Ostrik
Ostrik
5885

Naučte se Otčenáš

Naučte se Otčenáš Nejrozšířenější modlitba nejpočetnější skupiny věřících na světě. Zajímavé informace k původnímu řeckému textu modlitby připravil Jiří Pavlík, učitel řečtiny na Husitské teologické…
Caesar
Pater noster, qui es in caelis; sanctificétur nomen tuum; advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidi…More
Pater noster, qui es in caelis;
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a malo.
Zedad
Modlitba Otče náš, tu nás naučil náš Vykupitel, Pán Ježíš Kristus.
View 3 more comments.
Ostrik
722.4K

Nebojte se

L12:4-9 4Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili. 5 Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do …
Ostrik
Pamatujte, že tělo - chrám pro Ducha svatého, obdrželi všichni lidé. 1. ČTENÍ 1Král 8,41-43 Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho! Čtení z první knihy …More
Pamatujte, že tělo - chrám pro Ducha svatého, obdrželi všichni lidé.
1. ČTENÍ 1Král 8,41-43
Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho!
Čtení z první knihy Královské.
Šalomoun se modlil v chrámě:
Vyslyš, Hospodine, i cizince, který není z tvého izraelského lidu, jestliže přijde z daleké země kvůli tvému jménu - neboť uslyší o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a o tvém napřaženém rameni - jestliže přijde prosit do tohoto domu, vyslyš ho v nebi, v místě, kde přebýváš. Učiň všechno, o co tě bude cizinec prosit, aby všechny národy země poznaly tvoje jméno, aby se tě bály jako tvůj izraelský lid a aby poznaly, že byl tento dům, který jsem vystavěl, pojmenován tvým jménem.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen. Požehnaný den vespolek. L 2:14Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterýc…More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen.
Požehnaný den vespolek.
L 2:14Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení!
View 5 more comments.
Ostrik
19367

Stydíte se za Syna člověka?

Mk 8:31-38 31A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. 32A mluvil o tom otevřeně. Petr si …
Ostrik
V ústních zkouškách z teorie jste neobstáli. Co teprve, až se vás zkoušky dotknou osobně? Je tu pro vás jedna polehčující okolnost - nejste křesťané…More
V ústních zkouškách z teorie jste neobstáli. Co teprve, až se vás zkoušky dotknou osobně? Je tu pro vás jedna polehčující okolnost - nejste křesťané - následovníci Krista. O vás Ježíš řekl:
Mt 7:21 :Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.
Ještě nikdy jsem se nesetkal s tím, že by se posluchači v Ježíšově podobenství o milosrdném Samaritánovi identifikovali s nemravnými násilníky. Vyjadřovat sympatie ženě, která kope do dětí a podráží nohu otci, který utíká s dítětem v náručí může pouze velmi porušená duše. Zapomněli jste???
L 6:31 :Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně čiňte jim.
Bůh může dopustit, že se role obrátí. Vy budete utíkat a jiní vám podrazí nohy, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost. Jste slepí a hluší.
Ostrik
Stydíte se za Syna člověka? Kolikrát jste dnes prosili Otce ve jménu Ježíše Krista? Není to tak, že se spíše spoléháte na petice, na demonstrace, na …More
Stydíte se za Syna člověka? Kolikrát jste dnes prosili Otce ve jménu Ježíše Krista? Není to tak, že se spíše spoléháte na petice, na demonstrace, na hloupé bezbožné komentáře?
1K 9:16 :
Když hlásám evangelium, není to má chlouba; je to pro mne nutnost, a běda mi, kdybych ho nehlásal.
View 17 more comments.
Ostrik
31354

