Dima
Dima
154
Egzorcyzm nad duchem bałwochwalstwa (w imię Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego)
02:02
Dima
34
La maldición de la Amazonía - "Las siete copas de la ira de Dios" Apocalipsis. Las copas de ira "Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las …More
La maldición de la Amazonía - "Las siete copas de la ira de Dios" Apocalipsis.
Las copas de ira "Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios."
15:08
Dima
75
Die Amazon Fluch - "Die sieben Schalen des Zornes Gottes" Apokalypse. Die Amazon Fluch - "Die sieben Schalen des Zornes Gottes" ApokalypseMore
Die Amazon Fluch - "Die sieben Schalen des Zornes Gottes" Apokalypse.
Die Amazon Fluch - "Die sieben Schalen des Zornes Gottes" Apokalypse
15:23
Dima
65
Prokletí Amazonie - "Sedm číší Božího hněvu" Apokalypsa. Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: „Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem.“More
Prokletí Amazonie - "Sedm číší Božího hněvu" Apokalypsa.
Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: „Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem.“
15:08
Dima
168
Klątwa Amazonii "Siedem czasz gniewu Boga" Apokalipsa. Klątwa Amazonii "Siedem czasz gniewu Boga" ApokalipsaMore
Klątwa Amazonii "Siedem czasz gniewu Boga" Apokalipsa.
Klątwa Amazonii "Siedem czasz gniewu Boga" Apokalipsa
15:23
Dima
18
La maledizione dell'Amazzonia - "Le sette coppe dell'ira di Dio" Аpocalisse. Le sette coppe dell'ira di Dio "Allora udii dal *tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: «Andate e versate sulla…More
La maledizione dell'Amazzonia - "Le sette coppe dell'ira di Dio" Аpocalisse.
Le sette coppe dell'ira di Dio "Allora udii dal *tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: «Andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio».
15:01
Dima
184
Zednáři "Šelma ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno ..." Zjevení, 13 Zednáři "Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla …More
Zednáři "Šelma ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno ..." Zjevení, 13
Zednáři "Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc." Zjevení Janovo 13
09:09
Samson1
No, toto svědčí obrácený zednář. www.facebook.com/…/102142028884989…
Dima
15
Masoneria "Bestia aprí la bocca per bestemmiare contro Dio ..." Apocalisse, 13 Masoneria "Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e sulle …More
Masoneria "Bestia aprí la bocca per bestemmiare contro Dio ..." Apocalisse, 13
Masoneria "Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e sulle teste nomi blasfemi. La bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il *dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. E vidi una delle sue teste come ferita a morte; ma la sua piaga mortale fu guarita; e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia; e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia" Apocalisse 13
09:09
Dima
48
Franc-maçonnerie "La bête ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu ..." "Puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses cornes dix diadèmes, et …More
Franc-maçonnerie "La bête ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu ..."
"Puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard; ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête." Apocalypse 13
09:10
Dima
24
Masonería "Bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios ..." Apocalipsis, 13 Masonería "Y se paró sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas; y en …More
Masonería "Bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios ..." Apocalipsis, 13
Masonería "Y se paró sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas; y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y gran autoridad." Apocalipsis 13
09:09
Dima
75
Freimaurerei "Das Tier es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott ..." Offenbarung 13 Freimaurerei "Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte und auf …More
Freimaurerei "Das Tier es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott ..." Offenbarung 13
Freimaurerei "Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war einem Panther gleich, und seine Füße wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen; und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. " Offenbarung 13
09:09
Dima
151
Wolnomularstwo "Bestię otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu ..." Wolnomularstwo "I stanąłem na piasku morza. I zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów,…More
Wolnomularstwo "Bestię otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu ..."
