V.R.S.
141.9K

Czy Siemianowice to już Smart City?

"Human Smart Cities

Human Smart City to pilotażowy program Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym Gmina Siemianowice Śląskie jako jedyna w województwie śląskim otrzymała dofinansowanie na jego realizację. Projekt pod nazwą “Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020) opiewa na kwotę
1 515 578,00 zł, a okres jego realizacji przypadł na lata 2019-2022.

Głównym celem projektu przyczyniającym się do ograniczenia problemów jest nowa jakość informacji o mieście usprawniająca procesy decyzyjne w zakresie strategicznym i operacyjnym oraz rozwijająca społeczeństwo obywatelskie i współzarządzanie miastem.

Cele szczegółowe:
Dostarczenie władzom lokalnym informacji o kluczowych zjawiskach i procesach zachodzących w mieście i jego otoczeniu,
Podniesienie efektywności podejmowanych na szczeblu lokalnym działań, w tym działań inwestycyjnych,
Stworzenie podstaw dla dokonywania obiektywnej ewaluacji decyzji i procesów rozwoju lokalnego,
Wsparcie procesów decyzyjnych i ograniczenie stopnia ich ryzyka,
Dzielenie się wiedzą o mieście posiadaną przez różne podmioty,
Stworzenie nowych kanałów komunikacji między użytkownikami a władzami miasta,
Podniesienie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej w sprawy publiczne.

W ramach projektu powstały następujące produkty:
Portal Bank Danych o Mieście siemianowice.pl
Strategia Smart City dla miasta Siemianowice Śląskie
Publikacja naukowa „Smart Cities. Zarządzanie inteligentnym miastem”
Audyt ekonomiczno-finansowo-społeczny Miasta Siemianowice Śląskie
Audyt partycypacyjno-informacyjny
Raport z badań przeprowadzonych metodą CATI/CAWI
Strategia współpracy sektora kulturalnego z publicznym w zakresie rewitalizacji do 2023 roku
Kilkanaście raportów z warsztatów „Łączymy siemianowicką kulturę”
Ekspertyza pt. „Wyznaczanie i monitoring wskaźników rozwoju miasta”
Podręcznik dobrych i wymagających doskonalenia praktyk

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Human Smart City - informacje o projekcie - Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich"

źródło: Human Smart Cities - BIP

z dokumentów projektu:

"Audyt ekonomiczno-społeczno-finansowy jest elementem kompleksowego audytu miejskiego w zakresie kształtowania polityki włączenia społecznego i cyfrowego w procesy zarządzania miastem w ramach projektu „Zintegrowany, partnerski system monitoringu i informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego Siemianowic Śląskich” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT 2014-2020). Opracowanie to oparto na analizie danych służących wskazaniu etapu, na jakim znajdują się Siemianowice Śląskie na drodze do stania się Smart City (...)

Smart City jako pojęcie i zjawisko zaczęło mocniej zaznaczać się w debacie publicznej wraz z przyśpieszeniem rozwoju technologicznego. Jeden z popularyzatorów tego zagadnienia – dr Boyd Cohen – wskazuje na sześć głównych czynników tworzących inteligentne miasta: ludzie, ekonomia, mobilność, środowisko, mieszkalnictwo i rządzenie (...) Koncepcja Human Smart Cities (HSC) obejmuje wszystkie trzy generacje, jednakże z nieco większym naciskiem na wizję Smart Cities 3.0. Innymi słowy – HSC to miasto, które wykorzystuje potencjał ludzki i technologiczny do swojego zrównoważonego rozwoju (...)

1.1. Monitoring przestrzeni miejskiej WYKRES 5. LICZBA KAMER W RAMACH SIECI MONITORINGU MIEJSKIEGO W LATACH 2009-2019* Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Siemianowice Śląskie. *Dane pokazywane tylko dla lat, w których odnotowano zmianę wartości wskaźnika. Do 2018 r. system monitoringu miejskiego Siemianowic Śląskich rozwijał się w niskim tempie, a pierwsze kamery zostały zamontowane w 2010 r. W ostatnim analizowanym roku nastąpił największy rozwój sieci monitoringu – funkcjonowało wówczas 98 urządzeń (dane na 2019 r.). (...)

