ultramontes.pl

Antychryst

Antychryst (1) BP DONALD J. SANBORN –––––––– Katechizm Soboru Trydenckiego opublikowany z rozporządzenia św. Piusa V około roku 1570, mówi nam, że trzy warunki muszą być spełnione przed powtórnym …More
Antychryst (1)
BP DONALD J. SANBORN
––––––––
Katechizm Soboru Trydenckiego opublikowany z rozporządzenia św. Piusa V około roku 1570, mówi nam, że trzy warunki muszą być spełnione przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa.
Są one następujące: po pierwsze Ewangelia ma być głoszona na całym świecie, po drugie nastąpi powszechne odstępstwo od wiary i po trzecie pojawi się Antychryst. Choć żadna z tych rzeczy wówczas jeszcze nie miała miejsca, a nawet ciężko było o czymś takim pomyśleć, że mogłoby się wydarzyć, dziś w 1991 dwa z tych warunków zapowiadających przyjście Pana Jezusa już się wypełniły. Ewangelia jest głoszona na całym świecie, a po drugie przechodzimy ogólną apostazję, odstępstwo od wiary. Pozostaje tylko trzeci warunek do wypełnienia, a jest to nadejście Antychrysta. I dziś chcę zająć się tym tematem.
Aby zrozumieć pojęcie Antychrysta konieczne jest spojrzenie na historię ludzkości z katolickiego punktu widzenia, co oznacza, że całe dzieje obracają się wokół Chrystusa. Dokładnie …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
... . po II wojnie światowej powstało państwo Izrael i pojawiły się projekty, zamiary odbudowania świątyni w Jerozolimie. , Jest to kluczowa sprawa dlaMore
...
.
po II wojnie światowej powstało państwo Izrael i pojawiły się projekty, zamiary odbudowania świątyni w Jerozolimie.
,
Jest to kluczowa sprawa dla Antychrysta.

.
Widzimy ruch New Age, który kładzie nacisk na wewnętrzne doświadczenia pewnej tajemnej mocy. Ta nieznana moc to diabeł.
. Niech was nikt nie zwodzi; diabeł przez te doświadczenia chce zjednoczyć rasę ludzką w swojej mocy. . Ekumenizm, zjednoczenie ludzkości w jednej religii są także kluczowe dla Antychrysta. . Warto zwrócić uwagę, że teolog, który był mózgiem Soboru Trydenckiego, ojciec Dominik Soto, komentując zagadnienie Antychrysta, stwierdził, że przedstawi się on ludzkości jako Kościół Boży. . Jest to bardzo ciekawe stwierdzenie w świetle kształtowania się jednej światowej religii, do której zmierzamy przez ekumenizm. . Mamy także Nowy Światowy Porządek, o którym wspomina prezydent George Bush. . Jest to także ważne dla Antychrysta, bo potrzebuje on politycznej władzy; potrzebuje kościołów i potrzebuje polityki. . …
More
12 more comments
ultramontes.pl
4296

Strzeliste akty Wiary

Actus Fidei IOANNES CARDINALIS BONA OCist. –––––– Strzeliste akty Wiary JAN KARDYNAŁ BONA OCIST. I. Auctor fidei, Iesu Christe, firmissime credo vera esse omnia, quae te revelante credit, et docet …More
Actus Fidei
IOANNES CARDINALIS BONA OCist.
––––––
Strzeliste akty Wiary
JAN KARDYNAŁ BONA OCIST.
I. Auctor fidei, Iesu Christe, firmissime credo vera esse omnia, quae te revelante credit, et docet sancta mater Ecclesia, et pro hac assertione et veritate millies mori paratus sum.
1. Sprawco wiary, Jezu Chryste, najmocniej wierzę, że jest prawdą to wszystko, w co z Twojego objawienia wierzy, i czego naucza święta Matka-Kościół. Dla tego wyznania i tej prawdy po tysiąckroć gotów jestem śmierć ponieść (1).
II. Auge in me fidem a te semel infusam, vitamque fidei consonam concede, ut, quod mente credo, moribus exprimam. 2. Przymnóż, Panie, we mnie wiary przez Ciebie raz jeden wlanej, udziel mi także tego, aby życie odpowiadało wierze; iżbym czynem wyraził to, w co umysłem wierzę. III. Testimonia tua, Domine, credibilia facta sunt nimis, utinam secundum ea semper vixissem. 3. Świadectwa Twoje, Panie, są bardzo godne wiary; obym wedle nich zawsze żył. IV. Verissima sunt omnia, quae in sacris …More
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
1. Sprawco wiary, Jezu Chryste, najmocniej wierzę, że jest prawdą to wszystko, w co z Twojego objawienia wierzy, i czego naucza święta Matka-Kościół.…More
1. Sprawco wiary, Jezu Chryste, najmocniej wierzę, że jest prawdą to wszystko, w co z Twojego objawienia wierzy, i czego naucza święta Matka-Kościół. Dla tego wyznania i tej prawdy po tysiąckroć gotów jestem śmierć ponieść (1).
2 more comments
ultramontes.pl
3250

O KOŚCIELE

CREDO –––––– CHRZEŚCIJAŃSKIE PRAWDY WIARY KTÓRE WYKŁADAŁ W KATEDRZE LWOWSKIEJ W MAJU 1885 ROKU KS. PIOTR SEMENENKO CR –––––– O KOŚCIELE "Tu es Petrus! Et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam …More
CREDO
––––––
CHRZEŚCIJAŃSKIE
PRAWDY WIARY
KTÓRE WYKŁADAŁ W KATEDRZE LWOWSKIEJ
W MAJU 1885 ROKU

KS. PIOTR SEMENENKO CR
–––––– O KOŚCIELE "Tu es Petrus! Et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam". (Mat. XVI, 18). "Ty jesteś Opoka! A na tej Opoce zbuduję Kościół mój". Najdrożsi moi! Już wiemy co jest Chrystus. Jest On Bogiem-człowiekiem; a będąc Bogiem i będąc człowiekiem w jednej i tej samej osobie, jest zarazem pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, między ludźmi a Bogiem. To zaś pośrednictwo na tym zależy, że przez Niego Bóg udziela się ludziom: udziela się jako prawda, jako dobro, jako życie; że z drugiej też strony, ludzie przez Niego łączą się z Bogiem: łączą się przez wiarę, przez nadzieję, przez miłość. To pośrednictwo Swoje zatwierdził Chrystus Pan uroczystym aktem, tego pośrednictwa podwaliną; a tym aktem i podwaliną pośrednictwa, jest Jego dobrowolna śmierć. Z drugiej strony Zmartwychwstanie, jest tego pośrednictwa pieczęcią tryumfalną. Teraz zachodzi jedno pytanie. Prawda, …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. INTRONIZACJA JEZUSA KRÓLA POLSKI - PROSTO . Jezus otrzymał godność królewską od Boga Ojca i człowiek nic tu dodać ani ująć nie może. . Jezus jest …More
.
INTRONIZACJA JEZUSA KRÓLA POLSKI - PROSTO

