Clicks1.7K

Obowiązek ewangelizowania Żydów

Dobrzy i żyjący Ewangelią katolicy od wieków odnoszą się życzliwie do rodaków Pana Jezusa (teoria chazarska jest mitem: davidduke.com/rethinking-khazar-theory/), natomiast źli i nieżyjący Ewangelią katolicy od wieków nienawidzą i prześladują Żydów (papieże przez wieki sprzeciwiali się temu).

Polacy z narażeniem życia ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Taka jest nasza katolicka i narodowa tradycja. Tak postępowali prawdziwi katolicy w przeciwieństwie do wielu uczniów Marcina Lutra. Z tego powodu Polska od wieków nazywana jest "Rajem dla Żydów" (niektórzy z nich okazali nam i nadal okazują czarną niewdzięczność).

OBOWIĄZEK SPRZECIWU WOBEC TALMUDYCZNEGO RASIZMU I KONIECZNOŚĆ ODPIERANIA ATAKÓW NA KATOLICKĄ POLSKĘ

Nie oznacza to, że mamy akceptować antychrześcijański Talmud, który jest także źródłem rasistowskiej mentalności wielu Żydów (oczywiście nie wszystkich).

Nie oznacza to, że nie wolno nam sprzeciwiać się haniebnemu szkalowaniu Polski przez niektórych przedstawicieli narodu żydowskiego, przypisujących nam odpowiedzialność za niemieckie zbrodnie dokonane przez nazistów na okupowanych terenach Polski.

Nie oznacza to, że nie powinniśmy sprzeciwiać się dążeniom niektórych środowisk żydowskich bezpodstawnie domagających się odszkodowania (firma "Holocaust business" nie dostanie ani grosza).

Nie oznacza to, że mamy biernie akceptować destrukcyjną (jawną) działalność Światowego Kongresu Żydów (WJC), lub (niejawną) działalność loży B'nai B'rith oraz innych organizacji, czy pojedyńczych osób pochodzenia żydowskiego.

Nie oznacza to, że nie mamy prawa domagać się przeprosin ze strony Żydów za haniebne postępowanie niektórych z nich zwłaszcza w okresie komunistycznym. Nawet sam Szewach Weiss przyznał, że część Żydów po wojnie z ofiar zamieniła się w katów w UB (www.tvp.info/29743694/czesc-zydow-po-…).

Wszelkim niesprawiedliwym i szkodzącym Polsce dążeniom ze strony niektórych środowisk żydowskich mamy obowiązek zdecydowanie się przeciwstawiać. Nie wolno nam jednak z tego powodu nienawidzić i oskarżać całego narodu żydowskiego, tym bardziej że wielu uczciwych Żydów staje w obronie Polski.

Nie wolno też oskarżać całego narodu żydowskiego z powodu tzw. "mordów rytualnych" popełnianych przez sektę fanatyków aszkenazyjskich (patrz: Słów kilka o „mordów rytualnych”). Ogromna większość Żydów nie ma z tym nic wspólnego.

ANTYSEMITYZM JEST GRZECHEM I ZAPRZECZENIEM EWANGELII

Antysemityzm jest grzechem i zaprzeczeniem Ewangelii, ponieważ Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi i miłością obejmuje wszystkie swoje dzieci. Nie wolno katolikowi nienawidzić żadnego człowieka. Z tego powodu papieże przez wieki bronili Żydów przed złymi katolikami i zabraniali przeszkadzania Żydom w praktykowaniu judaizmu talmudycznego.

Warto pamiętać, że Luter był ojcem antysemityzmu, dlatego kto świadomie i dobrowolnie nienawidzi Żydów, ten jest jego uczniem.

KATOLICKI OBOWIĄZEK MIŁOWANIA NIEPRZYJACIÓŁ

Jaka więc powinna być właściwa postawa katolików wobec wyznawców antychrześcijańskiego judaizmu?

Nasz Boski Zbawiciel nakazał nam:

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 43-48).

Św. Paweł nauczał:

Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie!(Rz 12, 14).

Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. Jeżeli pragnie - napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!(Rz 12, 17-21).

Św. Piotr Apostoł nakazał:

Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie!(1 P 3, 9).

Starożytna zasada chrześcijańska głosi:

Kochaj grzesznika, nienawidź grzechu (Św. Augustyn z Hippony).

Br. Innocenty Wójcik OFMConv (świadek życia św. Maksymiliana Marii Kolbego) daje takie świadectwo:

W okresie dwudziestolecia międzywojennego Polacy wiele doznawali krzywd od Żydów przez wyzysk. Nigdy z ust o. Maksymiliana nie słyszałem narzekania na Żydów. Gdy nieraz ktoś pisał przeciwko Żydom, o. Maksymilian nie pochwalał tego. Mówił, że nie można nikogo oskarżać, potępiać; zło należy piętnować, rugować i naprawiać, ale ludzi należy kochać. Tak było w Niepokalanowie przez cały czas, mimo że nieraz pisma żydowskie pisały paszkwile i oszczerstwa (Innocenty Wójcik OFMConv, "O działalności o. Maksymiliana Marii Kolbego i Niepokalanowa na rzecz Żydów", s. 131-134; niepokalanow.pl/…/nie-narzekal-na…).

