csk.news
71K

Zen O Parolinovi: "Je Lhář"

Projev kardinála Parolina z 3. října ve kterém tvrdil, že dohoda mezi Vatikánem a Čínou z roku 2018 byla schválena za Benedicta XVI, byl zavrženíhodný, píše ve svém blogu hongkongský kardinál Zen …More
Projev kardinála Parolina z 3. října ve kterém tvrdil, že dohoda mezi Vatikánem a Čínou z roku 2018 byla schválena za Benedicta XVI, byl zavrženíhodný, píše ve svém blogu hongkongský kardinál Zen (7. října).
Toto je Zenovo druhé zavržení Parolinova tvrzení. "Parolin ví, že lže, ví, že já vím, že je lhář, ví, že řeknu každému že je lhář, takže k tomu všemu je drzý a troufalý," trvá si na svém Zen.
Nicméně, neočekává, že "nejsladší a nejlaskavější Benedict" by vystoupil a popřel Parolinovu lež.
Obrázek: Pietro Parolin, © Mazur, CatholicNews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsHocncmluoy
ľubica
tak tak treba klamárov usvedčovať, predtým napomínať ako to robili apoštoli , viď skutky apoštolov..... DEO GRATIAS za hlas umlčanej cirkvi, pravej katolíckej, ktorá je v podzemí a trpí...moc,,,,, kdežto čínska štátocirkev, ktorú podporuje a platí vatikán plní pokyny murárov a velmajstrov.....
Dana22
Fulton Sheen: Znamení naší doby
lumendelumine.cz/…maskovan-pred-vice-nez-70-lety
preklad textu bol robený cez translator
Satanův agent demaskován před více než 70 lety
U příležitosti zveřejnění „Fratelli tutti“, předkládáme čtenářům jednu z promluv amerického arcibiskupa služebníka Božího Fultona Sheena, který čeká na své blahořečení. Více než 70 let staré věty znějí, jako byly napsány …More
Fulton Sheen: Znamení naší doby

lumendelumine.cz/…maskovan-pred-vice-nez-70-lety

preklad textu bol robený cez translator
Satanův agent demaskován před více než 70 lety

U příležitosti zveřejnění „Fratelli tutti“, předkládáme čtenářům jednu z promluv amerického arcibiskupa služebníka Božího Fultona Sheena, který čeká na své blahořečení. Více než 70 let staré věty znějí, jako byly napsány právě za dnešních dnů. Vystihují zradu současné církve již dvacet let před druhým vatikánským koncilem.

