Dima
Dima
2120

Exorcismus nad duchem modlářství (ve jménu Ježíše Krista ukrižovaného)

02:02
Exorcismus nad duchem modlářství (ve jménu Ježíše Krista ukrižovaného)
"Kristus je ten, který porazil satana".
Bohu díky, že je zde: Byzantský Vselenský/katolický/ Patriarchát, opírající se ve své prorocké službě o učení apoštolů a Slovo Boží.More
Bohu díky, že je zde:
Byzantský Vselenský/katolický/ Patriarchát,
opírající se ve své prorocké službě o učení
apoštolů a Slovo Boží.
Theodorá-Máriá likes this.
Dima
150

Exorzismus über den Geist des Götzendienstes (im Namen Jesu Christi gekreuzigt)

02:02
Exorzismus über den Geist des Götzendienstes (im Namen Jesu Christi gekreuzigt)
Dima
9

Exorcism over the spirit of idolatry (in the name of Jesus Christ crucified)

02:02
Exorcism over the spirit of idolatry (in the name of Jesus Christ crucified)
Dima
11

Exorcismo sobre el espíritu de la idolatría (en el nombre de Jesucristo crucificado)

02:02
Exorcismo sobre el espíritu de la idolatría (en el nombre de Jesucristo crucificado)
Dima
11167

Egzorcyzm nad duchem bałwochwalstwa (w imię Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego)

02:02
Egzorcyzm nad duchem bałwochwalstwa (w imię Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego)
" KOŚCIÓŁ JEST TAM , GDZIE JEST PRAWDZIWA WIARA " likes this.
Dima
22

Exorcisme sur l'esprit d'idolâtrie (au nom de Jésus-Christ crucifié)

02:02
Exorcisme sur l'esprit d'idolâtrie (au nom de Jésus-Christ crucifié)
Dima
7

Esorcismo sullo spirito dell'idolatria (nel nome di Gesù Cristo crocifisso)

02:02
Esorcismo sullo spirito dell'idolatria (nel nome di Gesù Cristo crocifisso)
Dima
3

Exorcismo sobre o espírito de idolatria (em nome de Jesus Cristo crucificado)

02:02
Exorcismo sobre o espírito de idolatria (em nome de Jesus Cristo crucificado)
Dima
11153

Die Amazon Fluch - "Die sieben Schalen des Zornes Gottes"

15:23
Das Geheimnis von Fatima nach 100 Jahren Erster Teil: Apostasie in der Kirche Dieses Jahr ist der 100. Jahrestag der Marienerscheinungen in Fatima. Was ist diesen Erscheinungen vorausgegangen und …More
Das Geheimnis von Fatima nach 100 Jahren
Erster Teil: Apostasie in der Kirche

Dieses Jahr ist der 100. Jahrestag der Marienerscheinungen in Fatima. Was ist diesen Erscheinungen vorausgegangen und was folgte danach?
Im 18. Jahrhundert kam es zur Aufklärung. Nach der Aufklärung im 19. Jahrhundert folgte das Moderne Zeitalter. Es führte zur Zerstörung der grundlegenden Wahrheiten des Christentums – zur Apostasie in der Kirche.
Der heilige Pius X. erließ eine Enzyklika und verhängte einen antimodernistischen Eid. Einige von den Bischöfen, Priester und Theologen, die Modernisten waren, lehnten diese Maßnahmen bewusst ab. Nach dem Tod von Pius X. war der erste Erfolg der Freimaurer die Erhebung auf den päpstlichen Stuhl von Benedikt XV. (G. della Chiesa, 1914-1922). Er hat wieder die Entwicklung des Modernismus in der Kirche ermöglicht. Im Jahr 1917 erschien die Heilige Jungfrau Maria mehrmals den Kindern in Fatima, Portugal. Sie rief zur Buße auf. Benedikts Nachfolger waren die …More
Sieglinde
Mein GOTT Barmherzigkeit, Barmherzigkeit mein GOTT .
matermisericordia likes this.
Dima
2133

Prokletí Amazonie - "Sedm číší Božího hněvu"

