Janko333
173.1K
dyk
Ak Rusko zaútočí, môžeme sa čudovať? Veď toto, čo robí západ je naozaj vyvolanie vojny a to len preto, aby ovládli nerastné suroviny Ruska a tak mohli ovládať svet vydieraním a zotročovaním ľudí a národov. Rusko nechce a nepotrebuje vojnu, ale jednoducho bude do toho dotlačené a inú cesta už nebude. Vidíme, že Rusko sa snaží o to, aby bol na svete mier. Odstúpilo z ndr a zo všetkých štátov …More
Ak Rusko zaútočí, môžeme sa čudovať? Veď toto, čo robí západ je naozaj vyvolanie vojny a to len preto, aby ovládli nerastné suroviny Ruska a tak mohli ovládať svet vydieraním a zotročovaním ľudí a národov. Rusko nechce a nepotrebuje vojnu, ale jednoducho bude do toho dotlačené a inú cesta už nebude. Vidíme, že Rusko sa snaží o to, aby bol na svete mier. Odstúpilo z ndr a zo všetkých štátov a i napriek tomu, že sa tam hneď nasackovali zapadnari, nechali to tak. Rusko skoro padlo pod vedením Gorbačova, jelcina, ale i tak Rusko mlčali. Našťastie prišiel pán Putin, zvrátil to a teraz západu nezostáva nič iné ako vyvolať vojnu, lebo oni tie suroviny chcú za "každú" cenu.
Nastáva koniec čias a tak hľadajme Boha, kým sa dá nájsť. Každý, kto zvažuje vínu na Rusko je falošný prorok a nepočúvajme ho. Čo sa majú Rusy nechať povraždiť kvôli nejakému antikristovi? Vôbec nie, lebo keď západ ovládne Rusko, vtedy začne teror v Rusku, aby odstránil Rusov a zamedzil vytazstvu Panny Márie. O to ide. Preto boli zabíjaný aj židia, lebo keď sa židia obrátia, tak to bude posledné znamenie konca sveta.
Antikrist už riadi to, čo sa teraz deje.
Hanka Kraská
Vojny sú o tom, čo sa zúčastnení dozvedia až po vojne?
Prvá svetová vojna – samovražda Európy - Christianitas
Cieľom Veľkej vojny bolo v nadväznosti na Veľkú francúzsku revolúciu za každú cenu zlikvidovať Rakúsko-Uhorsko (poslednú katolícku monarchiu v Európe, dedičku Svätej ríše rímskej).
V dejinách konfliktov, ktoré vždy sprevádzali ľudské udalosti, zaujíma I. svetová vojna ústredné …More
Vojny sú o tom, čo sa zúčastnení dozvedia až po vojne?