Szanse
• Rosnąca świadomość społeczna w zakresie ochrony środowiska, presja na stosowanie ekologicznych rozwiązań. (...)
Ustawodawstwo proekologiczne np. cele i normy Unii Europejskiej, programy takie, jak „Czyste Powietrze” i inne.
• „Skutki uboczne” COVID-19 m.in. popularność pracy zdalnej ograniczająca ruch samochodowy, a w związku z tym niższy poziom zanieczyszczenia hałasem.

(...) Szanse
Moda na zdrowe, ekologiczne życie – bycie „fit” – popularyzacja przemieszczanie się pieszo, rowerem, hulajnogą, na rolkach itp. (...)
Powrót do miast kompaktowych – możliwość realizowania aktywności zawodowych, edukacyjnych, społecznych itp. w najbliższym sąsiedztwie bez konieczności przemieszczania się na większe odległości
• Programy wspomagające popularyzację samochodów elektrycznych – programy elektromobilności. Zakładane podniesienie powszechności pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi (docelowo 1 mln w 2025 roku). (...)
• Podnoszenie bezpieczeństwa wskutek zmian przepisów – m.in. projekty zmian w taryfikatorze mandatów (dostosowanie do średniego wynagrodzenia oraz powiązanie dotkliwości kary z ilością punktów karnych).
• Popularyzacja pracy zdalnej i e-edukacji – ograniczenie przemieszczania się mieszkańców.
• Optymalizacja kosztów i cyfryzacja obsługi pasażera – aplikacje biletowe, śledzenie tras podróży, zliczanie pasażerów, Systemy Informacji Pasażerskiej.

6.3. Wnioski i rekomendacje (...)
C. Zrównoważony transport to także otwartość na systemy carsharingowe (wypożyczalnie aut, często możliwe z poziomu aplikacji telefonicznej) czy systemy umożliwiające wypożyczanie urządzeń transportu osobistego (UTO – obejmują m.in. hulajnogi czy tzw. Segway’e). Wdrożenie wymaga jednak uprzedniego zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i zadbania o bezpieczeństwo ciągów pieszych, rowerowych i samochodowych (np. poprzez zniwelowanie ryzyka kolizji tych ciągów) oraz wysoką jakość nawierzchni i małej infrastruktury (w tym także m.in. samoobsługowych stacji napraw).

D. W przestrzeni miejskiej – zwłaszcza w obszarach ścisłej zabudowy – zaleca się tworzenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo pieszych (mieszkańców, użytkowników, klientów) poprzez uspokojenie ruchu samochodowego. Jedną z takich form są m.in. woonerfy: układy komunikacyjne zakładające maksymalne zwężenie pasu drogowego, zawierające blokady (zakręty, wysepki) spowalniające pojazd, z wydzielonym pasem rowerowym oraz szerokim chodnikiem. Rozwiązanie to być szczególnie wartościowe w pobliżu budynków użyteczności publicznej, szkół czy świątyń – gdzie występuje wzmożony ruch pieszy. (...)

H. Wspieranie elektromobilności – nie tylko poprzez uruchomienie buspasów, ale także tworzenie stacji ładowania pojazdów i wydzielanie dedykowanych miejsc parkingowych. (...)

7. Podsumowanie:
Siemianowice Śląskie podążają ambitną ścieżką – wyłożoną wieloma działaniami strategicznymi – która prowadzi do przemiany w Human Smart City. To droga przebiegająca w oparciu o wielowymiarową współpracę, wprowadzanie niekonwencjonalnych rozwiązań, planowanie i dobrą znajomość sytuacji, w której miasto się znajduje. Z tej przyczyny powstał ten Audyt – jako dokument, w którym podjęto próbę oceny sytuacji rozwojowej miasta oraz weryfikacji dostępności i kompletności danych oraz wskaźników o mieście (w szczególności w odniesieniu do założeń normy ISO). Ustalenie jakie powinny być dalsze działania wymaga uprzedniej identyfikacji głównych atutów miasta, jak również kwestii mogących stanowić bariery rozwojowe. (...)