Fulton Sheen: Znamení naší doby
Bůh vám žehnej! Chci, aby toto byla moje první slova, jimiž vás zdravím. Budou to také slova závěrečná všech mých relací. „Bůh vám žehnej“ - znamená, že Bůh je láska, že Bůh vás miluje a že vy máte Boží lásku oplácet.
Proč tak málo osob si uvědomuje závažnost naší současné krize? Zčásti je to proto, že lidé nechtějí uvěřit, že jejich doba je zlá, zčásti také proto, že to znamená obvinit sebe samy a především, že k posouzení této doby nemáme jiná kritéria než ta, která jsou v ní samotné.
Jen ti, kteří žijí podle víry, vědí, co se ve světě skutečně děje. Náš Spasitel by mohl říci to, co řekl kdysi zákoníkům a farizeům: Večer říkáte: Bude pěkně, protože na nebi jsou červánky, a zrána: dnes přijde bouře, protože nebe je temně rudé . Vzhled oblohy umíte dobře posoudit, a znamení času ne? (Mt 16 2-3).
Známe my znamení naší doby? Ohlašují je dvě neodvratné pravdy, první, podle které jsme dospěli ke konci epochy porenezanční, která učinila z člověka míru všech věcí. Tři základní dogmata moderního světa se otevírají před našima očima.
Především jsme svědky likvidace člověka ekonomického neboli koncepce, podle které člověk jako velice vyvinutý živočich nemá jinou životní funkci než produkovat a nabývat bohatství, a pak jako zvíře na pastvě zestárnout a zemřít.
Za druhé, jsme svědky likvidace ideje o přirozeném božství člověka, který nepotřebuje žádného Boha, který by mu dal práva, nebo Vykupitele, který by ho zbavil viny, protože pokrok se stal automatický díky vědě, výchově a evoluci, která jednoho dne učiní z člověka druh boha.
Jsme svědky likvidace racionalismu, ideje, podle které úkolem lidského rozumu není odhalit význam a cíl života, tj. spásy duše, nýbrž přivodit nové pokroky techniky a vytvořit tak podmínky, aby člověk na této zemi zaujal místo Božího města. Nejlépe bude, když historický liberalismus bude pouze přechodem mezi jednou civilizací, která byla kdysi křesťanská, a druhou, která bude rozhodně antikřesťanská.
Druhá velká pravda, kterou můžeme předvídat ze znamení doby, je to, že jsme rozhodně na konci ne-náboženské éry, která pokládala náboženství jako dodatek k životu, pouhá zbožná morální ustanovení pro individuum, ale žádné sociální vztahy, a Boha jen jako mlčenlivého druha, jehož jméno je používáno jako firma, abychom si získali respekt, ale který nemá co mluvit do toho, jak máme provádět své aktivity.
Nová doba, do které vstupujeme, je ta, kterou můžeme nazvat náboženská fáze lidských dějin. Nemylte se, „náboženská“ zde nemá význam, že se obracíme k Bohu, ale spíše nemá vůbec ohled na absolutno, které charakterizovalo liberální fázi civilizace a která se bude vyznačovat vášní pro absolutno. Ode dneška už nebudou střety kvůli koloniím a právům národů, ale kvůli lidským duším. Linie bitvy jsou jasně vyznačeny a není pochyb, že jsou to základní otázky. Ode dneška se lidé rozdělí na dvě náboženství nově pojatá jako opuštění absolutna. Budoucí konflikt bude mezi absolutnem, kterým je Bůh Člověk, a absolutnem kterým je člověk - bůh; mezi Bohem, který se stal člověkem a člověkem, který se stal bohem; mezi bratry v Kristu a mezi druhy Antikrista.
Antikrist však neponese toto jméno, jinak by neměl následovníky. Neobleče si rudý trikot, ani nebude chrlit síru, nebude mít vidle ani nebude mávat ocasem se štětkou jako Mefistoteles ve Faustovi. Na žádné stránce Písma svatého nenajdeme potvrzení lidového mýtu, který si představuje ďábla jako rudě oděného šaška. Je popisován naopak jako padlý anděl, jako Kníže tohoto světa, jehož řemeslem je namlouvat nám, že žádný jiný svět neexistuje. Jeho logika je jednoduchá. Není žádný ráj, není žádné peklo, a není-li pekla, není žádný hřích; není-li hříchu, není soud, není-li soud, není ani dobro ani zlo. Ale tu a tam, mimo tento popis, Náš Pán říká, že ďábel bude velmi podobný Jemu, že svede i vyvolené - a jistě žádný ďábel, jaké známe z ilustrovaných knížek, by nedokázal svést vyvolené.