15:08
Vzor formuláře vyznání víry: 1) Věříš, že za nás, a tedy i za tebe a za tvé hříchy, Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a na třetí den vstal z mrtvých, a to reálně a historicky? Odpověď: (Věřím) 2) …More
Vzor formuláře vyznání víry:
1) Věříš, že za nás, a tedy i za tebe a za tvé hříchy, Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a na třetí den vstal z mrtvých, a to reálně a historicky?
Odpověď: (Věřím)
2) Věříš, že v nikom jiném není spásy, jen v Ježíši Kristu?
Odpověď: (Věřím)
3) Odříkáš se historicko-kritické teologie a ducha ateizmu, který je za ní?
Odpověď: (Odříkám)
4) Odříkáš se ducha Nostra aetate i tzv. ducha Assisi – ducha antikrista? Odpověď: (Odříkám) 5) Odříkáš se ducha gender-gay ideologie a s ní spojené juvenilní justice? Odpověď: (Odříkám) Považuješ homosexuální myšlení za hříšné a aktivitu za ohavnost a smrtelný hřích? Odpověď: (Ano) 6) Odříkáš se satana a démonů, především těch, kteří dnes působí skrze různé skryté formy magie, věštění a spiritismu (homeopatie, akupunktura, hypnóza, věštění kyvadlem…) a ducha New Age? Odpověď: (Odříkám) 7) Odříkáš se ducha, který je spojen se svobodným zednářstvím, Rotary a Lions clubem a jakékoliv spolupráce s nimi? Odpověď: (Odříkám) …More
Detektiv
Klimatická katastrofa, vyvolávaná lidskými hříchy (např.nynější systematická likvidace deštných pralesů v Brazílii), ohrožuje momentálně celé …More
Klimatická katastrofa, vyvolávaná lidskými hříchy (např.nynější systematická likvidace deštných pralesů v Brazílii), ohrožuje momentálně celé lidstvo víc než mohamedáni a teroristé.
Vzor formuláře vyznání víry: 1) Věříš, že za nás, a tedy i za tebe a za tvé hříchy, Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a na třetí den vstal z mrtvých,…More
Vzor formuláře vyznání víry:
1) Věříš, že za nás, a tedy i za tebe a za tvé hříchy, Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a na třetí den vstal z mrtvých, a to reálně a historicky?
Odpověď: (Věřím)
2) Věříš, že v nikom jiném není spásy, jen v Ježíši Kristu?
Odpověď: (Věřím)
3) Odříkáš se historicko-kritické teologie a ducha ateizmu, který je za ní?
Odpověď: (Odříkám)
4) Odříkáš se ducha Nostra aetate i tzv. ducha Assisi – ducha antikrista? Odpověď: (Odříkám) 5) Odříkáš se ducha gender-gay ideologie a s ní spojené juvenilní justice? Odpověď: (Odříkám) Považuješ homosexuální myšlení za hříšné a aktivitu za ohavnost a smrtelný hřích? Odpověď: (Ano) 6) Odříkáš se satana a démonů, především těch, kteří dnes působí skrze různé skryté formy magie, věštění a spiritismu (homeopatie, akupunktura, hypnóza, věštění kyvadlem…) a ducha New Age? Odpověď: (Odříkám) 7) Odříkáš se ducha, který je spojen se svobodným zednářstvím, Rotary a Lions clubem a jakékoliv spolupráce s nimi? Odpověď: (Odříkám) …More
Theodorá-Máriá likes this.
Dima
216

Klątwa Amazonii - "Siedem czasz gniewu Bożego na ziemię"

15:23
Formularz wyznania wiary: 1) Czy wierzysz, że za nas, a więc i za Ciebie i za twoje grzechy Pan Jezus Chrystus zmarł na krzyżu i na trzeci dzień zmartwychwstał, i to prawdziwie i historycznie? Odpow…More
Formularz wyznania wiary:
1) Czy wierzysz, że za nas, a więc i za Ciebie i za twoje grzechy Pan Jezus Chrystus zmarł na krzyżu i na trzeci dzień zmartwychwstał, i to prawdziwie i historycznie?
Odpowiedź: (Wierzę)
2) Czy wierzysz, że nie ma w nikim innym zbawienia, a tylko w Jezusie Chrystusie?
Odpowiedź: (Wierzę)
3) Czy wyrzekasz się historyczno-krytycznej teologii i ducha ateizmu, który stoi za tym?
Odpowiedź: (Wyrzekam się)
4) Czy wyrzekasz się ducha Nostra aetate i tzw. ducha Asyżu – ducha antychrysta? Odpowiedź: (Wyrzekam się) 5) Czy wyrzekasz się ducha gender-gej ideologii i związanego z nią systemu sprawiedliwości wobec nieletnich? Odpowiedź: (Wyrzekam się) Czy uważasz homoseksualne myślenie grzesznym, a homoseksualną aktywność paskudztwem i grzechem śmiertelnym? Odpowiedź: (Tak) 6) Czy wyrzekasz się szatana i demonów, zwłaszcza tych, którzy obecnie działają poprzez ukryte formy magii, wróżbiarstwa, spirytyzmu (homeopatia, akupunktura, hipnoz, wróżenie wahadłem…) oraz …
More
Dima
7