Prvá svetová vojna – samovražda Európy - Christianitas

Cieľom Veľkej vojny bolo v nadväznosti na Veľkú francúzsku revolúciu za každú cenu zlikvidovať Rakúsko-Uhorsko (poslednú katolícku monarchiu v Európe, dedičku Svätej ríše rímskej).
V dejinách konfliktov, ktoré vždy sprevádzali ľudské udalosti, zaujíma I. svetová vojna ústredné miesto nielen pre svoj celoplanetárny rozsah a desivý počet obetí, približne deväť miliónov, ale predovšetkým pre novosť a intenzitu nenávisti medzi národmi, ktorá sa nahromadila v zákopoch súperiacich krajín. Francúzsky historik Jean de Viguerie (Les deux patries. Essai historique sur l’idée de patrie en France, Paris 1998) ukazuje, ako tradičnú doktrínu „spravodlivej vojny“, ktorá mala obranný charakter, nahradila v rokoch 1914 – 1918 nová koncepcia vojny – útočná, totálna, neúprosná –, ktorá mala svoje korene vo Francúzskej revolúcii. Prvá svetová vojna bola v tomto zmysle pokračovaním výzvy do zbrane z 11. júla 1792, keď Národné zhromaždenie vyhlásilo „Vlasť v nebezpečenstve“.
Práve vo Francúzskej revolúcii sa zrodilo heslo „vyhladiť nepriateľa“, vnútorného aj vonkajšieho, ako v prípade „pekelných kolón“, ktoré v rokoch 1793 – 1794 povraždili povstalcov z Vendée. Tradičný pojem „vlasti“, zakorenený v konkrétnom mieste a presnej historickej pamäti, bol v 18. storočí prekrytý novým pojmom, spojeným s myšlienkou ľudských práv. Filozofická „vlasť“ osvietenstva je zbožštená do tej miery, že sa stáva Molochom, ktorý povoľuje akúkoľvek obeť.
Ideologickú kontinuitu medzi I. svetovou vojnou a Francúzskou revolúciou teoreticky zdôvodňovali intervencionisti, ktorí konflikt prezentovali ako revolúciu zameranú na nastolenie „univerzálnej demokracie“ v Európe. Veľká vojna bola podľa ďalšieho významného historika, Maďara Françoisa Fejtöa, masovým ideologickým konfliktom, ktorého cieľom bolo „republikanizovať a dekatolizovať Európu“ a národne a medzinárodne dovŕšiť prerušené dielo Francúzskej revolúcie (Requiem za mŕtvu ríšu. Rozpad rakúsko-uhorského sveta, tr. it. Mondadori, Miláno 1994, s. 316–333).
Rakúsko-Uhorsko, z ktorého stále vyžarovala žiara stredovekej Svätej ríše rímskej (národa nemeckého), predstavovalo hlavnú prekážku pokroku ľudstva. Fejtö zdôrazňuje, že cieľom úzkeho kruhu politikov spojených so slobodomurárstvom bolo zničením Rakúskej ríše „vykoreniť z Európy posledné zvyšky klerikalizmu a monarchizmu“. Vychádzajúc z týchto ideologických zdrojov, revolučný intervencionizmus považoval vojnu za naplnenie modernity alebo za poslednú fázu kultúrneho procesu, ktorý definitívne zbaví Európu posledných zvyškov tmárstva.
Výsledkom vojny v rokoch 1914–18 bola v skutočnosti „republikanizácia“ Európy. Anglický historik, autor ďalšieho významného diela o tomto konflikte, pripomína, že v predvečer vojny potomkovia a ďalší príbuzní kráľovnej Viktórie sedeli na trónoch nielen Veľkej Británie a Írska, ale aj Rakúsko-Uhorska, Ruska, Nemecka, Belgicka, Rumunska, Grécka a Bulharska. V Európe už boli republikami iba Švajčiarsko, Francúzsko a Portugalsko. „Napriek imperiálnej rivalite predvojnovej diplomacie zostali osobné vzťahy medzi samotnými monarchami srdečné, dokonca priateľské: korešpondencia medzi „Georgeom“, „Willym“ a „Nickym“ svedčí o pretrvávajúcej existencii kozmopolitnej a polyglotskej kráľovskej elity s určitým zmyslom pre spoločný záujem,“ (Umlčaná pravda. Prvá svetová vojna: Najväčší omyl moderných dejín, prekl. Milan 2002, s. 559).
Na povojnovej mape Európy vznikli republiky v Rusku, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Československu, Poľsku a troch pobaltských štátoch, ako aj v Bielorusku, západnej Ukrajine, Gruzínsku, Arménsku a Azerbajdžane (v rokoch 1919 až 1921 boli násilne začlenené do Zväzu sovietskych socialistických republík).