Jakým způsobem vstoupí do nové éry, aby nás získal k následování svého kultu? Přijde převlečen za Velkého Filantropa; bude mluvit o míru, prosperitě a hojnosti nikoliv jako o prostředcích, aby nás odvedl od Boha, ale jako o cíli v sobě samém. Bude psát knihy o novém pojetí Boha, který žije jako lid; bude šířit víru v astrologii způsobem, že bude obviňovat za naši vůli nikoliv nás, ale hvězdy, vyloží psychologicky vinu v termínech potlačeného sexu, ponoří lidi do hanby, když o nich jiní řeknou, že nemají otevřenou a svobodnou mysl, ztotožní toleranci s lhostejností k tomu, co je správné a co je zmýlené; bude povzbuzovat k rozvodům s podvodem, že nový sňatek bude „životný“, rozhojní lásku pro lásku a zmenší lásku k osobě; bude vyzývat náboženství, aby náboženství rozbil, bude dokonce mluvit o Kristu jako o největším člověku, jaký byl kdy spatřen, bude říkat, že jeho posláním je osvobodit lidi od otroctví, pověr a fašismu, který nedokáže popsat.
Ale uprostřed veškeré jeho domnělé lásky k lidstvu a všech blábolů o svobodě a rovnosti, bude mít velké tajemství, které nikomu nezjeví: nebude věřit v Boha. Proto jeho náboženstvím bude bratrství bez Božího otcovství. Takže svede i vyvolené. Ustaví anticírkev, která bude opičením po Církvi, protože on, ďábel, je opice Boží. Ta bude mystickým tělem Antikrista a svým zevnějškem bude připomínat Církev jako mystické tělo Krista. V zoufalé touze po Bohu přivede moderního člověka do samoty a frustrace a k vůli zemřít z touhy, aby byl součástí komunity, které dá člověku za největší cíl - nepotřebovat vykoupení ani odpuštění vlastních vin.
Takové jsou dny, ve kterých bude ďáblu svěřen obzvláště dlouhý provaz. Nesmíme zapomínat, že náš Pán řekl Jidášovi a jeho bandě: »Toto je tvoje hodina.« Je to hodina Boží, ale také ona hodina zla, hodina, kdy pastýř utekl a ovce se rozptýlily. Připravovala se snad Církev na podobnou temnou noc dekretem, kterým Svatý otec stanoví podmínky, kdy je možno konat volbu mimo město Řím?
Lidé, kteří znají dějiny, viděli, že tyto dny temnoty se blíží. V roce 1842 před 105 roky německý básník Heine píše: »Komunismus, i když se o něm dnes málo mluví a potlouká se po slaměných peleších, je temným hrdinou určeným pro tragédii moderní doby... ponuré doby. Když nám hrozí jako prorok, který touží napsat novou apokalypsu, měl by hledat zcela nové šelmy, bestie tak děsivé, že staré kreatury Janovy se jeví jako sladké holubice, líbezní andílci. Bohové si zahalují tvář ze soucitu s lidskými syny. Budoucnost páchne krví, bezbožností a mnoha ranami. A já udělám dobře, když poradím našim vnukům, aby se narodili s tvrdou kůrou na svém hřbetě«. To psal 1842.
Opravdu, byli jsme varováni. Poprvé v dějinách naše epocha byla svědkem pronásledování Starého zákona nacisty a Nového zákona komunisty. Kdokoliv má dnes co do činění s Bohem, je předmětem nenávisti, protože jeho povolání je hlásat Božího Syna Ježíše Krista, a to platí jak pro židy, tak pro křesťany. Od okamžiku, kdy znamení naší doby ohlašují bitvu mezi absolutny, můžeme očekávat dobu zkoušky, a to ze dvou důvodů.
Především aby se zastavil rozklad. Kdyby by nebylo katastrof, bezbožnost by plně ovládala terén. To, co je pro jednoho člověka smrt, je katastrofa pro špatnou civilizaci: přerušení života a pro civilizaci, přerušení její bezbožnosti. Proč Bůh poslal anděla s ohnivým mečem, aby střežil zahradu Eden po Pádu, aby naši první prarodiče už nevstoupili a nejedli ze stromu života? Bůh nedovolí, aby se nespravedlnost stala věčnou. Dopouští, že dochází k revoltám, rozdělení a chaosu, aby nám připomněl, že naše myšlení bylo zmýlené a naše tužby bezbožné. Mravní pravda je pomstěna zkázou, která následuje po jeho odmítnutí. Chaos naší doby je nejsilnější argument, jaký může křesťanství použít. Katastrofa odhalí, že zlo poráží samo sebe a že nemůžeme odvracet pohled od Boha, jak jsme to udělali, aniž bychom spáchali zlo sami na sobě.