ŻYDZI DO DZISIAJ NIE WIEDZĄ KIM JEST PAN JEZUS

Żydzi tak naprawdę nie wiedzieli, kogo ukrzyżowali. Tylko Bóg wie, w jakim stopniu ta nieświadomość była zawiniona u krzyżujących Go współrodaków. Na podstawie Ewangelii można jedynie przypuszczać, że największą winę ponoszą faryzeusze i uczeni w Piśmie. Chrystus Pan w sposób niesłychanie surowy piętnował ich postawę pełną pychy, obłudy i przewrotności. On znał ukryte intencje i motywacje, a więc doskonale znał stopień ich winy. Jednocześnie modlił się do Ojca za nienawidzących Go rodaków:

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34).

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza:

Oni bowiem, według świadectwa Apostoła, "nie ukrzyżowaliby Pana chwały" (1 Kor 2, 8), gdyby Go poznali (KKK 598).

Święty Paweł stwierdza:

Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały (1 Kor 2, 7-8).

A więc gdyby Żydzi poznali Chrystusa, gdyby rozpoznali w Nim Mesjasza, Syna Bożego, nie ukrzyżowaliby Go (1 Kor 2, 8). Do dnia dzisiejszego ortodoksyjni wyznawcy judaizmu cały czas czekają na Mesjasza. Tylko Bóg wie, w jakim stopniu ta nieświadomość jest zawiniona.

WSZYSCY JESTEŚMY WINNI MĘKI I ŚMIERCI PANA JEZUSA

Katechizm Soboru Trydenckiego naucza:

Musimy uznać za winnych tej strasznej nieprawości tych, którzy nadal popadają w grzechy. To nasze przestępstwa sprowadziły na Pana naszego Jezusa Chrystusa mękę krzyża; z pewnością więc ci, którzy pogrążają się w nieładzie moralnym i złu, "krzyżują... w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko" (Hbr 6, 6). Trzeba uznać, że nasza wina jest w tym przypadku większa niż Żydów. Oni bowiem, według świadectwa Apostoła, "nie ukrzyżowaliby Pana chwały" (1 Kor 2, 8) gdyby Go poznali. My przeciwnie, wyznajemy, że Go znamy. Gdy więc zapieramy się Go przez nasze uczynki, podnosimy na Niego w jakiś sposób nasze zbrodnicze ręce (Katechizm Rzymski [I, 5, 11]; patrz także: KKK 598).

Na Soborze Watykańskim II Kościół stwierdził:

A choć władze żydowskie wraz ze swymi zwolennikami domagały się śmierci Chrystusa, jednakże to, co popełniono podczas Jego męki, nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym. Chociaż Kościół jest nowym Ludem Bożym, nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma świętego (Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate).

Przypomina o tym także Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 597).

ŚWIĘTY PAWEŁ NAZWAŁ BRAĆMI WROGICH KOŚCIOŁOWI ŻYDÓW

Św. Paweł jako pierwszy nazwał braćmi Żydów, którzy odrzucili Chrystusa Pana i walczyli z założonym przez Niego Kościołem:

Wolałbym bowiem sam być pod klątwą [odłączony] od Chrystusa dla [zbawienia] braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen (Rz 9, 3-5).

WIELU PAPIEŻY I ŚWIĘTYCH NAŚLADOWAŁO ŚW. PAWŁA

Św. Bernard z Clairvaux powiedział o Żydach:

Oni również są ciałem Mesjasza i jeżeli uczynicie im krzywdę, dotkniecie źrenicy Boga samego! (milujciesie.pl/archiwum).

Św. Hildegarda z Bremen pisała:

Kościół nie musi się zajmować nawracaniem Żydów, ponieważ ma oczekiwać nadejścia określonej przez Boga chwili, aż do czasu, gdy wejdzie do Kościoła pełnia pogan (www.pch24.pl/czy-zydzi-uwier…).

Papieże przez wieki bronili Żydów przed prześladowaniami i zabraniali przeszkadzania Żydom w praktykowaniu religii judaizmu talmudycznego (milujciesie.pl/archiwum).

Św. Maksymilian Maria Kolbe kochał Żydów i starał się ich ewangelizować, dlatego nie tolerował antysemityzmu ks. prałata Trzeciaka:

Co do ks. prałata Trzeciaka, to i tu... jest też druga strona medalu. Ja z ust jego te wszystkie uwagi słyszałem i wskutek tego odwołałem jednego z braci z Warszawy. Ale ks. prałat jest takim antysemitą aż do szowinizmu, że MD nie może pójść po jego linii i stąd nie wszystkie jego prace dostają się na łamy MD (niepokalanow.pl/634-do-o-anzelma-kubita/).

