Clicks1.1K
Frog
7
Březnová poselství Enochovi z Kolumbie, 3. a 8. březen Z celého světa přicházejí nejrůznější poselství, věrohodnost vizionářů a pravost jejich zjevení bývají často sporná, avšak některá z nich tento …More
Březnová poselství Enochovi z Kolumbie, 3. a 8. březen

Z celého světa přicházejí nejrůznější poselství, věrohodnost vizionářů a pravost jejich zjevení bývají často sporná, avšak některá z nich tento měsíc přinášejí podivuhodné informace, které rozhodně stojí za pozornost. Neověřená zjevení nemusíme samozřejmě brát vážně, nicméně se můžeme zaměřit na vybraný soubor synoptických poselství od vizionářů z různých koutů světa a zkoumat je ze statistického hlediska, a snažit se extrahovat z nich společnou myšlenku a jádro sdělení, ke kterým všechna konvergují. Pro tento účel jsem vybral tři zde již publikované příspěvky na téma březnových poselství:

@Coburg
Dnes sa čas milosrdenstva uzavrel
Gisella Cardia

Trevignano Romano: Dnes sa čas milosrdenstva uzavrel,

@Varovanie
Luz de Maria (Argentina)
MUSÍTE ZŮSTAT PEVNÍ NA CESTĚ

MUSÍTE ZŮSTAT PEVNÍ NA CESTĚ

@forthetruth333
Carbonia
Ste veľmi blízko prvej veľkej pohrome! Nastal čas únosu

Čas udalostí nastáva !!!Pripravte sa!!! Zločinci končíte!!!

a zde k nim připojuji jedno další:

Enoch (Kolumbie)
Mensajes de salvación de Jesús el buen pastor

mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Mé děti, nacházíte se již v časech tmy a temnot, kde se musíte modlit dnem i nocí, neboť síly zla na vás útočí!

3. března 2021 10:30

Poselství Marie pomocnice křesťanů. Poselství Enochovi

Dětičky, pokoj Páně buď s vámi se všemi a má ochrana a mateřská pomoc nechť vás vždy sprovází.

Mé děti, opět vám připomínám:
připravte se na příchod Varování, protože je blízko, blíže než si myslíte. Mé srdce Matky pomocnice trpí, když vidí, že velká většina lidstva není připravená. Tato ohromná událost naprosto změní představu, jíž mnozí mají o duchovním životě a o existenci jednoho a pravého Boha, jednoho a trojjediného. Lidstvo se dostane do vytržení, které bude trvat 15 až 20 minut pozemského času, v němž vám bude ukázán stav vaší duše ve vztahu k Bohu a vašim bratřím.

Každý smrtelník bude souzen, toliko maličcí, jež ještě nemají rozum, budou výjimkou; všechno bude posuzováno včetně vašich zbytečných slov. Jak smutná se cítím jako Matka lidstva, vidouc, že mnoho duší se neprobudí zpět a navěky zhynou pod tíhou svých hříchů. Je to proto, dětičky, že vás žádám, abyste byly duchovně připraveny a setrvaly v milosti Boží, abyste tak mohly odolat zkoušce. Je to zkouška, která vám otevře pochopení a znalost existence věčnosti a Boha, a připraví vás, takže budete moci čelit poslední bitvě za vaši svobodu, když se proberete.

Mé děti, nacházíte se již v časech tmy a temnot, kdy se musíte modlit dnem i nocí, protože síly zla na vás útočí. Pakliže vy, mí maličcí, neodrazíte tyto útoky, riskujete tím pád do pastí a podvodů mého protivníka, jenž vás oslabí duchovně a oddělí vás od Boha, a pak vám ukradne duši. Nechť je vaše duchovní výzbroj vždy nošena a pomazána modlitbou, a rozprostřena i na vaše děti a rodinné příslušníky, aby i oni mohli přijmout nebeskou ochranu.