.
Jezus otrzymał godność królewską od Boga Ojca i człowiek nic tu dodać ani ująć nie może.
.
Jezus jest Królem niezależnie od woli człowieka.
.
Natomiast od każdego człowieka i od każdego narodu zależy, czy dobrowolnie uzna Jezusa Króla i czy podporządkuje się Jego władzy czego Pan Bóg wymaga od nas z racji podarowanej nam wolności wyboru.
. Sam Wybór pociąga za sobą ogromne konsekwencje. Odmowa uznania przez człowieka Jezusa swym Królem równa się odrzuceniu człowieka przez Boga. . Pojęcie intronizacja (łac. inthronizatio - wyniesienie na tron) określa ceremonię wyniesienia kogoś do godności królewskiej. Ceremonia ta zasadniczo składa się z dwóch części: z aktu ustanowienia króla oraz z aktu oddania się pod jego władzę. W systemach władzy monarchicznej król panował nad poddanymi w zakresie określonym prawem królewskim lub prawem danego państwa. Uznanie przez poddanych władcy i jego praw następowało poprzez złożenie mu hołdu. . Intronizacja …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
„Obowiązek miłości, wyrażający się w adoracji eucharystycznej, jest także lekarstwem, które może uzdrowić człowieka z jego różnych bożków. Tylko ten …More
„Obowiązek miłości, wyrażający się w adoracji eucharystycznej, jest także lekarstwem, które może uzdrowić człowieka z jego różnych bożków.
Tylko ten, kto potrafi klęknąć przed Bogiem żywym, jest zdolny egzorcyzmować – począwszy od własnego serca – agresję i niemoralność, egoizm i strach, nienawiść, bezbożność i wiele jeszcze innych rozpasanych demonów, których zgubna obecność jest tak widoczna w naszych czasach, że nawet nie trzeba tego udowadniać”
(Kard. James Robert Knox).
One more comment
ultramontes.pl
4167

KAZANIE NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

KAZANIE NA UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (1) KS. JAN GALICZ SI (2) –––––––– Treść: Jezus Chrystus za życia nie królował, od ludzi królem nieuznany, a jak o życiu i czynach ludzi świetne …More
KAZANIE
NA UROCZYSTOŚĆ
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (1)
KS. JAN GALICZ SI (2)
––––––––
Treść: Jezus Chrystus za życia nie królował, od ludzi królem nieuznany, a jak o życiu i czynach ludzi świetne, lecz znikome świadczą pomniki, tak o królowaniu Pańskim wiecznym wiecznie świadczą nigdy przez czas nie zgryzione monumenta: 1-ym to krzyż, który będąc w pogardzie, stał się przedmiotem czci i chwały najwyższej; – 2-gim grób, który po wszystkie czasy świadczy o wielkich tajemnicach; – 3-cim to opór ustawiczny i rozsypka narodu żydowskiego; – 4-tym wreszcie tryumf Boskiej nauki Chrystusa, odmiana i zwycięstwo przez nią świata.
––––––
Pomniki chwały i królestwa Jezusa Chrystusa po Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu. "Rzekł im Anioł: Jezusa szukacie Nazareńskiego? Wstał ci z martwych". Mk XVI, 6. Kto kiedy z ludzi słyszał na świecie, albo jakie dzieje narodów nam zaświadczają, aby który król po swojej śmierci jeszcze na tym świecie miał królować? Alboż nie wiemy, najmilsi słuchacze, że każdy człowiek …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. Płakał Jezus Chrystus (10), mówi Ewangelia święta, płakał Jezus Chrystus nad uporem serca żydowskiego, bo tego niedowiarczego uporu skutkiem miało …More
.
Płakał Jezus Chrystus (10), mówi Ewangelia święta, płakał Jezus Chrystus nad uporem serca żydowskiego, bo tego niedowiarczego uporu skutkiem miało być okropne i całkowite zburzenie miasta Jeruzalem i rozproszenie całego narodu.
Możemy spoglądać na ten wypadek, jako na trzeci pomnik chwały i królestwa Jezusa Chrystusa po Jego chwalebnym zmartwychwstaniu.
Gdyby błąd szkodliwy dla umysłów i serc ludzkich nie karmił się obłudą i kłamstwem, prędko by przestał być błędem i powróciłby chętnie na łono prawdy – ale na nieszczęście, czym dalej, tym gorzej, złość zaślepiona niedowiarstwem i obłudą, wzmagała się w żydowskim narodzie i oddalała się od religijnej prawdy.
I nadszedł wreszcie
sąd Bożej sprawiedliwości dla ludu niewiernego i niewdzięcznego; dla ludu, który swego Mesjasza i Zbawiciela nie poznał, prześladował, umęczył i ukrzyżował, wołając:
Krew Jego na nas i na syny nasze!
I w krótkim czasie po dopełnionej zbrodni, ona sławna i bogata Salomona świątynia razem z wielkim miastem w gruzach …More
ultramontes.pl
+++ Króluje Pan i Bóg nasz, Jezus Chrystus, który żyjąc między ludźmi, nie był królem od ludzi uznany: ale od złych ludzi był zelżonym, był między …More
+++
Króluje Pan i Bóg nasz, Jezus Chrystus, który żyjąc między ludźmi, nie był królem od ludzi uznany: ale od złych ludzi był zelżonym, był między łotry policzonym! Króluje Pan i Bóg nasz Jezus Chrystus, z którego królestwa naśmiewał się Herod, obłócząc Go w białą szatę, z którego królestwa naśmiewał się Piłat, ukazując Go cierniem ukoronowanego, z którego królestwa naśmiewali się ci wszyscy, którzy stojąc pod krzyżem, do umierającego na krzyżu Jezusa Chrystusa złośliwie i szyderczo wołali: Jeśliś król, wybaw się! Jeśliś król, zstąp z krzyża!
O obłudo i okrucieństwo niewdzięcznego i niedowiarczego serca! Przekonaj się wreszcie, a zrozumiej, że Jezus Chrystus jako król, nie zstąpi z krzyża żywy: ale z grobu wynijdzie umarły! Przekonaj się a zrozumiej, że króluje Pan i Bóg nasz Jezus Chrystus; bo Jezus Chrystus zmartwychwstał, jak sam był powiedział – bo Jezus Chrystus po owej zelżywej i okrutnej na krzyżu śmierci, królować na ziemi, pod ziemią i na niebie począł. Bo na imię Jezusowe …
More
2 more comments
ultramontes.pl
3187