La maledizione dell'Amazzonia - "Le sette coppe dell'ira di Dio"

15:01
Il formulario della professione di fede: 1) Credi che per noi – e quindi per te e per tuoi peccati – il Signore Gesù Cristo è morto sulla croce, è risorto il terzo giorno dai morti realmente e …More
Il formulario della professione di fede:
1) Credi che per noi – e quindi per te e per tuoi peccati – il Signore Gesù Cristo è morto sulla croce, è risorto il terzo giorno dai morti realmente e storicamente?
Risposta: (Credo).
2) Credi che la salvezza è solo in Gesù Cristo e in nessun altro?
Risposta: (Credo).
3) Rinunci alla teologia storico-critica e allo spirito dell’ateismo che sta dietro di essa?
Risposta: (Rinuncio).
4) Rinunci allo spirito di Nostra Aetate e al cosiddetto spirito di Assisi – lo spirito dell’anticristo? Risposta: (Rinuncio). 5) Rinunci allo spirito di gender-gay ideologia e alla giustizia minorile? Risposta: (Rinuncio). Ritieni la mentalità omosessuale come il modo di pensare peccaminoso e attività omosessuale come l’abominio e il peccato mortale? Risposta: (Sì). 6) Rinunci a satana e demoni, in particolare a quelli che oggi operano attraverso diverse forme occulte di magia, divinazione e spiritismo (omeopatia, agopuntura, ipnosi, divinazione col pendolo o una …More
Dima
117

"Las siete copas de la ira de Dios"

15:08
Las siete copas de la ira de Dios Las copas de ira Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. 2 Fue el primero, y …More
Las siete copas de la ira de Dios
Las copas de ira Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. 2 Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. 3 El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar. 4 El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. 5 Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. 6 Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen. 7 También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. 8 El cuarto ángel …More
alejandro morales likes this.
Dima
15

Сім чаш гніву Божого

14:45
Сім чаш гніву Божого Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів: «Ідіть і вилийте на землю сім чаш обурення Божого.» І пішов перший і вилив свою чашу на землю: і наробився …More
Сім чаш гніву Божого
Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів: «Ідіть і вилийте на землю сім чаш обурення Божого.» І пішов перший і вилив свою чашу на землю: і наробився гнояк, злий і поганий, на людях, що мали клейно звіра і що поклонялися образові його.
Другий вилив чашу свою на море: і стала кров, як мертвого, і всяка душа жива вмерла, що в морі.
Третій вилив чашу свою на річки і на джерела вод: і стала кров. 5 І почув я ангела вод, що говорив: «Праведний єси, хто сущий і хто був, і свят, що так судив; 6 бо кров святих і пророків пролили вони, і кров їм дав ти пити: достойні того.» 7 І почув я від жертовника, що говорив: «Так, Господи, Боже Вседержителю, істинні і праведні суди твої.»
8 Четвертий вилив чашу свою на сонце: і дано йому палити людей огнем. 9 І палено людей горяччю великою, і блюзнили вони на ім'я Бога, який має владу над карами цими, і не розкаялися - віддати йому славу.
10 П'ятий вилив чашу свою на престол звіра: і зробилося царс…More
Dima
116

"You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons..."

05:23
"You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons..."
advoluntas@aol.com likes this.
Dima
1156

"Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů..."

05:27
Korintským 10:21 "Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů..."More
Korintským 10:21 "Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů..."
View one more comment.
Dima
36

"Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons..."

05:27
"Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons..."
Dima
1143

"Aber du kannst den Kelch des Herrn und den Kelch der Dämonen nicht trinken..."

05:26
"Aber du kannst den Kelch des Herrn und den Kelch der Dämonen nicht trinken..."
Tina 13 likes this.
Dima
14

"Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demòni..."

05:26
"Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demòni..."
Dima
12

"Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios..."

05:33
"Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios..."