Janko333
574K

Homosexualita LGBT, sex pred manželstvom, bozky, objatia - ako sa vyhnúť peklu

Svätý Albert Veľký uvádza štyri dôvody, prečo považuje homosexuálne činy za najohavnejšie: Zrodili sa zo šialenstva; sú nechutne, odporné; tí, ktorí sa na nich stanú závislými, sú zriedka oslobodení od tejto neresti; sú nákazlivé ako mor, a rýchlo prechádza z jednej osoby na druhú. (Sv. Albert Veľký, In Evangelium Lucae XVII , 29, v J. McNeill, cit. dielo, s. 95) Kto iného človeka zvádza k hriechu, napodobňuje diabla, lebo diabol je sám zlý a chce aj iných urobiť zlými.

Na druhom nicejskom koncile v roku 787 bolo papežom Hadriánom I. Kresťanom tetovánie výslovne zakázáne ako pohanska, satanska praktika. A sám Boh hovorí: Nerobte si zárezy do tela! Nevypaľujte si (do kože) nijaké znamenia! Ja som Pán! A osobu, ktorá sa obráti na vyvolávačov duchov a na veštcov a bude s nimi modlárčiť, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vyhubím ju z jej ľudu (Tretia kniha Mojžišova) Leviticus 19:28


►►►Ježiš ma oslobodil z homosexuality Luca di Tolva

Čo náš Pán zjavil svätým o homosexuálnych aktoch. Svätá Katarína Sienská, sprostredkúva slová nášho Pána Ježiša Krista o SODOMSKEJ neresti proti Bohu a RODINE , ktorá svojho času zamorila časť kléru. O posvätných služobníkoch Ježiš hovorí: „Nielenže sa im nepodarí odolať tejto krehkosti [padlej ľudskej prirodzenosti] . . . ale robia ešte horšie, keď páchajú prekliaty hriech proti prírode. Ako slepí a hlúpi, ktorí zatemnili svetlo svojho chápania, nerozpoznajú chorobu a biedu, v ktorej sa nachádzajú.
To Mi spôsobuje nielen bolesť a nevoľnosť, ale nepáči sa to dokonca aj samotným démonom, ktorých si tieto nešťastné stvorenia zvolili za svojich pánov. Pre Mňa je tento hriech taký ohavný, že len kvôli nemu bolo ponorených na zemi päť miest na rozsudku mojej Božskej spravodlivosti, ktorá ich už nemohla zniesť. (SODOMA GOMORA)

Piaty lateránsky koncil [1512-1517] nariadil toto: Nech je každý člen kléru, ktorý je pristihnutý v tejto neresti proti prírode a Bohu. . . musí byť odstránený z duchovného rádu alebo prinútený konať pokánie v kláštore (kap. 4, X, V, 31). „Aby sa nákaza
takého závažného previnenia nešírila s väčšou opovážlivosťou, využívajúc
beztrestnosť, ktorá je najväčším podnecovaním k hriechu, a aby prísnejšie
potrestali duchovných, ktorí sú vinní z tohto hanebného zločinu a ktorí nie sú
vystrašení smrťou svojich duší určujeme, že ich treba odovzdať
svetskej vrchnosti, ktorá presadzuje občianske právo. Preto, chcúc
s najväčšou prísnosťou pokračovať v tom, čo sme nariadili od začiatku
nášho pontifikátu, ustanovujeme, že každý kňaz alebo člen kléru, či už
svetský alebo riadny, ktorý spácha takýto odporný zločin, silou tohto
zákona byť zbavený všetkých duchovných privilégií, každého postu, dôstojnosti a
cirkevných výhod a po ponižovaní cirkevným sudcom byť
ihneď odovzdaný svetskej vrchnosti na popravu, ako to ukladá
zákon, podľa primeraného trestu pre laikov, ktorí sa do toho vrhli. priepasť.

Kódex kánonického práva bol vypracovaný na podnet svätého Pia X. a vydaný v roku 1917 jeho nástupcom pápežom Benediktom XV. hovorí toto: „Pokiaľ ide o laikov, hriech sodomie sa trestá ipso facto bolesťou hanba a iné sankcie, ktoré sa majú uplatniť podľa rozumného úsudku biskupa v závislosti od závažnosti každého prípadu (kán. 2357).

Čo sa týka cirkevníkov a rehoľníkov, ak sú clerici minoris [teda o stupeň nižší ako diakon], nech sú potrestaní rôznymi opatreniami, úmernými závažnosti previnenia, ktoré môžu zahŕňať aj prepustenie z klerického stavu (kán. 2358);

ak sú clerici maiores [čiže diakoni, kňazi alebo biskupi], nech sú „vyhlásení za neslávnych a zbavení každého postu, výhody, dôstojnosti, zbavení prípadného štipendia a v najvážnejších prípadoch nech sú zosadení“ ( 2359, ods. 2).“

[Nemal som ani potuchy o týchto dvoch posledných myšlienkach z cirkevného predstavenstva a Kódexu kánonického práva. Ak by sa to presadilo dnes, Cirkev v tejto krajine by stratila polovicu svojich kňazov. To je stále lepšie ako pokračujúci škandál a ničenie duší so súčasnou situáciou, kde sú celé diecézy stratené pre tento strašný hriech]

Tertullianus, veľký apologét Cirkvi v druhom storočí, píše: „Všetky šialenstvá žiadostivosti, ktoré presahujú zákony prírody, sú bezbožné voči telám aj pohlaviam. . . pretože to nie sú ani tak hriechy, ako skôr príšernosti.“

A Tertullianus žil v čase a na mieste, kde boli takéto činy nekontrolovateľné! Myslím si, že z vyššie uvedeného by to malo byť zrejmé. Cirkev bola vždy proti tomuto činu. V minulosti bola Cirkev o tvrdšia voči tým, ktorí spáchali tieto skutky, je veľmi ťažké oddeliť hriech od hriešnika, najmä v prípadoch, ako sú tieto.

Svätý Bernardín zo Sieny: Takáto diabolská vášeň hraničí so šialenstvom. Narúša zdravý rozum, láme stav duše, robí [ľudí] tvrdohlavými a neschopnými ničoho dobrého. Vôľa neukojiteľná túžbou po rozkoši, už nenasleduje zdravý rozum, ale zúrivosť a šialenstvo. . . . Ak niekto žil v neresti sodomie, bude trpieť v pekle viac bolestí ako ktokoľvek iný, pretože toto je najhorší hriech, aký existuje. kto praktizoval neresť tejto sodomie, bude trpieť v pekle viac bolestí ako ktokoľvek iný, pretože toto je najhorší hriech, aký existuje. Ktorí upadnú do tohto hriechu, je veľmi, veľmi ťažké ho prekonať. (sv. Bernardín zo Sieny, Predica XXXIX , v Le prediche volgari (Milán: Rizzoli, 1936), s. 869 a nasl., 915, vo F. Bernadei, op. cit ., s. 11f)

Svätý Peter Damian tiež píše
„Táto neresť sa snaží zničiť múry svojej nebeskej vlasti a vybudovať múry zdevastovanej Sodomy. Porušuje striedmosť, zabíja čistotu, dusí cudnosť a ničí panenstvo... Infikuje, farbí a znečisťuje všetko okolo; nezanecháva nič čisté, nie je to nič iné ako špina... Táto neresť vyháňa človeka z cirkvi, kazí ľudí, oddeľuje dušu od Boha a spája ju s démonmi. Táto najškodlivejšia kráľovná Sodomitov [homosexualita] robí odpornými človekom a nenávistným voči Bohu... Ponižuje kresťanov, lebo sú ich výčitkou ich svedomia, a svedomie ich páli ako červ.

„Ubohé telo horí ohňom žiadostivosti, chladná a temná inteligencia sa chveje pod zlobou podozrievavosti a srdce nešťastníka je posadnuté pekelným chaosom a jeho bolesti svedomia sú také veľké ako mučenie.