Dogmat Zmartwychwstania

Dogmat Zmartwychwstania BP KONRAD MARTIN ––––––– I. 1. Wskutek fałszywego oskarżenia został Pan Jezus skazany na śmierć krzyżową, umarł na krzyżu, został pogrzebanym, lecz trzeciego dnia zmartwychwstał …More
Dogmat Zmartwychwstania
BP KONRAD MARTIN
–––––––
I.
1. Wskutek fałszywego oskarżenia został Pan Jezus skazany na śmierć krzyżową, umarł na krzyżu, został pogrzebanym, lecz trzeciego dnia zmartwychwstał o własnej mocy w uwielbionym ciele i kilkakrotnie uczniom swoim się pokazywał.
Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, i na tę pamiątkę święci Kościół niedzielę i Wielkanoc od apostolskich czasów; uczą tego wyraźnie i jednogłośnie wszyscy Apostołowie i Ewangeliści; dowodzi tego zachowanie się nieprzyjaciół Pana Jezusa, ich kłopot i bezradność. Tych nieprzyjaciół, którzy dopiero co publicznie zamordowali Pana Jezusa, grób Jego zapieczętowali i strażą obstawili, opanowała nagle małoduszność i bojaźń, gdy Apostołowie nauczać poczęli, że Pan Jezus zmartwychwstał; rozkazali Apostołom, aby o tym nic nie mówili, a gdy ci nie ustawali głosić zmartwychwstania Pańskiego, bojaźliwie do nich wołali: "Chcecie na nas przywieść krew człowieka tego", i dalej nie prześladowali Apostołów (Dz. Ap. 4 i 5). …More
ultramontes.pl
+++ Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najświetniejszym i niezbitym dowodem Jego Bóstwa. Jeżeli Pan Jezus własną mocą zmartwychwstał, jak sam uczy …More
+++
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najświetniejszym i niezbitym dowodem Jego Bóstwa.
Jeżeli Pan Jezus własną mocą zmartwychwstał, jak sam uczy u Jana (10, 18), pokazał tym samym, że jest Bogiem.
Jeżeli Go wszechmoc Boska z martwych wskrzesiła, to dowód, że Bóg dał o Nim świadectwo, a więc stwierdził, że prawdę mówił, iż jest tej samej co Bóg istoty.
Dlatego też Apostołowie głosili, że przede wszystkim Zmartwychwstanie Pana Jezusa za ich nauką przemawia. "Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, próżne jest przepowiadanie nasze, próżna jest i wiara nasza" (1 Kor. 15, 14).
120 na 90
One more comment

LIST Z PIEKŁA

LIST Z PIEKŁA "Nie módl się za mnie – jestem potępiona!" –––––––– Wśród zapisków pozostawionych przez młodą osobę o imieniu Klara, która zmarła w pewnym klasztorze jako zakonnica, znaleziono …More
LIST Z PIEKŁA
"Nie módl się za mnie – jestem potępiona!"

––––––––
Wśród zapisków pozostawionych przez młodą osobę o imieniu Klara, która zmarła w pewnym klasztorze jako zakonnica, znaleziono następujące zeznanie:
Miałam przyjaciółkę: pracowałyśmy razem w firmie handlowej w Monachium. Nasze relacje były raczej koleżeńskie; nie była to przyjaźń w ścisłym tego słowa znaczeniu. Gdy Anna wyszła za mąż, nie widziałam się z nią już nigdy więcej. Niezbyt odczułam jej brak, gdy po ślubie przeniosła się do dzielnicy mieszkaniowej, dość odległej od mojego miejsca zamieszkania.
Na jesieni 1937 roku, gdy spędzałam wakacje nad jeziorem Garda, otrzymałam od mojej mamy, pod koniec drugiego tygodnia września, następującą wiadomość: "Wyobraź sobie! Ania N. nie żyje. Zginęła w wypadku samochodowym. Pochowano ją wczoraj na cmentarzu w Waldfriedhof". Ta wiadomość mną wstrząsnęła. Wiedziałam, że Anna nie była zbyt religijna. Czy była przygotowana, gdy Bóg ją nagle wezwał?
Następnego dnia rano wysłuchałam Mszy …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.. . Modlitwa jest najłatwiejszą rzeczą, jaką człowiek ma do wykonania na ziemi. . I właśnie do tego najłatwiejszego aktu Bóg przywiązał zbawienie. …More
..
.
Modlitwa jest najłatwiejszą rzeczą, jaką człowiek ma do wykonania na ziemi.
.
I właśnie do tego najłatwiejszego aktu Bóg przywiązał zbawienie.
.
Temu, kto modli się wytrwale, udziela On stopniowo coraz więcej światła i mocy i to w takiej obfitości, że nawet dusza najgłębiej zanurzona w grzechu może się ostatecznie uratować, tkwiąca aż po szyję w błocie może jeszcze wydobyć się z topieli.
. Zwłaszcza w ostatnich latach mojego życia nie modliłam się, jak powinnam i w ten sposób sama ograbiałam się z tych łask, bez których nikt nie może być zbawiony. . ...
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.. . Nie wszystkie dusze ponoszą jednakowe cierpienia. . Im bardziej złośliwa wola, im większa przewrotność w grzechu, tym dotkliwsze uczucie utraty Boga. …More
..
.
Nie wszystkie dusze ponoszą jednakowe cierpienia.
.
Im bardziej złośliwa wola, im większa przewrotność w grzechu, tym dotkliwsze uczucie utraty Boga.
.
Potępieni katolicy cierpią więcej niż należący do innych wyznań, gdyż otrzymali więcej łask i więcej światła, które odrzucili.
. Ten, który więcej poznał Wiarę, cierpi bardziej niż ten, który miał słabsze jej poznanie. . Ci, którzy grzeszyli przewrotnie, odczuwają silniej przeszywający ból, niż ci, który upadali z ludzkiej słabości. . Lecz nikt nie cierpi bardziej, niż na to sobie zasłużył. . ...
13 more comments