Druhý důvod, proč musí přijít krize, je předejít zmýlené identifikaci mezi Církví a světem. Náš Pán chtěl, aby ti, kteří jsou jeho následovníci, byli odlišeni od těch, kteří jimi nejsou. Ale tato oddělující demarkační čára byla rozmazána. Místo bílého a černého je pouze mazanice. Život mnoha křesťanů se vyznačuje prostředností a kompromisem. Čtou stejné romány moderních pohanů, vychovávají u dětí bezbožecké způsoby, dávají za pravdu samotným komentátorům, že nemají jiná kritéria pro rozlišování přítomnosti od minulosti a budoucnosti od přítomnosti; souhlasí s tím, aby se v jejich rodinách zahnízdily pohanské zvyky jako rozvody a druhé sňatky; jsou zde tzv. katoličtí lídři, kteří pozbyli charakter a dávají ve shromáždění hlas komunistům, katoličtí spisovatelé akceptují za předsedy v organizacích komunisty, aby pak naštěpovali do filmů totalitní ideje. Nejsou zde potřebné boje a opozice, které by nás měly vyznačovat. Čím méně ovlivňujeme svět, tím více svět ovlivňuje nás. Není v tom už rozdíl.
My, kteří jsme byli povoláni, abychom budovali nemocnice, jsme nakaženi chorobou a ztratili jsme moc uzdravování. A protože se všechno pomíchalo do jedné směsi, všechno musí být hozeno do pece, aby to bylo spáleno. Hodnota zkoušky je v tom, že rozlišuje. Katastrofa nás musí přivést k tomu, že budeme odmítaní, pohrdaní, nenávidění, pronásledovaní, a pak budeme moci projevit svou oddanost, potvrdit svou věrnost, prohlásit, na kterou stranu patříme. Budeme zmenšeni co do počtu, ale rozmnoženi co do kvality. Nemůžeme se bát Církve, ale světa. Nebojme se toho, že by Bůh mohl být sesazen s trůnu, ale toho, že by mohlo zavládnout barbarství.
Nakonec tři rady pro tuto dobu, aby křesťané nabyli vědomí, že doba krize není čas zoufalství, ale je to doba příhodná. Narodili jsme se v krizi, v porážce, v Ukřižování. Ve chvíli, kdy si uvědomíme konečně, že jsme podrobeni Božímu hněvu, můžeme se také stát předmětem Božího Milosrdenství. Autentická Boží nauka plodí naději. Lotr po pravici dospěl k Bohu skrze ukřižování.
Na druhém místě katolíci musí růst ve své víře, pověsit kříž do svých domácností, připomínat si, že mají kříž, aby ho nesli. Spojme své rodiny každý večer k modlitbě růžence, choďme denně na mši svatou, navštěvujme našeho Pána v Eucharistii, především ve farnostech, kde pastýři jsou si vědomi, co svět potřebuje, a proto pořádají adorace a kající bohoslužby.
Konečně židé, protestanti, katolíci, my všichni si musíme být vědomi, že svět nás volá k hrdinným skutkům pro spiritualizaci. Nevolejme po náboženské jednotě, která není možná za cenu ztráty jednoty pravdy, ale volejme po jednotě zbožných osob, které kráčejí podle svého svědomí k společnému duchovnímu blahu světa. Síly zla jsou spojeny, síly dobra jsou rozděleny. Je možné, že se nám nepodaří ocitnout se ve stejné lavici – děj se vůle Boží – ale můžeme se setkat na kolenou. Můžete si být jisti, že žádný hluchý kompromis ani ekvilibrismus nás neuzdraví. Ti, kteří mají víru, učiní nejlépe, když budou setrvávat ve stavu milosti, a ti kteří ji nemají, učiní nejlépe, když budou mít jasné úmysly. Aby se nám v době, která nastoupí, netřásla kolena, použijme je na klečení v modlitbě.
Proste svatého Michaela, Michaela Knížete, který porazil Lucifera, protože se chtěl stát bohem. Když se naklonil svět kvůli posměchu v ráji, on povstal, seřadil sedmero šiků a svrhl do hlubin toho, který se chtěl stát Nejvyšším.
A proste Naši Paní: »Ty, které byla dána moc rozdrtit hlavu hada, který podvedl lidi, že se mohou stát bohy. Ty, která jsi nalezla Krista, protože se skryl na tři dny, najdi Ho znovu pro nás. Jako jsi Ho utvořila ve svém lůně, tak Ho utvoř v našich srdcích. Paní modrého nebe, v těchto temných dnech zapal naše lampy. Vrať nám Světlo Světa, aby ozářilo tyto dny temna.
Bůh vám žehnej!
Pramen: tempi. it
Dana22
Peniaze zo zbierky Halier sv. Petra pre udavača?
lumendelumine.cz/…r-na-prosazeni-kriveho-narceni
Svatopertrský haléř na prosazení křivého nařčení
Angelo Becciu
700 tis. euro pro udavače kardinála Pella.
Při vyšetřování finančních machinací exkardinála Becciu se objevily stopy, směřující k osobám, které figurují v komplotu proti kardinálu Pellovi, který skončil protiprávním odsouzením k …More
Peniaze zo zbierky Halier sv. Petra pre udavača?