Sługa Boży Pius XII powiedział:

Przez stulecia Żydzi byli traktowani niesprawiedliwie i pogardzani. Czas, by traktowano ich w sposób sprawiedliwy i ludzki; pragnie tego Bóg i pragnie tego Kościół. Św. Paweł mówi nam, że Żydzi są naszymi braćmi. Powinni być również przyjmowani jako przyjaciele (opoka.org.pl/…/pius12_dalin.ht…).

Św. Jan Paweł II również wypowiedział podobne słowa, które stały się przedmiotem wielu dyskusji.

JAK ROZUMIEĆ SŁOWA O BRATERSTWIE?

Ks. prof. Waldemar Chrostowski, wyjaśniając właściwy sens słynnych słów św. Jana Pawła II, miał na myśli wiarę chrześcijańską, katolicką, dlatego bardzo słusznie stwierdził, że obecni Żydzi nie są naszymi starszymi braćmi w wierze (chrześcijańskiej). To jest oczywiste, ponieważ my wierzymy w Pana Jezusa, którego oni odrzucają. Nigdy nie wolno zapominać o antychrześcijańskim charakterze judaizmu talmudycznego, który powstał pod koniec pierwszego wieku w opozycji do chrześcijaństwa.

O jaką więc chodzi wiarę? Benedykt XVI w adhortacji "Verbum Domini" (43) wyjaśnia:

Gdy rozważamy ścisłe powiązania Nowego Testamentu ze Starym, w sposób naturalny uwaga kieruje się teraz na szczególną więź między chrześcijanami i żydami, jaka z tego się rodzi, więź, o której nigdy nie powinno się zapominać. Jan Paweł II powiedział do żydów: jesteście „naszymi 'umiłowanymi braćmi' w wierze Abrahama, naszego patriarchy (sanctus.pl/index.php).

To właśnie miał na myśli św. Jan Paweł II, który użył skrótu myślowego. Chodzi o wiarę Abrahama, naszego patriarchy, nie zaś o wiarę chrześcijańską (katolicką). Chodzi o Stary Testament. Przypomniał o tym nawet były przełożony generalny FSSPX bp Bernard Fellay:

Żydzi są naszymi braćmi i łączy nas Stary Testament (rorate-caeli.blogspot.com).

Benedykt XVI w adhortacji "Verbum Domini" (43) tłumaczy dalej:

Oczywiście stwierdzenia te nie oznaczają lekceważenia zerwania, potwierdzonego w Nowym Testamencie, z instytucjami Starego Testamentu, a tym bardziej wypełnienia się Pism w misterium Jezusa Chrystusa, uznanego za Mesjasza i Syna Bożego. Jednak ta głęboka i radykalna różnica bynajmniej nie musi powodować wzajemnej wrogości. Przykład św. Pawła (por. Rz 9-11) pokazuje, że - przeciwnie - «postawa respektu, szacunku i miłości do narodu żydowskiego jest jedyną postawą naprawdę chrześcijańską w tej sytuacji, która w sposób tajemniczy stanowi część całkowicie pozytywnego planu Bożego (sanctus.pl/index.php).

Warto wspomnieć, że Benedykt XVI prowadząc właściwie pojęty dialog z wyznawcami judaizmu (czyli dialog w prawdzie) zainteresował wielu z nich Osobą Chrystusa. (www.gosc.pl/doc/1472757.Benedyk…).

JUDAIZM BIBLIJNY BYŁ PRZYGOTOWANIEM DLA CHRYSTUSA

Nie wolno zapominać, że judaizm biblijny był przygotowaniem dla Mesjasza i Pana Jezusa Chrystusa oraz chrześcijaństwa, dlatego obecnie Kościół katolicki jest nowym i duchowym Izraelem.

Judaizm rabiniczny (talmudyczny) powstał pod koniec pierwszego stulecia w całkowitej opozycji do Chrystusa i chrześcijaństwa. Żydzi odrzucili Mesjasza i na bazie błędnie interpretowanego Starego Testamentu (Talmud jest komentarzem do Tory) utworzyli sobie swoją religię, natomiast Kościół jest nowym i duchowym Izraelem.

MAMY OBOWIĄZEK MODLITWY O NAWRÓCENIE ŻYDÓW

Z tego powodu mamy obowiązek modlitwy za Żydów, aby uwierzyli w Jezusa Chrystusa i padli przed Nim na kolana (patrz także tekst ks. Waldemara Chrostowskiego: www.pch24.pl/ks--chrostowski…).

MAMY OBOWIĄZEK EWANGELIZOWANIA ŻYDÓW

Najnowszy dokument Komisji ds. Stosunków Religijnych pt. "Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne", ogłoszony w Watykanie 10 grudnia z okazji 50. rocznicy "Nostra aetate"(deon.pl/kosciol/watykan-kosciol… ) stanowi jedynie refleksją teologiczną i nie należy do Magisterium Kościoła. Jest to punkt wyjścia dla dalszych badań teologicznych.