CHRYSTUS KRÓL SPOŁECZEŃSTW

CHRYSTUS KRÓL SPOŁECZEŃSTW ZBIGNIEW ZAŁĘSKI ... Rex sum ego. – ... Jam jest król (Jan XVIII, 37). Nolumus hunc regnare super nos. – Nie chcemy, aby ten królował nad nami (Łk. XIX, 14). Od dwóch …More
CHRYSTUS KRÓL SPOŁECZEŃSTW
ZBIGNIEW ZAŁĘSKI
... Rex sum ego. – ... Jam jest król (Jan XVIII, 37).
Nolumus hunc regnare super nos. – Nie chcemy, aby ten królował nad nami (Łk. XIX, 14).
Od dwóch tysięcy lat i aż do końca świata około obu tych zdań, jak gdyby wokół dwóch osi, wiruje i będzie wirować historia ludzkości. One decydują o tym: na prawo czy na lewo potoczą się dzieje rozwoju społeczeństw, od nich wreszcie zawisło tychże społeczeństw szczęście lub nieszczęście. Jakkolwiek bowiem rewolucja przeciwko Chrystusowi jest w pierwszym rzędzie wewnętrznym wrzeniem, buntem grzesznego serca przeciwko suwerennemu prawu Chrystusa, to przecież ten rokosz nie zdoła srożyć się długo w zakamarkach ludzkiego serca, lecz, wzmagając się coraz bardziej w jego głębinach, wybucha w końcu, jak wulkan, na zewnątrz, by w ogniu, łzach i krwi pogrążyć także życie publiczne. A więc łupem tej rebelii staje się nie tylko kultura, wiedza, sztuka, stosunki ekonomiczne lub społeczne, lecz i ten najwyższy przejaw …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Opiszę pokrótce zjawisko, które możemy nazwać "niezamierzonymi" bądź "mimowolnymi" pouczeniami demona. Podane przykłady dotyczą przypadków prawdziwego …More
Opiszę pokrótce zjawisko, które możemy nazwać "niezamierzonymi" bądź "mimowolnymi" pouczeniami demona.
Podane przykłady dotyczą przypadków prawdziwego opętania.
Niektóre z tych wypowiedzi powtarzają się dość często i w sposób bezpośredni lub pośredni potwierdzają prawdy wiary chrześcijańskiej. Na przykład, demon potwierdza jednoznacznie, że jego główna działalność wśród ludzi to nie tyle opętanie, lecz kuszenie.
Kiedyś, podczas egzorcyzmu, kiedy wypowiedziane zostały słowa Rytuału Rzymskiego "malorum radix, fomes vitiorum, seductor hominum, proditor gentium" (korzeniu zła, zwodzicielu ludzi, zarzewie cierpień") - podsumował swe działanie w sposób bardzo kategoryczny: "naszym obowiązkiem jest kusić. Zawsze, każdego bez wyjątku, wszędzie i bez względu na wszystko. Ktoś zawsze wpadnie w nasze sidła. Niektórzy wpadną na zawsze!"
Podczas innego egzorcyzmu stwierdził, mówiąc o Bogu:
"On chce, żeby dusze były wolne i święte, ja chcę, żeby były zniewolone".
Jeśli chodzi o potęgę modlitwy, kiedy …
More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. . . współczesna, niewierząca, kulturalna ludzkość uchyla się spod jarzma Chrystusa, kanonizuje samolubstwo, a w imię postępu ogłasza egoizm. A …More
.
.
.
współczesna, niewierząca, kulturalna ludzkość uchyla się spod jarzma Chrystusa, kanonizuje samolubstwo, a w imię postępu ogłasza egoizm.
A przecież społeczeństwo, które samolubstwem się karmi, kopie pod sobą własny swój grób.
Egoizm bowiem działa, jak dynamit: rozsadza społeczność ludzką i zabija wszelki dobrobyt obywatelski.
Rozkłada poszczególnych członków społeczeństwa na okrutnych samolubów, wszczyna zaciekłe walki klasowe, wywołuje masowe rzezie i niszczy wszelką kulturę.
Daremnie rewolucja socjalna zarzuca ustrojowi kapitalistycznemu tłumny mord ludzi w wojnie światowej i daremnie znów ustrój kapitalistyczny wskazuje na okrucieństwa bolszewizmu i jeszcze straszliwsze jego rzezie masowe – oboje ożywiał ten sam duch.
Społeczeństwo bowiem od Chrystusa oderwane, bez względu na system i ustrój, w jakim się znajdzie, będzie zawsze przepojone do głębi egoizmem. . . .
10 more comments
ultramontes.pl
4108

NA NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

KRÓTKI WYKŁAD ŚWIĘTYCH EWANGELIJ NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA CAŁEGO ROKU KS. PIOTR XIMENES –––––––– NA NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ Ewangelia u Marka św. w rozdz. 16 Nie odwlókł Pan Jezus do całych trzech …More
KRÓTKI WYKŁAD
ŚWIĘTYCH EWANGELIJ

NA NIEDZIELE I ŚWIĘTA CAŁEGO ROKU
KS. PIOTR XIMENES
––––––––
NA NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
Ewangelia u Marka św. w rozdz. 16
Nie odwlókł Pan Jezus do całych trzech dni i trzech nocy Zmartwychwstania swojego, a uczynił to tyle dla tym prędszego pocieszenia tych, których śmierć Jego wielce zasmuciła była, ile dla napełnienia wcześniejszego świata całego widokiem Chwały swojej. Ach! prośmy Pana, aby się raczył pospieszyć w nawiedzeniu dusz naszych łaską swoją. Chrystus Pan chciał umrzeć pod noc, a zmartwychwstać nade dniem, dla okazania nam, iż umierał za grzechy nasze, które są niejako sprawą ciemności, a zmartwychwstawał dla naszego usprawiedliwienia, które w istocie światłością nazwać można. Zmartwychwstał dla otarcia łez strapionych i napełnienia świata całego radością: przepowiedział to był Psalmista, mówiąc: Nad wieczorem będzie płacz, a porankiem pociecha. Pan Jezus przy Zmartwychwstaniu swoim, okazał chwałę swoją w daleko większym świetle, niż przy …More
ultramontes.pl
+++ Uprzedził też i nas Chrystus Pan do Nieba, tam się nam każe szukać; szukajmyż Go tam teraz sercem i myślami naszymi, aż dopóki nam rzeczywiście …More
+++
Uprzedził też i nas Chrystus Pan do Nieba, tam się nam każe szukać; szukajmyż Go tam teraz sercem i myślami naszymi, aż dopóki nam rzeczywiście przyjść do siebie nie da.
Nemo potest duobus dominis servire !
. A spojrzawszy, zobaczyły odwalony kamień: albowiem był bardzo wielki. A wszedłszy w grób, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego …More
.
A spojrzawszy, zobaczyły odwalony kamień: albowiem był bardzo wielki. A wszedłszy w grób, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą: i zdumiały się
.
Widok tak niespodziany wprawił w zadumienie święte Niewiasty, lecz Anioł rzekł im natychmiast, nie lękajcie się, jakoby mówił: niech się lękają nieprzyjaciele Chrystusa Pana, i ci, którzy Go ukrzyżowali, ale nie wy, które Go szukacie.
Nie masz Go tu, gdyż zmartwychwstał jako był powiedział.
Chodźcie i obaczcie miejsce, w którym Pan był złożony. Niewiasty zachęcone tą mową Anioła weszły do grobu, a stojąc drżące i zadumiałe, nie znalazły tam ciała Chrystusa Pana, lecz oto, jak mówi św. Łukasz w Ewangelii swojej, ujrzały dwóch młodzieńców, przybranych w białe szaty, jednego w głowach, drugiego w nogach grobu. Zalękły się znowu tym zjawiskiem i spuściły oczy na ziemi, a ci dwaj młodzieńcy, którzy także Aniołami byli, rzekli im: Dlaczego szukacie żywych między umarłymi? Nie ma Go tu, gdyż zmartwychwstał.
2 more comments
ultramontes.pl
8473

DROGA DO NIEBA

DROGA DO NIEBA DZIEŁO KARDYNAŁA BONY, W RODZAJU TOMASZA À KEMPIS, TŁUMACZONE Z ŁACIŃSKIEGO PRZEZ X. A. S. KRASIŃSKIEGO Biskupa Wileńskiego, Św. Teologii Doktora –––––– Treść Dedykacja Tłumacz do …More
DROGA DO NIEBA
DZIEŁO KARDYNAŁA BONY,
W RODZAJU TOMASZA À KEMPIS,
TŁUMACZONE Z ŁACIŃSKIEGO
PRZEZ
X. A. S. KRASIŃSKIEGO
Biskupa Wileńskiego, Św. Teologii Doktora
–––––– Treść Dedykacja Tłumacz do czytelnika Rozdział I. O najwyższym celu człowieka. Jaka droga wiedzie do niego Rozdział II. O obraniu przewodnika. Jakim ten być powinien Rozdział III. O oczyszczeniu się z grzechów. Rozmyślanie o śmierci i wieczności jest najskuteczniejszym na chorobę duszy lekarstwem Rozdział IV. O niewstrzemięźliwości Rozdział V. O rozwiązłości Rozdział VI. O łakomstwie. Jego cechy. Porównanie ubogiego z bogatym. Próżność i zawód w bogactwach Rozdział VII. O gniewie Rozdział VIII. O zazdrości Rozdział IX. O pysze, wyniosłości i próżnej chwale Rozdział X. O panowaniu nad ciałem i zmysłami Rozdział XI. O straży języka Rozdział XII. O uczuciach wewnętrznych Rozdział XIII. O miłości Rozdział XIV. Czego pragnąć, a czego unikać potrzeba Rozdział XV. O radości i smutku Rozdział XVI. O nadziei i …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU U. Co mają właściwego te grzechy? N. To, że nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym …More
O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
U. Co mają właściwego te grzechy?
N. To, że nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym ostrzega nas Ewangelia święta (Mt. XII, 32; Mk III, 29; Łk. XII, 10).
Co się ma rozumieć w ten sposób: iż to przebaczenie jest bardzo rzadkim i trudnym, bo trudno i rzadko się zdarza, iżby ci, którzy wpadają w te grzechy, przyszli do prawdziwej pokuty.
Nie masz przebaczenia na te grzechy: jest tu więc powiedziane w sposobie względnym; tak jak się mówi np. nie masz lekarstwa na tę chorobę: co nie znaczy, iż żadnym sposobem wyleczenie nastąpić nie może, lecz znaczy tylko, iż w zwyczajnym biegu rzeczy nie masz wyleczenia.
6 more comments
ultramontes.pl
7325

