Clicks2.3K

Herézy a odpadlíctvo „pápeža“ Františka na Slovensku: 1. deň

To, že sa odpadlík František priateľsky stretne s mnohými nekresťanskými odpadlíkmi a mnohými zlými ľuďmi v politike, hovorí samo za seba. Rovnako sama za seba hovorí skutočnosť, že je vítaný kacírmi, nekresťanmi, liberálmi a propotratármi. Jaderná časť oficiálneho programu Františkovho kacírstva a duchovného pustošenia na Slovensku sa podľa oficiálneho harmonogramu ničiteľa začala 12. septembra o 16:30 Ekumenickým stretnutím na „Apoštolskej nunciatúre“ v Bratislave, kde František predniesol heretický príhovor.

František je ako jeho heretickí antipápežskí predchodcovia propagátorom falošného ekumenizmu; kacírstva, podľa ktorého sú katolíci v jednote s nekatolíkmi (t. j. nekresťanmi). Podľa tohto heretického prúdu sú nekatolíci kresťanmi a sú v Cirkvi Ježiša Krista a „bratmi v Pánovi“. Toto je kacírstvo II. vatikánskeho koncilu, ktoré bolo schválené „apoštolskou mocou“ Pavla VI. Ekumenické kacírstvo propaguje hlbšie zjednocovanie sa katolíkov s nekatolíkmi; avšak nie v učení, nie návratom heretikov ku katolíckej jednote, k jednote Katolíckej Cirkvi, jednote viery, ale akceptáciou a ospravedlňovaním heréz nekatolíkov (ktoré ich exkomunikujú z Cirkvi Ježiša Krista, Katolíckej Cirkvi) a vyznávaním spoločenstva s týmito kacírmi. Ide teda o ospravedlňovanie hriechov proti viere a skazonosných heréz. Ak sa môže ospravedlniť odmietnutie jediného učenia KC, môže sa ospravedlniť odmietnutie viacerých učení, a ak sa môže ospravedlniť odmietnutie viacerých učení, môže sa ospravedlniť odmietnutie každého a všetkého učenia, aj explicitné odmietnutie celej viery. Každý, kto propaguje ekumenizmus iný ako ekumenizmus návratu, nie je katolíkom, ale heretikom a členom sekty.

Pápež Pius XI., Mortalium Animos (# 10), 6. január 1928: „...jednota kresťanov sa môže presadzovať iba presadzovaním návratu tých, čo sú od nej oddelení, k jednej pravej Cirkvi Krista...“
Pápež Pius XI. odsúdil falošný ekumenizmus v encyklike Mortalium Animos ako úplne odpadnutie od katolíckej viery.
Pápež Pius XI., Mortalium Animos (# 2), 6. január 1928, odsudzujúc medzináboženské zhromaždenia: „Z tohto dôvodu sú týmito osobami často usporadúvané zjazdy, stretnutia a zhromaždenia, na ktorých je prítomné veľké množstvo poslucháčov a na ktorých sú všetci bez rozdielu pozvaní zapojiť sa do diskusie, všetky druhy pohanov ako aj v Krista veriaci... Takéto pokusy rozhodne nemôžu byť nijak katolíkmi schvaľované, keďže sú založené na tom bludnom názore, ktorý považuje všetky náboženstvá za viac-menej dobré a chvályhodné... Nielenže sú tí, čo tento názor zastávajú, v omyle a oklamaní, ale tiež prekrúcajú ideu pravého náboženstva, odmietajú ho... z čoho jasne vyplýva, že ten, kto podporuje tých, ktorí zastávajú tieto teórie a pokúšajú sa ich zrealizovať, celkom opúšťa božsky zjavené náboženstvo.“

Pápež Pius XI., Mortalium Animos (# 10), 6. január 1928: „...tento Apoštolský stolec svojim podriadeným nikdy nedovolil zúčastňovať sa na zhromaždeniach nekatolíkov...“
František však katolíkom nie je, a preto sa zúčastnil na nekatolíckom ekumenickom zhromaždení.

„16:30 Pápež František po prílete presunul na Apoštolskú nunciatúru, kde sa koná Ekumenické stretnutie. Pred nunciatúrou a na priľahlých uliciach ho vítali desiatky ľudí. Pápež František z auta zdravil ľudí. Po príchode na Apoštolskú nunciatúru nasledovalo Ekumenické stretnutie s členmi Ekumenickej rady cirkví.“ [1]
Všetci, čo sa na tom stretnutí zúčastnili, nie sú katolíci, ale heretici.

„Za Konferenciu biskupov Slovenska sa na ekumenickom stretnutí Svätého Otca Františka s členmi Ekumenickej rady cirkví na Slovensku zúčastnil ako predseda Rady pre ekumenizmus pri KBS aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Pápeža Františka na stretnutí privítal generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a predseda Ekumenickej rady cirkví Ivan Eľko. Potom nasledoval príhovor Svätého Otca. Hovoril o nárokoch, ktoré kladie na človeka žiť vieru v situácii náboženskej slobody. Pripomenul potenciál slovanských národov i konkrétne Slovenska duchovne obohacovať Európu svojím zmyslom pre kontempláciu a tajomstvo, čerpajúc z cyrilometodského dedičstva.