Należy wskazać raz jeszcze: Siemianowice Śląskie zbudowały sobie mocny fundament pod rozwój idei Human Smart City. Dobra, stabilna sytuacja miasta - właściwie w każdym z obszarów jego funkcjonowania - napawa optymizmem na przyszłość. W wielu kategoriach Siemianowice Śląskie są liderem lub osiągają ponadprzeciętne rezultaty. (...)"

za:
siemianowice.pl/…/2023/01/Audyt_ekonomiczno-finansowo-spoleczny.pdf

"Omówione zagadnienia dotyczące zrównoważonej mobilności stanowią krajobraz, do którego niniejszy artykuł wprowadza nową kategorię transportową – Nową Mobilność. Mianem „nowej” mobilności określa się zwyczajowo takie jej formy, które niejako wyprzedzają swoją epokę i są stosunkowo niedawno powstałymi formami transportu. Będzie tak z pewnością w przypadku dostępnych cyfrowo/zdalnie (za pośrednictwem technologii mobilnych, określanych też jako IoT: Internet Rzeczy) form korzystania z całej gamy współdzielonych środków transportu. W skład Nowej Mobilności wchodzą m.in. systemy współdzielonej mikromobilności (w tym systemy tzw. roweru miejskiego/publicznego, rowery towarowe, elektryczne hulajnogi i skutery), różne rodzaje systemów współdzielenia samochodów (car sharing, car pooling), usługi mobilności na żądanie (np. przejazdy z kierowcą, czyli taxi- lub ride-hailing, a także ride-pooling, który w ramach usług DRT może uzupełniać sieć transportu zbiorowego), współdzielenie przejazdów (ride-sharing), cyfrowe połączenie wszystkich usług Nowej Mobilności z tradycyjnym transportem zbiorowym na cyfrowych platformach „mobilności jako usługi” określanych mianem MaaS (Mobility-as-a-Service), jak również usługi mobilności dostarczane przez pojazdy autonomiczne i/lub drony (osobowe, towarowe). Elementem infrastrukturalnym Nowej Mobilności są zaś infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych oraz „huby mobilności”, czyli miejsca gromadzące multimodalną ofertę Nowej Mobilności, a zlokalizowane w bezpośredniej bliskości węzłów transportowych i generatorów ruchu."

za:
siemianowice.pl/…art-cities-zarzadzanie-inteligentnym-miastem.1.pdf

"Siemianowice Śląskie w zakresie przygotowania strategii lub polityk rozwojowych w perspektywie końca 2020 roku oraz w roku 2021/2022 planują przeprowadzić prace związane z opracowaniem dwóch kolejnych dokumentów o charakterze strategicznymi, a mianowicie: „Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Siemianowice Śląskie na lata 2020-2035” oraz „Strategii Smart City w Siemianowicach Śląskich”."

za:
siemianowice.pl/…content/uploads/2022/12/HSC-audyt-informacyjny.pdf

V.R.S. and one more user link to this post
Rafał_Ovile
Z tego wynika, że może być to kolejna ale wyższa forma zwodzenia z pomocą bardziej rozemocjowanego elektoratu...
V.R.S.
Takie Law, Justice & Humanity 2.0?
Rafał_Ovile
V.R.S. okrągły stoliczek... 😉
V.R.S.
@Rafał_Ovile
Dobrze pamiętam jeszcze numer jaki wywinął PiS w 2015 czyli dojechał do władzy na "patriotycznym" elektoracie po czym kopnął go w zadek i zaczął kupować głosy plebsu bez własnych poglądów oraz realizować politykę immigracyjną. Nie mówiąc o serwilizmie wobec Wielkiego Brata i Starszego Brata.
Najlepszym tego obrazkiem było wsadzenie przez Prezesa Kaczyńskiego (który ostrzegał w …More
@Rafał_Ovile
Dobrze pamiętam jeszcze numer jaki wywinął PiS w 2015 czyli dojechał do władzy na "patriotycznym" elektoracie po czym kopnął go w zadek i zaczął kupować głosy plebsu bez własnych poglądów oraz realizować politykę immigracyjną. Nie mówiąc o serwilizmie wobec Wielkiego Brata i Starszego Brata.