lumendelumine.cz/…r-na-prosazeni-kriveho-narceni

Svatopertrský haléř na prosazení křivého nařčení

Angelo Becciu
700 tis. euro pro udavače kardinála Pella.
Při vyšetřování finančních machinací exkardinála Becciu se objevily stopy, směřující k osobám, které figurují v komplotu proti kardinálu Pellovi, který skončil protiprávním odsouzením k šesti letům zostřené vazby ve věznici Barwon.
Rivalita mezi těmito dvěma kardinály nebyla žádným tajemstvím. Pell, jakožto prefekt sekretariátu pro ekonomii mluvil na meetingu v Rimini 2015 jasně o hrozbě velké aféry ze zjištění, že prostředky z milodarů směřují na nákupy nemovitých investic. Nikdo nemohl tušit, že kromě náměstka Becciu další preláti jako Alberto Perlasca, Raffaele Mincione a Gianluigi Tozzi si ukládají peníze na zahraničních účtech a zajímají se o paláce v Londýně.
Při vyšetřování finančních toků byla však nyní mezi jiným odhalena stopa, která směřuje do Austrálie s cílem najít a podpořit udavače, kteří by obvinili nepohodlného kardinála Pella z pedofilie. Dva mladíci z chrámového sboru si měli stěžovat na arcibiskupa, že je v roce 1996 po mši v sakristii obtěžoval (viz).
Jeden z oněch údajných 'obětí' zemřel v roce 2014 na předávkování drogami, ale před smrtí odpřisáhl po zpovědi své matce, že nikdy obtěžován nebyl.
Letos v dubnu nejvyšší australský soud zrušil rozsudek státu Viktoria a obvinil porotu, že nepostupovala správně a opomenula základní princip „odůvodněné pochybnosti“. Jak to, že porotci sledovali tak okatě všechno, jen ne spravedlnost a pravdu?
To všechno se odehrávalo vlastně pod střechou druhého muže církve, samotného vatikánského státního sekretáře Parolina.
Pramen: Corriere della sera
One more comment from Dana22
Dana22
Utrpenie kresťanov v Číne
christianitas.sk/…-za-zrieknutie-sa-krestanstva/
Čínska komunistická vláda prišla v niektorých mestách s novou kampaňou, ktorá má zrejme zaručiť ešte väčšiu ateizáciu krajiny. Používa na to nátlakovú metódu voči svojim občanom, ktorým podmieňuje vyplácanie sociálneho zabezpečenia tým, že musia odstrániť náboženské symboly a nahradiť ich obrázkami vodcov komunistickej …More
Utrpenie kresťanov v Číne

christianitas.sk/…-za-zrieknutie-sa-krestanstva/

Čínska komunistická vláda prišla v niektorých mestách s novou kampaňou, ktorá má zrejme zaručiť ešte väčšiu ateizáciu krajiny. Používa na to nátlakovú metódu voči svojim občanom, ktorým podmieňuje vyplácanie sociálneho zabezpečenia tým, že musia odstrániť náboženské symboly a nahradiť ich obrázkami vodcov komunistickej strany.
Každý kto by odmietol túto požiadavku lokálnej vlády, by už viac nebol podporovaný štátom.
Úradníci dostali príkaz: „odstrániť kríže, náboženské symboly a obrazy z domovov veriacich ľudí, ktorí dostávajú platby na sociálne zabezpečenie a nahradiť ich portrétmi predsedu Maa a prezidenta Xi Jinpinga“, napísal časopis Bitter Winter, ktorému poskytol informácie jeden kresťanský kazateľ.
Podľa svedectva iného kresťana, vládny úradníci vtrhli do jeho domu, strhávali kresťanské symboly a nahrádzali portrétmi Mao C – Tunga. Iná staršia kresťanka referovala časopisu, že jej odobrali sociálne dávky za to, že poďakovala slovami „Vďaka Bohu“ keď preberala predchádzajúcu sociálnu dávku.

