Zamyslete se chvíli nad psaným slovem

Trojice a pohanské trojice božstev
Zjevil se Bůh Bible lidstvu jako Triáda nebo Trojice božstev?
Podívejme se, jak na tuto otázku odpovídají následující dva biblické verše:
Zachariáš 14: 9 „Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné.”
5 Moj.6:4 „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.

Aby výše uvedené biblické texty k nám „mluvily jasněji“, citujme je z katolického překladu bible v Poznani:
„Slyš Izrael!” Jahve je náš Bůh, Jahve jediný
Jahve a cizí bohové
Než se dostaneme k věci, je třeba připomenout, že na rozdíl od národů obklopujících vyvolený lid, Izraelité uctívali pouze jednoho Boha. Bůh jedné osoby, který se jmenoval Jahve!
Byl to tento Bůh, který varoval svůj lid před bohy okolních národů slovy:


5 Moj. 6: 14,15 Nesmíš následovat cizí bohy, žádné z bohů okolních národů. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, jenž uprostřed tebe přebývá, je žárlivě milující Bůh! Jinak proti tobě vzplane hněv Hospodina, tvého Boha, a vyhladí tě z povrchu země.
V panteonu božstev těchto jiných národů byly až příliš často triády nebo tři bohové. Chcete-li to zjistit, stačí vyhledat v encyklopediích informace o triádách, jako jsou kanaanské, babylonské, asyrské, egyptské nebo římské triády, např.:
Fénicie znala několik triád, jako Baal, Ashtoreth a Eshmun
V Babylonii existoval „tzv pánská trojice “Ea, Marduk a Gibil
Řecko je Zeus, Poseidon, Hades
V Mezopotámii byla nejslavnější trojicí božstev Elil, An a Enki,
Egypt
– „rodinná triáda“ (otec, matka, syn) Osiris, Isis, Horus
Řím
je Kapitolská trojice “skládající se ze tří božstev: Jupitera, Juna a Minervy (identifikovaných jako Zeus Héra a Athéna)
V hinduismu
: Brahma, Vishnu, Siwa (typický koncept jednoho boha ve třech osobách)
Čína„Fu Lu Shou“ – v čínských lidových vírách trojice hvězdných božstev, která zahrnuje: Fuxing jako bůh štěstí, Shouxing jako bůh dlouhověkosti a Luxing jako bůh kariéry.

Nechceme psát o různých formách těchto trojic, které se také vyskytují v jiných pohanských náboženstvích, ale i těch, která jsou nám dokonce blízká, jako je slovanská trojice, tzv. Triglav.
Původnímu panteonu slovanských bohů také vládla trojice hlavních bohů v čele se Svatorogem
(ev. Svatoroţic – Daţbog), po něm následovali Perun a Velen.
Je možné, že aby se církev odlišila od jiných trojic, začala používat slovo „Nejsvětější“ (vylepšená forma nejvyššího stupně od slova svatá), i když takové slovo v Písmu není!
Je Trojice biblické učení nebo pohanské?
Při čtení Bible stojí za to věnovat pozornost tomu, co biblický Bůh řekl o náboženství Kanaánců. (Kanaánci uctívali trojice božstev, jako je El, Baal, Asherah.) Židé se nepochybně mnohokrát setkali s učením jiných pohanských náboženství o trojicích a to dokonce i v Egyptě.
V 5 Mojžíšově 12: 29–31 však čteme toto varování:
Až Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyplení pronárody, které si jdeš podrobit, a až si je podrobíš a usadíš se v jejich zemi, dej si pozor, abys neuvízl v léčce, která po nich zbude , až budou před tebou už vyhlazeny: abys nevyhledával jejich bohy a neřekl: „Jak sloužily tyto pronárody svým bohům, tak to budu dělat i já!“ Něco takového nesmíš udělat pro Hospodina, svého Boha, neboť všechno, co ony činily pro své bohy, Hospodin nenávidí jako ohavnost; vždyť ony pro své bohy spalují dokonce své syny a dcery.
Přední biblické texty tohoto komentáře nenechávají pochyb o tom, že Bůh popsaný v Bibli se lišil od bohů okolních národů, protože byl Bohem jedné osoby, byl jediným Bohem, na rozdíl od trojic okolních národů. Izraelité byli jedineční mezi okolními národy, které uctívaly doslova tisíce božstev. Izraelité se vyznamenali jako vyvolený národ, protože věřili v jediného Boha, JHVH!
Důležitou kuriozitou k textu z 5. Mojžíšovy 6: 4 je, že překladatelé „Septuaginty“ překládající, jak text z Genesis 1: 1, tak tematický text, o kterém diskutujeme tak, že hebrejské slovo „Elohim“ bylo přeloženo do řeckého slova „ho Theos“, nebo „ BŮH “v jednotném čísle.