Vskutku, táto pohroma ničí základy viery, oslabuje silu nádeje, ničí putá lásky, ničí spravodlivosť, podkopáva silu... a otupuje ostrie rozvážnosti.

„Čo mám ešte povedať? Vznáša doň všetko barbarstvo neresti... táto neresť, porušuje panenstvo, zabíja skromnosť, všetko, znečisťuje... dusí čistotu a zabíja panenstvo... Všetko poškvrňuje, všetko, všetko, všetko.

Toto hrozné zviera [homosexuality] prehltne svoje krvavé obete, drží ich v reťazí a bráni vykonávať všetky dobré skutky. Je zvrhnutá do priepastí svojej najväčšej skazenosti. Akonáhle teda niekto padne do tejto priepasti krajnej záhuby, je vyhnaný z nebeskej vlasti, oddelený od Tela Kristovho, autority celej Cirkvi, odsúdený rozsudkom všetkých svätých otcov, opovrhovaný kresťanmi na zemi a karhaním spoločnosťou nebeských občanov. (Stvoril si železnú zem a bronzové nebo...Liber Gomorrhianus , v PL 145, kol. 159-178).

Ale ak sa vysmievaš, že počúvaš o pekle a neveríš tomu ohňu, spomeň si na Sodomu. Homosexualita je dôvodom, prečo Boh zničil Sodomu a Gomoru.

Ako sa ľudia v rôznych stupňoch podieľajú na Božej sláve, tak aj v pekle niektorí trpia viac ako iní. Ten, kto žil s touto neresťou sodomie, trpí viac ako iný, pretože toto je najväčší hriech. Otvára peklo a zatvára brány raja.
Predstavte si: hriech sodomie je taký ohavný, že dokonca odpudzuje práve tých démonov, ktorí pokúšajú ľudí, aby sa do hriechu LGBT zapojili.

Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa.

Júd 1, 1-25. Sväté písmo - Kniha Genezis 19. kapitola

Žiadny hriech nemá väčšiu moc nad dušou ako hriech prekliatej sodomie LGBT
Kvôli ktorému hriechu ide najviac ľudí do pekla? Po tom, čo Panna Mária vo Fatime ukázala trom pastierikom (Lucii, Hyacinte a Františkovi) hrôzostrašnú víziu pekla, Hyacinta povedala Lucii o hriechu nečistoty, kvôli ktorému ide najviac ľudí do pekla. Hriechy, kvôli ktorým ide najviac ľudí do pekla, sú hriechy tela; hriechy proti čistote. Keď sa sv. Lucia z Fatimy opýtala Panny Márie, či sú v nebi jej dve priateľky, ktoré nedávno zomreli. Panna Mária odpovedala, že Mária das Neves je v nebi, ale Amália bude do konca sveta v očistci. „Keby ľudia vedeli, čo je večnosť, urobili by všetko možné, aby zmenili svoj život. Kvôli akému hriechu ide najviac ľudí do pekla? Desivá pravda, zjavená P. Máriou vo Fatime

►►► Panna Mária nám ukázala peklo aby sme to povedali ostatným
►►► 1. sex, objatia, bozky pred manželstvom
►►► 2. Sex objatia, bozky pred manželstvom

►►► sex v manželstve

14 -ročné dievča v pekle pre jednu nemravnú knihu - Boh ukázal Svätej Kataríne Sienskej

--- AUDIO NAHRÁVKA - o. Kuffa

----
PANNA MÁRIA - ČAS ROZHODNUTIA

Vyhnúť sa blízkej príležitosti hriechu je vyhnutie sa hriechom samotným. Ak chceš vyhnúť tomu druhému, musíš sa vyhnúť tomu prvému

- Sex je iba pre manželov !!!
Sex je mocná aktivita, ktorá ovplyvňuje naše telo, dušu a myseľ. Sex umožňuje mať veľký vplyv na nášho partnera a naše potenciálne deti. V momente predmanželského sexu, bozkávaniu a dotykom tela, otvárame dvere zlým duchom a kliatbam, pre terajšie a budúce generácie.

masturbácia = ťažký smrteľný hriech
Sexuálna úchylka, úmyselné dráždenie pohlavných orgánov

- Duševný sex = ťažký smrteľný hriech
Sexuálna zvrátenosť, Ježiš položil myslenie na sex na roveň so spáchaním aktu. Povedal: Ja vám však hovorím, že každý, kto sa žiadostivo pozrie na ženu, už spáchal hriech vo svojom srdci, to platí aj na hriech vraždy. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. 1. Jánov 3:15, (Mt 5,22; Mk 7,22).

- Smilstvo - sex, bozky a objatia pred manželstvom = ťažký smrteľný hriech

Ak mal chlapec pred manželstvom sexuálny pomer zo šiestymi ženami, tak do manželstva si berie nie jednu, ale všetkých šesť.
Taj je to aj s dievčatami. Vytvára sa tým trvalé duch. hriešne puto, ktoré nemôžu zrušiť jednoduchým rozchodom. Tu je príčina, prečo je toľko a rozvodov. Môžeme ho však zlomiť modlitbou OSLOBODENIA za rozviazanie. Svätá spoveď, modlitba, sviatosti,
- sex pred manželstvom

Konkubinát = ťažký smrteľný hriech

Spolužitie muža a ženy na divoko, teda muž a žena spolu žijú mimo platne uzatvoreného manželstva pred Bohom, v cirkevnom sobáši. "spoločné bývanie" ak nie sú manželmi, nie je požehnané Bohom, a ich deti sú narodené zo smilstva.
Konkubinát je odmietanie manželstva ako takého, neschopnosť zaviazať sa na celý život. Urážajú dôstojnosť manželstva, ničia samu ideu rodiny. Sú v rozpore s Božím zákonom: pohlavný úkon má mať miesto jedine v manželstve. Mimo neho je vždy ťažkým hriechom a vylučuje zo sviatostného prijímania“ (KKC, 2390) (sobáš na úrade pre kresťana nie je pred Bohom platný)

HRIECHY V MANŽELSTVE

- Cudzoložstvo = ťažký smrteľný hriech
NEVERA V MANŽELSTVE - sexuálny mimomanželský pohlavný styk - Gal 5,14; Heb 13,4; Gn 39,6-12);

Ďalej prerušený manželsky styk = ťažký smrteľný hriech
Prerušený pohlavný styk je zabránenie počatiu a sú ťažkým hriechom. Prerušený pohlavný styk len pre rozkoš je sebaukájanie.
Každý pohlavný styk v manželstve má byť obnovením a potvrdením toho manželského sľubu, ktorý si muž a žena vymenili na začiatku manželstva. Prerušený styk alebo mechanická ochrana, ktorá bráni pohlavným bunkám dostať sa do prirodzeného cieľa, sú ťažkým hriechom.

- Mechanické prostriedky – u muža kondóm; u ženy vnútromaternicové telieska
- Chemické prostriedky – pilulkami. Dnes najčastejšie sa používajú dva typy.
- Hormonálna antikoncepcia tabletka atď.

Prirodzene metody sú Cirkvou odporučané. Sú založené na rozpoznávaní tzv. plodných dni v menštruačnom cykle ženy. Problém je práve v tom správnom rozpoznaní plodného resp. neplodého dňa. Viac tu: sex-v-manzelstve

Zneužíval som manželstvo používaním antikoncepčných, chemických či mechanických prostriedkov, zabraňujúcich počatiu? Zneužíval som manželstvo nadprirodzenými spôsobmi ( prerušený styk, neprirodzený pohlavný styk)? Znesväcujú moju manželskú lásku nejaké úchylky od biologických a etických zákonitosti v manželskom živote?

