Ježíšových slov ještě něco nejasného? Jsi tak nejistý, že se musíš jít zeptat na povolení jiných zmatených či odchýlených lidí, třeba i papeže? To je mi tě tedy líto... Nebyl ti dán rozum? Nebyl jsi vyučován v náboženství, abys věděl, že modlitba je rozmluva s Bohem, a nikoliv prosbičky k lidem za přímluvu? Nevíš, komu máš věnovat svůj čas i celé srdce, síly i rozum? Nevíš, že ti nesmí být milejší a přednější nikdo a nic před Bohem?
3) Ježíš po celý svůj život nehovořil o své matce, kromě jednoho případu odmítajícího jakékoliv výsadní postavení: "Kdo je má matka, a kdo jsou moji příbuzní?" [Matouš 12 a Marek 3] a pokud hovořil k ní, tak to nebyla nijak vyvyšující slova, nýbrž: "Co mi chceš ženo?" a "Hle tvůj syn" (o Janovi). NIKDY neřekl ani apoštolům ani jiným učedníkům, aby Boha prosili skrze jeho rodičku Marii, ani aby doufali raději v člověka a jeho přímluvu. NE! Hovořil jasně: vy oslovujte svého nebeského Otce, přímo, bez prostředníků, a o cokoliv ho budete žádat v mém jménu, dá vám to. Tedy je nesmysl dělat to jinak (přesně jak psal svatý Cyprián). Nevíš, že máš jen jednoho Pána, takže žádnou paní? Opravdu jsi tak zmatený, že nevíš ani takový základ? Že patříš a máš cele patřit Bohu? Že jemu máš sloužit celým NEROZDĚLENÝM srdcem? - Četl jsi už ten traktát O modlitbě Páně? Nečetl, jinak bys už věděl jak jsi mimo a zalezl bys hanbou pod zem. A pokud pro tebe neznamená myslitel, učitel, biskup a mučedník nic, neznáš ani základních 6 pravd víry a Katechismus? Nehodláš se podle toho řídit? Nevadí ti rozpory tvého jednání s tímto základem pravé víry v Boha, ale meleš irelevantní nesmysly na podporu své uchýlené praxe? Nevíš, že JEDINÝ je náš přímluvce u Otce - je to Ježíš, Boží Syn! +také Galatským 3,20 "Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden." +také 1. Janův 2,1 "Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého." --TAKŽE ZCELA JASNĚ NEZVÍTĚZÍ NĚJAKÉ NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE, ale jediným vítězem JIŽ JE jediný svatý Král, Ježíš. Nikoliv nějaký člověk, který nás nezachránil.
"Odvrhujete Boží přikázání, abyste se drželi svého podání". =jsi svévolník jako farizeové.

Abys to nemusel hledat, podstatnou část ti sem vložím (mimochodem Cypriánovy texty jsou i součástí modliteb Breviáře):