Jak zaznaczają sami autorzy:

Ten najnowszy dokument Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem nie porusza zagadnień doktrynalnych ani teologicznych, ale stanowi jedynie refleksję jego autorów nad dalszym pogłębieniem bieżących tematów teologicznych, po Soborze Watykańskim II. Dokument ten może być również wykorzystany jako punkt wyjścia do dalszych badań teologicznych, do wzbogacania i zwiększania teologicznego wymiaru dialogu katolicko-żydowskiego (deon.pl/kosciol/watykan-kosciol…).

Ks. prof. Waldemar Chrostowski stwierdza:

W watykańskim dokumencie mówi się o nieplanowaniu zinstytucjonalizowanej formy nawracania wyznawców judaizmu. Jakkolwiek takie przedsięwzięcia były podejmowane w bliższej i dalszej przeszłości, jednak ich rezultaty były mizerne, a czasami wręcz odwrotne do zamierzonych. To jednak wcale nie oznacza końca misji Kościoła wobec żydów... (www.pch24.pl/czy-wolno-jeszc…).

Dokumentami Magisterium Ecclesiae wiążącymi dla całego Kościoła są m.in. dekret o działalności misyjnej Kościoła "Ad gentes divinitus, oraz nauczanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, a także encyklika św. Jana Pawła II "Redemptoris missio" (opoka.org.pl/…/r_missio_2.html). Niezwykle ważnym dokumentem w tej kwestii jest także deklaracja "Dominus Iesus" (opoka.org.pl/…/dominus_iesus.h…), w której Kongregacja Nauki Wiary przypomina, że dialog międzyreligijny zawsze winien być złączony z ewangelizacją. Przy tej okazji warto także zapoznać się z homilią kard. Nycza, w której poruszył temat fałszywie rozumianego dialogu międzyreligijnego.

Zwolennicy porzucenia obowiązku ewangelizowania Żydów powołują się na słowa św. Pawła:

Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy - byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania - że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie moje z nimi przymierze, gdy zgładzę ich grzechy. Co prawdą - gdy chodzi o Ewangelię - są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni - ze względu na przodków - przedmiotem miłości. Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie (Rz 11, 25-33).

To prawda, że Pan Bóg nie odwołał wybrania i powołania Żydów, dlatego wciąż czeka na ich nawrócenie i przyjęcie Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

Ojcowie Kościoła na podstawie słów św. Pawła Apostoła nauczają, że przy końcu czasów wszyscy Żydzi dobrej woli nawrócą się. Potwierdza to także wielu świętych.

Krótko i zwięźle tłumaczy to sama Matka Boża w orędziach przekazanych przez Adama Człowieka (posiadających nihil obstat arcybiskupa Andrzeja Dzięgi):

Pamiętajcie, że Mój Boski Syn ukazał się jako światło dla oświecenia pogan i na chwałę Izraela. I choć Izrael odrzucił Mojego Boskiego Syna, to pozostaje w ręku Boga narzędziem i znakiem podziału na synagogę i Kościół. Gdy jednak objawi się Chwała Mojego Boskiego Syna, Izrael powróci na łono Kościoła. Izrael stał się przeciwnikiem i wrogiem Mojego Boskiego Syna oraz wszystkiego, co do Niego należy. Lecz Bóg w nadchodzącym czasie „zmartwychwstania prawdy” doprowadzi Izrael do nawrócenia i do pełni jedności. Bóg sam zezwolił na zatwardziałość Izraela i sam tylko może usunąć tę zatwardziałość. Skoro Bóg ze względu na nieposłuszeństwo rozproszył Izraela, to tylko dzięki swojej łasce doprowadzi go do powrotu. Jak Duch Święty przemienił serca w domu Korneliusza, tak samo dokona tego wobec Reszty Izraela (Orędzie przekazane 2 lutego 2013; źródło: adam-czlowiek.blogspot.com/2013/02/226-2-luty-2013.html).

Nie oznacza to, że możemy przyjąć zupełnie bierną postawę i bezczynnie oczekiwać na ten moment. Naszym obowiązkiem jest ukazać Żydom Jezusa Chrystusa, jako Mesjasza, Syna Bożego i Zbawiciela, który nakazał nam: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!» (Mk 16, 15), dlatego winniśmy powtarzać za św. Pawłem: Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!» (1 Kor 9, 16).

WARTO POWTÓRZYĆ

Chrystus Pan modlił się za swoich rodaków do Ojca o przebaczenie:

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią» (Łk 23, 33-34).

Katechizm Soboru Trydenckiego naucza, że Żydzi

...według świadectwa Apostoła, "nie ukrzyżowaliby Pana chwały" (1 Kor 2, 8), gdyby Go poznali (Katechizm Soboru Trydenckiego [I, 5, 11]; patrz także: KKK 598).