Parížske zmluvy z rokov 1919 – 1920 predstavovali, ako poznamenáva François Furet, „viac ako európsky mier, európsku revolúciu“ (Il passato di un illusione. L’idea communista nel XX secolo, tr. it. Mondadori, Miláno 1995, s. 70), čo narušilo rovnováhu, na ktorej sa Európa držala od Viedenského kongresu. Rakúskeho kancelára Metternicha ako tvorcu novej medzinárodnej rovnováhy vystriedal americký prezident Woodrow Wilson, ktorý sa predstavil ako prorok novej éry, v ktorej slobodné národy v mene zásady „sebaurčenia národov“ konečne nájdu cestu k pokroku, spravodlivosti a mieru. Absolútne právo národov vytvoriť si nezávislé štáty, ktoré prvýkrát vyhlásila Francúzska revolúcia, sa tak stalo právnym princípom a najvyšším pravidlom medzinárodnej politiky.
***
Poznámka redakcie:
Massimo de Leonardis v článku s názvom Európa 1914. Od hrdej citadely k zničenej hovorí o katastrofálnych dôsledkoch I. svetovej vojny:
V roku 1914 bola Európa „hrdou citadelou“ na vrchole svetovej moci: kontrolovala 60 percent území, 65 percent obyvateľov, 57 percent výroby ocele, 57 percent obchodu. Bola si vedomá svojej civilizačnej misie, ktorej dôležitou súčasťou bola práca katolíckych misií, podporovaná aj sekulárnymi vládami, ako bola francúzska, aj keď len kvôli prestíži a politickému vplyvu, a bola na ňu hrdá. To všetko zničila „samovražda Európy“, ako sa Veľká vojna právom nazýva.
Príčinou krízy bol atentát, ktorý 28. júna 1914 v Sarajeve spáchal bosniansky revolucionár Gavrilo Princip, ktorého ruka bola vyzbrojená srbskými vládnymi kruhmi, na arcivojvodu Františka Ferdinanda d’Este, následníka rakúsko-uhorského trónu, horlivého katolíka a protimasarykovca, stúpenca projektu reorganizácie impéria, ktorý mal upevniť lojalitu Slovanov voči trónu a pristrihnúť Srbsku krídla. Viedeň poslala 23. júla Belehradu ultimátum, v ktorom žiadala prísne vyšetrovanie a potrestanie vinníkov. Tým sa spustil diplomatický a vojenský mechanizmus, ktorý za niečo viac ako desať dní uvrhol veľkú časť Európy do vojny. (…)
Je jasné, že I. svetová vojna vypukla z klasických mocensko-politických dôvodov. Ideologická smernica, ktorá bola drahá medzinárodnému slobodomurárstvu, sa však skrývala: výsledkom konfliktu mala byť predovšetkým „republikanizácia“ Európy a predovšetkým zvrhnutie jedinej katolíckej veľmoci, habsburskej ríše.
Krátko nato Nemecko prijalo cynické a krátkozraké rozhodnutie vyslať Lenina do Ruska s cieľom vytiahnuť ho z vojny, v ktorej chcela buržoázna vláda zrodená z februárovej revolúcie pokračovať. Rusko sa z konfliktu stiahlo, ale boli položené základy pre vznik prvého komunistického štátu. V tom istom roku vstúpili Spojené štáty do vojny na strane dohodových mocností (Ententy) s programom rozvracania tradičného medzinárodného poriadku a nepriateľstva voči monarchiám. Aj v roku 1917, ktorý bol skutočne kľúčovým rokom vojny, položila alebo dokončila Ententa základy stále neriešiteľného problému Blízkeho východu, keď rozdelila túto oblasť na zóny vplyvu a zároveň podnietila arabské povstanie na jednej strane a sľúbila Židom „národný domov“ na strane druhej.
***
Portál Christianitas.sk odporúča:
Taliansky historik a profesor, Roberto de Mattei prináša v knihe Druhý vatikánsky koncil. Doposiaľ nenapísané dejiny (slov. vydanie – Nadácia Slovakia Christiana), ucelený pohľad na udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila život v katolíckej Cirkvi v druhej polovici 20. storočia a nemalou mierou naň vplýva i dnes.
Záujemcovia si môžu túto vysokohodnotnú knihu objednať na adrese: Prof. De Mattei II.Vatikánsky koncil - Christianashop.sk
Coburg shares this
156
Hanka Kraská
The EU Finally Admits the Vaccine DESTROYS Your Immune System Completely
Európska únia konečne priznala, že vakcíny proti koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 ničia imunitný systém a robia ľudí náchylnejšími nielen na covid, ale aj na všetky ostatné choroby. :: Quintus-sertorius
Európska únia konečne priznala, že vakcíny proti koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 ničia …More
The EU Finally Admits the Vaccine DESTROYS Your Immune System Completely