Udělali to proto, že nepochybovali o tom, že biblický bůh je „JEDEN JHVH“, a ne nějaká trojice!
V řečtině neexistuje množné číslo, které by zdůrazňovalo majestátnost nebo důstojnost tzv. „královské množné číslo“.
Co učil Pán Ježíš o Bohu?
Jaký byl názor Pána Ježíše na toto téma: Chce Nový zákon změnit koncept Boha jedné osoby na Nejsvětější Trojici? Chtěl Ježíš odhalit něco nového o existenci Všemohoucího bytí? Naznačil, že je třetí částí Trojice?
Přečtěte si Marka 12:29
„Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán”
Pán Ježíš v tomto bodě cituje stejnou pasáž z 5. Mojžíšovy 6: 4, která to potvrzuje:
„Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.”

Pokud by to bylo jinak, musel by o tom otevřeně učit své učedníky, kteří byli Izraelity a kteří celý život věřili v Jahveho Boha.
Text Zecharjáše 14: 9, který byl v úvodu citován, byl proroctvím pro budoucnost. Takže skutečnost, že „POUZE JHVH“ měl být v budoucnu také Všemohoucím Bohem, se neměla měnit ani aktualizovat!
Bůh je pravdivý
Pokud jste zastáncem nauky Trojice, prosím, odpovězte na jednoduchou otázku:
Podvedl by Bůh vyvolený lid se kterým uzavřel smlouvu a všechny čtenáře Bible tím, že se zjeví jako jeden z Yahwehů, aniž by se vůbec zmínil o konceptu trojice?
Kdyby byl Všemohoucí Bohem v podobě trojice, určitě by to na stránkách Bible odhalil od samého začátku! Takové učení však nevidíme ani ve Starém zákoně, ani v Novém zákoně. Fráze „JEDEN“, když se odkazuje na Všemohoucího Boha, se vyskytuje v celém Písmu a je třeba zdůraznit, že se nehodí k pojmům Trojice, Triády!
Možná však, jak mylně tvrdí stoupenci Trojice, „tato falešná božstva Trojice potvrzují existenci této pravé, biblické Trojice“?
Viz 2. Korinťanům 6: 15–17 o této úvaze spojující pojmy od pohanských, nekřesťanských náboženství ke křesťanství.
Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘ A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘
Není pochyb, že náboženské koncepty pohanských náboženství by neměly mít nic společného s učením čistého křesťanství! Na druhé straně by se křesťané měli od takových nebiblických přesvědčení a učení vzdálit, protože vedou k modlářství.
Bůh se nemění
Písmo říká, že Bůh se nemění. Je to stejný Bůh, kterého vyvolený lid uctíval. Tím, že poslal Pána Ježíše na Zemi, nám dal prostředníka nové smlouvy (té staré byl Mojžíš). Apoštol Pavel to jasně uvedl
v 1 Korinťanům 8: 4–6.
„Takže pokud jde o jídlo, které již bylo obětováno modlám, víme dobře, že na světě nejsou žádné modly a žádný bůh kromě jednoho Boha.” A i když v nebi i na zemi existují takzvaní bohové – existuje pro nás mnoho takových bohů a pánů, existuje pouze jeden Bůh, Otec, od kterého všechno pochází a pro kterého existujeme, a jeden Pán, Ježíš Kristus, skrze něhož bylo všechno stvořeno a díky čemuž jsme také „
Pavel napsal, že pro křesťany je jediný Bůh. Tento jediný Bůh, jak čteme ve výše uvedeném textu, je náš nebeský Otec. Všimněte si, že v tomto verši není o Duchu svatém jediné slovo.
Pro opravdové křesťany je šokující a absurdní hledat „plnější zjevení Boha“ čerpáním příkladů z cizích kultur!
Šokující bylo, že krásu biblického monoteismu vystřídal koncept trojice vycházející z pohanských náboženství a mytologie. Je rovněž nepřijatelné brodit se filozofií a prázdnými úvahami o domnělém vztahu mezi Ježíšem, Bohem Otcem a Duchem svatým.
Bohužel, trinitaristé, kteří nemají žádné konkrétní důkazy o biblické povaze trojičního dogmatu, používají vícesvazkové pojednání o tom, zda je Ježíš soupodstatný s Otcem (homousios), od kterého pochází.
Kdy se tedy trojice dostala ke křesťanství?
Níže citujeme Wikipedii odkazující na knihy Jaroslava Pelikana, který byl profesorem historie – specializace křesťanství.
„V důsledku administrativního úsilí přilákat nevěřící z římského světa byly některé takové obrazy postupně začleněny do křesťanství.” To nakonec vedlo k poznání, že Syn a Duch svatý jsou si rovni s Otcem. Kritici také namítají, že trinitářská doktrína byla výsledkem více politických než teologických akcí. “
Podle mnoha historiků touha přilákat lidi (pohany) k novému náboženství přispěla k zavedení konceptu Nejsvětější Trojice.
Až dosud mnozí uctívali slunce a trojici božstev. Byly tedy převzaty jejich svátky a koncepty často spojené s uctíváním slunce, které měl Kristus nahradit.

