valent
valent
337
Rorate, Introitus-Kyrie Prague Madrigal Singers 1966 Rorate, Introitus-Kyrie Prague Madrigal Singers 1966 Music: Czech Traditional Advent Chants of the 16th century Prague Madrigal Singers Leader: …More
Rorate, Introitus-Kyrie Prague Madrigal Singers 1966
Rorate, Introitus-Kyrie Prague Madrigal Singers 1966
Music: Czech Traditional Advent Chants of the 16th century
Prague Madrigal Singers
Leader: Miroslav Venhoda
Organ: Jaroslav Vodrážka
Recorded in the St. Nicholas' Church, Malá Strana, Prague
18:24
valent
327
Rorate Rorátní zpěvy Prague Madrigal Singers 1966 Rorátní zpěvy, Rorate, Prosa-Patrem Czech Traditional Advent Chants of the 16th century Prague Madrigal Singers Leader: Miroslav Venhoda Organ: …More
Rorate Rorátní zpěvy Prague Madrigal Singers 1966
Rorátní zpěvy, Rorate, Prosa-Patrem
Czech Traditional Advent Chants of the 16th century
Prague Madrigal Singers
Leader: Miroslav Venhoda
Organ: Jaroslav Vodrážka
Recorded in the St. Nicholas' Church, Malá Strana, Prague
1966
19:00
valent
23.9K
Katoličky na Prague Pride 2017 Ženy statečné zvěstovaly evangelium a modlily se za všechny lidi. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byly poslány statečné ženy. Přišly proto, aby …More
Katoličky na Prague Pride 2017
Ženy statečné zvěstovaly evangelium a modlily se za všechny lidi.
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byly poslány statečné ženy. Přišly proto, aby vydaly svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka...
"Církev by se zpronevěřila základním pravdám o člověku, manželství a rodině, jak jsou obsaženy v evangeliích a v celé katolické tradici, kdyby zaujala k Prague Pride vstřícný postoj. Křesťanské učení je v naprostém souladu se zdravým rozumem, takže i mimo katolickou církev je stále ještě většině lidí zřejmé, že homosexualita je protipřirozenou deviací od heterosexuální normy. A kdo ji praktikuje, jedná v rozporu s Božím záměrem, tj. hřeší. A protože Prague Pride činí z hříchu ctnost, těžko může u skutečných křesťanů najít podporu." Michal Semín
03:05
valent
Modlitby jsou každý rok proloženy kázáními a rozhovory s lidmi:. Milost a pravda na Prague Pride 2016 LGBT Prague Pride and Christians 2015 Prague …More
Modlitby jsou každý rok proloženy kázáními a rozhovory s lidmi:.
Milost a pravda na Prague Pride 2016
LGBT Prague Pride and Christians 2015
Prague Pride 2014 a evangelium
valent
„Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, …More
„Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu,“ říká článek 16 v naší Ústavě - v Listině základních práv a svobod.
Je vhodné znát i předchozí článek 15: „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.“
Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa
a jako první apoštolové hlásat radostnou zvěst spásy na náměstích měst, městeček a vesnic. Teď není doba stydět se za evangelium. Nyní je čas k tomu, aby bylo hlásáno ze střech. Nemějte strach zpřetrhat životní způsoby založené na pohodlí a zvyku a odpovědět na výzvu tím, že budete dávat možnost poznat Krista i v moderním velkoměstě. Vy musíte být těmi, kdo jdou na "křižovatky cest" a každého zvou k hostině, kterou Bůh připravil pro svůj lid. Evangelium nesmí být ukrýváno ani ze strachu, ani z lhostejnosti …More
valent
1887
Arcibiskup Lenga, beseda, Klášterec nad Orlicí. Arcibiskup J.Ex.Jan Paweł Lenga Záznamy ze Setkání A.B.Tomanové 2017More
Arcibiskup Lenga, beseda, Klášterec nad Orlicí.
Arcibiskup J.Ex.Jan Paweł Lenga
Záznamy ze Setkání A.B.Tomanové 2017
26:23
valent
1.2K
Domink Duka přijal požehnání od novokněží. ... po přijetí (vyvolení) kandidátů do kněžského společenství 8. července 2017 v kostele sv. Jiljí v Praze . Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP udělil …More
Domink Duka přijal požehnání od novokněží.