Boh nazýva manželstvo tajomstvom Krista a cirkvi: „Toto tajomstvo je veľké. Sex je akt, ktorý spečaťuje a obnovuje manželskú zmluvu páru pred Bohom. Sexuálne hriechy sa teda netýkajú len vzťahu medzi mužom a ženou, ale aj vzťahu medzi manželmi a Bohom. A to je zodpovednosť Cirkvi. Ak je medzi vami a Bohom, je aj medzi vami a Cirkvou. Musíte si položiť otázku: "Kedy prestávam byť kresťanom? Keď zatvorím dvere spálne? VTedy prestane mi záležať na mojom vzťahu s Bohom. Viac tu: sex v manželstve

- Pornografia / ťažký smrteľný hriech
Sledovanie erotických a porno filmov, sexuálna zvrátenosť, mocne podporuje duševný sex

- Pedofília = ťažký smrteľný hriech
Sexuálna zvrátenosť, sex s deťmi, forma smilstva (Mk 9,42; Lk 17,1-2; 2Kor 12,21; Gal 5,19; Heb 13,4; Kol 3,5; 1Kor 6,9);
Propagovanie pedofílie, nekrofílie a zoofílie je trestným činom.

- Homosexualita = ťažký smrteľný hriech
Sexuálna zvrátenosť s tým istým pohlavím (1Kor 6,9; Lv 20,13; Lv 18,22; Rim 1,26-32);
-SODOMA GOMORA - HOMOSEXUALITA

- Znásilnenie - sex silou, proti vôli = ťažký smrteľný hriech(Dt 22,24-25; 2Sam 13,12-22).

Exhibicionizmus: vyzliekanie i okaté zmyselné ukazovanie sa na verejnosti = ťažký smrteľný hriech(

Gerontofília: sexuálna aktivita so starými ľuďmi = ťažký smrteľný hriech(

Krvismilstvo (incest) - sex medzi členmi rodiny = ťažký smrteľný hriech (Lv 18,6-7.10.22; 2Sam 13,2-22);

- Sadomasochizmus a masochizmus = ťažký smrteľný hriech

Sexuálna zvrátenosť, ktorá zahŕňa vyvolávanie bolesti, ponižovanie a spútanie. Masochista sa ukája tým, že je partnerom/partnerkou ponižovaný a týraný. U jednotlivca dochádza k sexuálnemu uspokojeniu iba vtedy, keď je týraný. U masochistu sa združuje vzrušenie s bolesťou duševnou alebo telesnou.
Ak osoba uprednostňuje prijímanie takejto stimulácie, ide o masochizmus; ak ju radšej vyvoláva, ide o sadizmus. Často ten istý jednotlivec zažíva sexuálne vzrušenie aj pri sadistických, aj pri masochistických aktivitách. Sadomasochizmus je zvátená rozkoš zo spôsobenia fyzickej alebo duševnej bolesti buď druhým, alebo sebe“ Diabolské podriadenie sa: „Akt podriadenia sa autorite alebo kontrole iného je vyvolať sexuálnu bolesť a nástrojom na dosiahnutie potešenia sú vyvolávanie bolesti, ponižovanie, sputanie, otroctvo, biče, atď. Zažívajú sexuálne vzrušenie aj pri sadistických, aj pri masochistických aktivitách. Masochizmus: Sexuálna zvrátenosť charakterizovaná potešením z toho, že ste vystavení bolesti alebo poníženiu, napr. objektom lásky; potešenie zo zneužívania alebo ovládania. BDSM =znamená otroctvo, nadvláda /sadizmus/masochizmus.

- Sadizmus: = ťažký smrteľný hriech„Sexuálna zvrátenosť, pri ktorej sa uspokojenie dosahuje spôsobením fyzickej alebo duševnej bolesti iným; radosť z krutosti“

- Análny sex = ťažký smrteľný hriech
túto zvrátenosť vykonávajú heterosexuáli a homosexuáli. Dochádza buď k análnej súloži, alebo k najrôznejším formám dráždenia ritného otvoru

- prostitúcia = ťažký smrteľný hriech
poskytovanie pohlavného styku alebo iných sexuálnych služieb za finančnú odmenu

- Beštialita, Zoofília = ťažký smrteľný hriech
sexuálny styk so zvieraťom.(Ex 22,14; Lv 18,23); Biblia.sk

Nekrofília alebo nekrománia = ťažký smrteľný hriech

Erotografománia = ťažký smrteľný hriech
hľadanie sexuálnej radosti písaním a kreslením sexuálnych vecí.

Sexuálna zvrátená úchylka, sexuálny styk s mŕtvolmi, a mnohé iné sexuálne úchylky. Toto sú zverstvá pekla, ak ste si všimli začalo to hriechom sex pred manželstvom, a zašlo to až na samé dno pekla. Strašné, koľko hriechov, toľko démonov. Hriechy množia démonov vo svete. Keď sú Božie príkazy porušené následok sú bolesť a kliatby.

Okrem iného je deväť cudzích smrteľných hriechov, týka sa tých ktorý hriechy podporujú
Kto iného človeka zvádza k hriechu, napodobňuje diabla, lebo diabol je sám zlý a chce aj iných urobiť zlými.

- Cudzie smrteľné hriechy pri ktorých máme spoluúčasť sú:

-Dávať iným radu na hriech,
- Povzbudzovať iných na hriech,
- Iným kázať hrešiť,
- Súhlasiť s hriechom iných,
- pomáhať pri hriechu iných,
- Mlčať pri hriechu iných,
- Zastávať hriechy iných,
- Netrestať hriechy iných,
- chváliť hriechy iných


Spôsob spoluúčasti na hriechu iného človeka môže byť veľmi rozmanitý. Kto je akýmkoľvek z týchto troch spôsobov spoluúčastný konania zlého iným človekom, nesie za spáchané zlo svoj diel spoluzodpovednosti. Kto sa previní takýmto cudzím hriechom, hreší v podielnom rozsahu, ktorý zodpovedá jeho vplyvu na tento, iným človekom spáchaný hriech.

K hriechu dáva popud ten, kto na hriech radí, hriech odporúča, na hriech navádza, na hriech obracia pozornosť (dáva ho za príklad) alebo kto o hriechu a hriešnom konaní falošne, teda nesprávne, učí.
Spoluvinný je i ten, kto na hriech láka, zarába atď.

To lákanie môže byť vykonávané najrozmanitejším možným spôsobom. Na prvom mieste sa tak deje zvádzaním, úmyselným navedením k hriechu. Kto iného človeka zvádza k hriechu, napodobňuje diabla, lebo diabol je sám zlý a chce aj iných urobiť zlými. Svedomie má aj neveriaci človek

Z týchto ťažkých smrteľných hriechov sa dá vyslobodiť jedine ľútosťou a svätou spoveďou

Prípad dievčiny, bola posadnutá, lebo sa nechcela vzdať hriechu: Satan pri exorcizme povedal: „Moje jméno je..... duch nečistoty. Jsem v těle tohoto děvčete a já jí neopustím, dokud ona a neřekne k odchodu své ano.” „Mluv zřetelněji!" Jsem ďábel nečistoty. Budu toto děvče trápit, dokud nebude ochotná žít nečistě."

Pokračovanie:
Existuje ďábelská posedlost. Píší o tom čtyři evangelia a setkáváme se s tím v církevních dějinách. Ďábel může z Božího dopuštění přebývat v lidském těle nebo také ve zvířeti či na nějakém místě. Římský rituál nás učí, jak máme pravou posedlost rozeznávat. Musel jsem v průběhu mnoha let provádět exorcismy proti satanovi.

Chtěl bych o tom nyní něco vyprávět. Můj biskup mě pověřil, abych vyhnal ďábla z jedné dívky. Když ji posedl ďábel, rozuměla klasickým řečem a byla schopna je číst. Ve světnici, kterou obývala, se děly podivuhodné věci.

