Sv.Prokop
Sv.Prokop

Lhář František se zastává Jidáše, který prodal Krista

Zvláštní, že tak základními otázkami se musíme zabývat po 2000 letech dějin křesťanství. Zjevně je doba převratných vynálezů !
Sv.Prokop

Sexuální úchyl Tomáš Halík medituje při úchylnostech,

Chce se mi zvracet !
Sv.Prokop

Burke: považuje František kardinálov Dubie za "bláznov"?

Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do krajin judských za Jordán. Velké zástupy šly za ním, a on je tam uzdravil.Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?“Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;…More
Když Ježíš dokončil tato slova, odebral se z Galileje do krajin judských za Jordán. Velké zástupy šly za ním, a on je tam uzdravil.Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?“Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘ takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Namítnou mu: „Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?“ Odpoví jim: „Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.“ (Matouš 19, 1-9)
Sv.Prokop

Turečtí nacionalisté zhanobili arménsky kostel v Konstantinopoli a napsali: Tato země je naše!

1053 - úmrtí Sv. Prokopa, "českého strážce odkazu Cyrilometodějského", neboli odkazu východního, tedy byzantského
1054 - odcizení mezi západními a východními křesťany (tedy byzantskými) vyústilo v církevní rozkol zvaný Velké schizma
1071
- v bitvě u Mantzikertu ztratila Byzantská říše ve prospěch Turků většinu Malé Asie, tedy svoji podstatnou část.
1453 - pád Byzantské říše dobytím Konstant…More
1053 - úmrtí Sv. Prokopa, "českého strážce odkazu Cyrilometodějského", neboli odkazu východního, tedy byzantského
1054 - odcizení mezi západními a východními křesťany (tedy byzantskými) vyústilo v církevní rozkol zvaný Velké schizma
1071
- v bitvě u Mantzikertu ztratila Byzantská říše ve prospěch Turků většinu Malé Asie, tedy svoji podstatnou část.
1453 - pád Byzantské říše dobytím Konstantinopole Turky = VÝSLEDEK CÍRKEVNÍHO ROZKOLU

Já jsem k vám, bratří, nemohl mluvit jako k těm, kteří mají Ducha, nýbrž jako k těm, kteří myslí jen po lidsku, jako k nedospělým v Kristu. Mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste jej nemohli snést – ani teď ještě nemůžete,
neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? Když se jeden z vás hlásí k Pavlovi a druhý k Apollovi, neznamená to, že jste lidé světa? Kdo je vlastně Apollos? A kdo je Pavel? Služebníci, kteří vás přivedli k víře, každý tak, jak mu dal Pán. Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst; a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. (1. Epištola Sv. Pavla Korintským 3, 1-7)
Sv.Prokop

Vychovávat ve svobodě

Pro apredsasatoci: Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. (Římanům 13, 6) Bezbožná vláda je Božím dopuštěním.
Sv.Prokop

Vychovávat ve svobodě

Pro Henta: Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly. …More
Pro Henta: Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát, neboť nenese meč nadarmo; je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo. Proto je nutno podřizovat se, a to nejen z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. (Římanům 13, 1-6) Vládnoucí moc v boží službě se tedy drží svých úkolů a nenese meč nadarmo.
Sv.Prokop

Tichý hlas v duši: Boží ticho

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. (Židům 11,3)
Sv.Prokop

Vychovávat ve svobodě

Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. (1. Epištola Sv. Pavla Korintským 2, 3-5)
Sv.Prokop

Tichý hlas v duši: Boží ticho

aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka: ‚Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa.‘ Mt 13, 35
Sv.Prokop

Bavorsko vyznamenáva kríž - [bývalá] Katolícka Cirkev odsudzuje krok

Neboť v Písmu stojí: ‚Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.‘ Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným‘, ale i ‚kamenem úrazu a skálou pádu‘. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu – k tomu také byli určeni. Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid …More
Neboť v Písmu stojí: ‚Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.‘ Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to ‚kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným‘, ale i ‚kamenem úrazu a skálou pádu‘. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu – k tomu také byli určeni. Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. (1. Petrův 2, 6-9)
Sv.Prokop

Bavorsko vyznamenáva kríž - [bývalá] Katolícka Cirkev odsudzuje krok

Kdybych já, bratří, dosud kázal, že obřízka je nutná, proč bych byl vlastně pronásledován? Vždyť by tím bylo odstraněno pohoršení, jímž je kříž. Gal 5,11
Sv.Prokop

Biskup Malý: Babiš by neměl být premiérem. Kdyby spolupráci s StB přiznal, dalo by se mu odpustit …

Nehádej se o to, do čeho ti nic není, a nevměšuj se do rozepře hříšníků. Sírachovec 11,9
Sv.Prokop

RAYMOND LEO CARDINAL BURKE: MARTÝRIUM ZA VIERU V NAŠEJ DOBE

Ďábel se bojí bohulibé oběti. Větší či menší.
Sv.Prokop

Stanovisko KBS k avizovanej neúčasti prezidenta Andreja Kisku na koncerte v Redute

Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou.“
Levi nechal všeho, vstal a šel za ním.
A ve svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali.
Ale farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?“
Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
More
Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou.“
Levi nechal všeho, vstal a šel za ním.
A ve svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam množství celníků a jiných, kteří s ním stolovali.
Ale farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?“
Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“ (Lukáš 5, 27-32)
Sv.Prokop

Na Slovensku nemá kto pracovať…

Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.“ (Jan 12,26)
Bůh sem došel podél Dunaje! Vyrovnejme tedy stezky jeho následovníkům !
domaci.ihned.cz/c1-60194090-cyr…
cs.wikipedia.org/wiki/Dunaj
cs.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_Troj…
Sv.Prokop

Na Slovensku nemá kto pracovať…

Ekonomická pravda je jednoduchá: Vztah nabídky a poptávky určuje cenu. To platí i pochopitelně i pro volný trh práce, nakolik není zdeformován regulací.
Sv.Prokop

Ak by Glora.TV neexistovala, museli by sme ju vytvoriť

pro ceskoslo: Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘. (Mt 10,34-36)
Sv.Prokop

Kacírski Nemeckí Biskupi zavádzajú Sv.Prijímanie pre Protestantov

Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. (1. Korintským 11, 27)
Sv.Prokop

"Svetová Schôdza Rodín" rozširuje homosexuálnu ideológiu

Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže …More
Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet! (Galatským 1,6-9)