11.4.2024 kardinál Sarah k biskupom:

Drahí bratia biskupi Kamerunu,
vo svojom odvážnom a prorockom vyhlásení z 21. decembra o otázke homosexuality a požehnávaní „homosexuálnych párov“, v ktorom ste pripomínali katolícku náuku o tejto otázke, ste veľmi a hlboko poslúžili jednote Cirkvi. Uskutočnili ste dielo pastoračnej lásky tým, že ste pripomenuli pravdu. (že homosex LGBT je ohavný hriech pred Bohom) Niektorí na Západe chceli, aby ľudia verili, že pritom konáte v mene akéhosi afrického kultúrneho partikularizmu. Je to falošné a smiešne pripisovať vám takéto úmysly!

Niektorí v intenciách intelektuálneho neokolonializmu tvrdili, že Afričania „ešte“ nie sú pripravení požehnať homosexuálne páry z kultúrnych dôvodov. Akoby Západ predbiehal zaostalých Afričanov.

Nie! Hovorili ste v mene celej Cirkvi, v mene pravdy Evanjelia a ľudskej dôstojnosti a spásy celého ľudstva v Ježišovi Kristovi. Hovorili ste v mene jediného Pána, jedinej viery Cirkvi. Odkedy je pravda viery, učenie Evanjelia, podrobená určitým kultúram? Táto vízia viery prispôsobenej kultúram odhaľuje, do akej miery relativizmus rozdeľuje a kazí jednotu Cirkvi!
Drahí bratia biskupi, toto je bod, ktorý treba s veľkou ostražitosťou sledovať vzhľadom na najbližšie zasadnutie Synody. Vieme, že niektorí, hoci hovoria inak, sa v nej pripravujú obhajovať reformný program. Medzi nimi je deštruktívna myšlienka, že pravdu viery treba prijímať rôzne v závislosti od miest, kultúr a národov.
Táto myšlienka nie je ničím iným ako deformáciou skrze diktatúru relativizmu, ktorú tak dôrazne odsudzuje Benedikt XVI. Jej cieľom je umožniť porušovanie doktríny a morálky na určitých miestach pod zámienkou kultúrnej adaptácie. Radi by umožnili ženský diakonát v Nemecku, ženatých kňazov v Belgicku, zmätok medzi vysväteným kňazstvom a krstným kňazstvom v Amazónii. Niektorí nedávno vymenovaní teológovia svoje plány neskrývajú. A s falošnou láskavosťou vám povedia: Uisťujeme vás, že v Afrike vám nebudeme vnucovať tento typ inovácie. Nie ste na to kultúrne pripravení.
Ale my, nástupcovia apoštolov, sme neboli určení na to, aby sme podporovali a bránili naše kultúry, ale univerzálnu jednotu viery! Podľa vašich slov, biskupi Kamerunu, konáme „v mene pravdy Evanjelia a pre ľudskú dôstojnosť a spásu celého ľudstva v Ježišovi Kristovi“. Táto pravda je všade rovnaká, v Európe aj v Afrike, aj v Spojených štátoch. Pretože ľudská dôstojnosť je všade rovnaká.
Zdá sa, že tajomným plánom Prozreteľnosti sú teraz africké episkopáty obrancami univerzálnosti viery proti obrancom roztrieštenej pravdy, obrancami jednoty viery proti obrancom kultúrneho relativizmu. Ježiš sa však jasne vyjadril v príkaze, ktorý dostali apoštoli: „Choďte, učte všetky národy, krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28,19–20). V skutočnosti boli apoštoli poslaní ku všetkým národom hlásať evanjeliovú vieru a morálku.
Na najbližšom zasadnutí Synody je nevyhnutné, aby africkí biskupi hovorili v mene jednoty viery a nie v mene konkrétnych kultúr. V predchádzajúcej relácii africká cirkev energicky bránila dôstojnosť muža a ženy stvorenej Bohom, no jej hlas ignorovali a opovrhovali ním tí, ktorých jedinou posadnutosťou je páčiť sa západnej loby. Cirkev v Afrike bude musieť čoskoro brániť pravdu kňazstva a jednotu viery. Africká cirkev je hlasom chudobných, jednoduchých a malých. Má za úlohu ohlasovať Božie slovo západným kresťanom, ktorí, keďže sú bohatí, veria, že sú vyvinutí, moderní a múdri v múdrosti sveta.
Ale „Čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia…“ (1Kor 1,25). Nie je preto prekvapujúce, že biskupi Afriky vo svojej chudobe sú dnes ohlasovateľmi tejto Božej pravdy tvárou v tvár moci a bohatstvu niektorých západných episkopátov, pretože „čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je.“ (1Kor 1,28)
Ale budeme mať odvahu vypočuť si ich na najbližšom zasadnutí Synody o synodalite? Alebo si máme myslieť, že napriek sľubom, že budeme počúvať a rešpektovať, ich varovania nebudú brané do úvahy, ako to vidíme už dnes? Mali by sme si myslieť, že Synodu využijú tí, ktorí pod rúškom vzájomného načúvania a „rozhovorov v Duchu“ slúžia sekulárnej reformistickej agende? Každý nástupca apoštolov musí mať odvahu brať vážne Ježišove slová: „Nech je tvoje slovo: „Áno, áno“, „Nie, nie“; všetko ostatné pochádza od Zlého.“ (Mt 5,37)
Drahí bratia biskupi,.... Viac na: Najnovší tvrdý prejav kardinála Saraha: Kritizuje západných prelátov za kolaboráciu so svetom, varuje pred Synodou a jej relativizmom, chváli odpor k homo-žehnaniu -
Samson1 shares this
11.1K
Libor Halik
Ugandský Ústavný súd 8.4.2024 potvrdil antisodomské zákony, vatikánsky LGBTQ kardinál Fernández z Argentíny sa kvôli tomu cíti, akoby umrel Ugandský Ústavný súd potvrdil antisodomské zákony, kardinál Fernández sa kvôli tomu cíti, akoby umrel -
Libor Halik
Stanoví tresty vězení s nejvyšším doživotním pro homosexuální a lesbické styky s nezletilými a s osobami AIDS/HIV. Prezident se vyjádřil, že zákon je nutný, neboť „agresivní západní skupiny se snaží verbovat děti pro homosexualitu“. Trestná je také každá propagace homosexuality a vůbec ideologie LGBT v médiích i jakkoliv na veřejnosti, jakož i každý homosexuální nebo lesbický styk budící …More
Stanoví tresty vězení s nejvyšším doživotním pro homosexuální a lesbické styky s nezletilými a s osobami AIDS/HIV. Prezident se vyjádřil, že zákon je nutný, neboť „agresivní západní skupiny se snaží verbovat děti pro homosexualitu“. Trestná je také každá propagace homosexuality a vůbec ideologie LGBT v médiích i jakkoliv na veřejnosti, jakož i každý homosexuální nebo lesbický styk budící veřejné pohoršení. Téměř identické zákony jako Uganda má 37 afrických zemí.
A Evropa? Až do 60. let 20. století měla řada států v této věci podobnou legislativu jako nyní Uganda.