Můj nepřítel, dětičky, je již nyní připraven, aby se zjevil. Vše, co zbývá, je, že nejprve musí proběhnout Varování a Zázrak, aby se pak mohl představit lidstvu. Ubohé jsou ony dětičky, které stále žijí v hříchu a vzdáleny od Boha, když se Antikrist zjeví, neboť ony nenaleznou již více milosrdenství. Chrámy mého Syna budou natrvalo uzavřeny, a denní modlitby, mše svatá, odstraněny. Tak co se s vámi stane, vzpurné děti? Pakliže se neprobudíte Varováním a Zázrakem, vaše duše budou zatraceny na věky. Mé děti v posledním panování mého nepřítele budou čelit celosvětovému pronásledování církve a mého Syna; mé ubohé dětičky budou muset utíkat do hor a skrývat se v brlozích, jeskyních nebo mariánských útulcích, aby unikly vlkům; z miliónů dětiček se stanou mučedníci, ale jejich krev bude krví mého Syna, na které povstane Nová církev. Boží lidé budou utíkat do vyhnanství a budou úplně očištěni, přeživší budou zítra lidem Bohem vyvoleným, jenž bude s Bohem žít v Novém a Nebeském Jeruzalémě.

Připravte se tudíž, mé děti, na příchod Varování, aby vaše lampy byly naplněny modlitbou, takže až se Pán dotkne dveří vašich duší, abyste byly připraveny. Využijte tyto poslední tisícinky milosti, která zůstává do příchodu Varování, tak abyste se uvedly do stavu smíru s Bohem a vašimi bratřími.

Ať pokoj Páně zůstává ve vás a má láska a ochrana Matky pomocnice ať vás vždy provází

Vaše Matka, Marie pomocnice křesťanů

Mé děti, uveďte ve známost tato poselství spásy všemu lidstvu

* * * * *

Probuď se z letargie, mé stádo, nebo tvůj věčný pastýř se blíží. Přicházím, abych zaklepal na dveře tvé duše a přivedl tě k věčnosti; buď ovečkou mého stáda, duchovně připravenou a se svými lampami naplněnými modlitbou, abys mě mohl přijmout!

8. března 2021 8:25

Volání Ježíše dobrého pastýře ke svému stádu. Poselství Enochovi

Ovce mého stáda, pokoj s vámi!

Mé stádo, shromážděte se kolem mé Matky a andělů, takže budete moci vytrvat ve dnech veliké očisty, která má právě přijít. Neopouštějte růženec mé Matky a nebuďte vlažní v modlitbě, neb dobře víte, že síly zla jsou neustále ve střehu, jak najít cestu ke ztrátě co největšího počtu duší.


Modlete se za mou církev, protože událost, jež má přijít, ji rozkymácí. Katolický svět bude ohromen tak nešťastnými zprávami, že to způsobí ztrátu víry miliónů duší. Mé stádo, zůstaň pevné ve víře, v modlitbách a bdělosti, protože velká zkouška mé církve se přiblížila. Pamatujte, že jste již jako ovce uprostřed vlků, a tudíž nemůžete polevit ve své modlitební ochraně. Temnota začala pokrývat zemi, a poslední vláda muže nepravosti brzy započne.

Zapečeťte se mou krví, a rovněž i vaše rodiny a místa, kde se nacházíte, a stejně tak i lidi, se kterými přicházíte každodenně do styku, tak aby žádná zlá síla nemohla odejmout váš pokoj. Mějte na paměti: není bojování vaše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko. (Efez 6:12) Síly zla a jejich poslové na vás útočí a to je důvod, proč je mnoho duší skrze jejich odcizení od Boha posedlých zlými duchy. Poučuji vás, mé ovce, abyste byly duchovně opevněny, a tudíž abyste se samy mohly bránit proti těmto útokům. Opětovně vám říkám: nevycházejte bez duchovní výzbroje a bez zpečetění mou krví, neboť vlci jsou vypuštěni, aby hledali, koho pozřou. Způsobují, že mnozí ztrácejí své duše, aby se připojili k silám zla a vytvářeli armádu temnot, jež bude sloužit Antikristu v jeho posledním panování zde na zemi.