Cirkev v Číne sa rozlúčila s dvoma biskupmi, ktorí dosvedčili vernosť utrpením

archivioradiovaticana.va/…la_s_dvoma_biskupmi/sk-1357541

prehladsprav.sk/…ajnom-bilderberg-stretnuti/268
Roberto 55
Parolin je v podstate iba politik a to velmi zly z pohladu Cirkvi. Nikdy sa nevyjadruje k nabozenskym otazkam.
Dana22
Dnes,keď mnohí ľudia sú ako neveriaci Tomáši,nám vedci potvrdzujú túto úžasnú správu.
Domček,v ktorom žila Panna Mária, anjeli skutočne preniesli do Loreta.
Sklo na podlahe Svätého domu umožňuje pútnikom pozorovať múry bez základov, stále podopreté na zemi a čiastočne vo vzduchu.
tfp.org/…ur-lady-of-nazareth-to-loreto/
preklad textu bol robený cez translator
Vedecké potvrdenie: Anjeli …More
Dnes,keď mnohí ľudia sú ako neveriaci Tomáši,nám vedci potvrdzujú túto úžasnú správu.

Domček,v ktorom žila Panna Mária, anjeli skutočne preniesli do Loreta.

Sklo na podlahe Svätého domu umožňuje pútnikom pozorovať múry bez základov, stále podopreté na zemi a čiastočne vo vzduchu.

tfp.org/…ur-lady-of-nazareth-to-loreto/

preklad textu bol robený cez translator

Vedecké potvrdenie: Anjeli vzali dom Panny Márie z Nazareta do Loreta
7. augusta 2016 | Luis Dufaur

Anonymná maľba, 17. storočie, Mexiko.

Ako Svätý dom vzlietol zo svojich základov a objavil sa neporušený asi 2 000 míľ ďaleko odtiaľ, kde zostal dodnes?

Na konferencii organizovanej kultúrnym centrom „Amici del Timone“ v talianskej Staggia Senese s názvom „Príbeh neuveriteľného presunu domu Márie z Nazareta do Loreta“ bola vyvinutá téma, ktorá čelí výzvam v oblasti inžinierstva.

Svätý dom, rodisko Panny Márie a archanjel Gabriel, ktorý jej oznámil vtelenie, sa skutočne nachádzal po mnoho storočí v meste Loreto (Santa Casa di Loreto) v talianskej oblasti Marche oproti Jadranskému moru.

Zvestovanie sa však uskutočnilo v Nazarete, vo Svätej zemi, kde základy Svätého domu zostali dodnes. V porovnaní s rozmermi a vlastnosťami loretánskeho domu sa dokonale zhodujú; ale podobnosti a zhody tým nekončia.

Ako Svätý dom vzlietol takpovediac zo svojich základov a znovu sa objavil asi 2 000 míľ ďaleko, kde zostáva nedotknutý dodnes?

Podľa historických dôkazov sa tento krok uskutočnil v trinástom storočí; ale ako by sa to dalo urobiť vzhľadom na vtedajšie zlé technologické zdroje?

Tento krok sa pripisuje anjelskej akcii oficiálne uznanej pápežmi a podporovanej svätými. Účelom týchto smerodajných schválení však nie je vysvetlenie hmotného postupu, ktorý z noci na deň preniesol z jedného kontinentu na druhý objekt veľký ako dom.

Tento prevod bol však potvrdený historickými, listinnými a archeologickými dôkazmi. Pre údiv mnohých veda opäť potvrdzuje Cirkev.

Na tejto konferencii vystúpil profesor Giorgio Nicolini, ktorý sa prípadu venoval počas štúdia a výskumu. Na základe týchto vedeckých dôkazov preukázateľne preukázal pravdivosť zázračného prevodu.

Počas svojej prednášky profesor Nicolini preukázal existenciu mnohých dokumentov a správ očitých svedkov o prevode, ktoré veda a ľudská metóda nemôžu vysvetliť. Stanovil tiež chronológiu zmeny miesta.

1. 9. mája 1291 bol Svätý dom ešte v Nazarete.