... po přijetí (vyvolení) kandidátů do kněžského společenství 8. července 2017 v kostele sv. Jiljí v Praze .
Arcibiskup Dominik kardinál Duka OP udělil kněžské svěcení fr. Metoději Maria Němcovi a fr. Klimentu Mikulkovi.
www.liturgie.cz/…/knezske-sveceni…
Slib vyvolených kandidátů
Milí bratři, dříve než přijmete kněžské svěcení, musíte před tímto shromážděním prohlásit, že jste ochotni plnit všechny povinnosti spojené s kněžskou službou. Proto se každého z vás ptám: Chceš stále vykonávat kněžskou službu jako věrný spolupracovník biskupa a v Duchu Svatém vést Boží lid a sloužit mu?
Ano.
Chceš hlásat Kristovo evangelium a vykládat nauku katolické církve, a tak zodpovědně a moudře konat službu Božího slova? Ano. Chceš k chvále Boží a k posvěcení věřících s vírou a oddaností podle tradice církve slavit Kristova tajemství, zvláště eucharistii a svátost smíření? Ano. Chceš ve spojení s biskupem setrvávat v ustavičné modlitbě a pro lid tobě svěřený …More
02:44
valent
11.2K
Muž a žena a slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. "Takže my slavíme. Slavíme Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Můžete slavit s námi." Misionáři musí svědectvím života i slova navázat dialog s …More
Muž a žena a slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
"Takže my slavíme. Slavíme Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Můžete slavit s námi."
Misionáři musí svědectvím života i slova navázat dialog s nevěřícími v Krista.
STAŤ II. MISIJNÍ ČINNOST CÍRKVE
Kánon 781: Protože celá církev je svou povahou misijní a protože evangelizace je základní povinností Božího lidu, proto si všichni věřící musí být vědomi své odpovědnosti tím, že převezmou svůj díl v misijní činnosti.
Kánon 787:
1: Misionáři musí svědectvím života i slova navázat dialog s nevěřícími v Krista, aby jim způsobem přizpůsobeným jejich mentalitě a jejich kultuře otevírali cesty, na kterých by mohli poznávat evangelní zvěst.
2: Mají se starat o to, aby ty, které uznají za připravené přijmout evangelní zvěst, vyučili pravdám víry tak, aby, pokud o to svobodně požádají, byli připuštěni k přijetí křtu (KODEX KANONICKÉHO PRÁVA) Kristus zbudoval svou církev na základech apoštolů a proroků. S důvěrou ho prosme: Pane, přispěj na pomoc svému lidu. …More
07:28
valent
"Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa a jako první apoštolové hlásat radostnou zvěst spásy! Teď není doba stydět se za evangelium. Nyní …More
"Nemějte strach jít do ulic a na veřejná místa a jako první apoštolové hlásat radostnou zvěst spásy! Teď není doba stydět se za evangelium. Nyní je čas k tomu, aby bylo hlásáno ze střech. Evangelium nesmí být ukrýváno ani ze strachu, ani z lhostejnosti. Musí být vystaveno na oči tak, aby lidé viděli jeho světlo a chválili nebeského Otce." (Jan Pavel II.)
valent
981
Modleme se za vlažné duše, které Kristu Pánu způsobily tolik utrpení v Getsemanech. Bůh Izraele volá k sobě i Židy: "Slyš Izraeli! Hospodin, Bůh náš, Hospodin jeden jest." (Šema Jisra'el, hebrejsky …More
Modleme se za vlažné duše, které Kristu Pánu způsobily tolik utrpení v Getsemanech.
Bůh Izraele volá k sobě i Židy: "Slyš Izraeli! Hospodin, Bůh náš, Hospodin jeden jest." (Šema Jisra'el, hebrejsky שמע ישראל,). Jičín 15.4.2017.