Praskaly okenní tabule, prudce bouchaly dveře, stůl se pohyboval, věci samy vylétávaly z koše a padaly na zem. Několik lidí bylo při exorcismu přítomno, také je-den další kněz a jeden profesor filosofie, který všechno zaznamenával, aby to mohl později publikovat. Ďábel byl zkrocen trojjediným Bohem a Pannou Marii, aby řekl své jméno a odpovídal na mé otázky.

„Moje jméno je Jsem v těle tohoto děvčete a já jí neopustím, dokud bude souhlasit ona a neřekne k odchodu své ano.” „Mluv zřetelněji!" Jsem ďábel nečistoty. Budu toto děvče trápit, dokud nebude ochotná žít nečistě."

Ve jménu Ježíše Krista, mluv! Jsou v pekle lidé, kteří jsou tam kvůli nečistotě?" ..Ano, a velice mnoho!" Profesor se ho zeptal-. Čím jsi byl, než ses stal démonem?" `:„Cherubem, vysokým důstojníkem nebeského dvora.
„Jakého hříchu jste se vy, svržení ďáblové, dopustili?" „ON se neměl stát člověkem!... ON, který je BŮH. Neměl se tak pokořit... ON to neměl dělat!" „Nevěděli jste, že budete svrženi do pekla, když se vzepřete proti Bohu?" „ON řekl, že nás zkouší, ale neřekl nám, že nás tak potrestá... Peklo' Peklo!... Nikdy nepochopíte, co to znamená, věčný oheň!..." Řekl to s velkou nenávistí a zoufalstvím. z knihy p. Giuseppe Tomaselli, peklo existuje

SVEDOMIE SA OZÝVA PRED ČINOM I PO ČINE -Nehrozí súčasným ľuďom zatmenie svedomia, jeho pokrivenie, mŕtvolnosť, „znecitlivenie“ svedomia?“ pýtal sa Ján Pavol II. vo svojom príhovore pred modlitbou Anjel Pána 14. marca 1982.

Gregor Piotrowski, vrah kňaza Jerzego Popiełuszku vyznáva spravodajcovi Tadeuszovi Bonieckiemu: „Večer prichádza tá najťažšia chvíľa. Večer, skôr ako zaspím. Znova a znova sa vracia tá hrôza. Vedomie nezmyselnosti toho, čo som urobil.

Aké strašné môžu byť výčitky svedomia!

Pán Ježiš hovorí, že bez pokánia všetci zahynieme. Po hriechu sa zmysly búria proti rozumu. Ak chceme, aby telo podliehalo duši, musíme ho držať na uzde. Viete prečo ľudia tak dlho zostávajú v hriechoch a boja sa spovedať ? Dôvodom toho je pýcha. Viete, že budeme súdení dvakrát: na konci sveta pred všetkými ľuďmi a hneď, priamo po smrti. Ľudský život možno vyjadriť troma slovami: žiť, zomierať a stáť na súde. Tomuto nemeniteľnému zákonu neunikne nikto.

Sv. Augustín hovorí, že ak sa nebudeme sami trestať za naše viny, tak nás potrestá. Ten, proti ktorému sme hrešili. Ak chceme uniknúť trestu od Boha, trestajme sa sami.

„Keď človek zomiera, obklúči ho ako svorka vlkov aj sto diablov. Svätý Ján Mária Vianney. ŠTYRI LIEKY DUŠE

Panna Mária nám ukázala peklo aby sme to povedali ostatným

Ako satan kradne čas na Boha - klamstvá satana v živote človeka - o. M…
Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom

Panna Mária: najľahšia, najkratšia, najistejšia a najdokonalejšia cesta k Ježišovi.
Prišla som, aby ste zmenili svoj život. Chcem, aby bol každý z vás šťa…
SVEDOMIE MA AJ NEVERIACI CLOVEK
Mať jedno dieťa, je byť ako matkou v skúšobnej dobe :: Ježiš Mária
Kvôli akému hriechu ide najviac ľudí do pekla? Desivá pravda, zjavená P. Máriou vo Fatime - Slovenský dohovor za rodinu
KRESŤAN A KÚPALISKÁ :: Ježiš Mária
Sex v manželstve :: Ježiš Mária
- Diabolsky duch Jezabel
- Sila posvätného manželstva

- Pravé priateľstvo :: Ježiš Mária
10 otázok o spolužití páru pred manželstvom
-O PRAVEJ A FALOŠNEJ LÁSKE :: Ježiš Mária
-Manželstvo podľa Božej vôle :: Ježiš Mária
-KRESŤAN A KÚPALISKÁ :: Ježiš Mária
-Sex, bozky, pred manželstvom

-ÚTOK NA RODINU: LGBTIQ, FEMINIZMUS, CHORÉ UMENIE. Feminizmus nesúhlasí…
Fatima / zasvatenie sa Panne Marii
- Slovo rodina je od slova rodit. Homosexuál nemůže vytvořit rodinu, protože nemůže rodit. Ježiš ma oslobodil z homosexuality Luca di Tolva / LGBTI = SODOMA GOMO…
alianciazanedelu.sk/archiv/12125
-mojpribeh.sk/homosexualita/
-Démonizmus v charizmatických kresťanských kruhoch. Návrat do katolícke…

-LITMANOVA - ČAS ROZHODNUTIA IVETKA KORČÁKOVÁ

- O pekle - M. Kuffa
-

Catholic Bishops from Kenya, Nigeria Reject Pope's Command to Bless Gay Couples
Bishop Martin Mtumbuka(Malawi) homily at a Diaconate ordination 2022
Bishop Martin Anwel Mtumbuka's Homily on New Evangelisation

Pri pohľade na vás mi zviera srdce bolesťou. Vari ste až natoľko uviazli v hriechu, že sa neviete zastaviť?

Krvismilstvo a zakázané manželstvá
6 Nik sa nesmie priblížiť k pokrvnému, aby s ním telesne obcoval. Ja som Pán! 7 Neodkryješ nahotu svojho otca: to jest svojej matky. Je predsa tvojou matkou. Nesmieš ju zneuctiť! 8 Neodkryješ nahotu ženy svojho otca, to je telo tvojho otca. 9 Neodkryješ nahotu svojej sestry, dcéry svojho otca alebo dcéry svojej matky, či sa narodila doma alebo sa narodila mimo domu. 10 Neodkryješ nahotu dcéry svojho syna alebo dcéry svojej dcéry, lebo to je tvoje telo. 11 Neodkryješ nahotu dcéry niektorej ženy svojho otca, ktorá pochádza od tvojho otca, je tvojou sestrou. 12 Neodkryješ nahotu sestry svojho otca, to je telo tvojho otca. 13 Neodkryješ nahotu sestry svojej matky, to je telo tvojej matky. 14 Neodkryješ nahotu brata svojho otca: nepriblížiš sa k jeho žene, ona je tvojou tetou! 15 Neodkryješ nahotu svojej nevesty, je ženou tvojho syna, nesmieš odkryť jej nahotu! 16 Neodkryješ nahotu bratovej ženy, to je telo tvojho brata. 17 Neodkryješ nahotu ženy a jej dcéry; nesmieš si vziať dcéru jej syna ani dcéru jej dcéry, aby si odkryl ich nahotu; sú jej telo a to by bolo krvismilstvo! 18 Nesmieš si pribrať za ženu manželkinu sestru a tým ju urobiť žiarlivou, keby si s ňou obcoval za jej života.
Zákon iných hriechov nečistoty
19 Nepribližuj sa k žene počas jej mesačného očisťovania, aby si odkryl jej nahotu. 20 So ženou svojho blížneho nesmieš pohlavne obcovať, aby si sa s ňou nepoškvrnil. 21 Nesmieš zasvätiť svoje dieťa Molochovi, aby si nezneuctil meno svojho Boha. Ja som Pán! 22 Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť! 23 Nesmieš pohlavne obcovať s nijakým zvieraťom; poškvrnil by si sa tým. Ani žena sa nepostaví zvieraťu, aby sa s ním spojila; to by bola nehanebnosť! Biblia.sk