Z riadnych členov ERCSR boli na stretnutí s pápežom zastúpení: Evanjelická cirkev augsburského vyznania (generálny biskup Ivan Eľko), Reformovaná kresťanská cirkev (biskup Róbert Géresi), Pravoslávna cirkev (prešovský arcibiskup Rastislav, metropolita Českých zemí a Slovenska), Bratská jednota baptistov (predseda Benjamin Uhrin), Cirkev bratská (predseda Štefan Evin), Evanjelická cirkev metodistická (superintendent Štefan Rendoš), Cirkev československá husitská (biskup Jan Hradil).

Okrem riadnych členov boli prítomní aj štyria zástupcovia členov s pozorovateľským statusom: Katolícka cirkev latinského obradu (trnavský arcibiskup Ján Orosch), Apoštolská cirkev (biskup Ján Liba), Starokatolícka cirkev (biskup Vlastimil Šulgan) a Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR (predseda Richard Duda).“ [2]
Ekumenická rada cirkví je odsúdeniahodné nekresťanské kacírske združenie propagujúce falošný ekumenizmus. Teraz odhalím najheretickejšie časti Františkovho ekumenického odpadlíctva v jeho príhovore, ktorý predniesol na „apoštolskej nunciatúre“ pred členmi Ekumenickej rady cirkví. [3]

Františkov príhovor 12.9.2021:

Drahí členovia Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,

Srdečne vás pozdravujem a ďakujem vám, že ste prijali pozvanie a vyšli mi v ústrety: ja, pútnik na Slovensku, vy, vítaní hostia na Nunciatúre! Som rád, že prvé stretnutie je s vami: je to znak, že kresťanská viera je a chce byť v tejto krajine semienkom jednoty a kvasom bratstva. Ďakujem, Vaša Blaženosť, brat Rastislav [rozumej: heretický a schizmatický prešovský „pravoslávny biskup“] za Vašu prítomnosť; ďakujem, drahý biskup Ivan, predseda Ekumenickej rady [rozumej: kacírsky luteránsky „biskup“ sekty s názvom Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV)], za slová, ktoré ste mi adresovali a ktoré svedčia o odhodlaní naďalej kráčať spolu, aby sa prešlo od konfliktu k spoločenstvu.“
Komentár: Toto je totálne kacírstvo. František chce prejsť s spoločenstvu s tými, čo tvrdošijne odmietajú dogmy Katolíckej Cirkvi (a teda učenia Ježiša Krista), k spoločenstvu s tými, o ktorých Biblia hovorí, aby sme sa im vyhýbali (Tít 3,10) a mali ich za „prevrátených“ (Vulgáta: subverzus) a odsúdených samých sebou. František tiež vyznáva, že je bratom s notorickým schizmatikom, ktorý nie je členom Katolíckej Cirkvi. To znamená, že František je schizmatik, lebo vyznáva spoločenstvo so schizmatikom. František teda vyznáva, že nie je členom Katolíckej Cirkvi.

Pápež Inocent III., Štvrtý lateránsky koncil, 1215: „Ďalej stanovujeme, že veriaci, ktorí prijímajú, obhajujú alebo podporujú heretikov, podliehajú exkomunikácii.“ [i]

Františkov príhovor 12. 9. 2021: „Cesta vašich komunít začala nanovo po rokoch ateistického prenasledovania, keď bola náboženská sloboda znemožnená alebo tvrdo skúšaná. (...)

Nech nám pomáhajú svätí Cyril a Metod, „predchodcovia ekumenizmu“ (Sv. Ján Pavol II., encyklika Slavorum apostoli, 14), v snahe o zosúladenie rozdielností v Duchu Svätom, o jednotu, ktorá bez toho, aby bola uniformnosťou, by bola znakom a svedectvom slobody Krista, Pána, ktorý uvoľňuje putá minulosti a uzdravuje nás zo strachov a bojazlivosti.“
Komentár: Toto je kacírstvo. František sa rúha svätím Cyrilovi a Metodovi, ktorí boli na rozdiel od neho katolíkmi a nie kacírskymi ekumenistami. František chce zosúladiť „rozdielnosti“ (rozumej: herézy) s katolíckou vierou v Duchu Svätom, ktorý herézu s pravou vierou, pravdu s lžou, „rozdielnosti“ v zásadných doktrinálnych otázkach, veru zosúladiť nemôže. František sa usiluje o jednotu, ale nie o jednotu viery (katolícku jednotu, ktorá je jedným z nezničiteľných znakov Katolíckej Cirkvi), ale o jednotu kacírov vo svetovej cirkvi, sekte kacírov, teda nie o uniformitu (t. j. katolícku jednotu viery).