Modleme se za celé lidstvo
Modleme se za duchovenstvo, jehož prostřednictvím stéká na lidstvo milosrdenství Boží
Modleme se za všechny křesťany
Modleme se za pohany a nevěřící, kteří ještě neznají Boží milosrdenství
Modleme se za ty, kteří zůstávají mimo Církev, aby se vrátili k jednotě s Církví
Modleme se za děti Modleme se za ctitele milosrdenství Božího Modleme se za duše v očistci, které splácejí svůj dluh Boží spravedlnosti Modleme se za vlažné duše, které Kristu způsobily tolik utrpení v Getsemanech
03:56
valent
12.2K
Arabové v Praze, milosrdný soucit s oběťmi v Sýrii. Zpívaná modlitba v arabštině a v češtině.More
Arabové v Praze, milosrdný soucit s oběťmi v Sýrii.
Zpívaná modlitba v arabštině a v češtině.
03:06
valent
Arabská zpívaná modlitba na úvod mše svaté v Bejrútu: Medžugorské stretnutie v Bejrúte
valent
11.1K
Na tomto místě, které je nám vzácné, zvěstujeme Slovo. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.More
Na tomto místě, které je nám vzácné, zvěstujeme Slovo.
Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
06:12
valent
"On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To (Ježíš Kristus) je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm …More
"On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To (Ježíš Kristus) je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří."
valent
11.6K
Modlitby a požehnání na inauguraci Trumpa. A část projevu prezidenta Trumpa, kde zmiňuje Bibli, Stvořitele. Bůh žehnej Americe. Rekordní počet duchovních na inauguraci: modlitby, citáty z Písma, …More
Modlitby a požehnání na inauguraci Trumpa.
A část projevu prezidenta Trumpa, kde zmiňuje Bibli, Stvořitele. Bůh žehnej Americe. Rekordní počet duchovních na inauguraci: modlitby, citáty z Písma, prosby o požehnání, s rukou na Bibli.
1) Katolický kardinál Timothy M. Dolan v modlitbě použil část z Knihy moudrosti:
Bože našich otců, milosrdný Hospodine, ty jsi učinil všechno svým slovem
a ve své moudrosti jsi vytvořil člověka, aby vládl nad tvory, kterým jsi dal vzniknout,
a aby spravoval svět v svatosti a spravedlnosti a konal soud s upřímnou duší,
daruj NÁM moudrost, která sídlí u tvého trůnu, a nevylučuj mě z počtu těch, kdo tislouží.
Vždyť jsem tvůj služebník a syn tvé služebnice, člověk křehký a krátkého věku, který jen málo chápe právo a zákony. I kdyby byl někdo dokonalý mezi lidskými syny, bez moudrosti od tebe nebudeznamenat nic. S tebou je moudrost, která zná tvoje díla a byla při tom, když jsi tvořil svět. Ona ví, co se líbí tvým očím a co je správné podle tvých přikázání. Sešli …
More
14:18
valent
KŘESŤANÉ VOLILI TRUMPA V SEBEOBRANĚ. TAKOVÁ JE REALITA V USA. Proč křesťané hlasovali pro Trumpa /kráceno/ Jonathon van Maren Křesťané v USA – katolíci …More
KŘESŤANÉ VOLILI TRUMPA V SEBEOBRANĚ. TAKOVÁ JE REALITA V USA.
Proč křesťané hlasovali pro Trumpa /kráceno/
Jonathon van Maren
Křesťané v USA – katolíci i evangelikálové – prožívali v uplynulých dvou presidentských obdobích Baracka Obamy strach. Proto v drtivé většině volili Donalda Trumpa, třikrát ženatého provozovatele kasina, smutně proslulého svými vulgárními řečmi.
Volili ho jednoduše pro to, že vnímali, že třetí presidentské období Obamy (nebo zvolení Hillary Clintonové ) by pro ně představovalo hrozbu přímo existenční.