Já však pravím vám

Křesťanství je niterný judaismus Ale ne zevní plnění příkazů Mojžíšova zákona. Pán Ježíš na mnoha příkladech ukazuje, jak posouvá službu Bohu z povrchního plnění příkazů na vnitřně žité souznění s …
Přítel
Cesta srdcem.
pokrk
Áno,presne.Tak,ako židia,ani naši bojovní "kresťania"nechápu,že už nemá zmysel riadiť sa Starým zákonom,lebo všetko je zjavené v Novom.Kde chcú …More
Áno,presne.Tak,ako židia,ani naši bojovní "kresťania"nechápu,že už nemá zmysel riadiť sa Starým zákonom,lebo všetko je zjavené v Novom.Kde chcú dôjsť?K obetovaniu zvierat?Načo potom bola obeta nášho Pána?
Ceskoslo sa chce držať SZ a nechápe,že ten sa vysvetľuje Novým /viaceré verše SZ vysvetľoval dokonca samotný Pán /,že celý SZ smeroval a bol naplnený v KRISTOVI a ten zhrnul všetky prikázania do dvoch.
"Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38To je najväčšie a prvé prikázanie. 39Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 40Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci."
Židov by sme kľudne mohli považovať za našich mladších bratov,ktorí sú ako deti,ktoré nechápu,že nemôžu jesť celý deň iba sladkosti,ale aj normálne jedlo,aby mohli správne rásť.
Napr.na pesach jedia baránka bez zlomenej kosti a nevedia,že pravého Božieho baránka,ktorému nebola zlomená kosť ukrižovali a všetky tieto ceremoni…More
View one more comment.
Ostrik
212.3K

Otcem metaforicky?

Pokud by totiž Bůh, který poslal na svět Ježíše, byl Otcem metaforicky, pak by také Ježíš byl Synem Božím metaforicky. Přijmout takovéto tvrzení, by ovšem znamenalo nevstoupit na cestu víry a zříci …
Přítel
Ostrik má výborné články.
Ostrik
Co chce Pán Ježíš naznačit, když mluví o tom, že si u milujícího člověka s Otcem učiní příbytek? Musíme se vrátit opět k podobenství o Rozsévači, …More
Co chce Pán Ježíš naznačit, když mluví o tom, že si u milujícího člověka s Otcem učiní příbytek? Musíme se vrátit opět k podobenství o Rozsévači, abychom porozuměli. Připomenu, že Ježíše skutečně miluje pouze ten, kdo plní Jeho příkazy.
J 14:21 :
Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe.“

J 15:10 :
Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.“

View 19 more comments.
Ostrik
13318

Projev papeže Jana Pavla II.

Projev papeže Jana Pavla II. k účastníkum Římského mezinárodního sympozia o Mistru Janu Husovi při audienci ve vatikánské „Sala del concistoro" v pátek 17. 12. 1999 (Papežská lateránská univerzita …
Zedad
Přesvědčovat? Milovat! Milovat Boha a milovat bližního svého, jako sebe samého, žít pravé lidství. To je naše cesta za Pánem.
aobubo
Lk 9 Hněv učedníků proti samařské vesnici 51 Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma 52 a poslal před …More
Lk 9
Hněv učedníků proti samařské vesnici
51 Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma
52 a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili.
53 Ale tam jej nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému.
54 Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jako to učinil Eliáš?“
55 Obrátil se a pokáral je: „Nevíte, jakého jste ducha.
56 Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit.“ A šli do jiné vesnice.
View 11 more comments.
Ostrik
3502.4K

Láska je oheň

Láska je oheň, který spaluje hřích! Zd 12:29 Neboť Bůh náš jest oheň stravující. Dt 9:3a Věz tedy dnes, že Hospodin, tvůj Bůh, ten, který prochází před tebou, je oheň stravující. 1Petr 4:8 Předev…
Přítel
Láska je oheň.
Ostrik
Príslovia 1:27-33 27keď ako búrka príde na vás strach a vaša záhuba sa dovalí jak víchrica, keď úzkosť na vás doľahne a súženie. 28Vtedy ma budú …More
Príslovia 1:27-33
27keď ako búrka príde na vás strach a vaša záhuba sa dovalí jak víchrica, keď úzkosť na vás doľahne a súženie. 28Vtedy ma budú volať, ale ja sa neozvem, budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma.29Pretože mali v nenávisti poznanie a nevyvolili si bázeň pred Pánom,30o moju radu nedbali; pohŕdali každým mojím dohováraním,31nech sa teda najedia ovocia svojich ciest a nech sa nasýtia svojich zámerov.32Veď odvrat nerozumných je ich smrť a bezstarostnosť bláznov je ich záhuba.33Kto však mňa počúva, ten býva bezpečne a pokojne si žije, bez strachu, že sa mu zle povodí.“
View 348 more comments.
Ostrik
15412.4K