Katechizm Kościoła Katolickiego również stwierdza:

Oni bowiem, według świadectwa Apostoła, "nie ukrzyżowaliby Pana chwały" (1 Kor 2, 8), gdyby Go poznali» (KKK 598).

A więc gdyby Żydzi poznali Chrystusa, gdyby rozpoznali w Nim Mesjasza, Syna Bożego, nie ukrzyżowaliby Go (1 Kor 2, 8). Do dnia dzisiejszego ortodoksyjni wyznawcy judaizmu czekają na Mesjasza.

Na Soborze Watykańskim II Kościół stwierdził:

A choć władze żydowskie wraz ze swymi zwolennikami domagały się śmierci Chrystusa, jednakże to, co popełniono podczas Jego męki, nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym. Chociaż Kościół jest nowym Ludem Bożym, nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma świętego (Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate).

Przypomina o tym także Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 597).

Św. Paweł powiedział o Żydach, którzy odrzucili Pana Jezusa i walczyli z założonym przez Niego Kościołem:

Wolałbym bowiem sam być pod klątwą [odłączony] od Chrystusa dla [zbawienia] braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen (Rz 9, 3-5).

Sługa Boży Pius XII powtórzył za św. Pawłem:

Żydzi są naszymi braćmi (opoka.org.pl/…/pius12_dalin.ht…. ).

Benedykt XVI również powtarzał, że Żydzi są naszymi braćmi (Verbum Domini 43).

Nawet bp Bernard Fellay stwierdził, że Żydzi są naszymi braćmi. (rorate-caeli.blogspot.com).

W tych stwierdzeniach o braterstwie nie chodzi o jakieś pomieszanie chrześcijaństwa z antychrześcijańskim judaizmem i utworzenie judeochrześcijaństwa, nie chodzi o synkretyzm religijny, lecz o uświadomienie sobie wspólnego dziedzictwa Starego Testamentu. Chodzi także o porzucenie dotychczasowej i wrogiej wobec Żydów postawy.

Fakt wspólnego z Żydami dziedzictwa Starego Testamentu nie oznacza wcale, że możemy spokojnie powiedzieć: "Więc wy Żydzi trwajcie sobie spokojnie w swoim antychrześcijańskim judaiźmie, natomiast my wyznajemy Pana Jezusa, bo przecież i tak wszyscy będziemy zbawieni". Taka postawa byłaby nie tylko wyrazem herezji powszechnego zbawienia, lecz jest równoznaczna z zaparciem się samego Chrystusa. Byłaby to również krzywda wyrządzona Żydom, gdyby z naszej winy nie poznali Mesjasza.

A więc naszym obowiązkiem jest ukazanie Żydom Jezusa Chrystusa, jako Mesjasza, Syna Bożego i Zbawiciela, który nakazał nam:

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16, 15).

Dlatego winniśmy powtarzać za św. Pawłem:

Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii! (1 Kor 9, 16).

W JAKI SPOSÓB EWANGELIZOWAĆ ŻYDÓW?

Mamy obowiązek ukazania Żydom prawdy o Boskiej Osobie Jezusa Chrystusa, Mesjasza i Jedynego Zbawiciela świata. Niestety ze względu na specyficzną mentalność Żydów i niezwykłą wrogość wobec Chrystusa (dotknięci są zaślepieniem umysłu i zatwardziałością serca), na ogół nie da się ewangelizować tych ludzi za pomocą pouczeń i upomnień.

Doświadczenie wieków wskazuje, że (poza nielicznymi wyjątkami) przynosi to efekt odwrotny od zamierzonego, dlatego Kościół katolicki w naszych czasach prowadzi nacechowany życzliwością dialog międzyreligijny, który absolutnie zawsze powinien mieć na celu ewangelizację (opoka.org.pl/…/dominus_iesus.h…).

Naszym zadaniem i obowiązkiem jest przede wszystkim modlitwa o nawrócenie Żydów, aby padli na kolana przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.

Naszym zadaniem i obowiązkiem jest ewangelizowanie Żydów, zwłaszcza własnym przykładem świętego, a więc prawdziwie chrześcijańskiego życia.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski stwierdza:

To jednak wcale nie oznacza końca misji Kościoła wobec żydów, lecz kładzie nacisk na dawanie naszego osobistego świadectwa o Jezusie Chrystusie. To świadectwo, odzwierciedlone w przekonaniach, którym dajemy publicznie wyraz, oraz w życiu i postępowaniu wyznawców Chrystusa, może skutecznie skłonić żydów do pytania, kim jest Jezus i jaka jest Jego rola w planie zbawienia zapoczątkowanym wraz z wybraniem Abrahama i jego potomstwa (www.pch24.pl/czy-wolno-jeszc…).