Just How Evil is Sodomy? The Saints Weigh In. - OnePeterFive

12 Quotes Against Sodomy That Every Catholic Should Know

Saint Albert the Great: He gives four reasons why he considers homosexual acts as the most detestable ones: They are born from an ardent frenzy; they are disgustingly foul; those who become addicted to them are seldom freed from that vice; they are as contagious as disease, passing quickly from one person to another. (St. Albert the Great, In Evangelium Lucae XVII, 29, in J. McNeill, op. cit., p. 95)
St. Bernardine of Siena :
a preacher of the fifteenth century, makes a psychological analysis of the consequences of the homosexual vice. The illustrious Franciscan writes: “No sin has greater power over the soul than the one of cursed sodomy, which was always detested by all those who lived according to God….. Such passion for undue forms borders on madness. This vice disturbs the intellect, breaks an elevated and generous state of soul, drags great thoughts to petty ones, makes [men] pusillanimous and irascible, obstinate and hardened, servile soft and incapable of anything. Furthermore, the will, being agitated by the insatiable drive for pleasure, no longer follows reason, but furor…. Someone who lived practicing the vice of sodomy will suffer more pains in Hell than any one else, because this is the worst sin that there is.” (St. Bernardine of Siena, Predica XXXIX, in Le prediche volgari (Milan: Rizzoli, 1936), pp. 869ff., 915, in F. Bernadei, op. cit., pp. 11f)

Homosexuality and Catholic Teaching
What is the teaching of the Holy Roman Catholic Church?
I The Catholic teaching of this matter is given to us by God Himself in Sacred Scripture:

Genesis XIII, 13: "And the men of Sodom were very wicked, sinners before the face of the Lord, beyond measure"; these Sodomites were in fact homosexuals, as it is proven by Genesis XIX 1-11.
Leviticus 18:22,24-30: "Thou shall not lie with mankind as with womankind, because it is an abomination. (...) Defile not yourselves with any of these things with which all the nations have been defiled, which I will cast out before you. And with which the land is defiled: the abominations of which I will visit, that it may vomit out its inhabitants. Keep ye my ordinances and my judgments, and do not any of these abominations: neither any of your own nation, nor any stranger that sojourneth among you. For all these detestable things the inhabitants of the land have done, that were before you, and have defiled it. Beware then, lest in like manner, it vomit you also out, if you do the like things, as it vomited out the nation that was before you. Every soul that shall commit any of these abominations, shall perish from the midst of his people. Keep my commandments. Do not the things which they have done, that have been before you, and be not defiled therein. I am the Lord your God".
Leviticus 20:13: "If any one lie with a man as with a woman, both have committed an abomination, let them be put to death: their blood be upon them".
Deuteronomy 23:18: "Thou shall not offer the hire of a strumpet, nor the price of a dog, in the house of the Lord thy God, whatsoever be that thou hast vowed: because both these are an abomination to the Lord thy God".
1 Kings 14:24, "And there were also sodomites in the land: and they did according to all the abominations of the nations which the LORD cast out before the children of Israel."
1 Kings 15:11-12, "And Asa did that which was right in the eyes of the LORD, as did David his father. And he took away the sodomites out of the land, and removed all the idols that his fathers had made."
Romans 1: 26-27, 31-32: "For this cause God delivered them up to shameful afflictions. For their women have changed the natural use into that use which is against nature. And in like manner the men also, leaving the natural use of the women, have turned in their lusts one towards another, men with men working that which is filthy, and receiving in themselves the recompense which was due to their error. (...) Foolish, dissolute, without affection, without fidelity, without mercy. Who, having known the justice of God, did not understand that they, who do such things, are worthy of death: and not only they that do them, but they also that consent to them that do them.
Jude 1:7 -“As Sodom and Gomorrah, and the neighboring cities, in like manner, having given themselves to fornication, and going after strange flesh, were made an example, suffering the punishment of eternal fire.”
I Corinthians VI, 9-10: "Know you not that the unjust shall not possess the kingdom of God? Do not err: Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers. Nor the effeminate, nor liars with mankind, (...) shall possess the kingdom of God". See Genesis 19:12-29. Consequently, St. Augustine says (1) "that of all these - namely the sins belonging to lust - that which is against nature is the worst," is ”in itself a mortal sin," (2) a sin specifically distinct (3) from all other sins.
II Why is homosexuality an "abomination", excluding from the heavenly kingdom?
A. Because homosexuality is against nature: In the natural order planned by God, the purpose of the carnal union is generation. Now, generation is the natural fruit of the carnal union of man and woman. Therefore the carnal union of two persons of the same sex goes against the natural order planned by God.
B. Because homosexuality is against reason: Reason presupposes things as determined by nature, before disposing of other things according as it is fitting. Now, in matters of action, it is most grave and shameful to act against things as determined by nature. Therefore, since the homosexual transgresses that which has been determined by nature with regards to the use of sexual actions, it follows that he acts against reason.
III Thoughts of Fathers and Doctors of the Church about homosexuality:
St. Augustine