Tajemství pravdy

19Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno. 20A člověk…
Ostrik
Co řekl Pán Ježíš, to se MUSÍ stát. Mt 24:1-13 1Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. …More
Co řekl Pán Ježíš, to se MUSÍ stát.
Mt 24:1-13
1Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby.
2Ale on jim na to řekl: „Vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen.“
3 Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali: „Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?“
4Ježíš jim odpověděl: „ Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl.
5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem Kristus‘ a svedou mnohé.
6 Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. 7Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech. 8Ale to všechno bude počátek porodních bolestí.
9Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10A tehdy mnohým to bude …More
Ostrik
Z modlitby krále Davida: 1Pa 29:15a : Vždyť jsme před tebou hosté a příchozí jako všichni naši otcové... Naděje je pouze v Kristu Ježíši, našem Pánu.…More
Z modlitby krále Davida:
1Pa 29:15a :
Vždyť jsme před tebou hosté a příchozí jako všichni naši otcové...
Naděje je pouze v Kristu Ježíši, našem Pánu. Jak marné je počínání těch, kteří se usídlili ve světě. Postavili svůj dům na písku.
View 152 more comments.
Ostrik
141416

Ježíšovo kázání na hoře

Ježíšovo kázání na hoře bylo určeno všem posluchačům bez výjimky. Horské kázání je základem křesťanské nauky. Pro mnohé bude jistě překvapením, že v konfrontaci s Ježíšovou naukou neobstojí. Mt 5. - …
Ostrik
aobubo 17:38 6 Chléb náš každodenní: svého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, dej nám dnes12: abychom si připomínali, poznávali a ctili …More
aobubo 17:38
6 Chléb náš každodenní: svého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, dej nám dnes12: abychom si připomínali, poznávali a ctili lásku, kterou k nám měl, a to, co pro nás řekl, učinil a vytrpěl.
_______________________________________________________________________________________________
Vidíš, Samsone? I tvůj oblíbený světec František věděl, že chléb vezdejší v modlitbě Páně není tělesný pokrm.
Ostrik
J 6:33-35 33. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." 34. Řekli mu tedy: "Pane, dávej nám ten chléb vždycky." 35. Ježíš …More
J 6:33-35
33. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu."
34. Řekli mu tedy: "Pane, dávej nám ten chléb vždycky."
35. Ježíš jim však řekl: "Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.

View 12 more comments.
Ostrik
802464

Obrana Svatého otce Františka

Obrana Svatého otce Františka před zuřivými útoky nepřátel kříže. Manželství muže a ženy není totéž, co soužití dvou osob téhož pohlaví. Rozlišování neznamená diskriminování, ale naopak respektování.…
Samson1
Irbis, že papež podpořil vojenskou akci je správné. Třeba do Sýrie se musí vrátit zákon a pořádek a Bůh stojí za zákonnou vládou Sýrie. Dokut tam …More
Irbis, že papež podpořil vojenskou akci je správné. Třeba do Sýrie se musí vrátit zákon a pořádek a Bůh stojí za zákonnou vládou Sýrie. Dokut tam budou běhat bojovníci schopní řezat hlavy, je tam nemožný normální život.
Samson1
Ostrik já nemusím vůbec ze vším souhlasit, co papež dělá a myslím si, že na něj neútočím. Jestli tu něco dám, tak je to zpráva, co se někde píše a …More
Ostrik já nemusím vůbec ze vším souhlasit, co papež dělá a myslím si, že na něj neútočím. Jestli tu něco dám, tak je to zpráva, co se někde píše a může na tom být kus pravdy. Ty nechápeš právo na obranu, nějaké milosrdenství bez zdravého rozumu, pseudohumanismus, pseudomilosrdenství zas nechápu já. Ale i s migrací se děje spoustu nekalých věcí, dnes je to výnosný obchod, pašování lidí a ještě těch, kteří nebyli ohroženi přímo na životě, spíš se jedná o ekonomickou migraci, nebo vyloženě invaze do Evropy a s lidmi se vezou i ti, co někde řezali hlavy a až dostanou do ruky zbraň, budou schopní dělat masakry ala Breyvik, střílet lidi jak zajíce. A to si náš milovaný Papa musí uvědomit, že se musí přistupovat ke každému zvlášť. Určitě tu budou platit slova Ježíšova, jestli má nepřítel hlad, dej mu najíst, napít, ale člověk si musí uchovat pohled zdravého rozumu. Že je migrace řízená, už není pochyb a je to nebezpečná věc. Myslím si, že jsi též člověk, co zavíráš oči před pravdou. Kdybys …More
View 78 more comments.
Ostrik
1061419