Európska únia konečne priznala, že vakcíny proti koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 ničia imunitný systém a robia ľudí náchylnejšími nielen na covid, ale aj na všetky ostatné choroby. :: Quintus-sertorius
Európska únia konečne priznala, že vakcíny proti koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 ničia imunitný systém a robia ľudí náchylnejšími nielen na covid, ale aj na všetky ostatné choroby.

18.07.2022

Podľa Európskej liekovej agentúry (EMA) by užívanie posilňujúcich dávok vakcín proti Covid-19 každé štyri mesiace mohlo oslabiť imunitný systém a vyčerpať ľudí.
EÚ chce napriek zisteniam pokračovať v očkovaní

Napriek uvedenému odhaleniu Európska únia stále odporúča, aby si ľudia dávali vakcíny aj posilňovacie dávky.
Čo chce EMA zmeniť, je čas medzi posilňovacími dávkami.
"Posilňovacie dávky sa dajú podať raz alebo možno dvakrát, ale nie je to niečo, o čom by sme si mali myslieť, že sa dá neustále opakovať," povedal Marco Cavaleri, vedúci oddelenia biologických zdravotných hrozieb a stratégie vakcín agentúry EMA.
"Musíme premýšľať o tom, ako môžeme prejsť zo súčasnej pandémie na endemickejšie prostredie."
Toto závažné odhalenie EMA však nezabránilo Európskej únii v schvaľovaní ďalších dávok vakcín pre svoje obyvateľstvo.
Agentúra EMA a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) schválili odporúčanie, ktoré ľuďom vo veku 60 až 79 rokov poskytne druhú posilňovaciu dávku mRNA vakcín proti Covid-19.
Ľudia s rôznymi predispozíciami, ktoré ich robia náchylnejšími na choroby, sú teraz tiež oprávnení dostať druhú posilňovacou dávku mRNA vakcíny v 27-člennom bloku.
Schvaľovanie ďalších dávok pre zraniteľnejšie segmenty populácie sa údajne unáhlilo po nedávnom náraste počtu infekcií na možno najočkovanejšom kontinente planéty.
"Vzhľadom na to, že počet prípadov a počet hospitalizácií opäť narastá aj napriek letnému obdobiu, vyzývam všetkých, aby sa čo najskôr dali zaočkovať a posilniť," povedala európska komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakides.
"Nie je čas na zaháľanie.
Vyzývam členské štáty, aby okamžite zaviedli programy druhej posilňovacej dávky pre každého nad 60 rokov, ako aj pre všetky zraniteľné osoby,"
dodala.
Riaditeľka ECDC Andrea Ammonová taktiež tvrdí, že kontinent zaznamenáva "rastúcu mieru nových prípadov Covid-19 a rastúci trend v hospitalizáciách, vrátane JIS-iek a ich obsadenosti v niekoľkých krajinách".
"To signalizuje začiatok novej vlny Covid-19 v celej Európskej únii," povedala Ammonová.
"Stále je príliš veľa jedincov ohrozených závažnou infekciou Covid-19, ktorých musíme čo najskôr chrániť (zaočkovať)."
S počtom očkovaní proti Covid-19 stúpa pravdepodobnosť úmrtia
Hostiteľ relácie "The Daily Veracity" Vincent James poznamenal, že ani úprava času medzi posilňovacími očkovaniami pravdepodobne nič nezmení a ľudia budú stále pociťovať oslabujúce účinky po podaní vakcín.
"Ak vakcína a opakované dávky vakcíny zničia váš imunitný systém, čo nedávno priznala aj Európska únia, potom budete náchylnejší na všetky choroby," varoval James.
"A ak vás to robí náchylnejšími aj na iné choroby, potom je pravdepodobnejšie, že zomriete, pretože vakcína zničí vašu imunitu."
James varoval ľudí, aby si nedali čo i len jednu vakcínu proti Covid-19, pretože dôkazy poukazujú na skutočnosť, že nielenže ničia imunitný systém, ale "vás aj priamo zabijú".
Viac informácií o vakcínach proti Covid-19 nájdete na stránke Immunization.news.
Tiež si pozrite nasledujúci klip z relácie "The Daily Veracity" (v angličtine), v ktorom moderátor Vincent James hovorí o tom, ako EÚ konečne pripustila, že vakcíny proti COVID-19 ničia ľudský imunitný systém:

Zdroj

Q.S.
"Moja rodinná firma je výroba rakiev v Severnej Amerike. Za menej ako 6 mesiacov sme dostali 2 hromadné objednávky na jednotky menšie ako 5 stôp (detská veľkosť). Nikdy za viac ako 30 rokov podnikania sme nepredávali rakvy detskej veľkosti vo veľkom."
A keby to nestačilo na Západe nemocnice posielajú 6-8 MŔTVYCH NOVORODENCOV DENNE DO KREMATÓRIA za chrbátom riaditeľov pohrebných ústavov aby rodičia a verejnosť nedozvedela o masovom charakteru tohto javu.
Hanka Kraská
Toto je skutočné ZLO.
Zatiaľ čo bol označený ako uznesenie, H.Res. 1209, takzvaná „Transgender Bill of Rights (TBR)“, je napísaná ako účet. Niet pochýb o tom, že demokrati to plánujú použiť ako katalyzátor na schválenie toho, čo bude ešte horšie ako nesprávne pomenovaný „Zákon o rovnosti“ z minulého roka.
TBR dá extrémnym zástancom LGBTQ a potratov plnú autoritu nad VÁMI a VAŠOU RODINOU.…More
Toto je skutočné ZLO.

Zatiaľ čo bol označený ako uznesenie, H.Res. 1209, takzvaná „Transgender Bill of Rights (TBR)“, je napísaná ako účet. Niet pochýb o tom, že demokrati to plánujú použiť ako katalyzátor na schválenie toho, čo bude ešte horšie ako nesprávne pomenovaný „Zákon o rovnosti“ z minulého roka.

TBR dá extrémnym zástancom LGBTQ a potratov plnú autoritu nad VÁMI a VAŠOU RODINOU. Váš prejav, sociálne médiá, webové stránky, kostol, školy, denná starostlivosť, práca, poistné plány, lekárska starostlivosť a ďalšie budú ovplyvnené. Ale môžeme zastaviť tento „návrh zákona“ v Senáte, ak budeme konať teraz ! — Mat

V Spojenom kráľovstve môže verejný nesúhlas s agendou LGBTQ, ak je dokonca vnímaný ako urážlivý, viesť k pokutám alebo väzeniu. Zamyslite sa nad tým, čo sa stalo týmto otvoreným britským veriacim:

Zosnulý evanjelista Harry Hammond bol zatknutý, obvinený a odsúdený podľa britských zákonov o nenávistných prejavoch za zobrazenie nápisu so slovami: „Ježiš dáva pokoj, Ježiš žije. Stop nemorálnosti, Stop homosexualite, Stop lesbizmu. Ježiš je Pán."

A pouličný kazateľ menom Stephen Green bol zatknutý za rozdávanie letákov, ktoré označili homosexualitu za hriech.

V Kanade bol kresťan menom Rob Hoogland odsúdený na šesť mesiacov väzenia a pokutu 30 000 dolárov za to, že odmietol nazvať svoju 14-ročnú dcéru chlapcom.

Tieto typy útokov na slobodu, rodinné hodnoty a samotnú vedu Dôjdu do USA, ak nezastavíme Transgender Listinu práv.

Transgender Listina práv bude okrem iného znamenať, že:

Cirkvi a náboženské školy budú nútené najímať zamestnancov zapojených do správania LGBTQ; umožniť mužom prístup na toalety, šatne, sprchy a šport; umožniť chlapcom nocľahovať s dievčatami pri kempovaní a výletoch cez noc; sprístupniť zariadenia na obrady LGBTQ, ak sa v kostole konajú prirodzené svadobné obrady; a poskytovať poistenie na pokrytie hormonálnych terapií, mrzačiacich operácií a chemických a chirurgických potratov.

Cirkvi a školy, ktoré nedodržiavajú pravidlá, prídu o federálne, štátne a miestne daňové výnimky a akreditáciu.