Pápež Pius XI., Mortalium Animos (# 9), 6. január 1928, o jednote Cirkvi: „...táto jednota môže vzniknúť len z jednej učiteľskej autority, jedného zákona viery a jednej viery kresťanov.“

„Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v ekumenickej ceste, ktorá je vzácnym pokladom, ktorého sa netreba vzdať. Uisťujem vás, že si na vás spomeniem v modlitbe a prosím vás, aby ste sa za mňa modlili. Ďakujem.“
František prosí nekresťanov, aby sa za neho modlili. František je heretik.

Pápež Pius XI., Mortalium Animos (# 11), 6. január 1928: „Lebo ak, ako neustále tvrdia, túžia byť zjednotení s Nami a našimi, prečo sa nenáhlia vstúpiť do Cirkvi, ‘matky a učiteľky všetkých veriacich Kristových’?“
Krátko po jeho heretickom prejave mu luterán Eľko, ktorého František nazval „drahý biskup Ivan“, odovzdal reprodukciu obrazu, ktorý zobrazuje „zdroj univerzálnej (všeobecnej) cirkvi“. František obraz prijal s úsmevom. Toto je odpadlíctvo.

17:28 Generálny biskup ECAV Ivan Eľko odovzdal v mene Ekumenickej rady cirkví SR pápežovi Františkovi na dnešnom stretnutí dar. Bola to reprodukcia obrazu: "História protestantov na Slovensku" od prof. Jany Krivošovej.“ [4]

Ivan Eľko, luteránsky predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku: „Dovoľte mi, aby som Vám v mene všetkých členských a pozorovateľských cirkví Ekumenickej rady cirkvi na Slovensku odovzdal reprodukciu jedného veľkého obrazu akademickej maliarky Janky Krivošovej. Zobrazuje zrod univerzálnej cirkvi, časť našich staroslovienskych, kresťanských dejín, generáciu predreformátorov a reformátorov cirkvi a dejiny protestantizmu na Slovensku.“

Prijatie toho obrazu je zo strany Františka kacírstvom skutkom. Druhý vatikánsky koncil v skutočnosti učí, že máme túžiť po skutočne všeobecnej Cirkvi Božej, pretože učí, že všeobecná Cirkev neexistuje a opiera, že Katolícka Cirkev je jednou všeobecnou Cirkvou Kristovou. Ak ten obraz zobrazuje zrod tejto novej univerzálnej ekumenickej Cirkvi, zo strany Františka ide o popretie skutkom, že Katolícka Cirkev je jediná univerzálna Cirkev založená Ježišom Kristom. Univerzálna Cirkev bola založená Kristom a „zrod univerzálnej cirkvi“, ak sa tým nemyslí založenie Cirkvi Ježišom Kristom, naznačuje nehoráznu herézu.
Odhalenie ekumenických heréz II. vatikánskeho koncilu a odhalenie popretia existencie KC v II. vatikánskom koncile nájdete v článku, na ktorý odkazujem nižšie. Nižšie je odhalené aj kacírstvo Benedikta XVI., ktorý takisto vyznáva tie isté herézy a odmieta katolícke učenie o jednote/uniformnosti. Všetci, čo na Slovensku vítajú heretika a odpadlíka Františka, zapierajú katolícku vieru a sú exkomunikovaní. Všetci „konzervatívci“, čo jeho návštevu považujú za niečo dobré, nie sú katolíci.
vatikankatolicky.com/unitatis-redintegratio/
vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/
Ohavnosť! Heretici chcú na Slovensku „uvítať“ odpadlíka Františka – Christianitas, Nadácia Slovakia…
13.9.2021 sa František dopustil ďalšieho totálneho odpadlíctva na stretnutí so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave.

[1] tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210912001
[2] tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210912001
[3] tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210912025
[4] tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210912001

[i] Decrees of the Ecumenical Councils, Sheed & Ward and Georgetown University Press, 1990, Vol. 1, p. 234.
Sedevakantistický kanál
Tu na tejto fotke, František v r. 2016 ochotne prijal dar od Lutheránov: 95 téz Martina Luthera. Čo František robí na Slovensku je ďalšie turné odpadlíctva a zabíjania duší. Katolíci (jediní praví kresťania) majú povinnosť sa zaújmať o vieru, veci katolícke a históriu Cirkvi - nie je u samozvaných katolíkov žiadne ospravedlnenie, že nasledujú protestantizmus po II. vatikánskom koncile. Ježiš …More
Tu na tejto fotke, František v r. 2016 ochotne prijal dar od Lutheránov: 95 téz Martina Luthera. Čo František robí na Slovensku je ďalšie turné odpadlíctva a zabíjania duší. Katolíci (jediní praví kresťania) majú povinnosť sa zaújmať o vieru, veci katolícke a históriu Cirkvi - nie je u samozvaných katolíkov žiadne ospravedlnenie, že nasledujú protestantizmus po II. vatikánskom koncile. Ježiš chce, aby ľudia konvertovali preč od sekty II. vatikánskeho koncilu od antipápeža Františka. Ľudia by tak mali urobiť, než bude neskoro. Pozrite si kroky ku konvertovaniu, katolíci by sa mali takisto modliť Ruženec každý deň - to dodá sily na obrátenie.