Útoky proti křesťanům z nejvyšších vládních úrovní (u vlády byli demokraté) byly již po téměř celé desetiletí neúprosné. Obama chce přinutit křesťanské církve a školy, aby přijaly nejradikálnější poslední verzi genderové ideologie a je připraven vydat prováděcí nařízení s cílem přimět méně osvícené, aby se zařadili. Kdo neuposlechne, má nálepku homofoba.(x)
Clintonová informovala, že křesťané budou muset v některých otázkách změnit své přesvědčení či názory. Křesťanští …More
valent
1.5K
Šokujúca výpoveď 15 ročného dievčaťa čo prežilo zajatie Satanistov len pre silné povahy. Satanisté mezi soudci a advokáty zřejmě musí být, jinak by tak nerozvraceli rodiny jako doposud. Je dobré …More
Šokujúca výpoveď 15 ročného dievčaťa čo prežilo zajatie Satanistov len pre silné povahy.
Satanisté mezi soudci a advokáty
zřejmě musí být, jinak by tak nerozvraceli rodiny jako doposud.
Je dobré vědět o těchto rituálech. Těmito zločiny se zavazují členové k doživotní poslušnosti a mlčenlivosti. Jsou pak dokonale vydíratelní. Tady pramení síla tajných společenství a mafií. Pane, smiluj se.
17:33
valent
1950
Pohádkový Jičín - nešpory u Mariánského sloupu. Hnutí obnovy duchovních tradic 1. Cílem spolku je obnovovat duchovní tradice na místech spojených se zbožností a úctou mariánskou, k národním …More
Pohádkový Jičín - nešpory u Mariánského sloupu.
Hnutí obnovy duchovních tradic
1. Cílem spolku je obnovovat duchovní tradice na místech spojených se zbožností a úctou mariánskou, k národním světcům a zemským patronům a ochraňovat křesťanské hodnoty ve společnosti. Podporovat obnovu a rozvoj duchovních a poutních tradic ve vzájemné s polupráci mezi věřícími a církevními sdruženími a institucemi, oživovat světský pořádek křesťanským duchem, podporovat tak zvláště vnitřní spojení víry se životem, přispívat kvzájemnému porozumění a spolupráci mezi církevním a občanským společenstvím rozv ojem místních kulturních a duchovních tradic. Rozvíjet lidovou zbožnost jako legitimní způsob života víry, způsob, jak se cítit součástí církve a jak být misionáři.
2. Podporovat a ochraňovat práva a zájmy věřících občanů zejména při veřejných projevech svědectví víry a zbožnosti v občanské společnosti.
3. Vytvářet platformy a místa setkávání pro dialog různých církevních i necírkevních institucí o kulturních …More
03:15
valent
POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA KE SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ 2016: Drazí bratři a sestry, mimořádný Svatý rok milosrdenství, který církev prožívá, vrhá …More
POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA KE SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ 2016:
Drazí bratři a sestry, mimořádný Svatý rok milosrdenství, který církev prožívá, vrhá specifické světlo i na Světový den misií 2016. Vyzývá nás, abychom hleděli na misii ad gentes jako na nesmírné dílo duchovního i tělesného milosrdenství. Při letošním Dni misií jsme totiž všichni vyzýváni, abychom „vycházeli ven“ jako učedníci misionáři a aby každý z nás dával do služby své talenty, svou kreativitu, svou moudrost a zkušenost pro přinášení poselství o Boží něze a slitovnosti celé lidské rodině. Díky svému misijnímu poslání se církev stará o ty, kdo neznají evangelium, protože si přeje, aby všichni byli spaseni a dospěli k tomu, že budou zakoušet Pánovu lásku. „Posláním církve je zvěstovat Boží milosrdenství, které je tepajícím srdcem evangelia“ (bula Misericordiae Vultus,12) a hlásat ho ve všech koutech země tak, aby proniklo ke všem ženám, mužům mladým i dětem. Milosrdenství způsobuje v Otcově srdci vnitřní radost při setkání …More
valent
678
Protesting the After School Satan Club in Tacoma, WA. Katolíci proti satanovi Satan Club for Children Opens at School Amid Strong Opposition John Ritchie The spiritual struggle between good and evil …More
Protesting the After School Satan Club in Tacoma, WA.
Katolíci proti satanovi
Satan Club for Children Opens at School Amid Strong Opposition
John Ritchie
The spiritual struggle between good and evil was apparent at Point Defiance Elementary School in Tacoma, Washington, as dozens of people gathered to protest the opening of an After School Satan Club that targets children as young as five.