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Judaizm przeciw chrześcijaństwu (1) BP DONALD J. SANBORN –––––––– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W Ewangelii z dnia dzisiejszego czytamy fragment …More
Judaizm przeciw chrześcijaństwu (1)
BP DONALD J. SANBORN
––––––––
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
W Ewangelii z dnia dzisiejszego czytamy fragment, w którym bardzo wyraźnie uwypuklony jest upór żydów i jest to temat, który często powtarza się w Piśmie św., ale w tym okresie jest nam przybliżony szczególnie, gdyż wprowadza nas w temat Męki Pańskiej.
Żydzi z Ewangelii widzą jawny cud, lecz oskarżają naszego Pana Jezusa Chrystusa o czarnoksięstwo, widzą, jak wypędza diabła, a jednak mówią Mu: "Ty wypędzasz diabła mocą diabelską, bo masz Belzebuba i masz władzę nad diabłami". Należy zrozumieć, że jest to cud, który Pan Jezus uczynił po wielu innych cudach, które oni widzieli: uzdrowienia chorych, wskrzeszenia zmarłych w wielu miejscach, a te cuda, o których mowa w Ewangelii to niewielki ułamek wszystkich cudów, które Pan Jezus naprawdę uczynił.
Ten fragment Ewangelii opowiada o zawinionej ślepocie żydów, podkreśla tę zatwardziałość żydów, …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Judaizm, poprzez odrzucenie Chrystusa dla oczekiwanego doczesnego mesjasza, promuje zorganizowany naturalizm w społecznym, kulturalnym i politycznym …More
Judaizm, poprzez odrzucenie Chrystusa dla oczekiwanego doczesnego mesjasza, promuje zorganizowany naturalizm w społecznym, kulturalnym i politycznym świecie.
Dąży, aby ukształtować kulturę i zbiór praw, postrzegających człowieka jako istotę, która nie ma żadnego przeznaczenia bądź celu, poza tym życiem, istotę nie mającą żadnego moralnego kodeksu, który mógłby sięgać poza osobiste samospełnienie, które daje człowiekowi wolność, aby dążyć do zaspokojenia wszelkich cielesnych pragnień lub wygód, oczywiście, o ile nie krzywdzi się przy tym innych osób; tak utrzymują.
A my możemy dodać: ze szczególnym wykluczeniem nienarodzonych dzieci, które ponoszą ofiarę za wygodę swoich matek.
5 more comments
ultramontes.pl
4215

O religiach niechrześcijańskich

KOMPENDIUM TEOLOGII DOGMATYCZNEJ OGÓLNEJ O. PARTENIUSZ MINGES OFM DOKTOR ŚW. TEOLOGII I FILOZOFII Część II. O religiach niechrześcijańskich § 5. O religii żydowskiej po ustanowieniu chrześcijaństwaMore
KOMPENDIUM
TEOLOGII DOGMATYCZNEJ OGÓLNEJ

O. PARTENIUSZ MINGES OFM
DOKTOR ŚW. TEOLOGII I FILOZOFII
Część II.
O religiach niechrześcijańskich
§ 5. O religii żydowskiej po ustanowieniu chrześcijaństwa
Religia mojżeszowa była tylko poprzedniczką religii chrześcijańskiej, została przez Chrystusa już to dopełniona już to zniesiona. Dlatego też po śmierci Chrystusa już nie jest religią prawdziwą a tym samym stała się religią fałszywą (1). Naród żydowski nie przyjąwszy Chrystusa jako Mesjasza przestał być narodem wybranym, stał się narodem odrzuconym. Ciągle wyczekuje przyjścia Mesjasza, i dotąd religia ta jest budowlą wciąż niewykończoną; ponieważ jednak Mesjasz już nie przyjdzie, tym samym budowla ta musi pozostać niedokończoną, stała się ona zgrzybiałą, ciałem bez ducha. Chociaż religia żydowska z założenia swego i celu jest czymś partykularnym i nacjonalnym, to jednak jej zwolennicy są rozproszeni między wszystkimi narodami. Cały porządek na którym się opierała, jak np. arka, świątynia, …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
św. Augustyn: (2) "Dlatego wciąż jeszcze żydzi istnieją, aby ku swemu zawstydzeniu nosili nasze Księgi. Kiedy bowiem chcemy wykazać poganom, że Chrystus …More
św. Augustyn: (2) "Dlatego wciąż jeszcze żydzi istnieją, aby ku swemu zawstydzeniu nosili nasze Księgi.
Kiedy bowiem chcemy wykazać poganom, że Chrystus był przepowiedziany, przytaczamy im to właśnie Pismo.
I aby przypadkiem nieskorzy do wiary nie powiedzieli, że to my chrześcijanie je ułożyliśmy i że wraz z Ewangelią, którą głosimy, wymyśliliśmy proroków, przez których wydawałoby się że jest przepowiedziane to, co my głosimy, wówczas przekonujemy ich na tej podstawie, że wszystkie te pisma w których Chrystus był przepowiedziany, znajdują się u żydów...
Żyd nosi dokument, na podstawie którego wierzy chrześcijanin.
Żydzi stali się naszymi księgarzami, tak jak zwykli niewolnicy nosić za swymi panami książki, aby niosąc ustawali a panowie czytając wzrastali". (*) (b)
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
Według woli Bożej naród ten będzie trwał aż do końca świata. Żydzi, zawsze zachowujący swoje starożytne święte Księgi, świadczą, że proroctwa mesjańskie …More
Według woli Bożej naród ten będzie trwał aż do końca świata.
Żydzi, zawsze zachowujący swoje starożytne święte Księgi, świadczą, że proroctwa mesjańskie w nich zawarte są autentyczne czyli że proroctwa zapowiedziały coś zanim się to wydarzyło i że nie są sfabrykowane post factum przez chrześcijan, jak to zauważa św. Augustyn: (2)

