Clicks322

Owoce Ducha Świętego

Wszyscy ochrzczeni katolicy otrzymali Dary Ducha Świętego wraz z łaską uświęcającą. Nie wszyscy jednak posiadają owoce Ducha Świętego, ponieważ nie wszyscy współpracują z Jego łaską.

Dary Ducha Świętego są trwałymi dyspozycjami, które pomagają nam być uległymi natchnieniom Bożym. Tradycja katechetyczna wymienia ich siedem: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża.

Owocami Ducha Świętego są doskonałości, które kształtuje w nas Duch Święty, jeśli staramy się być uległymi Jego łasce.

Tradycja katechetyczna wymienia dwanaście owoców Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość.

Pismo święte wymienia najważniejsze owoce Ducha Świętego:

«Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie» (Ga 5, 22).

Pismo święte wymienia także niektóre uczynki "rodzące się z ciała" (na skutek ulegania zepsutej naturze ludzkiej):

«Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą» (Ga 5, 19-21).

Gdy człowiek "pobożny" ogranicza swoją religijność do zewnętrznych praktyk i nie współpracuje z łaską Ducha Świętego (ulegając zepsutej naturze, którą zawsze posługuje się diabeł) z czasem może dojść do straszliwego i nieodwracalnego stanu: kliknij i przeczytaj wstrząsający tekst

___________________

Aneks

Pius XI nauczał w encyklice "Ubi arcano Dei": «Na tym właśnie polega Królestwo Chrystusowe. Jezus Chrystus bowiem króluje w umysłach jednostek przez naukę Swoją, króluje w duszach przez miłość, króluje w całym życiu człowieka, przestrzegającego Jego prawa i naśladującego Jego przykład» ( Źródło: opoka.org.pl/…/ubi_arcano_2312…).