The American Society for the Defense of Tradition, Family and Property (TFP) and its America Needs Fatima campaign mobilized their members in Tacoma. They assembled in front of the school for a peaceful prayer vigil and protest on December 14, from Noon to 1:00 PM, shortly before the Satan Club was scheduled to hold its first meeting on school property.
Between the recitation of the holy rosary, the faithful sang Hail Holy Queen Enthroned Above and God Bless America. Signs and banners on display expressed the thoughts of millions of Americans: "God always! -- "Satan never!" One of the 10-foot banners …More
02:29
valent
2774
Advent začíná - u Mariánského sloupu. V Jičíně. 🙂 👏 🤗 😀 😲 😉 Hnutí obnovy duchovních tradic 1. Cílem spolku je obnovovat duchovní tradice na místech spojených se zbožností a úctou mariánskou …More
Advent začíná - u Mariánského sloupu.
V Jičíně. 🙂 👏 🤗 😀 😲 😉
Hnutí obnovy duchovních tradic
1. Cílem spolku je obnovovat duchovní tradice na místech spojených se zbožností a úctou mariánskou, k národním světcům a zemským patronům a ochraňovat křesťanské hodnoty ve společnosti. Podporovat obnovu a rozvoj duchovních a poutních tradic ve vzájemné s polupráci mezi věřícími a církevními sdruženími a institucemi, oživovat světský pořádek křesťanským duchem, podporovat tak zvláště vnitřní spojení víry se životem, přispívat kvzájemnému porozumění a spolupráci mezi církevním a občanským společenstvím rozv ojem místních kulturních a duchovních tradic. Rozvíjet lidovou zbožnost jako legitimní způsob života víry, způsob, jak se cítit součástí církve a jak být misionáři.
2. Podporovat a ochraňovat práva a zájmy věřících občanů zejména při veřejných projevech svědectví víry a zbožnosti v občanské společnosti.
3. Vytvářet platformy a místa setkávání pro dialog různých církevních i necírkevních institucí …More
08:10
valent
Papež František: Církev potřebuje nadšené misionáře Ježíš mluví o ohni Ducha svatého, živé přítomnosti, která v nás působí ode dne našeho křtu. …More
Papež František: Církev potřebuje nadšené misionáře
Ježíš mluví o ohni Ducha svatého, živé přítomnosti, která v nás působí ode dne našeho křtu. Oheň je tvůrčí síla, která očišťuje a obnovuje, spaluje každou lidskou ubohost, každé sobectví a každý hřích, proměňuje nás zevnitř, obrozuje a uschopňuje nás k lásce. Ježíš si přeje, aby se v našem srdci rozhořel Duch svatý, protože jedině od srdce se může šířit žár božské lásky a rozvíjet se Boží království. Nevychází z hlavy, vychází ze srdce. Proto si Ježíš přeje, aby tento oheň vstoupil od našeho srdce. Otevřeme-li se plně působení tohoto ohně, kterým je Duch svatý, daruje nám odvahu a zápal, abychom všem hlásali Ježíše a Jeho útěšné poselství milosrdenství a spásy a beze strachu pluli na otevřeném moři. Oheň však začíná v srdci.