The great Bishop of Hippo writes: “Sins against nature, therefore, like the sin of Sodom, are abominable and deserve punishment whenever and wherever they are committed. If all nations committed them, all alike would be held guilty of the same charge in God’s law, for our Maker did not prescribe that we should use each other in this way. In fact, the relationship that we ought to have with God is itself violated when our nature, of which He is Author, is desecrated by perverted lust.” Further on he reiterates: “Your punishments are for sins which men commit against themselves, because, although they sin against You, they do wrong in their own souls and their malice is self-betrayed. They corrupt and pervert their own nature, which You made and for which You shaped the rules, either by making wrong use of the things which You allow, or by becoming inflamed with passion to make unnatural use of things which You do not allow” (Rom. 1:26). (St. Augustine, Confessions, Book III, chap. 8)
St. John Chrysostom
"The worst of it is that such an abomination is committed boldly and that the monstrosity becomes the law. Nobody nowadays fears, nobody blushes. They boast and they laugh at these actions. The people who abstain appear stupid and they who condemn are regarded as fools. If they appear to be the weaker ones they are crushed with blows. If they are stronger, people laugh, people mock them and make many jokes about them. They have no redress in tribunals or in law." (...) "I have heard also many men who are surprised that up to the present a new shower of fire has not fallen on us and that the chastisement of Sodom has not fallen again on our town which is even more deserving of punishment since it did not learn from the evils of the Sodomites. Although after two thousand years this place accursed and overwhelmed which was Sodom cries to the whole world by its appearance more eloquently than any one voice could, not to dare to commit such heinous offences, our fellow citizens have committed these offences not with less effrontery but quite on the contrary they show themselves more daring and unashamed as if they were determined to do battle with God and that they wish to prove that they wish to add to their crimes, in proportion as the threats become more terrible. How is it that according as the crimes of Sodom renew themselves the chastisement of Sodom is not also renewed? Ah, the reason is that a more terrible fire waits them and that a chastisement is reserved for them which will have no end." (Against the opponents of Monastic Life, III.8)
Furthermore commenting on the Epistle to the Romans (1: 26-27), he says that the pleasures of sodomy are an unpardonable offense to nature and are doubly destructive, since they threaten the species by deviating the sexual organs away from their primary procreative end and they sow disharmony between men and women, who no longer are inclined by physical desire to live together in peace. The brilliant Patriarch of Constantinople employs most severe words for the vice we are analyzing. Saint John Chrysostom makes this strong argument: “All passions are dishonourable, for the soul is even more prejudiced and degraded by sin than is the body by disease; but the worst of all passions is lust between men…. The sins against nature are more difficult and less rewarding, since true pleasure is only the one according to nature. But when God abandons a man, everything is turned upside down! Therefore, not only are their passions [of the homosexuals] satanic, but their lives are diabolic….. So I say to you that these are even worse than murderers, and that it would be better to die than to live in such dishonour. A murderer only separates the soul from the body, whereas these destroy the soul inside the body….. There is nothing, absolutely nothing more mad or damaging than this perversity.” (St. John Chrysostom, In Epistulam ad Romanos IV, in J. McNeill, op. cit., pp. 89-90)
Tertullian
The great apologist of the Church in the second century, writes: “All other frenzies of lusts which exceed the laws of nature and are impious toward both bodies and the sexes we banish … from all shelter of the Church, for they are not sins so much as monstrosities.” (Tertullian, De pudicitia, IV, in J. McNeil, op. cit., p. 89)
Saint Gregory the Great.
This great saint delves deeper into the symbolism of the fire and brimstone that God used to punish the sodomites: “Brimstone calls to mind the foul odors of the flesh, as Sacred Scripture itself confirms when it speaks of the rain of fire and brimstone poured by the Lord upon Sodom. He had decided to punish in it the crimes of the flesh, and the very type of punishment emphasized the shame of that crime, since brimstone exhales stench and fire burns. It was, therefore, just that the sodomites, burning with perverse desires that originated from the foul odor of flesh, should perish at the same time by fire and brimstone so that through this just chastisement they might realize the evil perpetrated under the impulse of a perverse desire.” (St. Gregory the Great, Commento morale a Giobbe, XIV, 23, vol. II, p. 371, Ibid., p. 7)
Saint Basil of Caesarea
This fourth century Church Father who wrote the principal rule of the monks of the East, establishes this rule: “The cleric or monk who molests youths or boys or is caught kissing or committing some turpitude, let him be whipped in public, deprived of his crown [tonsure] and, after having his head shaved, let his face be covered with spittle; and [let him be] bound in iron chains, condemned to six months in prison, reduced to eating rye bread once a day in the evening three times per week. After these six months living in a separate cell under the custody of a wise elder with great spiritual experience, let him be subjected to prayers, vigils and manual work, always under the guard of two spiritual brothers, without being allowed to have any relationship … with young people.” (St. Basil of Caesarea, in St. Peter Damien, Liber Gomorrhianus, op. cit. cols. 174f.)
Council of Toledo.
In the opening speech of the XVI Council of Toledo in 693, Egica, the Gothic King of Spain, exhorts the clergy to fight against homosexual practices: “See that you determine to extirpate that obscene crime committed by those who lie with males, whose fearful conduct defiles the charm of honest living and provokes from heaven the wrath of the Supreme Judge.”
Saint Peter Damian
Liber Gomorrhianus [Book of Gomorrha], addressed to Pope Leo IX in the year 1051, is considered the principal work against homosexuality. It reads: “Just as Saint Basil establishes that those who incur sins [against nature] … should be subjected not only to a hard penance but a public one, and Pope Siricius prohibits penitents from entering clerical orders, one can clearly deduce that he who corrupts himself with a man through the ignominious squalor of a filthy union does not deserve to exercise ecclesiastical functions, since those who were formerly given to vices … become unfit to administer the Sacraments.” (St. Peter Damian, op. cit., cols. 174f) “This vice strives to destroy the walls of one’s heavenly motherland and rebuild those of devastated Sodom. Indeed, it violates temperance, kills purity, stifles chastity and annihilates virginity … with the sword of a most infamous union. It infects, stains and pollutes everything; it leaves nothing pure, there is nothing but filth … This vice expels one from the choir of the ecclesiastical host and obliges one to join the energumens and those who work in league with the devil; it separates the soul from God and links it with the demons. This most pestiferous queen of the Sodomites [which is homosexuality] makes those who obey her tyrannical laws repugnant to men and hateful to God … It humiliates at church, condemns at court, defiles in secret, dishonors in public, gnaws at the person’s conscience like a worm and burns his flesh like fire… “The miserable flesh burns with the fire of lust, the cold intelligence trembles under the rancor of suspicion, and the unfortunate man’s heart is possessed by hellish chaos, and his pains of conscience are as great as the tortures in punishment he will suffer … Indeed, this scourge destroys the foundations of faith, weakens the force of hope, dissipates the bonds of charity, annihilates justice, undermines fortitude, … and dulls the edge of prudence. “What else shall I say? It expels all the forces of virtue from the temple of the human heart and, pulling the door from its hinges, introduces into it all the barbarity of vice … In effect, the one whom … this atrocious beast [of homosexuality] has swallowed down its bloody throat is prevented, by the weight of his chains, from practicing all good works and is precipitated into the very abysses of its uttermost wickedness. Thus, as soon as someone has fallen into this chasm of extreme perdition, he is exiled from the heavenly motherland, separated from the Body of Christ, confounded by the authority of the whole Church, condemned by the judgment of all the Holy Fathers, despised by men on earth, and reproved by the society of heavenly citizens. He creates for himself an earth of iron and a sky of bronze … He cannot be happy while he lives nor have hope when he dies, because in life he is obliged to suffer the ignominy of men’s derision and later, the torment of eternal condemnation” (Liber Gomorrhianus, in PL 145, col. 159-178).
Saint Albert the Great
He gives four reasons why he considers homosexual acts as the most detestable ones: They are born from an ardent frenzy; they are disgustingly foul; those who become addicted to them are seldom freed from that vice; they are as contagious as disease, passing quickly from one person to another. (St. Albert the Great, In Evangelium Lucae XVII, 29, in J. McNeill, op. cit., p. 95)
St. Bernardine of Siena :
a preacher of the fifteenth century, makes a psychological analysis of the consequences of the homosexual vice. The illustrious Franciscan writes: “No sin has greater power over the soul than the one of cursed sodomy, which was always detested by all those who lived according to God….. Such passion for undue forms borders on madness. This vice disturbs the intellect, breaks an elevated and generous state of soul, drags great thoughts to petty ones, makes [men] pusillanimous and irascible, obstinate and hardened, servile soft and incapable of anything. Furthermore, the will, being agitated by the insatiable drive for pleasure, no longer follows reason, but furor…. Someone who lived practicing the vice of sodomy will suffer more pains in Hell than any one else, because this is the worst sin that there is.” (St. Bernardine of Siena, Predica XXXIX, in Le prediche volgari (Milan: Rizzoli, 1936), pp. 869ff., 915, in F. Bernadei, op. cit., pp. 11f)
Saint Thomas Aquinas,
Writing about sins against nature, explains: “However, they are called passions of ignominy because they are not worthy of being named, according to that passage in Ephesians (5:12): ‘For the things that are done by them in secret, it is a shame even to speak of.’ For if the sins of the flesh are commonly censurable because they lead man to that which is bestial in him, much more so is the sin against nature, by which man debases himself lower than even his animal nature.” (St. Thomas Aquinas, Super Epistulas Sancti Pauli Ad Romanum I, 26, pp. 27f)