Od predškolského veku sa deti naučia, že si môžu vybrať pohlavie, budú povzbudzované, aby navzájom experimentovali, aby našli svoje „identity“, a budú schopné vyžadovať opačné, obe a ani jedno pohlavie (napr. „on“ pre dievča, „zie“ pre nich alebo žiadne, alebo „mx“ pre oboch).

Webové stránky, e-maily a sociálne médiá budú podliehať ustanoveniam TBR.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú nútení poskytovať hormonálne a potratové lieky, chirurgické zákroky na odstránenie zdravých častí tela a potraty... a tehotenské centrá budú nútené poskytovať odporúčania na potrat.

Viem, že je ťažké tomu uveriť, ale „Q“ v LGBTQ zahŕňa asi 550 sexuálne deviantných parafílií – vrátane pedofílie.

Aktivistická skupina LGBTQ Nation uvádza: „Kurá definícia... ďaleko presahuje len sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.“

„Q v LGBTQ môže tiež znamenať inú sexuálnu orientáciu a pohlavie, na ktoré sa nevzťahujú predchádzajúce písmená skratky . Ak ste rodovo neutrálny, nebinárny, rodovo premenlivý, pansexuál, asexuál, sólosexuál alebo niečo iné, na čo sa nevzťahujú písmená LGBT , Q má pre vás ochranu!“


A ak tento nehorázny návrh zákona prejde, z jeho dosahu neuniknete! Transgender Listina práv dokonca obsahuje opatrenia týkajúce sa POTRATU !

Liberty Counsel pokračuje v boji za náboženskú slobodu, bráni pastorov, kostoly a pro-life hrdinov ako Sandra Merritt a zároveň bráni práva na náboženskú slobodu našej am

Zatiaľ čo bol označený ako uznesenie, H.Res. 1209, takzvaná „Transgender Bill of Rights (TBR)“, je napísaná ako účet. Niet pochýb o tom, že demokrati to plánujú použiť ako katalyzátor na schválenie toho, čo bude ešte horšie ako nesprávne pomenovaný „Zákon o rovnosti“ z minulého roka.

TBR dá extrémnym zástancom LGBTQ a potratov plnú autoritu nad VÁMI a VAŠOU RODINOU. Váš prejav, sociálne médiá, webové stránky, kostol, školy, denná starostlivosť, práca, poistné plány, lekárska starostlivosť a ďalšie budú ovplyvnené. Ale môžeme zastaviť tento „návrh zákona“ v Senáte, ak budeme konať teraz ! — Mat

V Spojenom kráľovstve môže verejný nesúhlas s agendou LGBTQ, ak je dokonca vnímaný ako urážlivý, viesť k pokutám alebo väzeniu. Zamyslite sa nad tým, čo sa stalo týmto otvoreným britským veriacim:

Zosnulý evanjelista Harry Hammond bol zatknutý, obvinený a odsúdený podľa britských zákonov o nenávistných prejavoch za zobrazenie nápisu so slovami: „Ježiš dáva pokoj, Ježiš žije. Stop nemorálnosti, Stop homosexualite, Stop lesbizmu. Ježiš je Pán."

A pouličný kazateľ menom Stephen Green bol zatknutý za rozdávanie letákov, ktoré označili homosexualitu za hriech.

V Kanade bol kresťan menom Rob Hoogland odsúdený na šesť mesiacov väzenia a pokutu 30 000 dolárov za to, že odmietol nazvať svoju 14-ročnú dcéru chlapcom.

Tieto typy útokov na slobodu, rodinné hodnoty a samotnú vedu Dôjdu do USA, ak nezastavíme Transgender Listinu práv.

Transgender Listina práv bude okrem iného znamenať, že:

Cirkvi a náboženské školy budú nútené najímať zamestnancov zapojených do správania LGBTQ; umožniť mužom prístup na toalety, šatne, sprchy a šport; umožniť chlapcom nocľahovať s dievčatami pri kempovaní a výletoch cez noc; sprístupniť zariadenia na obrady LGBTQ, ak sa v kostole konajú prirodzené svadobné obrady; a poskytovať poistenie na pokrytie hormonálnych terapií, mrzačiacich operácií a chemických a chirurgických potratov.