"Dlatego wciąż jeszcze żydzi istnieją, aby ku swemu zawstydzeniu nosili nasze Księgi.
Kiedy bowiem chcemy wykazać poganom, że Chrystus był przepowiedziany, przytaczamy im to właśnie Pismo. I aby przypadkiem nieskorzy do wiary nie powiedzieli, że to my chrześcijanie je ułożyliśmy i że wraz z Ewangelią, którą głosimy, wymyśliliśmy proroków, przez których wydawałoby się że jest przepowiedziane to, co my głosimy, wówczas przekonujemy ich na tej podstawie, że wszystkie te pisma w których Chrystus był przepowiedziany, znajdują się u żydów... Żyd nosi dokument, na podstawie którego wierzy chrześcijanin.
Żydzi stali się naszymi księgarzami, tak jak zwykli niewolnicy …
More
2 more comments

Zasadzki Antychrysta

Zasadzki Antychrysta Bp Vida Elmer "Cała ziemia w podziwie spoglądała na bestię" (Apok. 13, 3) Wprowadzenie ... Kwestia Antychrysta przypomina nam, że jesteśmy wszyscy wplątani w walkę gdzie duchowe …More
Zasadzki Antychrysta
Bp Vida Elmer
"Cała ziemia w podziwie spoglądała na bestię" (Apok. 13, 3)
Wprowadzenie
... Kwestia Antychrysta przypomina nam, że jesteśmy wszyscy wplątani w walkę gdzie duchowe siły zaangażowane są w straszliwy konflikt o zwycięstwo dobra albo zła w tym świecie i w świecie przyszłym. "Albowiem toczymy bój nie przeciw ciału i krwi, ale... przeciwko duchom nikczemnym na niebie (Quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed... contra spiritualia nequitiae in caelestibus)" (Ef. 6, 12). Jest to walka głównie duchowa, niemniej jednak prawdziwa.
Czym jest ta tajemnicza duchowa siła, która była zdolna powstrzymać Antychrysta od początku historii Kościoła aż do teraz?
Dobrze rozreklamowana książka ks. Wincentego Miceli SI The Antichrist podaje szczegółową dokumentację na temat obecnego spustoszenia Kościoła. Jednakże nie dostrzega faktu, że szatan nie mógłby przypisywać sobie tych "zwycięstw" tak długo jak niezwyciężona duchowa bariera przeciw złu …More
Grzmislaw Dobromir Darek shares this
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Jednym ze znaków, jaki czujni chrześcijanie mogą dostrzec w otoczeniu Antychrysta jest popularność. Jako że Antychryst nie może podobać się Bogu, musi …More
Jednym ze znaków, jaki czujni chrześcijanie mogą dostrzec w otoczeniu Antychrysta jest popularność.
Jako że Antychryst nie może podobać się Bogu, musi on zadowalać ludzi.
Niepopularny Antychryst nie może osiągnąć swojego celu. Musi on używać środków, które zapewnią mu przychylność tłumu.
W przeciwieństwie do tego, wszyscy Apostołowie Chrystusa chcieli zawsze być miłymi Bogu, a nie ludziom.
Św. Paweł mówi:
"Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusa (Si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem)" (Gal. 1, 10).
Św. Jan Apostoł mówi: "a każdy duch, który rozrywa Jezusa, nie jest z Boga i ten jest antychryst, o którym słyszeliście, że idzie (et omnis spiritus qui solvit Iesum ex Deo non est; et hic est antichristus, de quo audistis quoniam venit)" (I J. 4, 3).
.
10 more comments

Podsumowanie wywodów o Papieżu wątpliwym, nielegalnie wybranym i heretyckim (1)

Księga o władzy Papieża i Soboru JAN HIERONIM KARDYNAŁ ALBANI –––––––– Podsumowanie wywodów o Papieżu wątpliwym, nielegalnie wybranym i heretyckim (1) Teraz abyśmy wszystko co dotychczas zostało …More
Księga o władzy Papieża i Soboru
JAN HIERONIM KARDYNAŁ ALBANI
––––––––
Podsumowanie wywodów o Papieżu wątpliwym, nielegalnie wybranym i heretyckim (1)
Teraz abyśmy wszystko co dotychczas zostało powiedziane zebrali w krótkie podsumowanie, to treściwie podajemy, że sobór nie ma absolutnie żadnej władzy nad tym, kto jest prawowitym Papieżem. A chociaż są trzy przypadki, w których na pierwszy rzut oka co innego może się wydawać (pierwszy: kiedy liczni pretendenci spierają się o godność Papieską przypisując ją sobie; drugi: kiedy wybór Papieża jest nieważny; trzeci: kiedy byłby heretycki Papież), to jednak żaden z tych przypadków nie stoi na zawadzie naszej konkluzji.
Albowiem na początku stwierdziliśmy, że wtedy, kiedy jasno nie okazuje się kto jest Papieżem, mamy do czynienia z taką samą sytuacją, jak gdyby Papieża nie było, gdyż za to samo jest uważane nieistnienie (non esse) co i nieokazywanie się (non apparere).
Natomiast na drugim miejscu omawiane było, że kto nie jest prawowicie …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. ,,kto popadłszy w herezję uporczywie pozostaje w błędnym przekonaniu, ten nie może już dalej być zaliczany w poczet Papieży.,, .More
.
,,kto popadłszy w
herezję uporczywie pozostaje w błędnym przekonaniu, ten nie może już dalej być zaliczany w poczet Papieży.,,
.
7 more comments

Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka, lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny

Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego KS. DR. HENRYK MARIA PEZZANI Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka, lub schizmatyka; jeśli ktoś …More
Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego
KS. DR. HENRYK MARIA PEZZANI
Kanon 26.
Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od
wiary katolickiej, heretyka, lub schizmatyka;
jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny
Papież Paweł IV w Konstytucji Cum ex apostolatus z 15 lutego 1559 r. odnośnie heretyków stanowi co następuje:
"Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić, oskarżając go, nawet papieżowi, który pełni władzę Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa na ziemi, a nad narodami i królestwami posiada pełnię mocy i wszystko podpada pod jego osąd, on sam zaś na tym świecie przez nikogo nie może być osądzony. (...) mocą pełni naszej władzy apostolskiej ustalamy, postanawiamy, stwierdzamy i określamy, (...) Dodajemy również, że gdyby kiedykolwiek się okazało, że jakiś biskup, a nawet pełniący obowiązki arcybiskupa, patriarchy, albo prymasa, czy też kardynał Świętego Kościoła …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Kanon 26. Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka, lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór …More
Kanon 26.
Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od
wiary katolickiej, heretyka, lub schizmatyka;
jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny

ARCYHERETYK - BAŁWOCHWALCA BORGOLIO - Synod zaczął się od czterech kroków do intronizacji demona (film)
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Papież Paweł IV w Konstytucji Cum ex apostolatus z 15 lutego 1559 r. odnośnie heretyków stanowi co następuje: Osoby podporządkowane zarówno duchownym …More
Papież Paweł IV w Konstytucji Cum ex apostolatus z 15 lutego 1559 r. odnośnie heretyków stanowi co następuje:
Osoby podporządkowane zarówno duchownym diecezjalnym, jak również zakonnym, a także osobom świeckim, jak również kardynałom, a nawet tym, którzy brali udział w wyborze na papieża, tego, kto wcześniej odpadł od wiary, albo był heretykiem, czy też schizmatykiem, czy też tym, którz…
Więcej
.
5 more comments