Jeanne d Arc píše do Čech

Ježíš, Maria Již delší dobu ke mně, Johance Panně, docházejí zprávy a hlasy lidí, že se z vás, pravých křesťanů, stali heretici a že stejně jako Saracénové ničíte pravou víru a bohopoctu, přijímáte …
Ostrik
Měla jsi nechat Židka. To je jako Jitka, židovské jméno od Judita.
Ostrik
Takže společná bohoslužba s Židy ti nemůže vadit.
View 104 more comments.
Ostrik
241424

Kde nalezneme pro zrno dobrou zemi?

Pán Ježíš lidem vyprávěl podobenství o rozsévači. Nestačí však tento příběh slyšet nebo číst. Nestačí ani tento příběh s radostí přijímat. Člověk musí být dobrou zemí, hospodářem dobře připravenou …
Ostrik
1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Vaše komentáře …More
1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
Vaše komentáře jsou důkazem o tom, že nemilujete. Nemilujete, protože se bojíte. Vaše srdce jsou plná strachu. Je to stejný strach, který zabil Krista, Štěpána i Husa. Je to ten strach, který vás drží v otroctví! Vaším otrokářem je Satan.
Je tu řešení, přijměte do svých srdcí Zrno od Rozsévače. Přijměte Krista a nechte se vést jeho láskou. V Kristu prožijete velké osvobození.
Budete se radovat z lásky, na každého člověka budete hledět s láskou. Už nikdy nebudete nástrojem Zlého.
Ostrik
Kdo přijal Zrno od Rozsévače do dobré země, ten se nebojí. Láska strach vyhání a my víme, že Pán Ježíš osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti …More
Kdo přijal Zrno od Rozsévače do dobré země, ten se nebojí. Láska strach vyhání a my víme, že Pán Ježíš osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví Zd 2:15.
Proto může apoštol směle a beze strachu svědčit:
1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
A tak jeden každý svědčí svými slovy, svými skutky o tom, čím je naplněn. Buďto láskou nebo strachem. Obojí mít v srdci nemůže.
Bůh žehnej všem, kteří Boží Slovo slyší!
View 239 more comments.
Ostrik
1501.7K

Boháč byl zachráněn z pekla

Pán Ježíš lidem vyprávěl příběh o boháčovi a chudákovi. Boháč se po smrti těla ocitl pekle, chudák v ráji. Do tohoto příběhu však Ježíš skryl mnohem více informací, než tušíte. Příběhu jinak …
Přítel
To je velmi nadějné. Probuď se, spáči, přece jsem tě neučinil proto, abys prodléval spoutaný v podsvětí. Vstaň z mrtvých, neboť já jsem život těch, …More
To je velmi nadějné.
Probuď se, spáči, přece jsem tě neučinil proto, abys prodléval spoutaný v podsvětí. Vstaň z mrtvých, neboť já jsem život těch, kdo zemřeli.“
apredsasatoci
FRANTIšEK 69 ja nic nehovori. ja nic nepisem. ja som ta uz odovzdala Boha. ty si mimo mna, mimo mojej kompetencie.
View 148 more comments.
Ostrik
211313

Panna Maria Mnohobolestná

Ó Přesvatá Bohorodice, obměkči naše zlá srdce, zmírni útoky těch, kdož nás nenávidí, a všelikou úzkost naší duše odežeň. Při pohledu na Tvůj svatý obraz, Tvým strádáním a milosrdenstvím k nám zůstává…
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! Požehnaný večer vespolek! More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Požehnaný večer vespolek!
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! Požehnaný sedmý den, požehnanou sobotu! Požehnaný den, který pro sebe oddělil Hospod…More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Požehnaný sedmý den, požehnanou sobotu! Požehnaný den, který pro sebe oddělil Hospodin, všem vespolek!
View 19 more comments.
Ostrik
95467

Zákoníci a farizeové měli více smyslu pro spravedlnost, než vy!