Z Boží vůle bylo již ústy Božích služebníků proroků řečeno mnoho věcí, které by měly dojít sluchu. Ale oč důležitější je to, co říká sám Boží Syn, co Boží Slovo, které dávalo promlouvat prorokům, prohlašuje vlastními ústy! ... máme nyní ve světle paprsku milosti kráčet cestou života, vedeni a řízeni samým Pánem.
On nám kromě jiných spasitelných napomenutí a Božích přikázání, jimiž se staral o spásu svého lidu, dal také vlastní návod, jak se modlit, sám nás upozornil a poučil, oč máme prosit. Ten, který nám daroval život, naučil nás také modlitbě, a to se stejnou laskavostí, s níž nás zahrnul i vším ostatním. Chtěl totiž, abychom byli snáze vyslyšeni, když se k Otci obracíme s prosbou a modlitbou, které nás naučil Syn.
Vždyť ve které modlitbě může být více Ducha než v té, kterou nám dal Kristus, ten, který nám poslal i samého Ducha Svatého? A v které prosbě je pro Otce více pravdy než v té, kterou pronesl vlastními ústy Syn, jenž sám je pravda? Takže modlit se jinak, než jak nás on naučil, je nejen hloupost, ale i provinění; však také on sám důrazně prohlásil: Odvrhujete Boží přikázání, abyste se drželi svého podání.
Proto se, bratři nejmilejší, modlete tak, jak nás tomu naučil božský Učitel. Modlitba je Bohu milá a blízká, když se modlíme slovy, která pocházejí od něho, když k jeho sluchu stoupá modlitba Kristova.
Ať Otec pozná v naší prosbě slova svého Syna: ten, který sídlí hluboko v srdci, ať je i v hlase. A protože ho máme u Otce jako přímluvce za naše hříchy, když jako hříšníci žádáme odpuštění svých provinění, užívejme slov svého přímluvce. Říká přece, že o cokoli požádáme Otce v jeho jménu, dá nám to. Oč snadněji tedy dosáhneme toho, zač v Kristově jménu prosíme, jestliže budeme prosit jeho vlastní modlitbou?
2xs

Najsvätejší Ruženec Panny Márie, 15 dekádovy Ruženec

@KristianKeller
ad 1) Píšeš nedoložitelný nesmysl a lež - Ježíš nikdy o mnohomluvném růženci se stopadesáti ani s dvěmisty Zdrávasy nehovořil. Ani Bůh Otec ne, ani Duch svatý. Ježíš by na to rozhodně NEZAPOMNĚL, pokud by to mělo pro nás jakékoliv pozitivum. Pokud umíš číst a myslet, už jsi se dočetl, že Ježíš je dokonalý a definitivní zjevení, a to již bylo ukončeno, a to jednoznačně bez …More
@KristianKeller
ad 1) Píšeš nedoložitelný nesmysl a lež - Ježíš nikdy o mnohomluvném růženci se stopadesáti ani s dvěmisty Zdrávasy nehovořil. Ani Bůh Otec ne, ani Duch svatý. Ježíš by na to rozhodně NEZAPOMNĚL, pokud by to mělo pro nás jakékoliv pozitivum. Pokud umíš číst a myslet, už jsi se dočetl, že Ježíš je dokonalý a definitivní zjevení, a to již bylo ukončeno, a to jednoznačně bez růžence (modlitba Zdrávasu vznikla až sestavením člověkem Savanarolou roku 1495, kdy už bylo Boží (Ježíšovo) zjevení ukončené skoro 15 století. Prosím, nepiš nesmysly ani lži. Čti řádně (nenuť mě fakta opakovat) a mysli poctivě, a ne klamavě.
ad 2) další rozpor a tvrzení lži: v prvním bodě píšeš, že růženec je od Boha, a zde zase že je od Marie.
>"sa modlí smerom ku Pánovi"
---kdyby to byla modlitba, jednalo by se o rozhovor s Bohem, ne člověkem... o slova k Bohu.
---kdyby to byla pravda, nebylo by tam neustále Maria... Maria. Oslovuješ-li svého otce, říkáš mu Růženo nebo Matyldo?
ad 3) ne, to není lež (jako lhář se prokazuješ bohužel ty), nýbrž jde o historická fakta a historickou osobu z 15. století. Informace jsou jednoznačné a pravdivé. Lze to dohledat všude, mj. na wikipedii. Zdrávas v této podobě (druhou polovinu Zdrávasu dodal právě Savanarola) existuje od 15. století, tedy to, co se modlíš je drmolivý balast k člověku, a neexistuje déle než 5 století.
ad 4) o nenávisti zde hovoříš jen a pouze ty
ad 5) tvoje domněnky, co se kdo musí minimálně naučit "pod hrozbou páchania smrteľného hriechu" jsou irelevantní. Naopak relevantní je, co řekl Ježíš a co je napsáno v Katechismu (citoval jsem ti z něj, ale opět jsi nedokázal číst a chápat).
ad 6) co je v rozporu s Ježíšem a v rozporu dokonce i s katechismem, to je nedůslednost, hloupost a klam. Nadbytečný až škodlivý balast.
ad 7) tvé názory a zmatky mě nezajímají. Bůh a Ježíš mě zajímají.
Také mě zaujaly bludné a modloslužebné praktiky na katolickém místě Svatá Hora, ale tato šílená a vadná praxe se vyskytuje bohužel velmi často i jinde.