O. Jacek Woroniecki podaje sposób, dzięki któremu możemy przybliżyć wszystkich Żydów dobrej woli do Jezusa Chrystusa:

Ale czy z tego wynika, że w stosunku do Żydów pokora chrześcijańska nie ma mieć zastosowania, że wolno nam widzieć w nich same zło a nie dostrzegać najmniejszego dobra i pokazywać im to jeszcze na każdym kroku z tą pogardą, która ich tak rani? Bynajmniej, i w stosunku do nich obowiązuje nas prawo Boże w całej pełni, a konieczność walczenia z niemi do ostatniego tchu o panowanie tego prawa na ziemi tembardziej nie pozwala nam na łamanie go z naszej strony w tej walce. Trzeba w nich umieć odkryć te pierwiastki dobra pochodzenia Bożego i zawsze uszanować wszystko to, co Bóg w swem miłosierdziu w ich duszach działa. Dla wielu z nich takie uznanie w nich darów Bożych przez wiernych uczniów Chrystusa może być decydującym impulsem, aby się do tego Chrystusa zbliżyć, aż wreszcie spotkanie kogoś, kto wezwanie Zbawiciela, aby być cichym i pokornego serca lepiej od innych w życie wcielił, sprawi, że sami padną przed Nim na kolana. Ale i ci, którzy słodkiemu jarzmu Chrystusa się nie poddadzą, też inaczej się będą ustosunkowywać do tych, którzy za Jego sprawę walczą, gdy z naszej strony spotkają się z uznaniem tego, co w nich jest dobrego, a więc Bożego (Źródło: O. Jacek Woroniecki OP - "Szkoła Chrystusowa", styczeń 1934, s. 9-24).

Warto przeczytać świadectwo o. Paulina Sotowskiego OFMConv, który przez lata zgłębiał życie i działalność św. Maksymiliana:

Gdy św. Maksymilian powrócił z grupą braci z internowania do Niepokalanowa, pod koniec grudnia 1939 r. przywieziono tam wysiedleńców z Poznańskiego: około 3 tys. Polaków i 1,5 tys. Żydów. Polakom niemal natychmiast pozwolono poszukać sobie jakiegoś lepszego miejsca zamieszkania, a Żydom pozwolono na to dopiero w lutym 1940 r. W przeddzień wyjazdu z Niepokalanowa ostatniej ich grupy zaskoczyli swojego opiekuna, br. Łukasza Kuźbę, niezwykłą prośbą. "W dniu jutrzejszym mamy opuścić Niepokalanów - mówiła ich przedstawicielka, pani Zając. - Było nam tutaj dobrze, bo doznaliśmy dużo serca od mieszkańców klasztoru. Zawsze czuliśmy, że ktoś bliski jest z nami. W Niepokalanowie byliśmy otoczeni dobrocią. I właśnie za tę dobroć, w imieniu wszystkich tutejszych Żydów, pragniemy dzisiaj złożyć Księdzu Maksymilianowi i wszystkim jego zakonnikom szczególnie gorące podziękowania. Ale największe słowa nie są zdolne wypowiedzieć tego, co nasze serca chciałyby wyrazić. Dlatego też bardzo prosimy o odprawienie Mszy świętej na podziękowanie Panu Bogu za opiekę nad nami i opiekę nad Niepokalanowem. Składamy na ten cel ofiarę" (O. Paulin Sotowski OFMConv "Rycerz Niepokalanej" 7-8/2010; archiwum.rycerzniepokalanej.pl/articles.php).

POLECANE TEKSTY

Bóg Wcielony urodzony jako Żyd

Św. Paweł jako pierwszy nazwał braćmi Żydów, którzy odrzucili Chrystusa i walczyli z Kościołem

Papieże przez wieki bronili Żydów przed złymi katolikami i zabraniali przeszkadzania Żydom w praktykowaniu judaizmu talmudycznego

Św. Bernard z Clairvaux o Żydach: "Oni również są ciałem Mesjasza i jeżeli uczynicie im krzywdę, dotkniecie źrenicy Boga samego!”

O. Jacek Woroniecki nauczał, że tylko pokorną miłością możemy przyciągnąć Żydów do Jezusa Chrystusa

Św. Maksymilian kochał Żydów i nie tolerował antysemityzmu ks. prałata Trzeciaka

Sługa Boży Pius XII: Żydzi są naszymi braćmi i powinni być przyjmowani jako przyjaciele

Nawet lefebrystowski biskup Bernard Fellay stwierdził - Żydzi są naszymi braćmi

Czy wiesz że to Marcin Luter był ojcem antysemityzmu?