Najlepszym tego obrazkiem było wsadzenie przez Prezesa Kaczyńskiego (który ostrzegał w kampanii przed migrantami i składał pobożnie rączki) jako wice- a potem betonowego premiera p. bankiera od niefranków Morawieckiego, na którego nikt nie głosował za to który dał się nagrać u Sowy i towarzyszy (I, tu zagwozdka, był jedynym, któremu ta afera nie zaszkodziła, bo jego taśmy pojawiły się już grubo po wyborach).
Rafał_Ovile
V.R.S. Miska Ryżu odgrywał i odgrywa rolę polskiej pałeczki dla obydwu Braci... Dlatego żadna afera mu zaszkodzić nie może... 😉
PS zobaczymy kto następny przejmie pałeczkę w sztafecie przeciwko okupowanemu Królestwu Polskiemu..
Julia Pole
@TomUrb to było wiadomo od początku. Kto jawnie negował srowidową politykę władz kończył przed sądem lub w piachu. Piechowi włos z głowy nie spadł.
TomUrb
Wobec tego obyśmy my nie skończyli w Piechu 🤪
TomUrb
Jak nic, są dwa Piechy.
V.R.S.
Proszę nie wywierać na p. Rafała antropopresji.
Łukasz Duda
To jest Piech czy Piechniczek. 😊
V.R.S.
I jeszcze fragment Strategii miasta do roku 2030:
"Szanowni Państwo,
Przedstawiam Wam aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie do roku 2030. W dokumencie tym znajdziecie kluczowe kierunki rozwoju lokalnego w naszej gminie na najbliższą dekadę. Przedefiniowaliśmy cele i priorytety naszych działań, dostosowując je do dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego …
More
I jeszcze fragment Strategii miasta do roku 2030:

"Szanowni Państwo,
Przedstawiam Wam aktualizację Strategii Rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie do roku 2030. W dokumencie tym znajdziecie kluczowe kierunki rozwoju lokalnego w naszej gminie na najbliższą dekadę. Przedefiniowaliśmy cele i priorytety naszych działań, dostosowując je do dynamicznie zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie, kraju i na świecie. Opisaliśmy w nim nasze potencjały, ale również wskazaliśmy zakresy wymagające jeszcze większego wsparcia i interwencji z naszej strony. Nasza misja brzmi „miasto zintegrowanej społeczności lokalnej łączące kameralność i przyjazność ośrodka średniej wielkości z dostępnością do metropolitalnych udogodnień”. (...) Jako włodarz miasta obserwuję od kilku lat aktywny wkład jego mieszkańców w kreację, budowę i rozwój najbliższego otoczenia. To dzięki niemu nasze miasto zmieniło się w miejsce modne i dobre do życia. Wykorzystując potencjały środowiskowe i gospodarcze kreujemy nową jakość i markę gminy. (...)
Liczę, że w ciągu najbliższych lat zrealizujemy cele wskazane w tym dokumencie, a Siemianowice Śląskie staną się nowym domem dla wielu rodzin z naszego regionu. Mam głęboką nadzieję, że kolejne lata rozwoju naszego miasta będą opierały się na wartościach budujących lokalne społeczeństwo obywatelskie, bowiem miasto tworzą jego Mieszkańcy. Rafał Piech (...)