@Theodorá-Máriá
Promiň, ale co se traduje vcelku nikoho nezajímá. Podstatné je CO JE PRAVDA a CO JE SPRÁVNÉ. Modlitba je pouze k Bohu, Ježíš nám odkázal Otče náš, výslovně řekl, že mnohomluvné modliby jsou špatné, pohanské, bláhové, směšné... že pro množství slov nebudeme vyslyšeni. A také řekl, že ON je Cesta, Pravda a Život. Ne nikdo jiný, ani skrze nikoho jiného, nýbrž jen skrze něho, Krista, naši hlavu, můžeme být v Bohu jako jeho tělo.

>"HLE matka tvá"
---to bylo řečeno apoštolu Janovi, stejně jako klíče byly dány Petrovi a ke zradě byl poslán Jidáš... ne všichni apoštolové kolektivně, ale konkrétně, osobně a jednotlivě! Rozhodně pak nebyla konkrétní Ježíšova slova k jednomu člověku určena ke každému tehdejšímu či budoucímu člověku. Velmi častý vadný argument "citace" tradovaný nesmysl a tradovaná lež. Pouze ti dva jmenovaní byli dáni sobě navzájem, aby o sebe vzájemně pečovali jako matka a syn (protože Ježíš jako syn právě umíral).

>"Učiňte všechno co vám přikáže"
---tento citát není relevantní k řešenému problému. Mimochodem bezprostředně před tím Ježíš na Mariinu iniciativu / ingerenci reagoval poměrně drsně "Co mi chceš ženo! Ještě nepřišla má hodina."
2xs