Kto nienawidzi Żydów jest uczniem Lutra

Protestanci wstydzą się Lutra, ojca antysemityzmu

Nie zganiaj na Żydów ponieważ to TY ZABIŁEŚ Jezusa swoimi grzechami i wciąż krzyżujesz Go na nowo

Ks. Jacek Bałemba - Doprawdy, jako ludzie obciążeni grzechem Bogo-bójstwa, nie mamy się czym chlubić

JAKO NIEZBĘDNE UZUPEŁNIENIE NALEŻY KONIECZNIE PRZECZYTAĆ

Mamy obowiązek modlitwy o nawrócenie Żydów

Judaizm biblijny był przygotowaniem dla Mesjasza i Pana Jezusa Chrystusa oraz chrześcijaństwa, dlatego obecnie Kościół katolicki jest nowym i duchowym Izraelem

I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4, 12)

Sobór Watykański II: Mamy obowiązek bronić wiary i szerzyć wiarę katolicką ...aż do wylania krwi

Sobór Watykański II o moralnym obowiązku wszystkich ludzi i społeczeństw wobec jedynej prawdziwej religii katolickiej i jedynego Kościoła katolickiego

SYJONIŚCI I MASONERIA

Wyznawcy judaizmu talmudycznego na ogół nie dążą do panowania nad światem i zniewolenia narodów, mimo że Talmud jest antychrześcijański i rasistowski. Do tego celu dążą głównie syjoniści, światowa finansjera żydowska oraz współpracujący z syjonistami żydowscy konstruktorzy NWO zajmujący kluczowe stanowiska w takich organizacjach, jak Klub Bilderberg, Komisja Trójstronna, Iluminaci, masoneria wszystkich rytów (nie tylko B'nai B'rith), a także wiele mniejszych organizacji.

Żydzi skupieni w tych organizacjach na ogół nie są wyznawcami judaizmu talmudycznego, lecz głównie ateistami i poganami (nierzadko okultystami) uważającymi samych siebie za bogów "powołanych" do rządzenia całym światem (George Soros powiedział kiedyś, że w wieku 18 lat uświadomił sobie, iż jest bogiem). Przed takimi szaleńcami mamy obowiązek bronić Polski i Kościoła.

Ci ludzie gardzą przeciętnymi wyznawcami judaizmu talmudycznego, dlatego podczas II Wojny Światowej (którą sami rozpętali) nie kiwnęli palcem, aby pomóc cierpiącym talmudystom europejskim, których nazywali pogardliwie "mydłem".

Obecnie podczas trwającej inwazji islamu na Europę (którą zainicjowali i wspierają) również gardzą cierpiącymi z tego powodu i uciekającymi z Europy wyznawcami judaizmu talmudycznego (patrz: www.pch24.pl/zydzi-opuszczaj…; oraz: www.fronda.pl/a/niemieccy-zydzi…). Warto wiedzieć, że talmudyczni Żydzi ortodoksyjni sprzeciwiają się syjonistom (patrz: ewidentnyoszust.blogspot.com/…/gigantyczny-pro…).

Mamy obowiązek modlitwy za wszystkich Żydów (talmudystów, syjonistów, ateistów i okultystów), aby uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Mamy obowiązek ewangelizowania Żydów (nie mylić z nawracaniem, które jest dziełem Ducha Świętego przy współpracy wolnej woli człowieka).

Trzeba mieć świadomość, że wśród Żydów było i jest wielu uczciwych ludzi, którzy bronią Polski (patrz: List otwarty żydowskich rabinów broniących Polski i popierających stanowisko obecnego rządu).

Wystarczy przypomnieć postać Michała Landego, który zginął w obronie Polski, niosąc krzyż (pl.wikipedia.org/wiki/Michał_Landy). Najsłynniejszą postacią jest Berek Joselewicz, żydowski pułkownik i bohater polski. www.fronda.pl/a/rowniez-zydzi-w…

Gdy chodzi o współczesne czasy, należy koniecznie wspomnieć o takich postaciach, jak prof. Norman Finkelstein (patrz: www.pch24.pl/finkelstein--o-…), albo prof. Bernard Natanson (patrz: www.katolik.pl/nawrocenie-bern…), czy prof. Dora Kacnelson, wspaniała kobieta, kochająca Polskę bardziej, niż niejeden Polak (patrz: naszdziennik.pl/mysl/42960,wspaniala…). Warto przypomnieć także o Elizie Walczak, która staje w obronie prawa Polaków do wolnego wyboru szczepień.

Z tego powodu nigdy nie wolno uogólniać i absolutnie wszystkich Żydów określać jako złych i przewrotnych szowinistów ziejących nienawiścią do innych narodów. Byłoby to niesprawiedliwe i krzywdzące dla tych spośród nich, którzy są prawego serca i szlachetnego charakteru.