Při plnění svého poslání ve světě potřebuje církev – to znamená my všichni – pomoc Ducha svatého, abychom se nenechali brzdit strachem a kalkulem a nezvykli si putovat pouze uvnitř bezpečných hranic. Tyto dva postoje …More
valent
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ UNIE (PMU) PMU vede kněze, řeholníky i laiky k aktivnímu zapojení do misijní činnosti církve, je srdcem všech Misijních děl, …More
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ UNIE (PMU)
PMU vede kněze, řeholníky i laiky k aktivnímu zapojení do misijní činnosti církve, je srdcem všech Misijních děl, podporuje je a vede každého pokřtěného k aktivní účasti na misijním poslání církve. V tomto duchu je i v naší zemi činnost PMU propojená s ostatními aktivitami PMD. V našich diecézích jsou používány putovní misijní výstavy PMD, probíhají misijní besedy ve farnostech a školách, lidé používají naše prezentace a dokumenty s misijní tématikou. Často se těchto akcí účastní (i jako pořadatelé) kněží a řeholníci. Tato témata jsou prezentována i v nejrůznějších médiích. Misijní tématika PMD má své pravidelné místo při každoročním setkávání členů Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR. Od roku 2009 jsme začali větším způsobem zdůrazňovat univerzalitu misie církve používáním společného loga „missio“ – jména, které se v současnosti v čím dál větší míře užívá v celé Evropě. Věřím, že i tímto způsobem budeme následovat myšlenky zakladatele PMU,…More
valent
1909
Concentración Petr Jasek en la Embajada de Sudán. Demonstrace za Petra Jaška před Sudánským vyslanectvím v Madridu. V Praze se chystáme také postavit před sudánským vyslanectvím krátce po 17 …More
Concentración Petr Jasek en la Embajada de Sudán.
Demonstrace za Petra Jaška před Sudánským vyslanectvím v Madridu.
V Praze se chystáme také postavit před sudánským vyslanectvím krátce po 17 listopadu. Poslední Hlas mučedníků se věnuje zprávě o zatčení a věznění Petra. Budeme ho předávat poslancům parlamentu, senátu a členům vlády. Konejte ve svých městech v těchto dnech demonstrace za propuštění Petra Jaška do vánoc. Seznamte s touto kauzou media, a zastupitele státní správy, přátele v zahraničí. Děkujeme za poslané lístky a podepsanou petici za propuštění Petra, kterou podepsalo již přes 200 tisíc lidí. Tato kauza má ohlas již v zahraničí jak svědčí krátký záběr z Madridu.Tam se demonstrovalo před Sudánským vyslanectvím. ,,Bůh ruší rady národů a v nic mění přemýšlení lidské. Rada Boží trvá na věky ( Žalm 33:10-12 ) Ustavičná modlitba, jako za vězněného Petra ( Skutky 7:5 -17 ) Václav Lamr Forum angažovaných křesťanů.
Adresa, kde lze posílat své vyjádření: Velvyslanectví Súdánské …More
20:02
snakee
Eliáš je stejně jako vy všichni charismatik a on navíc par excelans
valent
11.1K
Svatováclavské putování Prahou s Paladiem Země české. HNUTÍ OBNOVY DUCHOVNÍCH TRADIC 27.9.2016 www.hnutiduchovnitradice.cz/svatovaclavske-putovani/ V Den české státnosti a svátku sv. Václava a v …More
Svatováclavské putování Prahou s Paladiem Země české.
HNUTÍ OBNOVY DUCHOVNÍCH TRADIC
27.9.2016 www.hnutiduchovnitradice.cz/svatovaclavske-putovani/
V Den české státnosti a svátku sv. Václava a v jubilejním roce 700. výročí narození Karla IV., císaře římského a krále českého, si připomínáme, že český národ a jeho státnost byla po staletí utvářena duchovními hodnotami křesťanské víry, k nimž patří mír a pokoj. Od počátku české státnosti je česká zem vedena moudrými a zbožnými panovníky sv. Ludmilou a sv. Václavem k víře v Boha a svěřována do ochranné péče Matky Boží. Lid této země po staletí ctil ochranný štít Panny Marie, Palladium Země české, aby nalezli ochranu v nesnázích života a posilu k šíření lásky a pokoje. Čeští panovníci, zvláště Karel IV., jako velký ctitel hlavního národního patrona sv. Václava, rozhojňovali víru v Krista a úctu k Panně Marii, aby se pod jejich ochranou požehnaně rozvíjela Praha a stala se poutním místem a duchovní centrem celé říše jako předobraz nebeského …More
24:01
valent
Sestřih 5 hodinového programu, na závěr požehnání arcibiskupa Dominika Duky, společný program na Václavském náměstí. reportáž ČT 2015: www.youtube.com …More
Sestřih 5 hodinového programu, na závěr požehnání arcibiskupa Dominika Duky, společný program na Václavském náměstí.
reportáž ČT 2015: www.youtube.com/watch
reportáž ČT 2014:
www.youtube.com/watch
reportáž gloria.TV 2015: Mariánská pouť Prahou 23. května 2015
reportáž gloria.TV 2014: Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země české 27.9.2014
valent
13.1K
Milost a pravda na Prague Pride 2016 Křesťané, vy jste sůl země! "Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali..."More
Milost a pravda na Prague Pride 2016
Křesťané, vy jste sůl země!
"Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena?
K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali..."
36:25
valent
Blaničtí rytíři přišli v 18.30 videa?
valent
11.4K
Jak oslavit svátek Cyrila a Metoděje, naše věrozvěsty? Kázáním Zvěsti. 🤗 😌 Křesťané na Václavském náměstí v Praze 🙂 👏More
Jak oslavit svátek Cyrila a Metoděje, naše věrozvěsty? Kázáním Zvěsti.
🤗 😌 Křesťané na Václavském náměstí v Praze 🙂 👏
13:49
valent
Záleží nám na těch, kteří ještě neuvěřili, nebo se od Boha vzdálili, anebo se jejich víra ocitá v nebezpečí. Někteří z nás dávají přednost …More
Záleží nám na těch, kteří ještě neuvěřili, nebo se od Boha vzdálili, anebo se jejich víra ocitá v nebezpečí. Někteří z nás dávají přednost přímému zvěstování Evangelia lidem na ulicích. Na výzvu apoštola Pavla se snažíme hlásat Boží slovo „vhod či nevhod“, „s vytrvalou trpělivostí a s péčí o učení“ (2 Tim 4,2). amiculum.op.cz/index.php
valent
11.3K
Zrána hlásáme tvé milosrdenství, Hospodine, a za noci tvou věrnost. Bože, tys povolal svatého Barnabáše – plného víry a Ducha svatého – k apoštolské práci mezi pohany; probouzej i v nás vědomí …More
Zrána hlásáme tvé milosrdenství, Hospodine, a za noci tvou věrnost.
Bože, tys povolal svatého Barnabáše – plného víry a Ducha svatého – k apoštolské práci mezi pohany; probouzej i v nás vědomí, že nás voláš, abychom hlásali Kristovo evangelium slovem i životem. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
03:51
valent
Náš Spasitel přemohl smrt a svým evangeliem nám ukázal cestu k životu. Vzdejme mu chválu a pokorně ho prosme: Pane, posilni naši víru v tvé slovo,…More
Náš Spasitel přemohl smrt a svým evangeliem nám ukázal cestu k životu. Vzdejme mu chválu a pokorně ho prosme:
Pane, posilni naši víru v tvé slovo, 1 Kor 15, 1-2a.3-4:
Chci vám, bratři, vyložit tu radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte přesně tak, jak jsem vám to kázal. Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem.
valent
1.6K
TV Prima a Klára Samková potřebují naši podporu. Podporujme ty, kteří mluví pravdu. Kristus kraluje. Svatá Johanka z Arku, statečnější než zbabělí chlapi (Klára Samková v Poslanecké sněmovně): …More
TV Prima a Klára Samková potřebují naši podporu.
Podporujme ty, kteří mluví pravdu. Kristus kraluje.
Svatá Johanka z Arku, statečnější než zbabělí chlapi (Klára Samková v Poslanecké sněmovně):
"Islám a jeho právní systém šaríja je neslučitelný se zásadami evropského práva, zejména s právy, zakotvenými v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Jak je tedy možné, že to naši právníci nevidí? Jak je možné, že mlčí? Jak je možné, že přistupují na veškeré požadavky muslimů, ohánějících se článkem 9 citované Úmluvy, který zaručuje svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání? A jak je možné, že jestliže muslimové žádají v našem světě ochranu podle tohoto zákonného ustanovení, není zároveň naším vlastním právním řádem poskytována stejná ochrana těm názorům, myšlenkám a náboženskému přesvědčení, které islámu odporují? Což naši právníci umí počítat jen do čtrnácti, když článek 14 Úmluvy říká, že užívání práv a svobod přiznaných citovanou Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace …More
03:05