DLACZEGO WIERZĘ

CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU shares this
4 more comments

Kilka uwag o sumieniu

Kilka uwag o sumieniu i wykład psalmu "Miserere" KS. JÓZEF STANISŁAW ADAMSKI SI ––––––––– SPIS RZECZY I. Sumienie 1. Sumienie świadczy, że Bóg myśli o mnie 2. Sumienie objawia nam wolę Bożą 3. …More
Kilka uwag o sumieniu
i wykład psalmu "Miserere"
KS. JÓZEF STANISŁAW ADAMSKI SI
–––––––––
SPIS RZECZY
I. Sumienie

1. Sumienie świadczy, że Bóg myśli o mnie
2. Sumienie objawia nam wolę Bożą 3. Cóż to jest zgryzota? II. Psalm "Miserere" I. Część. Prośba o miłosierdzie Wstęp Pobudki o wyjednanie miłosierdzia Pobudka 1-sza "wyznanie grzechów" Pobudka 2-ga "słabość natury ludzkiej" Pobudka 3-cia "zasługi obiecanego Zbawcy" II. Część. Prośba o łaskę pokuty Skutki łaski pokuty Skutek 1-szy – pragnienie uwolnienia od winy Skutek 2-gi – nienawiść przedmiotu grzechu Skutek 3-ci – troskliwość o wytrwanie Skutek 4-ty – spokój i rącza wola III. Część. Obietnica zadośćuczynienia 1-sze Zadośćuczynienie ludowi 2-gie Uriaszowi 3-cie Bogu – ofiarę z nieustannego żalu Domówienie –––––––– Po podwójnym upadku króla Dawida, uśpione chwilowym szałem sumienie, rozdziera mu serce zgryzotą. Niewysłowioną żałością skruszony Psalmista, pod natchnieniem Ducha Świętego, układa ten cudny, rzewny psalm, który po …More
ultramontes.pl
+++ BÓG CZYNI TEN SĄD NADE MNĄ. Człowiek sądzi człowieka według uprzedzeń, analogii, posłuchów, pozorów, co najwyżej według zeznań, lub wyniku jego …More
+++
BÓG CZYNI TEN SĄD NADE MNĄ.
Człowiek sądzi człowieka według uprzedzeń, analogii, posłuchów, pozorów, co najwyżej według zeznań, lub wyniku jego czynów, a te dwie ostatnie, najpewniejsze dane, są jeszcze bardzo niepewne.
Można być nieroztropnym, nieszczęśliwym, a nie być winnym.
Ale Bóg nas sądzi z życia naszej duszy. Bóg trzyma w Swym ręku nasze serce nagie przed Swym przenikliwym i nigdy nieznużonym wzrokiem.
Coś uczynił? quid fecisti? Głos krwi Abla, Uriasza, Chrystusa... woła. Vox sanguinis clamat (Gen. IV, 10). Jakże zaprzeczać winy. Ja sam jestem zarazem oskarżonym i świadkiem.
ultramontes.pl
+++ Niestety, Panie! jeśli będziesz patrzał na nas w świetle sprawiedliwości Twojej, któż się ostoi przed niczym nieskażoną czystością spojrzenia Twego? …More
+++
Niestety, Panie! jeśli będziesz patrzał na nas w świetle sprawiedliwości Twojej, któż się ostoi przed niczym nieskażoną czystością spojrzenia Twego?
czyliż Aniołowie sami byliby czystymi w oczach Twoich?
Zmaż, Panie, do reszty grzechy moje, aby nic nie pozostało we mnie, co by mogło obrazić świętość oblicza Twojego. Wiem, że przebaczasz wszystko, co się szczerze opłakuje.
Nienawidzę grzechów moich, boleję nad nimi z całego serca i błagam Cię, Panie, zmaż winy moje i wyrzuć je z Twojej pamięci.
One more comment

Masoneria podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych

Masoneria i karbonaryzm wobec ZDROWEGO ROZUMU i społeczeństwa podług własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych KS. ALEKSANDER …More
Masoneria i karbonaryzm
wobec
ZDROWEGO ROZUMU
i społeczeństwa
podług
własnych słów masonów, oraz w pracy niniejszej cytowanych
a na jej końcu przytoczonych źródeł niewątpliwych

KS. ALEKSANDER LAKSZYŃSKI –––––––––– SPIS RZECZY I. Początek masonerii II. Powszechność masonerii III. Statystyka masonerii IV. Nauka i cel masonerii V. Nauka masonów o Bogu. Zaprzeczenie Boga i Jego Opatrzności. Panteizm i materializm VI. Nauka masonerii o moralności. Zaprzeczenie prawa moralności wyższego nad człowieka. Moralność niezależna i pozbawiona sankcji VII. Streszczenie nauki masońskiej VIII. Logiczne, oczywiste i oburzające następstwa moralności niezależnej. Sztuczność i kłamliwość mowy masonów IX. Najwyższym masońskiej sekty celem jest dążność do uniwersalnego na ruinach Kościoła i chrześcijańskich rządów panowania X. Wściekła masońskiej sekty ku Religii Rzymsko-Katolickiej i jej Instytucjom nienawiść XI. Masońskie środki w celu obalenia Katolicyzmu A. Środki konstytucyjne czyli prawne: 1…More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU shares this
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. Br. Rebold utrzymuje, że na kuli ziemskiej znajduje się przeszło 8,200 lóż masońskich, które znowu liczą w sobie około miliona członków należących …More
.
Br. Rebold utrzymuje, że na kuli ziemskiej znajduje się przeszło 8,200 lóż masońskich, które znowu liczą w sobie około miliona członków należących do wszystkich klas społeczeństwa.
.
Masoneria w Europie jest prawie wszędzie w stanie kwitnącym, bo jest przyjętą i protegowaną przez tych wszystkich, którzy i ze społecznego stanowiska i z obowiązku swego powinniby być największymi jej przeciwnikami i tępicielami.
.
Anglia, Szkocja, Irlandia, Szwecja, Dania, Holandia, Prusy, Saksonia i małe państewka niemieckie, Francja, Szwajcaria i protestancka Bawaria liczą przeszło 3,000 lóż rządzonych przez 31 Wielkich Lóż.
.
Średnia liczba czynnych Lóż głównych członków rachuje się około stu braci.
. A w szczególności Anglia ma 1 wielką lożę, 63 lóż prowincjonalnych, a 989 terminatorni, czyli prostych lóż; . Szkocja ma 1 wielką lożę, 38 lóż prowincjonalnych, a 340 prostych lóż, czyli terminatorni; . Irlandia ma 1 wielką lożę, 10 lóż prowincjonalnych i 307 prostych lóż; . Francja ma 1 wielką lożę …More
3 more comments
ultramontes.pl
5575

Nadeszły dla nas dni pokuty, byśmy w nich mogli zmazać winy grzechów i zbawić dusze.