Wolnomularstwo "I stanąłem na piasku morza. I zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, a na jej rogach było dziesięć koron, a na jej głowach imię bluźnierstwa. A bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę." Objawienie św. Jana 13
09:09
Dima
12
La fede cattolica "Chi ha il Figlio di Dio ha la vita" 1 Gn 5,12 "Chi ha il Figlio di Dio ha la vita; chi, invece, non ha il Figlio di Dio non ha la vita" 1 Gn 5,12More
La fede cattolica "Chi ha il Figlio di Dio ha la vita" 1 Gn 5,12
"Chi ha il Figlio di Dio ha la vita; chi, invece, non ha il Figlio di Dio non ha la vita" 1 Gn 5,12
05:34
Dima
16
La fe católica "El que tiene al Hijo tiene la vida ..." 1 Juan 5,12 "El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida." 1 Juan 5,12More
La fe católica "El que tiene al Hijo tiene la vida ..." 1 Juan 5,12
"El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida." 1 Juan 5,12
05:34
Dima
19
Catholic faith "He who has the Son has the life " 1 John 5,12 "He who has the Son has the life; he who does not have the Son of God does not have the life" 1 John 5,12More
Catholic faith "He who has the Son has the life " 1 John 5,12
"He who has the Son has the life; he who does not have the Son of God does not have the life" 1 John 5,12
05:34
Dima
23
Der katholische Glaube "Wer den Sohn hat, der hat das Leben" 1 Johannes 5,12 "Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht" 1 Johannes 5,12More
Der katholische Glaube "Wer den Sohn hat, der hat das Leben" 1 Johannes 5,12
"Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht" 1 Johannes 5,12
05:34
Dima
35
Katolická víra "Kdo má Syna, má život" 1 Janův 5,12 Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život" 1 Janův 5,12More
Katolická víra "Kdo má Syna, má život" 1 Janův 5,12
Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život" 1 Janův 5,12
05:21
Dima
52
La Salette, Fatima "Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista" "Jeruzaléme, ty svaté město" (Maria), on tě za skutky tvých synů potrestal, ale nad syny spravedlivých se opět smiluje. Vzdávej dík …More
La Salette, Fatima "Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista"
"Jeruzaléme, ty svaté město" (Maria), on tě za skutky tvých synů potrestal, ale nad syny spravedlivých se opět smiluje. Vzdávej dík Hospodinu, jak se sluší, a veleb Krále věků, ať se tvůj Stánek radostně znovu zbuduje. Kéţ v tobě Hospodin potěší všechny zajaté, kéţ v tobě vţdycky, navěky miluje všechny ubohé! Zářivé světlo ozáří všechny zemské kraje; mnohé národy k tobě přijdou z dálek, obyvatelé všech konců světa přijdou k tvému svatému jménu, v rukách dary pro Krále nebes. Pokolení za pokolením se v tobě bude veselit a jméno tvého vyvoleného města potrvá po všechna pokolení navěky. Běda všem, kdo tě slovem urazí, běda všem, kdo tě ničí a strhávají tvé hradby, všem, kdo boří tvé věţe a zapalují tvé domy! Ale všichni ti, kteří tě ctí, budou poţehnáni navěky. Tak uţ jdi a raduj se ze synů spravedlivých, neboť se všichni shromáţdí a budou velebit Pána věků. Blaze těm, kdo tě milují, blaze těm, kdo se zaradují z tvého …More
07:18
Dima
45
La Salette, Fatima "Rome perdra la Foi et deviendra le siège de l'antéchrist" "Jérusalem, ville sainte (Maria), Dieu va te frapper pour les œuvres de tes fils, mais de nouveau il aura pitié des fils …More
La Salette, Fatima "Rome perdra la Foi et deviendra le siège de l'antéchrist"
"Jérusalem, ville sainte (Maria), Dieu va te frapper pour les œuvres de tes fils, mais de nouveau il aura pitié des fils des justes. Rends toute grâce au Seigneur et bénis le Roi des siècles ! Qu’il relève en toi le sanctuaire, Qu’il réjouisse en toi les exilés, qu’il aime en toi les malheureux, pour les siècles sans fin. Une lumière brillante brillera jusqu’aux limites de la terre. De loin, viendront des peuples nombreux vers ton nom qui est saint, les mains chargées de leurs offrandes pour le Roi du ciel. Les générations des générations t’empliront d’allégresse, et le nom de l’Élue restera pour les siècles. [ Maudits soient tous ceux qui te menaceront, maudits soient tous ceux qui te détruiront ou raseront tes remparts, tous ceux qui abattront tes tours et mettront le feu à tes maisons. Mais bénis soient tous ceux qui te respecteront, à jamais !] Réjouis-toi, exulte, à cause des fils des justes : tous …More
07:17
Dima
152
LaSalette, Fatima "Rom wird den Glauben verlieren und der Sitz des Antichrists werden" LaSalette, Fatima "Rom wird den Glauben verlieren und der Sitz des Antichrists werden"More
LaSalette, Fatima "Rom wird den Glauben verlieren und der Sitz des Antichrists werden"
LaSalette, Fatima "Rom wird den Glauben verlieren und der Sitz des Antichrists werden"
07:22