2. V noci z 9. na 10. mája 1291 prešlo takmer 2 000 míľ a dosiahlo Tersatto (dnes Trsat) v regióne Dalmácie, na území dnešného predmestia chorvátskej Rijeky.

Pri tejto príležitosti Nicolò Frangipane, feudálny pán z Tersatto, osobne vyslal delegáciu do Nazareta, aby zistila, či Svätý dom skutočne zmizol z pôvodného miesta. Vyslanci nielen overili jeho zmiznutie, ale našli aj základ, na ktorom bol dom postavený a z ktorého boli ako blok odobraté múry. Okolo týchto základov v Nazarete bola postavená bazilika Zvestovania. V Lorete stojí Svätý dom pevne, bez základov, priamo na zemi.

3. V noci z 9. na 10. decembra 1294 zmizol Svätý dom z Tersatta a pristál „na rôznych miestach“ Talianska. Deväť mesiacov zostával na svahu s výhľadom na prístav Ancona, ktorý sa tak začal nazývať „Posatora“, z latinského slova „posat et ora“ (usadiť sa alebo pristáť a modliť sa).

Na mieste bol postavený kostol ako pamätník, ktorý bol v tom čase zaznamenaný a podpísaný kňazom „Don Matteo“, pravdepodobne očitým svedkom.

Túto udalosť pripomínajú aj dva náhrobné kamene. Jeden je z rovnakého časového obdobia a je napísaný starou vulgárnou latinkou. Druhé zo šestnásteho storočia je napísané ľudovo a je kópiou staršieho.

Najstarší náhrobný kameň Posatory už spomínal „Pannu Máriu Loretánsku“, čím bolo jasné, že nápis bol urobený po odchode domu z miesta.

4. V roku 1295, po deviatich mesiacoch v Posatore, sa Svätý dom presťahoval do lesa, ktorý patril žene zvanej Loreta, neďaleko mesta Recanati. Odtiaľ pochádza aj meno Loreto.

5. Medzi rokmi 1295 a 1296, po ôsmich mesiacoch strávených na tomto mieste, bol Svätý dom zázračne prevezený na farmu na vrchu Prodo, ktorá patrila dvom bratom z rodu Antici.

6. V roku 1296, po štyroch mesiacoch na tomto statku, Svätý dom odišiel a pristál na verejnej ceste na hore Prodo spájajúcej Recanati s Anconou, kde je dodnes.
Vedecké potvrdenie: Anjeli vzali dom Panny Márie z Nazareta do Loreta

Interiér Svätého domu Márie, Matky Božej, ako je to dnes v talianskom Lorete.

O historickej pravde tohto nevysvetliteľného prekladu Svätého domu svedčí nespočet ďalších prvkov. V Ancone boli postavené tri kostoly - dva stále existujúce - svedectvá, že očití svedkovia videli, ako „lietajúci“ Santa Casa pricestoval do Ancony a zastavil sa v Posatore.

Okrem toho sa do Foria na ostrove Ischia vrátili rybári, ktorí obchodovali s Anconou, a rozprávali o udalostiach, ktoré sa stali v roku 1295. Ich správy viedli obyvateľov mesta k postaveniu baziliky venovanej „Santa Maria di Loreto“. Na vlastné oči videli aj Svätý dom v Ancone.

Rôzni biskupi v regióne schválili úctu k zázračným prekladom. Po celé storočia pápeži obnovovali schválenia, až kým Urban VIII., V roku 1624, definitívne neurčil 10. december ako sviatok prekladu Svätého domu Márie, Matky Božej.

Viacerí pápeži vrátane Pavla II., Júliusa II., Leva X., Pia IX., Leva XIII. A Pia XI. Zdokumentovali svoje uznanie prekladu. Tieto príslušné dokumenty, nad rámec ich náboženského aspektu, v ktorom pápeži uznávajú túto udalosť ako nadprirodzenú, sú historickou vedou uznávané ako cenné dokumenty.

Profesor Nicolini dôrazne pokarhal materialistickú mentalitu, miestami agnostickú, ateistickú alebo protestantskú, ktorá sa snaží zdiskreditovať autenticitu Svätého domu uctievaného v Lorete.