Ovce mého stáda, pociťuji velký žal, když vidím, jak jste netečné, spící, zatímco děti temnot jsou plné činnosti. Děti temnot jsou stále ještě chytřejší než děti světla. Mé Varování se přibližuje s každým uběhlým dnem, a mé stádo se zatím neprobudilo. Zraňuje a rozlítostňuje mě to, když vidím tuto skutečnost:
zatímco poslové zla se připravují na vystoupení jejich Mistra, mé stádo doposud spí; ani se nezachvěje, ani se nepřipravuje na příchod Varování, a o to méně, aby razilo cestu k mému Druhému příchodu. Prober se ze své malátnosti, mé stádo, neb tvůj věčný pastýř se blíží. Přicházím, abych zaklepal na dveře tvé duše, abych tě uvedl do věčnosti; buď ovcí mého stáda, duchovně připravenou a se svými lampami naplněnými modlitbou, abys mě mohla přijmout.

Svůj pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Kajte se a obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské.

Váš Pán, Ježíš dobrý pastýř

Mé děti, uveďte ve známost tato poselství spásy všemu lidstvu
jožinko božinko
ÁÁÁ, pan Frog se přidal na stranu ďábelských zjevení ala medju, to je dobře vědět, až sem vás přivedl sedesvacante 🤮🤮🤮
Frog
ÓÓÓ, pan Frog se na žádnou stranu ďábelských zjevení nepřidal. O známých zjeveních, jako Garabandal a Medjugorje, jsou napsány tisíce dokumentů, a pokud si vyprosíme dar rozlišování duchů, rozpoznáme, kdo z církevních autorit se správně strefil v jejich zařazení. Výsledek: Garabandal je pravý, kdežto Medjugorje je satanské.
Co se týče poselství, která zde uvádím, nejsou o nich jednoznačné informa…More
ÓÓÓ, pan Frog se na žádnou stranu ďábelských zjevení nepřidal. O známých zjeveních, jako Garabandal a Medjugorje, jsou napsány tisíce dokumentů, a pokud si vyprosíme dar rozlišování duchů, rozpoznáme, kdo z církevních autorit se správně strefil v jejich zařazení. Výsledek: Garabandal je pravý, kdežto Medjugorje je satanské.
Co se týče poselství, která zde uvádím, nejsou o nich jednoznačné informace, pokud jde o jejich pravost, a tudíž jsem v úvodu svého příspěvku na tuto okolnost upozornil s tím, abychom se na ně dívali spíše ze statistického hlediska a porovnali informační obsah z podobných poselství z různých končin světa.
Ona březnová poselství jsem sem dal proto, že v duchovním světě se cosi závažného odehrává, ostatně globální vojenský konflikt může vypuknout každou chvíli.
Jsou to poselství se závažným informačním obsahem, na rozdíl od Medjugorje a Dechtic (viz jejich poslední poselství, co uploadoval @Coburg ). To je jedno a to samé stále dokola jako tibetský mantra-mlejnek s nulovým informačním obsahem, přesně ve stylu Pachamama spiritismu: mrtvá dívka řekla jen jediné slovo - bolest, a vizionář o tom žvanil čtvrt hodiny, a všichni tomu nadšeně tleskali. Ve svém příspěvku
Pachamama příběh z amazonské džungle: Svátek mrtvé dívky / The Dead Girls Feast / A Festa da Menina Morta (2008)
jsem pak poukázal na srovnání s medjugorskou Mirjanou.
Je mi jasné, že se zde nemohu zavděčit všem. Už mi bylo v chatu oznámeno, že jsem prý ve vleku masmediálních pomluv o Kamínkovi z Austrálie, když jsem dal najevo svou nevoli s kopírováním podobných zjevení z jeho stránek a nazval jsem ho psychopatem, podvodníkem a pedofilem.
K mého údajnému sedevakantismu se už nehodlám vracet, to už jsme spolu řešili, včetně mnou vzpomínané výhružky, která mi přišla do chatu, že prý nejsem katolík a přijdu do pekla, pokud budu mluvit o pokoncilních antipapežích jako o legitimních papežích.
jožinko božinko
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 Co se týče poselství, která zde uvádím, nejsou o nich jednoznačné informace, pokud jde o jejich pravost, a tudíž jsem v úvodu svého příspěvku na tuto okolnost upozornil s tím, abychom se na ně dívali spíše ze statistického hlediska a porovnali informační obsah z podobných poselství z různých končin světa.
Ona březnová poselství jsem sem dal proto, že v …More
😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 Co se týče poselství, která zde uvádím, nejsou o nich jednoznačné informace, pokud jde o jejich pravost, a tudíž jsem v úvodu svého příspěvku na tuto okolnost upozornil s tím, abychom se na ně dívali spíše ze statistického hlediska a porovnali informační obsah z podobných poselství z různých končin světa.
Ona březnová poselství jsem sem dal proto, že v duchovním světě se cosi závažného odehrává, ostatně globální vojenský konflikt může vypuknout každou chvíli.🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Mira393
jenou to příjde a pak dostaneme asi všichni přes prsty, je jen otázkou kdy....
TerezaK
Nebeský Otče, MILUJI TĚ, MILUJI TĚ, MILUJI TĚ! Na Tebe se tak TĚŠÍM A TĚŠÍM A TĚŠÍM! Pane Ježíši už PŘIJĎ, HURÁ, HURÁ HURÁ! DDĚĚKKUUJJII TI !!!
Frog
Zajímavé je, že na stránkách Garabandalu Glenna Hudsona se ještě před pár dny diskutéři dohadovali, jestli Varování přijde za 10, 20 nebo 30 let. A teď v pátek se tam objevilo toto:

Beth B, Friday at 12:58 PM
These quotes you posted here Glenn are some of the best evidence of the authenticity of the the Garabandal apparitions.
I really can’t believe that they would make these statements if they …
More
Zajímavé je, že na stránkách Garabandalu Glenna Hudsona se ještě před pár dny diskutéři dohadovali, jestli Varování přijde za 10, 20 nebo 30 let. A teď v pátek se tam objevilo toto:

Beth B, Friday at 12:58 PM
These quotes you posted here Glenn are some of the best evidence of the authenticity of the the Garabandal apparitions.
I really can’t believe that they would make these statements if they did not truly believe that Garabandal was valid. I hope we are close to the true revelation of the messages.
Our world needs a reset from heaven, not from the anti God globalist that are currently and rapidly stripping faith in God from this earth. I think we are in for a heavenly reawakening...at least that’s my hope.
As Conchita is aging and the messages will occur in her lifetime, the window is closing in on the events foretold at Garabandal. I pray that all of our souls are prepared to recon with the revelation of our own souls. Trying to contemplate these events bring great anticipation and and trepidation. Personally, I am eternally grateful for having the knowledge of Garabandal and the faith to believe in its messages. We can’t say that heaven didn’t warn us, because our mother in heaven, like all good mothers, has called us to holiness knowing full well that our life is a constant struggle .
Garabandal gives us hope that Our Lady knows our struggles and shows us She is always there to guide us on the path to heaven .....
Maybe I’m too optimistic about future events and wish they would occurred soon, but even if these events are not pleasant, allowing the world to continue on as it currently is, is a dread worse that anything that the heavens remedy may be. It’s needed soon. I hope heaven intervenes to open the eyes of this fallen world....before more lose their immortal souls. We need a great reset now....from heaven.
jožinko božinko
Tomu sama nevěříte, jenom si melete mantru jurodivé baby Bostlové.