Źródło grafiki: www.biogramy.pl/…/typy-zydowskie-…
Matricaria
Natchnione przemówienie papieża Benedykta XVI w Auschwitz:

Władze Trzeciej Rzeszy chciały całkowicie zmiażdżyć naród żydowski; wyeliminować go z grona narodów ziemi. Słowa Psalmu: "Przez wzgląd na Ciebie ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź przeznaczone" w okrutny sposób się spełniają. W istocie, bezwzględni zbrodniarze, unicestwiając ten naród, zamierzali zabić Boga, który powołał …More
Natchnione przemówienie papieża Benedykta XVI w Auschwitz:

Władze Trzeciej Rzeszy chciały całkowicie zmiażdżyć naród żydowski; wyeliminować go z grona narodów ziemi. Słowa Psalmu: "Przez wzgląd na Ciebie ciągle nas mordują, mają nas za owce na rzeź przeznaczone" w okrutny sposób się spełniają. W istocie, bezwzględni zbrodniarze, unicestwiając ten naród, zamierzali zabić Boga, który powołał Abrahama, a przemawiając na Górze Synaj, ustanowił zasadnicze kryteria postępowania ludzkości, obowiązujące na wieki. Skoro ten naród, przez sam fakt swojego istnienia stanowi świadectwo Boga, który przemówił do człowieka i wziął go pod swoją opiekę, to trzeba było, aby Bóg umarł, a cała władza spoczęła w rękach ludzi - w rękach tych, którzy uważali się za mocnych i chcieli zawładnąć światem. Wyniszczając Izrael, chcieli w rzeczywistości wyrwać korzenie wiary chrześcijańskiej i zastąpić ją przez siebie stworzoną wiarą w panowanie człowieka - człowieka mocnego.
opoka.org.pl/…/pl_20060528_3.h…
Weronika....S
Święty Maksymilian nawracał żydów. Przykładem może być nawrócenie w Zakopanem młodego umierającego żyda, który przed śmiercią przyjął chrzest. Oczywiście rodzina, gdy się o tym dowiedziała, była oburzona, a dzisiaj tym faktem byliby oburzeni ekumeniści, którzy twierdzą, że żydom nie potrzeba chrztu.
ELOHIM.
Święta Siostra Faustyna także Ochrzciła Żydówkę
icowałek
Nigdy z ust o. Maksymiliana nie słyszałem narzekania na Żydów. No nie wiem.www.bibula.com
Matricaria
Papież Benedykt XVI powiedział w Oświęcimiu o Żydach że są ludem Księgi,po tych słowach na niebie ukazała sie tęcza,niezapomniane widowisko.Bez judaizmu nie byłoby chrześcijaństwa,to w Starym Testamencie mamy zapiski z czasu czterech tysięcy lat oczekiwania na przyjście Mesjasza.
Tylu proroków,tylu męczenników za wiarę z tamtego okresu aby dochować wierności Przymierzu zawartego z Bogiem. Żydzi …More
Papież Benedykt XVI powiedział w Oświęcimiu o Żydach że są ludem Księgi,po tych słowach na niebie ukazała sie tęcza,niezapomniane widowisko.Bez judaizmu nie byłoby chrześcijaństwa,to w Starym Testamencie mamy zapiski z czasu czterech tysięcy lat oczekiwania na przyjście Mesjasza.
Tylu proroków,tylu męczenników za wiarę z tamtego okresu aby dochować wierności Przymierzu zawartego z Bogiem. Żydzi nie mieli lekko,dopiero za Mojżesza otrzymali Arkę,widzialny znak obecności niewidzialnego Boga a po siedmiu stuleciach w czasie niewoli w Babilonie tracą ją i znów muszą wierzyć Bogu na słowo proroków.Nie ,nie było i nadal łatwo nie jest być wierzącym Żydem.
Piotrek pod
Matricaria. Mylisz żydów z izraelitami, żydzi zawarli przymierze z szatanem.
bielas
To mamy palić te świece chanukowe czy nie ?
ELOHIM.
W Neokatechumenacie palimy Chanukowe Świece na Uczcie Eucharystycznej 🙏 l
Salvatores
Stawiacie menorę w miejscu gdzie u Katolików stoi Krzyż Święty.
Robicie sobie sabasową ucztę w miejsce Katolickiej Mszy Świętej.
Profanujecie Najświętszą Eucharystię strzepując na podłogę partykuły i wycierając resztki konsekrowanego wina o rękaw (albo wcieracie wino w uszy na wyższych etapach... - prawdziwy obłęd).
Latami zdobywacie stopnie wtajemniczenia na długiej drodze prania mózgu i deforma…More
Stawiacie menorę w miejscu gdzie u Katolików stoi Krzyż Święty.
Robicie sobie sabasową ucztę w miejsce Katolickiej Mszy Świętej.
Profanujecie Najświętszą Eucharystię strzepując na podłogę partykuły i wycierając resztki konsekrowanego wina o rękaw (albo wcieracie wino w uszy na wyższych etapach... - prawdziwy obłęd).
Latami zdobywacie stopnie wtajemniczenia na długiej drodze prania mózgu i deformacji wiary.
Staliście się nieświadomym narzędziem w walce z Kościołem, ale wasze guru wmówiło wam, że tylko w waszej sekciarskiej organizacji nadzieja dla Kościoła.
Podsumowując, kłamstwa, obłęd i niedorzeczności przykryte pod owczą skórą wielkich pozorów dobra.