Svojím spôsobom táto opozícia podnietila hlbšie štúdie, ktoré nakoniec dokázali, že Svätý dom skutočne pochádza zo Svätej zeme. Dôkazy zahŕňajú chemické zloženie materiálu použitého na stavbu domu, jeho tvar a veľa architektonických detailov.

Niektorí, popierajúc anjelský preklad, išli tak ďaleko, že si vymysleli príbeh, že fantastická kniežatá rodina z Epiru menom „Angeli“ dom rozobrala a na žiadosť križiakov, ktorí čelili deštruktívnemu postupu moslimov, transportovala tehlu po tehle. Táto „rodina“ potom prestavala dom v Lorete.

Takáto operácia s dopravnými podmienkami trinásteho storočia by bola zázračnejším počinom ako anjelský preklad.
Vedecké potvrdenie: Anjeli vzali dom Panny Márie z Nazareta do Loreta

Kamene a tehly sú držané spolu s maltou, ktorej fyzikálne a chemické zloženie sa nachádza iba v Palestíne a presne v oblasti Nazaretu. Neexistujú v regióne Marche ani nikde inde v Taliansku.

Navyše, ak by bol dom počas jeho cesty demontovaný a prestavaný na jednom mieste za druhým - ako to tvrdia jeho fantazijné námietky - človek nemôže pochopiť, ako by si mohol zachovať presné geometrické proporcie nazaretského domu, ktorého základy sa dodnes zhodujú dokonale steny Loreta.

Rovnako by nebolo možné, aby nikto nevidel ani nepočul demontáž a neskoršiu prestavbu domu, najmä v krátkom rozpätí jednej noci v centre svätyne v Nazarete a potom opäť v Chorvátsku a Taliansku.

Ešte nevysvetliteľnejšia je skutočnosť, že Svätý dom si konečne odpočinul cez starú poľnú cestu. Na tejto ceste priechod zvierat a vozňov prirodzene otváral vyjazdené koľaje v strede vozovky, zvyšoval ich krajnice a tvoril priekopy na oboch stranách. Takto spôsob pristátia domu, jeho tri steny bez základov, sú podopreté čiastočne na zemi a čiastočne na čerstvom vzduchu. Dnes to môžu pútnici vidieť na vlastnej koži cez sklenenú podlahu.
Vedecké potvrdenie: Anjeli vzali dom Panny Márie z Nazareta do Loreta

Sklo na podlahe Svätého domu umožňuje pútnikom pozorovať múry bez základov, stále podopreté na zemi a čiastočne vo vzduchu.

Recanatská radnica navyše už v tom čase zakázala stavanie domov na verejných komunikáciách a nariadila zbúrať všetky budovy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením. Ako potom mohol niekto prestavať dom pretínajúci cestu, bez toho, aby si to niekto všimol?

Ďalšou veľkou prekážkou je nedostatok prostriedkov v tých časoch na prepravu celého domu, aj keď sú rozobraté z jednej tehly na druhú a z kameňa na kameň. Vážil by niekoľko ton. Cestná doprava by bola pravdepodobne nerealizovateľná z dôvodu meškania a množstva vozov, zvierat a mužov, ktoré by to vyžadovalo. Preprava po mori, aj keď je uskutočniteľnejšia, by tiež bola príliš časovo náročná a náchylná na straty v dôsledku búrok.

Zložitejšie by ešte bolo rozrezať steny na segmenty a vziať ich neporušené na cestu dlhú 2 000 míľ a potom ich opäť zlepiť dohromady bez zanechania stôp po spojoch. Tieto podstatné faktory, vysvetlil profesor Giorgio Nicolini, predpokladajú nemožnosť takejto prepravy technickými prostriedkami doby.

Z dlhej a podrobnej demonštrácie profesora Nicoliniho je zjavne oveľa rozumnejšie uveriť anjelskému prekladu, ktorý je výsledkom úžasného Božieho diela, pre ktorého nie je nič nemožné a kto urobil oveľa väčšie zázraky.

Pre ľudské ruky vykonať takýto preklad znamená považovať udalosť za ešte zázračnejšiu, ako bola vykonaná dielom anjelov.
Vedecké potvrdenie: Anjeli vzali dom Panny Márie z Nazareta do Loreta