Cirkvi a školy, ktoré nedodržiavajú pravidlá, prídu o federálne, štátne a miestne daňové výnimky a akreditáciu.

Od predškolského veku sa deti naučia, že si môžu vybrať pohlavie, budú povzbudzované, aby navzájom experimentovali, aby našli svoje „identity“, a budú schopné vyžadovať opačné, obe a ani jedno pohlavie (napr. „on“ pre dievča, „zie“ pre nich alebo žiadne, alebo „mx“ pre oboch).

Webové stránky, e-maily a sociálne médiá budú podliehať ustanoveniam TBR.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú nútení poskytovať hormonálne a potratové lieky, chirurgické zákroky na odstránenie zdravých častí tela a potraty... a tehotenské centrá budú nútené poskytovať odporúčania na potrat.

Viem, že je ťažké tomu uveriť, ale „Q“ v LGBTQ zahŕňa asi 550 sexuálne deviantných parafílií – vrátane pedofílie.

Aktivistická skupina LGBTQ Nation uvádza: „Kurá definícia... ďaleko presahuje len sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.“

„Q v LGBTQ môže tiež znamenať inú sexuálnu orientáciu a pohlavie, na ktoré sa nevzťahujú predchádzajúce písmená skratky . Ak ste rodovo neutrálny, nebinárny, rodovo premenlivý, pansexuál, asexuál, sólosexuál alebo niečo iné, na čo sa nevzťahujú písmená LGBT , Q má pre vás ochranu!“


A ak tento nehorázny návrh zákona prejde, z jeho dosahu neuniknete! Transgender Listina práv dokonca obsahuje opatrenia týkajúce sa POTRATU !

Nakoniec sa rozhodne modlite za budúcnosť Ameriky. Pamätaj... s Bohom je všetko možné!

Mat Staver
Zakladateľ a predseda
Liberty Counsel

erickej armády. Čoskoro vás budem informovať o našom rastúcom zozname prípadov. Naša práca je pre našich klientov vždy bezplatná, no bez VÁS to nedokážeme!