Najsvätejší Ruženec Panny Márie, 15 dekádovy Ruženec

1) není žádný "nejsvětější" růženec - nejsvětější je Bůh, avšak nic vytvořeného člověkem.
2) není to růženec panny Marie (ona se ho tak nemodlila, ani nemohla) - jde tedy o lež už v titulku.
3) Zdrávas v dnešní podobě dotvořil až roku 1495 jistý výtečník, jménem Savonarola, fanatický kazatel a dominikánský řeholník, který mocensky ovládl Florencii a přeměnil tuto republiku na přísně teokratický …More
1) není žádný "nejsvětější" růženec - nejsvětější je Bůh, avšak nic vytvořeného člověkem.
2) není to růženec panny Marie (ona se ho tak nemodlila, ani nemohla) - jde tedy o lež už v titulku.
3) Zdrávas v dnešní podobě dotvořil až roku 1495 jistý výtečník, jménem Savonarola, fanatický kazatel a dominikánský řeholník, který mocensky ovládl Florencii a přeměnil tuto republiku na přísně teokratický stát (s mravnostní policií, která směla volně vstupovat do domů a dle své libosti ničit vše, co uzná za špatné a nemravné). Poté, co se obrátil proti samotnému papeži, byl po uvalení papežské klatby exkomunikován. Savonarola exkomunikaci drze označil za neplatnou a papeži tedy nezbyla jiná možnost, než pohrozit Florencii interdiktem. Nakonec byl tento svévolník a zjevně pyšný extrémista upálen na hranici poté, co mu bylo papežským komisařem sděleno: „Vylučuji tě z církve bojující a z církve vítězné“. Takže asi proto mají někteří v tak šílené oblibě Zdrávas právě jím sestavený...
4) nejde o modlitbu (Zdrávas, ani 150x Zdrávas ani 200x Zdrávas), protože MODLITBA JE ROZMLUVA S BOHEM
5) učedníci se Ježíše zeptali, JAK se máme modlit, a on jim to hned jasně řekl: TAKTO. a) přímo k Otci (tedy ne přes prostředníka člověka) a b) ne mnohomluvně jako pohané, nýbrž stručně, věcně a dokonale. I proto napsal svatý mučedník Cyprián ve svém traktátu O modlitbě Páně (mj.): "Takže modlit se jinak, než jak nás on naučil, je nejen hloupost, ale i provinění; však také on sám důrazně prohlásil: Odvrhujete Boží přikázání, abyste se drželi svého podání." A v katechismu je jasně stanoveno (KKC 2761), že „Každý tedy může podle svých potřeb vysílat k nebi různé MODLITBY (samozřejmě k Bohu), začínaje ovšem vždycky modlitbou Páně, která zůstává základní modlitbou“.
6) KKC 65 uvádí jasně: "Kristus, Boží Syn, který se stal člověkem, je jedinečným, dokonalým a definitivním Slovem Otce, který v něm říká všechno, a nebude už jiné slovo než toto." --tedy nějaké doplnění něčeho dokonalého, definitivního (Slova Otce) je nemožná a nesmyslná snaha, tedy všichni senzacechtiví marianisté a fandové tzv. mariánských zjevení popírají základy katolické víry, když odsunují jediného Boha / jediného Pána Ježíše z centra své pozornosti, lásky, času... (z CELÉHO srdce, z CELÉ mysli, z CELÉ síly...) a jednají ve prospěch nejistých přílepků... orientují své pochybné city na stvoření (člověka Marii) a ne na Stvořitele všeho, včetně té Marie.
7) Marie je Bohem speciálně obdarovaná speciální ale právě proto skromná žena, služebnice Páně, a nikdy by nestrhávala pozornost na sebe na úkor Boha (v tomtéž božím času), nikdy by nechtěla úctu k sobě, natož poklekání před její soškou (to náleží pouze Bohu), ani líbání hábitů té sošky a jiné excesy, které lze vidět jako hromadnou a opakovanou modloslužbu na Svaté Hoře u Příbrami na závěr mše, před svatostánkem Boha v domě Božím... kde je potom do popředí před monstranci představena tato modloslužebná soška, která monstranci zastiňuje.
Marie je ctihodná žena, příklad poslušnosti a pokory, ne však předmět zběsilé úcty a zcela zvrhlé zBOŽnosti. Ježíš za celý svůj život, ani po zmrtvýchvstání NIKDY a ANI JEDENKRÁT nepoukázal na Marii, nedal ji ani za příklad a NIKDY nikoho nevyzýval k "modlitbě" k člověku nebo skrze člověka, ani k využívání člověka jako prostředníka. JEDINÝ je náš přímluvce u Otce - tím je Ježíš, Boží Syn (viz epištoly). On o sobě řekl, že je Cesta, Pravda a Život.
2xs

PUSSY RIOT podpořil K. Schwarzenberg

2xs

PUSSY RIOT podpořil K. Schwarzenberg

svobodnenoviny.eu/17-listopad-201…

podle mě není jedno, jaké postoje zaujímáme, a i když jsou nějaké scénáře, NA NÁS záleží, jak se k nim postavíme. (pokud jsme tedy bdělí, v obraze... o což bychom se každý měli usilovně snažit).
2xs

PUSSY RIOT podpořil K. Schwarzenberg

Otče Tomáši, přidávám se k vašemu vyznání - byl jsem v tomto naprosto stejně pomýlený v úsudku.
2xs

TAIZÉ - Dans nos obscurités ("In our darkness, kindle a fire" / "Im Dunkel unsrer Nacht")

V temnotách našich dnů zapal oheň, který nezhasíná, nikdy nezhasíná v nás...
---nevíte někdo, kde je to v kvalitním českém provedení? třeba i jen MP3...