* * * * * * * * * * * * * Każdą rzecz zowię, jaką jest: figę figą, motykę motyką, a heretyka heretykiem. (Kard. Stanisław Hozjusz). * * * * * * * * * * * * * Doświadczenie uczy, iż aktorzy, mający …More
* * * * * * * * * * * * *
Każdą rzecz zowię, jaką jest: figę figą, motykę motyką, a heretyka heretykiem.
(Kard. Stanisław Hozjusz).
* * * * * * * * * * * * *
Doświadczenie uczy, iż aktorzy, mający wolność szkodzenia, harde podnoszą głowy i jadem kacerstwa zarażają wszystkie członki Ciała Chrystusowego.
(Św. Grzegorz Wielki, Papież).
* * * * * * * * * * * * *
Quaerent Judaei gloriam, quae ab invicem est: ego hanc requiram, quae a solo Deo est. (De imitatione Christi III, 40). ------------------- Niechaj żydzi szukają tej chwały, której człowiek człowiekowi udziela, ja szukam tej tylko, która jest od Boga samego. (O naśladowaniu Chrystusa III, 40). * * * * * * * * * * * * * Non est aliter sentiendum quam sentit Ecclesia Romana. (Joannes Duns Scotus OFM). ------------------- Nie inaczej należy myśleć, tylko tak jak Kościół Rzymski. (Jan Duns Szkot OFM). * * * * * * * * * * * * * Si haeretici sunt, Christiani esse non possunt. (Tertullianus). ------------------- Ci, którzy są heretykami, …More
ultramontes.pl
+++ Sprawa zbawienia jest niezaprzeczenie najważniejszą ze wszystkich, bo raz utracona, jest utracona na wieki. Na wszystkie inne nieszczęścia znajdzie …More
+++
Sprawa zbawienia jest niezaprzeczenie najważniejszą ze wszystkich, bo raz utracona, jest utracona na wieki.
Na wszystkie inne nieszczęścia znajdzie się lekarstwo.
Nieudana praca da się przerobić, utracony majątek da się odzyskać, dom spalony można odbudować; ale jeśli się sprawę zbawienia raz utraci, to na to złe nie ma ratunku.
Semel periisse, aeternum est periisse! Raz utracona, na zawsze utracona! Nikt się raz drugi nie rodzi – z piekła się nie wychodzi! I pójdą ci, mówi Pan Jezus, na mękę wieczną (Mt. XXV, 46).

(O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa ku użytkowi wiernych którzy, żyjąc wśród świata, dążą do doskonałości. Tom I. Lwów 1886, s. 67).
ultramontes.pl
+++ O godna opłakiwania głupoto nieszczęśliwych żydów! Oto ani nie rozumieją na podstawie autorytetu Starego Testamentu przyjścia Zbawiciela, ani …More
+++
O godna opłakiwania głupoto nieszczęśliwych żydów!
Oto ani nie rozumieją na podstawie autorytetu Starego Testamentu przyjścia Zbawiciela, ani kiedy On przychodzi oni Go nie uznają.
Czytają o nawróceniu pogan, a ze swego odrzucenia w najmniejszym stopniu się nie zawstydzają.
Przestrzegają Szabatu, o którym wiedzą na podstawie świadectwa Pisma świętego, że jest zniesiony.
Kultywują obrzezanie ciała ci, którzy utracili czystość serca.

(Św. Izydor z Sewilli († 636) Biskup, Doktor Kościoła, O wierze katolickiej przeciw żydom).
3 more comments

.Bergoglio podważa dogmat przeistoczenia i potępia katolicki "fundamentalizm".

Bergoglio podważa dogmat przeistoczenia i potępia katolicki "fundamentalizm" (1) BP DONALD J. SANBORN ––––– "Ci wszyscy, co się za ewangelików mają, tak się wiele zbawieniem cieszyć mogą, jako żydowie …More
Bergoglio podważa dogmat przeistoczenia i potępia katolicki "fundamentalizm" (1)
BP DONALD J. SANBORN
–––––
"Ci wszyscy, co się za ewangelików mają, tak się wiele zbawieniem cieszyć mogą, jako żydowie, poganie, turcy, i insi niewierni, póki się nie nawrócą przez prawą pokutę z różnych sekt i herezyj, do jedności wiary świętej powszechnego Kościoła, od którego się swawolnie oderwali. Albowiem sektarze, mówi Paweł święty, nie osiągną Królestwa Bożego. Nie mają nieszczęśliwi ludzie prawdziwego Sakramentu ciała i krwi Pana Chrystusowej; jedno przemierzłą a obrzydliwą jakąś wieczerzę, bałwochwalstwo – bo chleb prosty za Boga luteranie chwalą gdy komunikują – zdradę a oszukanie nędznych a zwiedzionych ludzi". (Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski) (1)
–––––––
"Życie jest większe niż wyjaśnienia i interpretacje"
Taki był komentarz Bergoglio odnoszący się do przyjmowania przez luteran komunijnego opłatka, komunii Novus Ordo, który rzekomo ma być katolickim sakramentem Świętej Eucharystii.
W …More
21 more comments
ultramontes.pl
7680

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY TO DZIEŁO BOŻE I CZEMU ŚWIAT GO PRZEŚLADUJE?

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY TO DZIEŁO BOŻE I CZEMU ŚWIAT GO PRZEŚLADUJE? ALFRED WŁADYSŁAW GARAPICH –––––––– WSTĘP Kiedy się zatrzymamy na chwilę przed jakąś wspaniałą z dawnych czasów świątynią, mimo woli …More
KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY
TO DZIEŁO BOŻE
I CZEMU ŚWIAT GO PRZEŚLADUJE?

ALFRED WŁADYSŁAW GARAPICH
––––––––
WSTĘP
Kiedy się zatrzymamy na chwilę przed jakąś wspaniałą z dawnych czasów świątynią, mimo woli ulegamy głębokiemu wzruszeniu, jakie ona na nas wywiera. W spokojnej zadumie podziwiamy jej strukturę; w murach, wieżach, gzymsach, ozdobach, napisach czytamy jej dzieje; przypominamy sobie jej losy i burze, jakie nad nią w kolei czasów przeciągały; odgadnąć chcemy zamiary i myśli tych, którzy ją wznosili; wskrzeszamy w pamięci epokę i czas jej powstania. Każdy jej kamień, zda się, przemawia do nas tajemniczym językiem przeszłości.
Silniejszego bez porównania wrażenia doznaje i doznać musi każdy rozumny i myślący człowiek, nie tylko katolik, ale i innowierca, ilekroć myśl swą i uwagę zwróci na najwspanialszą i olbrzymią, jedyną w świecie duchową budowę Chrystusowego Kościoła. Kościół Chrystusowy – to najwspanialsze, najdonioślejsze, najwięcej uderzające zjawisko w dziejach świata; to olbrzymia potęga …More
ultramontes.pl
+++ W dzisiejszych bałamutnych czasach, czasach ślepoty religijnej i karygodnej niewiadomości w rzeczach wiary, – wobec zuchwałej napaści nieprzyjaciół …More
+++
W dzisiejszych bałamutnych czasach, czasach ślepoty religijnej i karygodnej niewiadomości w rzeczach wiary, – wobec zuchwałej napaści nieprzyjaciół Chrystusowych, którzy rzucają się – z motyką na słońce – do walki z Kościołem i pragną obalić żywą wśród świata wznoszącą się jego budowę, warto sobie przypomnieć skąd się wziął ten Kościół św. katolicki i czyim on jest dziełem.
5 more comments