Saint Bonaventure,
Speaking in a sermon at the church of Saint Mary of Portiuncula about the miracles that took place simultaneously with the birth of our Lord Jesus Christ, narrates this: “Seventh prodigy: All sodomites, men and women died all over the earth, as Saint Jerome said in his commentary on the psalm ‘The light was born for the just.’ This made it clear that He was born to reform nature and promote chastity.” (St. Bonaventure, Sermon XXIÑIn Nativitate Domini, in Catolicismo (Campos/Sao Paulo), December 1987, p. 3; F. Bernardei, op. cit., p. 11)
Saint Catherine of Siena,
A religious mystic of the 14th century, relays words of Our Lord Jesus Christ about the vice against nature, which contaminated part of the clergy in her time. Referring to sacred ministers, He says: “They not only fail from resisting this frailty [of fallen human nature] … but do even worse as they commit the cursed sin against nature. Like the blind and stupid, having dimmed the light of their understanding, they do not recognize the disease and misery in which they find themselves. For this not only causes me nausea, but displeases even the demons themselves, whom these miserable creatures have chosen as their lords. For me, this sin against nature is so abominable that, for it alone, five cities were submersed, by virtue of the judgment of My Divine Justice, which could no longer bear them…. It is disagreeable to the demons, not because evil displeases them and they find pleasure in good, but because their nature is angelic and thus is repulsed upon seeing such an enormous sin being committed. It is true that it is the demon who hits the sinner with the poisoned arrow of lust, but when a man carries out such a sinful act, the demon leaves.” (St. Catherine of Siena, El di‡logo, in Obras de Santa Catarina de Siena (Madrid: BAC, 1991), p. 292)
The Fifth Lateran Council [1512-1517] issued this decree:
“Let any member of the clergy caught in that vice against nature, given that the wrath of God falls over the sons of perfidy, be removed from the clerical order or forced to do penance in a monastery” (chap. 4, X, V, 31).
Pope St. Pius V
Speaking of this sin, the great zealous defender of the rights of God states: "That horrible crime, by which corrupt and obscene cities were destroyed by fire through divine condemnation, [hence, “sodomy”] causes us most bitter sorrow and shocks our mind, impelling us to repress such a crime with the greatest possible zeal." - On August 30, 1568, in his Papal the bull Horrendum Illud scelus.
The Code of Canon Law
Undertaken at the initiative and encouragement of Saint Pius X, and published in 1917 by his successor Pope Benedict XV, says this: “So far as laymen are concerned, the sin of sodomy is punished ipso facto with the pain of infamy and other sanctions to be applied according to the prudent judgment of the Bishop depending on the gravity of each case (Can. 2357). As for ecclesiastics and religious, if they are clerici minoris [that is, of a degree lower than deacon], let them be punished with various measures, proportional to the gravity of the fault, that can even include dismissal from the clerical state (Can. 2358); if they are clerici maiores [that is, deacons, priests or bishops], let them ‘be declared infamous and suspended from every post, benefit, dignity, deprived of their eventual stipend and, in the gravest cases, let them be deposed’ (Can. 2359, par. 2).”

(1) De adult. conjug.; cap. Adulterii; cause 32; q 7; quoted by St. Thomas Aquinas: Summa Theologica; II II q 154, a 12.
(2) St. Thomas Aquinas: De Malo; q xv, a 2, ad 6.
(3) Pope Alexander VII: Decree from the Holy Office, Sept. 24, 1665 prop. No. 24. (Dzs. 2044).

catholicapologetics.info/morality/sodomy/homality.htm

What our Lord revealed to Saints regarding homosexual acts December 12, 2012
Posted by Tantumblogo in Basics, disaster, error, General Catholic, horror, Interior Life, sadness, scandals, sexual depravity, sickness, Society.
trackback

In some cases, this was direct inspiration – literally, the Saint beholding a vision where the information was communicated – in other cases, the inspiration was less direct. Nonetheless, throughout the history of the Church, our Blessed Lord has been very consistent on the issue of homosexuality – it is gravely, gravely offensive to Him, one of the most offensive sins there is.
The following were pulled from this Tan Books site.
Saint Catherine of Siena, a religious mystic of the 14th century, relays words
of Our Lord Jesus Christ about the vice against nature, which contaminated part
of the clergy in her time. Referring to sacred ministers, He says: “They not
only fail from resisting this frailty [of fallen human nature] . . . but do even
worse as they commit the cursed sin against nature. Like the blind and stupid,
having dimmed the light of their understanding, they do not recognize the
disease and misery in which they find themselves. For this not only causes Me
nausea, but displeases even the demons themselves, whom these miserable
creatures have chosen as their lords. For Me, this sin against nature is so
abominable that, for it alone, five cities were submersed, by virtue of the
judgment of My Divine Justice, which could no longer bear them. . . .
Saint Bernardine of Siena, a preacher of the fifteenth century, makes an accurate psychological analysis of the consequences of the homosexual vice. The illustrious Franciscan writes: “No sin has greater power over the soul than the one of cursed sodomy, which was always detested by all those who lived according to God. . . . Such passion for undue forms borders on madness. This vice disturbs the intellect, breaks an elevated and generous state of soul, drags great thoughts to petty ones, makes [men] pusillanimous and irascible, obstinate and hardened, servilely soft and incapable of anything. Furthermore, the will, being agitated by the insatiable drive for pleasure, no longer follows reason, but furor. . . . Someone who lived practicing the vice of sodomy will suffer more pains in Hell than anyone else, because this is the worst sin that there is.”
Saint Albert the Great gives four reasons why he considers homosexual acts as the most detestable ones: They are born from an ardent frenzy; they are disgustingly foul; those who become addicted to them are seldom freed from that vice; they are as contagious as disease, passing quickly from one person to another. [I think the allusion to addiction is a most apropos one. Experience has also shown that it is very, very difficult for those who fall into this sin to overcome it]
…the Fifth Lateran Council [1512-1517] decrees: Let any member of the clergy
caught in that vice against nature . . . be removed from the clerical order or
forced to do penance in a monastery (chap. 4, X, V, 31). “So that the contagion
of such a grave offense may not advance with greater audacity, taking advantage
of impunity, which is the greatest incitement to sin, and so as to more severely
punish the clerics who are guilty of this nefarious crime and who are not
frightened by the death of their souls, We determine that they should be handed
over to the secular authority, which enforces civil law. Therefore, wishing to
pursue with the greatest rigor that which We have decreed since the beginning of
Our Pontificate, We establish that any priest or member of the clergy, either
secular or regular, who commits such an execrable crime, by force of the present
law be deprived of every clerical privilege, of every post, dignity and
ecclesiastical benefit, and having been degraded by an ecclesiastical judge, be
immediately delivered to the secular authority to be executed as mandated by
law, according to the appropriate punishment for laymen plunged in this abyss.”
The Code of Canon Law undertaken at the initiative and encouragement of Saint Pius X, and published in 1917 by his successor Pope Benedict XV, says this: “So far as laymen are concerned, the sin of sodomy is punished ipso facto with the pain of infamy and other sanctions to be applied according to the prudent judgment of the Bishop depending on the gravity of each case (Can. 2357). As for ecclesiastics and religious, if they are clerici minoris [that is, of a degree lower than deacon], let them be punished with various measures, proportional to the gravity of the fault, that can even include dismissal from the clerical state (Can. 2358); if they are clerici maiores [that is, deacons, priests or bishops], let them ‘be declared infamous and suspended from every post, benefit, dignity, deprived of their eventual stipend and, in the gravest cases, let them be deposed’ (Can. 2359, par. 2).”
[I had no idea about these last two ideas from a Church C0uncil and the Code of Canon Law. If such were enforced today, the Church in this country would lose half its priests. That is still preferable to the ongoing scandal and destruction of souls with the current situation, where whole dioceses are lost to this terrible sin]
Tertullian, the great apologist of the Church in the second century, writes: “All other frenzies of lusts which exceed the laws of nature and are impious toward both bodies and the sexes we banish . . . from all shelter of the Church, for they are not sins so much as monstrosities.”
And Tertullian lived in a time and place where, we are told, such acts were rampant!
I think it should be obvious from the above, in addition to the dozen-plus denounciations of this grave sin in Scripture, that the the Church has always been opposed to this act. In the past, the Church was also quite a bit harsher with those who committed these acts, since, in spite of the saying, it’s very hard to separate the sin from the sinner, especially in cases like these.
But, of course……we are so very much more enlightened now. What our Lord revealed to Saints regarding homosexual acts