J 8:1-11 1Ježíš však odešel na Olivovou horu. 2Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. 3Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženo…
Ostrik
Kdo z vás by mohl vědět, co je spravedlnost? Celé dny jen po někom házíte kamení! To kamení se vrátí na vaši hlavu, což jste to nevěděli? Vaše soudy …More
Kdo z vás by mohl vědět, co je spravedlnost? Celé dny jen po někom házíte kamení! To kamení se vrátí na vaši hlavu, což jste to nevěděli? Vaše soudy vás pošlou do pekelných plamenů, kde budete na věky bez naděje souženi!
Ostrik
Jste velmi tělesní lidé. Přesně tak, jak svého času vyznal emeritní arcibiskup Bezák: Všichni máme radi pekné autíčka, dobré pivíčko, pekné filmíky..…More
Jste velmi tělesní lidé. Přesně tak, jak svého času vyznal emeritní arcibiskup Bezák:
Všichni máme radi pekné autíčka, dobré pivíčko, pekné filmíky...
Tváří v tvář Lazarům zažíváte strach, že přijdete o všechno to, co máte rádi. Přijdete o to tak, jako tak. Z vůle Boží. Na zemi se nic neděje, aby o tom Bůh nevěděl. Padáte při první zkoušce. Co až přijdou ty těžší?
View 93 more comments.
Ostrik
8322

Zrušení trestu smrti

Papež vyzval ke zrušení trestu smrti, který označil za lidské a právní selhání Vatikán. Trest smrti uráží posvátnost lidského života a také z právního hlediska je selháním, protože zabitím člověka …
Ostrik
KKC § 2267 Tradiční učení církve, za předpokladu, že je s plnou jistotou určena totožnost a odpovědnost viníka, nevylučuje použití trestu smrti, …More
KKC § 2267 Tradiční učení církve, za předpokladu, že je s plnou jistotou určena totožnost a odpovědnost viníka, nevylučuje použití trestu smrti, pokud je toto jediná možnost účinné ochrany lidských životů před útočníkem. Dostačují-li však nekrvavé prostředky k obraně a ochraně lidských životů před útočníkem, veřejná moc ať se omezí na tyto prostředky, protože lépe odpovídají konkrétním podmínkám obecného dobra a více se shodují k účinnému potírání zločinu a zneškodnění pachatele, aniž by ho s definitivní platností zbavil možnosti, aby se napravil, vyskytují se v dnešní době případy absolutní nezbytnosti odstranění viníka „velmi zřídka, pokud vůbec“.
Ve světle výroku Svatého otce Františka je tradiční učení církve, které připouštělo užití trestu smrti, překonáno. Bylo lidským a právním selháním. Bohu díky!
Ostrik
Trest smrti je lidské a právní selhání, řekl Svatý otec František. Já dodávám, že v této věci selhali mnozí mužové církve. Svatý otec František …More
Trest smrti je lidské a právní selhání, řekl Svatý otec František. Já dodávám, že v této věci selhali mnozí mužové církve. Svatý otec František promluvil z Ducha svatého a je věrným Božím služebníkem. Díky Bohu za to, že Ježíšovo učení v naší církvi zase může být vyznáváno!
L 14:25-33
25Šly s ním velké zástupy. Obrátil se a řekl jim: 26„Přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem.
27Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. 28Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby? 29Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit, 30a říkali by: ‚Tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit.‘
31Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen s deseti tisíci utkat se s tím, kdo …
More
View 6 more comments.
Ostrik
201256

ŽALM 49

Celé Písmo svaté svědčí o Božím milosrdenství! 1Sbormistru. Žalm synů Korachových. 2Slyšte to, všechny národy, poslouchejte, všichni obyvatelé světa, 3prostí i vznešení, bohatý stejně jako chudý! …
Ostrik
1Petr 2:11Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. ________________________________________________________________________________…More
1Petr 2:11Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva.
_______________________________________________________________________________________________
Skutečný následovník Krista se nenechá znepokojit strachem. Knížetem tohoto světa je Satan. Ten, jak víme, dává království země těm, kteří se mu klanějí. My tu nejsme doma, nepatří nám žádný světadíl, náš domov je v nebi.
Pokud někdo našel domov na zemi, tak ztratil nebeský. Ujasněte si, co vlastně chcete, abyste nebyli pro smích.
L 14:28-33
28Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?
29Jinak – až položí základ a nebude moci dokončit – vysmějí se mu všichni, kteří to uvidí.
30‚To je ten člověk,‘ řeknou, ‚který začal stavět, ale nemohl dokončit.‘ 31Nebo má-li nějaký král táhnout do boje, aby se střetl s jiným králem, což nezasedne nejprve k poradě, zda se může s deseti tisíci postavit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? 32Nemůže-li, vyšle poselstvo, …
More
Ostrik
Zjevně nechápeš, k čemu se vyjadřuješ, mike. Evropa nikdy, opakuji, nikdy nebyla křesťanská. Království Boží není z tohoto světa a nedá se vymezit …More
Zjevně nechápeš, k čemu se vyjadřuješ, mike. Evropa nikdy, opakuji, nikdy nebyla křesťanská. Království Boží není z tohoto světa a nedá se vymezit v tomto světě jinak, než přítomností v srdcích následovníků Krista nebo mezi nimi.
Děti tohoto světa ovšem nemohou chápat věci Boží. Mnozí zde jsou toho živoucím důkazem.
View 18 more comments.
Ostrik
101262