Procesy i czynniki determinujące strategiczny rozwój Siemianowic Śląskich
Siemianowice Śląskie są miastem, które w ostatnich latach, szczególnie w okresie od przyjęcia aktualnej strategii rozwoju, podlega znaczącym przemianom. Wśród nich wskazać można procesy o charakterze pozytywnym: (...)
- wdrażanie rozwiązań tworzących tzw. miasto inteligentne (smart city) zarówno poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii, jak też włączanie mieszkańców w procesy decyzyjne (...)

Na strategiczny rozwój Miasta oddziałuje szereg procesów zachodzących w otoczeniu metropolitalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Najistotniejsze znaczenie wydają się mieć procesy zachodzące w bezpośredniej bliskości Miasta, to jest procesy w otoczeniu metropolitalnym. (...) W otoczeniu międzynarodowym związane są głównie z procesami w otoczeniu europejskim i obejmują:
nowy okres programowania w Unii Europejskiej i związana z tym zmiana priorytetów i narzędzi wsparcia (Europejski Zielony Ład, Europa: bardziej inteligentna, bardziej przyjazna dla środowiska, lepiej połączona, o silniejszym wymiarze społecznym, bliższa obywatelom),
priorytetowe traktowanie przez Unię Europejską sprawiedliwej transformacji rozumianej jako zapewnianie trwałości procesów rozwoju, podnoszenie jakości życia, przywracanie jakości powietrza oraz adaptacja do zmian klimatu, rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, elastyczny rynek pracy, mobilność, transformacja cyfrowa, eliminacja biedy, podnoszenie sprawności zarządzania miastem, w tym w aspekcie partycypacji społecznej oraz dywersyfikowania źródeł finansowania rozwoju,
postępujące zmiany klimatyczne i brak odpowiedniej ilości środków na działania adaptacyjne i mitygacyjne,
kryzys gospodarczy wywołany pandemią,
ruchy migracyjne. (...)

Wyzwania przestrzenno-infrastrukturalne i środowiskowe (...)
poziom świadomości i możliwości realizacji zachowań ekologicznych przez mieszkańców,
infrastrukturalne i organizacyjne rozwiązania ograniczające antropopresję na przestrzeń i środowisko przyrodnicze (...)

Wizja rozwoju Miasta w przekroju wskazanych wymiarów została przedstawiona w kolejnej tabeli (tab. 2) (...)
Kompetencje (...) Siemianowice Śląskie w roku 2030 to miasto, w którym: (...)
- mieszkańcy reprezentują istotne kompetencje cywilizacyjne dotyczące zdrowia, ekologii, postaw obywatelskich, patriotyzmu lokalnego, etyki we wspólnocie lokalnej (...)
- władze lokalne potrafią wykorzystywać przestrzeń i środowisko zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego (...)
Warunki: (...) zapewnione są warunki dla ograniczania antropopresji na środowisko przyrodnicze (rozwiązania organizacyjne, infrastrukturalne, finansowe) (...)

Kompetencje, aktywności, warunki i relacje budowane przez Miasto w zakresie: (...) wdrażania rozwiązań Human Smart City (...)"

za: Strategia Rozwoju Miasta Siemianowice Śląskie do roku 2030.pdf
Geminiano Secundo
Nowa nowomowa totalnych podglądaczy i poganiaczy: mobilne i stacjonarne kamery + ludzkie siłowniki wyposażone w nowoczesne wtryskiwacze (injectors), paralizatory i spryskiwacze oraz staromodne pałki i kajdanki.
Pepcia28
Czy PJJ może odnieść się do powyższego??? Byłabym zobowiązana za ustosunkowanie się.
V.R.S.
@Geminiano Secundo
Niektórzy twierdzą że to tylko taka ogólnikowa nowomowa i nic z tego nie będzie. Najwyżej znowu wystąpi jakieś kowidopodobne wydarzenie, więc zamknie się mieszkańców w strefach 15-minutowych żeby się za bardzo nie przemieszczali i naśle znów drony oraz milicję a potem ogłosi że nikt nie wiedział co to było więc zrobiono tak profilaktycznie dla ich dobra i nie ma sprawy.