Janko333 and one more user link to this post
Obrana katolíckej Cirkvi
homosexualita a všetky tie úchylky sú tak odporné, že mi je z toho zle, fuj, fuj, fuj
mariamilucka shares this
449
Kamil Horal
Je aj homosexualita vynútená,keď musia žiť muži,či ženy oddelene nejaký čas...tak je to tam bežná náhrada za prirodzený sex...väzenia,námorníci,vojaci,školy,pracovníci na vzdialených staniciach.Ak sa vrátia do normálneho života,tak sa to stratí.Samozrejme,že pre veriaceho s čistým svedomím je to ťažký hriech...ale sú ťažké hriechy proti láske a tie Boh veľmi trestá...Celý homo boom je len …More
Je aj homosexualita vynútená,keď musia žiť muži,či ženy oddelene nejaký čas...tak je to tam bežná náhrada za prirodzený sex...väzenia,námorníci,vojaci,školy,pracovníci na vzdialených staniciach.Ak sa vrátia do normálneho života,tak sa to stratí.Samozrejme,že pre veriaceho s čistým svedomím je to ťažký hriech...ale sú ťažké hriechy proti láske a tie Boh veľmi trestá...Celý homo boom je len jedna etapa na zníženie počtu ľudstva...cez homo stop chcú zabrániť množeniu a preto to tak masívne,násilne pretláčajú.Výsledkom bude,že bude umelo a násilne zabránené reprodukcii a prebehne masívne vymieranie a úbytok ľudstva.V budúcnosti bude mladým zakázané mať dieťa...bez toho,aby im to vopred schválili...Keby im homo nehrala do kariet,tak ani pes o tom neštekne...Ale je to vláda satana proti Bohu na zemi.
Janko333
Väzni či ktokoľvek čo páchajú homosexualitu a nečistotu, sa do normálneho života tak ľahko nevrátia. Za hriech sa platí, diabol tak ľahko neodíde. Ak nečistotou dobrovoľne prijímajú démona, nakazia okolie, uvaľujú na seba a rodinu kliatbu. Svätá spoveď je prvý krok k oslobodeniu. Svätá spoveď je exorcizmus exorcizmov. Ak niekto absolvuje exorcizmus, najprv musí prejsť svätou spoveďou. Musia …More
Väzni či ktokoľvek čo páchajú homosexualitu a nečistotu, sa do normálneho života tak ľahko nevrátia. Za hriech sa platí, diabol tak ľahko neodíde. Ak nečistotou dobrovoľne prijímajú démona, nakazia okolie, uvaľujú na seba a rodinu kliatbu. Svätá spoveď je prvý krok k oslobodeniu. Svätá spoveď je exorcizmus exorcizmov. Ak niekto absolvuje exorcizmus, najprv musí prejsť svätou spoveďou. Musia sa obrátiť, bez spovede sa nepohne u nikoho nič !!!

Ak sa nechceš zriecť hriechu diabol neodíde. Prípad dievčiny, bola posadnutá, lebo sa nechcela vzdať hriechu: Satan pri exorcizme povedal: „Moje jméno je..... duch nečistoty. Jsem v těle tohoto děvčete a já jí neopustím, dokud ona a neřekne k odchodu své ano.” „Mluv zřetelněji!" Jsem ďábel nečistoty. Budu toto děvče trápit, dokud nebude ochotná žít nečistě."

Pokračovanie:
Existuje ďábelská posedlost. Píší o tom čtyři evangelia a setkáváme se s tím v církevních dějinách. Ďábel může z Božího dopuštění přebývat v lidském těle nebo také ve zvířeti či na nějakém místě. Římský rituál nás učí, jak máme pravou posedlost rozeznávat. Musel jsem v průběhu mnoha let provádět exorcismy proti satanovi.

Chtěl bych o tom nyní něco vyprávět. Můj biskup mě pověřil, abych vyhnal ďábla z jedné dívky. Když ji posedl ďábel, rozuměla klasickým řečem a byla schopna je číst. Ve světnici, kterou obývala, se děly podivuhodné věci.

Praskaly okenní tabule, prudce bouchaly dveře, stůl se pohyboval, věci samy vylétávaly z koše a padaly na zem. Několik lidí bylo při exorcismu přítomno, také je-den další kněz a jeden profesor filosofie, který všechno zaznamenával, aby to mohl později publikovat. Ďábel byl zkrocen trojjediným Bohem a Pannou Marii, aby řekl své jméno a odpovídal na mé otázky.

„Moje jméno je Jsem v těle tohoto děvčete a já jí neopustím, dokud bude souhlasit ona a neřekne k odchodu své ano.” „Mluv zřetelněji!" Jsem ďábel nečistoty. Budu toto děvče trápit, dokud nebude ochotná žít nečistě."

Ve jménu Ježíše Krista, mluv! Jsou v pekle lidé, kteří jsou tam kvůli nečistotě?" ..Ano, a velice mnoho!" Profesor se ho zeptal-. Čím jsi byl, než ses stal démonem?" `:„Cherubem, vysokým důstojníkem nebeského dvora.
„Jakého hříchu jste se vy, svržení ďáblové, dopustili?" „ON se neměl stát člověkem!... ON, který je BŮH. Neměl se tak pokořit... ON to neměl dělat!" „Nevěděli jste, že budete svrženi do pekla, když se vzepřete proti Bohu?" „ON řekl, že nás zkouší, ale neřekl nám, že nás tak potrestá... Peklo' Peklo!... Nikdy nepochopíte, co to znamená, věčný oheň!..." Řekl to s velkou nenávistí a zoufalstvím. z knihy p. Giuseppe Tomaselli, peklo existuje
Dori-2000 shares this
827
Otakar Holzmann shares this
357
Obrana katolíckej Cirkvi
Osvobozený z homosexuality - Pribeh Jozka a Julie (Modre z Neba)
Boh zakazuje homosexualitu. Svoj hriech rozhlasujú ako Sodoma, a netaja sa ním, Iz. 3:9 Gen. 19:1–11 (Mojž. 5:51–53). S mužom nesmieš obcovať, ako sa obcuje so ženou; bola by to ohavnosť, Lev. 18:22 (Lev. 20:13). Nebude smilníka spomedzi izraelských synov, Deut. 23:18. Mužovia rozpálili sa vášňou medzi sebou, Rím. 1:27. Ani muži …More
Osvobozený z homosexuality - Pribeh Jozka a Julie (Modre z Neba)
Boh zakazuje homosexualitu. Svoj hriech rozhlasujú ako Sodoma, a netaja sa ním, Iz. 3:9 Gen. 19:1–11 (Mojž. 5:51–53). S mužom nesmieš obcovať, ako sa obcuje so ženou; bola by to ohavnosť, Lev. 18:22 (Lev. 20:13). Nebude smilníka spomedzi izraelských synov, Deut. 23:18. Mužovia rozpálili sa vášňou medzi sebou, Rím. 1:27. Ani muži súložiaci s mužmi nebudú dedičmi kráľovstva Božieho, 1. Kor. 6:9–10.
1. Tim. 1:9–10. Tí, čo chodili za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú nám výstrahou, Jud. 1:7.
apredsasatoci
Hriech máme všetci v sebe. Takže je smiešne vzájomne si to vyčítať.
Nevedomy človek nemá šancu!
Problém vidím v krestanoch, ktorí "zabudli" evanjelizovat. Lenze, čo môže dať kresťan, ktorý nemá vieru?
Dobre to slobodomurári urobili, keď sa infiltrovali do rkc (nie k protestantom, k jehovistom....)!
Janko333
Nik ti nevyčíta tvoj hriech, vyčítať a odhaľovať hriech je rozdiel. Jedny to vyznajú a druhý nie. Odhaľovať hriech a najmä verejný čo kazí, je povinnosť kresťana pre spásu ľudí. Sv. Pavol, zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď …More
Nik ti nevyčíta tvoj hriech, vyčítať a odhaľovať hriech je rozdiel. Jedny to vyznajú a druhý nie. Odhaľovať hriech a najmä verejný čo kazí, je povinnosť kresťana pre spásu ľudí. Sv. Pavol, zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. 2. Timotejovi 4 | SSV Bible | YouVersion
apredsasatoci
Prosím ťa, môžeš, dokážeš si to prečítať celé v súvislosti?
Máš na to?
Verím ti!
Mária Jana Krištofovičová shares this
171
Obrana katolíckej Cirkvi shares this
375