Milujete Boží láskou?

Velmi snadno vyzkoušíte sami sebe, když si položíte otázku, zda máte v srdcích Boží lásku. Poznáte to snadno, není místo k sebeobelhávání. Pokud tedy milujete Boží láskou, milujete jako On. Apoštol …
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! Požehnaný sobotní den vespolek. Tento den si Hospodin vyhradil pro sebe. Hledejte …More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Požehnaný sobotní den vespolek. Tento den si Hospodin vyhradil pro sebe. Hledejte Hospodina, dokud může být nalezen!
Ostrik
1. kráľ na slovanskom území bol pápežom korunovaný sv.Štefan Uhorský @Peter(skala) Pre všetkých, ktorí si robia nádeje v královstvách tohto sveta: …More
1. kráľ na slovanskom území bol pápežom korunovaný sv.Štefan Uhorský
@Peter(skala)
Pre všetkých, ktorí si robia nádeje v královstvách tohto sveta:
Mt 4:8-10
8A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu9a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“10Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: »Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.«“
View 99 more comments.
Ostrik
511399

Modlitba za zemřelé. Biblický a historický pohled

Můj Bůh je Bohem milujícím. Mám právo, Ježíšem vykoupené a mně zdarma darované, přinášet mu v modlitbě každého, žijícího či zesnulého, každou situaci nebo okolnost. V určité fázi svého křesťanského …
Samson1
Milá babičko hento, to vypadá tak, podle tvého posledního komentáře, že jseš na odchodu a dále se budeme za tebe modlit jak za zemřelé??? More
Milá babičko hento, to vypadá tak, podle tvého posledního komentáře, že jseš na odchodu a dále se budeme za tebe modlit jak za zemřelé??? Tak se za mne u Pána přimluv.
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! Požehnaný den vespolek! Světlo Kristovo všem, kteří Ho hledají! More
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen!
Požehnaný den vespolek! Světlo Kristovo všem, kteří Ho hledají!
View 49 more comments.
Ostrik
382522

Ne Petr, ale Ježíš je skála

1 A já, bratři, nemohl jsem k vám mluviti jako k duchovním, nýbrž jako k tělesným, jako nedospělým v Kristu. 2 Mlékem jsem vás napájel, nikoli pokrmem (tuhým); neboť dosud nemohli jste (ho snésti). …
Samson1
Hento o co je na tom lépe pravoslavná církev? Jinak Pjakin není prorok ale politolog. Věřící neběhají ani v červených trenkách a ani modrých. Věřící …More
Hento o co je na tom lépe pravoslavná církev? Jinak Pjakin není prorok ale politolog. Věřící neběhají ani v červených trenkách a ani modrých. Věřící se řídí slovem Božím. Ty modré a červené trenky řídí pán tohoto světa, nějaká GP.
Samson1
Ježíš označil Petra skálou a Ježíš na něm buduje církev. Církev buduje Ježíš, ale na skále, jestliže se Ježíš označil kamenem, tak úhelným, základním…More
Ježíš označil Petra skálou a Ježíš na něm buduje církev. Církev buduje Ježíš, ale na skále, jestliže se Ježíš označil kamenem, tak úhelným, základním. Dokonce na koho padne, toho rozdrtí. Ježíš povolal ke službě lidi. Obdařil je dary Ducha, mezi které patří i úřady mimo charismat.
View 36 more comments.