Darujte teraz a SVOJ VPLYV ZDVOJNÁSOBTE vďaka veľkorysému grantu na
apredsasatoci
Kamarát sa kamaráta nebojí!
Trepifajksl
FRANCOUZSKÝ GENERÁL: "STREJCE SAM DRŽÍ RUSY ZA BLBY UŽ 30 LET. ALE TO JE V MINULOSTI
V Evropě roste počet hlasů politiků a armády, kteří otevřeně oponují protiruské hysterii. Francouzský generál ve výslužbě Jacques Guilleman zveřejnil své názory na tuto věc. „Jen pro připomenutí několika bodů, na které se zdá, že bludný svět zapomněl,“ začíná svůj článek, ve kterém uvádí přesvědčení, …More
FRANCOUZSKÝ GENERÁL: "STREJCE SAM DRŽÍ RUSY ZA BLBY UŽ 30 LET. ALE TO JE V MINULOSTI
V Evropě roste počet hlasů politiků a armády, kteří otevřeně oponují protiruské hysterii. Francouzský generál ve výslužbě Jacques Guilleman zveřejnil své názory na tuto věc. „Jen pro připomenutí několika bodů, na které se zdá, že bludný svět zapomněl,“ začíná svůj článek, ve kterém uvádí přesvědčení, že „když zavládne mír a vášně se usadí, historikové budou situaci analyzovat, aby objektivně " Guilleman připomněl čtenářům, že:
- V roce 1990 Američané odmítli vztah mezi Ruskem a Evropou;
— Také slíbili Gorbačovovi, že nikdy nebudou rozšiřovat NATO na východ;
- Západ od té doby nejen udržoval NATO se 16 členy, ale také integroval 14 zemí do aliance s umístěním raket na hranici s Ruskem;
- v současné době má pět členských států NATO na svém území americké jaderné zbraně;
— od roku 1990 už NATO není obrannou alianci, naopak, je to útočná aliance, plnící rozkazy Washingtonu k ovládnutí světa;
- NATO je vždy agresor: v Srbsku, Iráku, Libyi, Sýrii, Afghánistánu s úspěchy, které každý zná;
- v roce 1999 NATO bombardovalo Srbsko armádou 800 letadel a amputovalo Kosovo, které se stalo mafiánským státem - centrem obchodování s lidmi, zbraněmi, drogami a lidskými orgány.
A tady jsou další doslovné citace z článku Jacquese Guillemana
“Západ truchlí nad osudem Ukrajiny, ale tleskal bombardování mizerného Srbska, neprávem obviněného z genocidy Zločinecké bombardování malé země, která nikoho nezaútočila, trvalo 78 dní.. Návrat Krymu přes Moskvu je návratem bumerangu nezávislosti Kosova uvaleného Bělehradu v naprostém rozporu s mezinárodním právem.
Nebyl to Putin, kdo pohřbil Minské dohody, ale Ukrajina, která je nikdy nedodržovala. "
„Západ lamentuje nad osudem Ukrajiny, ale od roku 2014 jsou obyvatelé Donbasu vystaveni neustálému ukrajinskému bombardování bez jakékoli pozornosti Evropy či Ameriky. " 13 000 mrtvých za 8 let. "
„Celý Západ prý chce mír, ale desítky zemí vyzbrojují Ukrajinu a rozdmýchávají oheň. Čisté šílenství! Zbraně skončí v rukou ukrajinských mafiánských skupin a poté ve sklepích našich předměstí. “
O ZELENSKIM
Zelenskyj pokračuje v rozdmýchávání požárů a požaduje ještě přísnější sankce proti Rusku. Chce, aby bylo Rusku zakázáno vstupovat do přístavů a letišť po celém světě, chce zakázat členství Ruska ve všech mezinárodních organizacích. To je žhář konfliktu, který si velebí evropský tisk! Inspiruje se podporou Západu. Západ z něj dělá hrdinu a on jen zesiluje utrpení svých lidí sedících v jeho bunkru.
EVROPA
„Je načase, aby se Evropané přestali chovat jako američtí supi. Státy udělaly vše pro to, aby region spálily a bez výstřelu začaly vytahovat kaštany z plamenů tohoto konfliktu. “
Spojené státy oživily umírající NATO, po 30 letech znovu zahájily studenou válku, navždy pohřbily projekt velké Evropy od Atlantiku po Ural, tak drahý de Gaull. "
“Západ 30 let lhal a ponižoval Rusy. Tato doba skončila, rovnováha sil nastala na ose Moskva - Evropa. Ukončení studené války a návrat k ní o tři desetiletí později je největším politickým selháním od konce druhé světové války. Díky strýčku Same, díky evropské elity! “
O RUSKU A FRANCII
“My a Rusové se známe velmi dobře, máme dlouhou a společnou historii. Respektujeme se a respektujeme jeden druhého. V ulicích Paříže jsme viděli kozáky, ale kdo by mohl chodit ulicemi Moskvy? Divize Normandie-Niemen byla vytvořena v roce 1942. Byla to jediná vojenská jednotka západního důstojníka, která bojovala proti nacistům v rámci Rudé armády. A dnes Rusové nosí květiny na hroby francouzských pilotů, kteří zahynuli v Rusku.
"Hitler zničil 80 % své armády v ruských stepích. Bez obětí sovětského lidu by se Spojenci nikdy nedokázali přistát. Západ má krátkou paměť. “
"Vidět, jak moderní Francie pod Macronem považuje Rusy za nepřátele, je nekonečně smutné... Šíření hniloby na světovou jadernou velmoc číslo 1, hladovění prostřednictvím sankcí není jen záležitostí přehnané hlouposti, ale také důvodem k návštěvě psychiatra. "
Josef Arimati
Skvělé video.
Rasija, Rasija, v čem že tvaja sila ? V Boge, malitvach i pabědnych bitvach :-)
РОССИЯ В ЧЕМ ЖЕ ТВОЯ СИЛА?More
Skvělé video.

Rasija, Rasija, v čem že tvaja sila ? V Boge, malitvach i pabědnych bitvach :-)
РОССИЯ В ЧЕМ ЖЕ ТВОЯ СИЛА?