Kniha Edmunda Lewandowského Tváře křesťanského náboženství o Vánocích říká:
„Svátek byl založen v roce 354 za vlády papeže Liberia (352–366). V ten den lidé říše oslavovali den narození neporazitelného slunce (Dies Natalis Solis Invicti) všeobecně a slavnostně…. Ve třetím století byl rozšířen kult Mithry, který úspěšně konkuroval křesťanství, také velmi populární. Den narození tohoto božstva byl oslavován 25. prosince “
Přijetím tohoto svátku se tedy změnil pouze předmět uctívání.

Ve Slovníku mýtů a kulturních tradic, editovaném Władysławem Kopalińskim, pod heslem Mitra čteme, že Mithras je mnohem starší než křesťanství a že „Síla Mithrasova kultu svědčí také o tom, že si křesťanství zvolilo neděli, svatý den boha Slunce Mithru, jako svátek místo soboty, biblický Sabat (podle H. Lamera).
Solární symboly
Solární symboly jsou ještě dnes viditelné, například v monstranci, která má tvar a podobu slunce. Můžete je také vidět ve svatozáři umístěné nad hlavami svatých a Ježíše.
Vrátíme-li se k dříve citované knize „Tváře křesťanského náboženství“, najdeme zajímavé prohlášení z pastoračního dopisu papeže Lva I. Velkého (440-461):
„Existují lidé, kteří si myslí, že slavnost by se neměla slavit, ani tak kvůli Kristovu narození, ale kvůli vycházejícímu novému slunci … než vstoupí do baziliky svatého apoštola Petra, postaví se na schody, otočí se a pokorně skloní hlavu ke slunečnímu disku”
Pohanský trinitarismus nebo biblický monoteismus.
Podle Písma svatého i historiků nemá pojem triády nic společného s „biblickou“ vědou nebo kulturou, ale je převzat „živý“ z nebiblických a dokonce pohanských učení!
I islám, postavený na základě starozákonního monoteismu, popřel toto učení slovy Mohameda v Koránu (IV, 171).
„Věř tedy v Boha a v jeho posly a neříkej: Tři! (Tři – ve vztahu k Bohu ve třech osobách).
Biblické texty diskutované v tomto komentáři znovu ukazují, že dogma o „Nejsvětější Trojici“ nebo tvrzení, že v Bibli se vyskytuje „forma trojice“, je neslučitelná s Písmy.
Biblickou pravdu nelze přemoci argumentem že jsou „věrní věřící“ v biblické učení „Nejsvětější Trojice“!
Praví následovníci Pána Ježíše měli být v menšině – následovat „úzkou cestu“, nikoli „širokou cestu“ (Matouš 7: 13,14).
Křesťané se měli držet biblické pravdy, nikoli sekulární filozofie, jak říkají níže uvedené texty:


Jan 17:17 Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
Kolosanům 2: 8 Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.


Trojice a pohanské trojice božstev - Antytrynitarianie.pl
hajaj búvaj ovečky
Presne tak, uctievači Slnka (ako pápeží) nie sú monoteistami keďže Slnko bolo stvorené.
běda vám bezbožníci and 3 more users link to this post
veritas18
Hebrejske Elohim je plural. Kazdopadne je rozdil mezi pohanskym triteismem a tajemstvim Nejsvetejsi Trojice jednoho Boha. Dukaz bozskeho charakteru jednotlivych osob jednoho Boha je hlavne v NZ, tedy v biblickych textech. Z toho vychazi i filozoficke a teologicke zpracovani tohoto tajemstvi 1.radu
Martina Bohumila Lutherová
Filosofie a teologie tam nemá co dělat,
jde o Boží Slovo,které lze chápat jen
Kristovým Duchem.
A potom neuvádíš žádý
verš pro podporu boží trojice/katolické
veritas18
Tech biblickych citaci je strasne mnoho, na to jsou odborne teologicke traktaty
Martina Bohumila Lutherová
Z případných komentářů ponechány budou jen ty, které
budou citacemi Božího Slova.Ostatek mažu.
Martina Bohumila Lutherová
Majo- mažu , proč si přečti.
Nerespektuješ už po druhé.
Jsi drzá. Nemáš tu už místa.
maja prusMore
Majo- mažu , proč si přečti.
Nerespektuješ už po druhé.

Jsi drzá. Nemáš tu už místa.
maja prus